عضویت در کانال تلگرام

تعبیر خواب حرف ت

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ت

تعبیر خواب هایی که با حروف ت شروع می شود به نقل از چند معبر

تاب

برایت مى‏گوید: دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکى از کارهایتان دچار شک و تردید مى‏شوید. اگر در خواب بر روى تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعى نمى‏توانید درست تصمیم بگیرید.

تابستان

محمد بن سیرین گوید: تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود. اگر گرماى سخت بود، چنان که مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد و براى مردم عام، پادشاه را به خواب دیدن، از پادشاه قوت و نصرت است. اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند، تأویلش به خلاف این است.
برایت مى‏گوید: دیدن تابستان در خواب، بیانگر ایجاد مشکلات و گرفتارى است.

تابلو

بیتون مى‏گوید: دیدن تابلوى کنار جاده، بیانگر آن است که موضوعى موجب پریشانى شما مى‏شود.
برایت مى‏گوید: دیدن تابلوى کارخانه یا مغازه در خواب، نشانه‏ى آن است که یکى از دوستانتان باعث ناراحتى شما مى‏شود. دیدن یک تابلوى نقاشى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب یک تابلوى نقاشى بخرید، به این معنى است که به خاطر موضوعى عصبانى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوى نقاشى هستید، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.

تابوت

بیتون مى‏گوید: دیدن تابوت در خواب، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است. دیدن جنازه در تابوت، نشانه‏ى غم و ناامیدى است. اگر خواب ببینید در تابوتى هستید، یعنى بیمارى خطرناکى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: دیدن تابوتى خالى در خواب، نشانه‏ى آن است که از موضوعى نگران مى‏شوید. اگر در خواب زیر تابوتى را بگیرد نشانه‏ى شنیدن اخبار خوب است.

تابه

برایت مى‏گوید: دیدن تابه در خواب، نشانه‏ى آن است که یکى از دوستان قدیمى خود را مى‏بینید. اگر در خواب یک تابه‏ى خالى را دیدید، یعنى از موضوعى غمگین مى‏شوید. دیدن یک تابه‏ى کثیف در خواب، نشانه‏ى آن است که به خاطر موضوعى خشنود مى‏شوید.

تئاتر

برایت مى‏گوید: دیدن تئاتر در خواب، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر خواب بینید که در تئاترى حضور دارید، یعنى در دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را بازیگر یک تئاتر ببینید، بیانگر لذت بردن از تفریحات کوتاه مدت است. اگر در خواب ببینید که در تئاتر طنز حضور یافته‏اید، به این معنا است که در وظایف خود کوتاهى مى‏کنید.

تاج

محمد بن سیرین گوید: تاج در خواب دیدن، پادشاه را ملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکویى حال. اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دلیل که قدرى بلند و منزلتى عظیم یابد، ولیکن در دین و راه شریعت ضعیف است. اگر این خواب را زنى دید، دلیل که شوهرى کند صاحب حشمت و جاه در شغل دنیا.
کرمانى گوید: اگر بیند بر سر وى تاج نهاد، دلیل که او را از پادشاه، کامروایى رسد. اگر بیند پادشاه تاج به وى داد و او بر سر نهاد، دلیل که زن توانگر خوبروى بخواهد و از او کام دل و داد یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر زنى دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دلیل که شوهر کند. اگر شوهر دارد، دلیل که بر زنان مهتر شود. اگر زنى دید تاج از سر او گرفتند، دلیل که شوهر او زنى خواهد یا شوهر او را طلاق دهد. اگر دید تاج مرصع به گوهرها به سر پادشاه نهاد، دلیل که قریب پادشاه است و جاه و حرمت وى را حاصل شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى تاج در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر در خواب مراسم تاجگذارى کسى را ببینید، به این معنا است که فکرهاى خوبى در سر دارید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب تاج طلایى دیدید، نشانه‏ى آن است که دچار خودخواهى شده‏اید. دیدن تاج نقره‏اى در خواب، به معناى آن است که به زودى هدیه‏اى به دستتان مى‏رسد. اگر در خواب ببینید که روى سر کسى تاج مى‏گذارید، به معناى آن است که با تلاش فراوان به اهدافتان خواهید رسید.

تاج گل

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب تاج گلى تازه و با طراوت دیدید،به این معنا است که براى رسیدن به اهدافتان فرصت‏هاى مناسبى به دست مى‏آورید. اگر در خواب تاج گلى پژمرده دیدید، بیانگر آن است که به خاطر مشکلى دچار یأس مى‏شوید. مشاهده‏ى تاج گل عروس، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که تاج گلى بر سر گذاشته‏اید، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر در خواب تاج گلى از گل‏هاى دلخواه‏تان دیدید، نشانه‏ى رسیدن به اهدافتان است. دیدن تاج گل براى مراسم عزادارى، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

تاجر اسب

بیتون مى‏گوید: خرید و فروش اسب در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید. دیدن تاجر اسب در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است.

تار

بیتون مى‏گوید: دیدن آلت تار در خواب، بیانگر انجام تفریحات لذتبخش است. اگر کسى را در خواب ببینید که مشغول نواختن تار است، به این معنا است که موضوعى موجب نگرانى شما مى‏شود.

تاراج

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مال و نعمت کسى را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وى برده بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: تاراج کردن، دلیل بر چهار وجه است. اول: شعب. دوم: زیان. سوم: غم و اندوه. چهارم: ارزانى نرخ، مگر که غنیمت است.

تار عنکبوت

بیتون مى‏گوید: دیدن تار عنکبوت در خواب، به معناى روابط دوستانه به دیگران است. اگر در خواب ببینید که تار عنکبوتى پاره شده، به این معنا است که با اطرافیانتان دچار مشکلات مى‏شوید.

تارک دنیا

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید تارک دنیا شده‏اید، یعنى به خاطر اشتباهى دچار ناراحتى مى‏شوید.

تاریخ

بیتون مى‏گوید: دیدن تاریخ در خواب، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.

تاریکى

محمد بن سیرین گوید: تاریکى در خواب ضلالت است در راه دین. اگر بیند تاریکى فراگرفت یا کسى بدو داد، دلیل که بر قدر آن ضلالت و گمراهى یابد. اگر بیند در تاریکى است و آن تاریکى به روشنایى مبدل شد، دلیل که توبه کند و راه دین بر او گشاده شود.
کرمانى گوید: اگر بیند در تاریکى است و آن تاریکى باز به روشنایى شد و دیگر بار به تاریکى شد، دلیل که این منافق بود. قوله تعالى: »و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شآء.« )بقره، ۲۰(
جابر گوید: تاریکى به خواب، غم و اندوه است. اگر دید که هوا سخت تاریک شد، دلیل که مردم آن دیار را غم و اندوه رسد و کار ایشان بسته شود. اگر بیند هوا روشن است و تاریکى ابر، ناگاه پدید آمد، دلیل که در آن دیار مرگ مفاجات ظاهر شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: تاریکى در خواب بر پنج وجه است. اول: کفر. دوم: تحیر. سوم: فروبستن کار. چهارم: بدعت. پنجم: در ضلالت افتادن.
اسمعیل اشعث گوید: اگر به خواب دید از تاریکى به روشنایى آمد، دلیل که از درویشى به توانگرى افتد و از غم فرج یابد و کار بر وى گشاده شود و از راه ضلالت دور بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که کسى را در تاریکى گم کرده‏اید، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خودتان را در تاریکى ببینید، یعنى براى انجام کارى نیاز به کمک دارید. اگر در خواب خود را در زیرزمین تاریکى ببینید، یعنى باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

تاریکخانه (عکاسى)

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید در یک عکاسى مشغول به کار هستید، به این معنا است که با فکر و درایت دشمنانتان را مغلوب مى‏کنید. دیدن تاریکخانه در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید بیشتر مراقب اطرافتان باشید.

تازیانه

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى دید که کسى را به تازیانه بزد، دلیل که به کارى مشغول شود از آن کس و کسب او فایده بدو نرسد. اگر بیند تازیانه از دست بینداخت، دلیل که آن کارى که در دست دارد بیندازد. اگر دید کسى را به تازیانه بزد و خون از تن وى روان شد، دلیل که سخن‏هاى ناخوش شنود.
کرمانى گوید: اگر بیند کسى او را به تازیانه بزد،دلیل که از آن کس مال حرام یابد. اگر دید به زخم تازیانه خون از او روان شد، دلیل که مال یابد. اگر بیند که نشان زخم تازیانه بر تن او بماند، دلیل که سخن‏هاى ناخوش شنود. اگر دید او را با تازیانه بزدند و ندانست که چه کسى زد، دلیل که ناگاه مال آید.
جابر مغربى گوید: اگر کسى به خواب دید که در دست تازیانه نیکو داشت یا علاقه ابریشمین، دلیل که او را فرزندى آید. اگر بیند تازیانه از چوب است، دلیل است بر قوت حال وى.
اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى بیند در خانه‏ى خود به دست خود تازیانه کوتاه بود و پس از آن دراز شد، دلیل که زبان او بر خصم دراز شود. اگر بیند دراز بود و کوتاه شد، دلیل که دشمن بر وى غلبه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: تازیانه در خواب بر پنج وجه است. اول: شعت. دوم: جدل کردن. سوم: روشن شدن کارى مشکل. چهارم: سفر و مفارقت. پنجم: بزرگى و مال.

تاس

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند تاس بازى مى‏کرد و قمار باخت، دلیل است به غمى گرفتار شود، یا در حیلتى افتد.
جابر گوید: اگر دید تاس بازى کرد، دلیل خصومت است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن تاس در خواب بر پنج وجه است. اول: مقام. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال. پنجم: گفت‏وگو. قوله تعالى: «و کواکب اترابا. و کاسا دهاقا». (نبأ، ۳۳ و ۳۴)

تاکستان

بیتون مى‏گوید: دیدن درخت مو در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. دیدن باغ انگور در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب تاکستانى دیدید که به آن رسیدگى نشده، یعنى به یکى از اهداف خود نمى‏رسید.

تاکسى

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید سوار تاکسى شده‏اید، یعنى از موفقیت‏هایتان لذت مى‏برید. اگر خواب ببینید که راننده‏ى یک تاکسى هستید، یعنى در انجام کارها پیشرفت اندکى مى‏کنید. اگر خواب ببینید با یک نفر سوار تاکسى شده‏اید، بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است. تانک
برایت مى‏گوید: دیدن تانک در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر خواب ببینید که مشغول راندن تانکى هستید، بیانگر موفقیت در امور کارى است.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید به وسیله‏ى تانکى با دشمن مى‏جنگید، به این معنا است که موقعیت‏هاى خوبى براى پیشرفت پیش رو دارید.

تانکر

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى تانکر در خواب، به معناى آن است در زمانى که انتظارش را نداشتید به موفقیت دست پیدا مى‏کنید. اگر تانکرى را ببینید که آب از آن چکه مى‏کند، یعنى دچار ضرر مالى مى‏شوید.

تاوه (ماهى تابه)

محمد بن سیرین گوید: در خواب دیدن، خدمتکار خانه بود، که آن چه بر کدخداى خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند. اگر بیند تاوه‏ى نو داشت یا کسى بدو دارد، دلیل که خدمتکارى مصلح او را حاصل شود، یا از وى جدا شود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند از تاوه چیز مى‏خورد، دلیل که از خدمتکار خیر و منفعت بدو رسد به قدر خوردنى. اگر بیند آن خوردنى ترش و ناخوش است، دلیل که غمگین شود.

تب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید او را تب پیوسته بود، چنان که زمانى او را رها نمى‏کرد، دلیل که پیوسته به فساد و گناه مشغول است و توبه باید کرد تا از عقوبت نجات یابد.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند تبش دراز است، دلیل که تنش درست و عمرش دراز است. اگر بیند وى را تب اندک است، تأویلش به خلاف این است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که تب کرده‏اید، یعنى بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب کسى را ببینید که تب کرده است، به این معنا است که کارى مى‏کنید تا دیگران از شما دورى مى‏کنند.
برایت مى‏گوید: دیدن مریض تب‏دار در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

تبر

جابر گوید: تبر در خواب مردى است ترسنده. اگر یارى خواهد از مرد منافق است و در میان مردم جنگ و جدایى افکند. اگر بیند تبرى داشت یا کسى بدو داد، دلیل که او را با مردى بدان صفت دوستى افتد. اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد، دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى تبر در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که با سعى و کوشش به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب تبر را در دست کسى دیدید، یعنى روزهاى خوشى پیش رو دارید.
برایت مى‏گوید: استفاده از تبر در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در کارها است. اگر دیدید که با تبر چیزى را خراب مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که دچار اشتباهى مى‏شوید.

تبرئه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، تبرئه شوید نشانه‏ى آن است که از راه‏هاى غیرقانونى پول فراوانى به دست مى‏آورید و اگر دیگران تبرئه شوند، به معناى آن است که به همراه دوستانتان روزهاى خوبى پیش رو دارید.

تبعید

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به جایى تبعید شده‏اید، بیانگر آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید.

تبلیغ

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که براى موضوعى تبلیغ مى‏کنید، یعنى باید براى انجام کارى تصمیم درستى بگیرید. دیدن تبلیغات در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارها دقت بیشترى داشته باشید.

تپانچه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با تپانچه به طرف کسى شلیک کنید، به معناى آن است که با یکى دوستانتان اختلاف پیدا مى‏کنید.

تپه

بیتون مى‏گوید: بالا رفتن از تپه در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است اما اگر نتوانید به نوک تپه برسید، یعنى دچار مشکلاتى مى‏شوید که باید بیشتر مراقب باشید.

تجارت

برایت مى‏گوید: تجارت کردن در خواب، نشانه‏ى بستن قراردادهاى مهم است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در تجارتى شکست مى‏خورید، یعنى باید براى مدتى با مشکلات زیادى مبارزه کنید.

تجارت خانه

برایت مى‏گوید: دیدن تجارت خانه در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در امور کارى است. اگر در خواب وارد تجارت خانه‏اى شوید که پر از جنس است، به معنى موفقیت در کارها است. دیدن تجارت خانه‏ى خالى در خواب، بیانگر ضرر مالى است.

تجملات

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با تجملات زندگى مى‏کنید، به این معنا است که در امور مالى دچار ضرر مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زن فقیرى ببیند که از تجملات زندگى لذت مى‏برد، به این معنا است که تغییر و تحولاتى خوشایند پیش رو دارد.

تحسین

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر موضوعى تحسین مى‏شوید، یعنى مورد اتهام قرار مى‏گیرید. اگر ببیند کسى تحسین مى‏کنید، یعنى دوستى خوب پیدا مى‏کنید.

تحصیل

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به رتبه‏هاى بالاى تحصیل رسیده‏اید، بیانگر آن است که با افرادى مقتدر همنشین مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید براى نتیجه‏ى درسى خود نگران و مضطرب هستید، به این معنا است که بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.

تخت

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که بر تخت نشسته است و بر آن تخت چیزى گسترده نبود، دلیل که به سفر شود. اگر بیند بر تخت خفته است و بر آن چیزى گسترده است، دلیل که بزرگى یابد و به قدر و قیمت تخت. اگر این کس از اهل فساد است، دلیل که بر دارش کنند، خاصه که خود را به تخت خفته بیند. اگر بیند تخت بشکست و او بیفتاد، دلیل که از جاه و بزرگى بیفتد حالش بد شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن تخت در خواب بر هفت وجه ایت. اول: عز و جاه. دوم: سفر. سوم: مرتبت. چهارم: بلندى. پنجم: ولایت. ششم: قدر و جاه. هفتم: عالى شدن کارها.

تختخواب

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک تختخواب خالى ببینید، یعنى دچار دردسر و مشکلات مى‏شوید. اگر خواب ببینید که بر روى تختخواب تمیزى دراز کشیده‏اید، نشانه‏ى داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است و اگر روى تختخواب کثیفى دراز کشیده باشید، نشانه‏ى داشتن اوضاع نابسامان است.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تختخوابى است، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب یک تختخواب سفید و تمیز ببینید، بیانگر پایان مشکلات و رسیدن به خوشبختى است. دیدن بیمار بر روى تختخواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار مشکلات فراوانى مى‏شوید.

تخت سلطنت

بیتون مى‏گوید: دیدن تخت سلطنت در خواب، بیانگر به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب ببینید که از تخت سلطنت پایین مى‏آیید، به این معنا است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

تخته سیاه

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که روى تخته سیاه مشغول نوشتن هستید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
برایت مى‏گوید: پاک کردن تخته سیاه در خواب، نشانه‏ى آن است که باید دقت بیشترى در کارتان به عمل آورید.

تخته نرد

بیتون مى‏گوید: بازى تخته نرد در خواب، بیانگر آن است که دوستانتان رفتار مناسبى با شما ندارند. باختن در بازى تخته نرد، بیانگر آن است که عده‏اى محبت‏هاى شما را نادیده مى‏گیرند.

تخم کاشتن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که تخم کاشت و باز جمع کرد، دلیل که شرف و بزرگى یابد. اگر دید از آن جا که کاشته بود خورد، دلیلش از این نیکوتر است. اگر بیند از آن چه کشته بود چیزى حاصل نگردید و یا ندانست که چیست و اندک و بسیار آن را ندانست، دلیل بر غم و اندوه کند.
کرمانى گوید: اگر بیند کندم همى کاشت، دلیل که او را خیر و نیکویى رسد. اگر بیند جو همى کاشت، دلیل که او را مال جمع شود. اگر دید کاورس همى کاشت، دلیل بر مال اندک کند. اگر بیند عدس و باقلا و لوبیا و مانند آن همى کشت، دلیل است بر غم و اندوه.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر در زمین خویش تخم همى کاشت، دلیل که زنى خواهد و کارش ساخته شود. اگر زمین کشته خویش را ناکشته بیند، دلیل که او را با کسى خصومت افتد.
حضرت صادق علیه‏السلام گوید: تخم کشتن در خواب بر چهار وجه است. اول: جاه و بزرگى. دوم: فساد. سوم: مال حرام. چهارم: نفع در بازرگانى.

تخم مرغ

بیتون مى‏گوید: دیدن تخم مرغ در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر در خواب یک تخم مرغ گندیده ببینید، یعنى دچار ضرر و زیان مى‏شوید. خوردن تخم مرغ در خواب، بیانگر آن است که دچار گرفتارى و دردسر مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: خریدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ى سود مالى است. اگر در خواب ببینید که مرغى بر روى تخم‏هاى خود خوابیده، بیانگر شنیدن اخبار خوب است. دیدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.
دیدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بیانگر بروز سختى‏ها و مشکلات است. اگر در خواب کسى به شما تخم مرغ رنگ شده داد، یعنى به کسى علاقه‏مند مى‏شوید.

تخمه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند تخمه داشت، دلیل که مال زنى خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند، تا از عقوبت حق تعالى نجات یابد و عقیده معبران آن است که تخمه در خواب دیدن، در آن خیر نباشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن تخمه در خواب بر چهار وجه است. اول: مال ربا. دوم: فساد. سوم: مال حرام. چهارم: متابعت هواى نفس.

تدفین

هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپارى یکى از نزدیکانتان شرکت مى‏کنید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتارى و بیمارى نشوید. اگر در مراسم خاکسپارى همه ناراحت و غمگین باشند، به این معنا است که دچار غم و اندوه مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مراسم خاکسپارى یک غریبه را ببینید، نشانه‏ى به دست آوردن پول و ثروت است. دیدن مراسم تدفین یک شخص بلند مرتبه در خواب، نشانه‏ى موقعیت‏هاى خوب شغلى است. اگر در خواب مشاهده کنید که با خانواده‏ى خود به یک مراسم تدفین مى‏روید، نشانه‏ى جدایى از دوستان است. اگر با لباس مشکى در مراسم خاکسپارى کسى شرکت کنید، یعنى یکى از نزدیکان خود را از دست مى‏دهید،شرکت در مراسم خاکسپارى پدر یا مادر خود در خواب، نشانه‏ى شکست در انجام کارها است.

تذکر دادن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به کسى تذکر مى‏دهید، نشان‏دهنده‏ى آن است که با انجام کارهاى خوب نزد اطرافیان محبوبیت به دست مى‏آورید.

ترازو

محمد بن سیرین گوید: ترازو در خواب قاضى است. اگر بیند ترازوى نو داشت یا کسى بدو داد، دلیل که در آن موضع قاضى و فقیهى پاک دین بود و کفه‏ى ترازو، سمع قاضى است و درمها که در آن بود، خصومت است، که نزد قاضى کند و سنگ‏هاى ترازو، عدل و داد است که در میان خصمان کند، به وقت حکومت. اگر بیند که ترازو ایستاده است، چنان که هیچ جهت میل نداشت، دلیل که قاضى عدل کند. اگر بیند ترازو راست نبود، دلیل که قاضى راست و منصف نبود و در حکومت میل مى‏کند.
کرمانى گوید: اگر دید عمود ترازو بشکست، دلیل که قاضى آن دیار بمیرد. اگر بیند ترازو زیاده و نقصان است، دلیل که در عدل و انصاف قاضى زیاده و نقصان است.
جابر گوید: یسکو کردن ترازو در خواب، رستن قاضى است از عذاب دوزخ.

تراس

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در تراسى نشسته‏اید، نشانه‏ى موفقیت در انجام یکى از کارهایتان است. دیدن تراس در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید براى زندگى خود برنامه‏ریزى کنید.

تراشیدن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پوست میوه یا هر چیز دیگرى را مى‏تراشید، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد.
بیتون مى‏گوید: تراشیدن موى سر در خواب، به معناى آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

ترب

کرمانى گوید: ترب به خواب دیدن، غم و اندوه است. خاصه که خورند و اگر بیند مى‏خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد. اگر بند کسى ترب بدو داد، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند. اگر بیند که او ترب به کسى داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ترب کوهى در خواب، بیانگر همنشینى با افراد مقتدر است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن ترب کوهى هستید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشترى به عمل آورید.

تربچه

برایت مى‏گوید: دیدن تربچه در خواب، به این معنا است که یکى از رازهاى شما بر ملا مى‏شود. خوردن تربچه در خواب، نشانه‏ى آن است که از رفتار ناپسند اطرافیان خسته شده‏اید.
بیتون مى‏گوید: کاشتن تربچه در خواب، بیانگر رسیدن به اهدافتان است.

ترسیدن

ابن‏سیرین گوید: ترسیدن در خواب، ایمنى است و هر که در خواب دید مى‏ترسد از کسى و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهى از آن ترساننده به وى رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ترسیدن در خواب، نصرت است، چنان که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: »النصرة بالرعب«. یعنى: نصرت یافتم به ترسانیدن. اگر بیند از دزدى یا جانورى همى ترسید، دلیل که از کسانى که به او منسوبند وى را مضرت رسد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که موضوعى موجب ترس شما شده است، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر سفرى وحشت‏زده شده‏اید، بیانگر بروز مشکلات خانوادگى است. اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعى ترسیده‏اند، بیانگر آن است که چیزى شما را نگران مى‏سازد.

ترشى

بیتون مى‏گوید: دیدن ترشى در خواب، بیانگر آن است که سرانجام سختى‏ها را پشت سر خواهید گذاشت. خوردن ترشى در خواب، بیانگر انجام کارهاى مشکل است.

ترشى‏ها

محمد بن سیرین گوید: ترشى‏ها خوردن در خواب، اندیشه و غم است، خاصه میوه‏هاى ترش. اگر بیند کسى چیزى ترش به وى داد، که از او به وى رنج و غم و اندوه رسد، اگر بیند او چیزى ترش به کسى داد، دلیل که به سبب او به کسى غم و اندوه رسد، فى الجمله در خوردنى ترش هیچ خیر نباشد.

ترقه بازى

اچ میلر مى‏گوید: ترقه بازى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

ترک کردن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که نزدیکان خود را ترک مى‏کنید، یعنى براى مدتى دچار گرفتارى و دردسر مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که خانه‏ى خود را ترک مى‏کنید، به این معنا است که موفقیت چندانى به دست نمى‏آورید. اگر در خواب دوستانتان شما را ترک کنند، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.

ترکه

برایت مى‏گوید: دیدن ترکه در خواب، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر در خواب کسى شما را با ترکه کتک زد، به این معنا است که به اهدافتان مى‏رسید. اگر شما کسى را با ترکه کتک زدید، یعنى در انجام یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید.

ترنج

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: ترنج، اگر چه به گونه‏ى زرد است، اما بوى خوش دارد و به طعم و به دیدار پاکیزه است و گویند از میوه‏هاى بهشت است و دیدن او به خواب نیک است. اگر کسى ترنج دو یا سه عدد در خواب بیند، تأویلش فرزند است. اگر بسیار بیند، مال و نعمت حلال یابد و ترنج سبز دیدن در خواب بهتر از ترنج زرد است. کرمانى گوید: ترنج در خواب، مردى است توانگر و با جمال و به مردمان نزدیک، چنان که همه کس او را دوست دارند. اگر بیند ترنجى داشت یا کسى بدو داد، دلیل که او را با چنین مردى صحبت افتد. اگر ترنج در کنار خود دید، دلیل که او را فرزندى خوبروى آید. اگر بیند که ترنج را بخورد، دلیل که او را از مال خود یا از مال بزرگى بهره رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ترنج در خواب بر چهار وجه است. اول: زن نیکو. دوم: کنیزک پاکدین. سوم: دوست توانگر. چهارم: فرزند شریف صالح.

ترور

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ترور کسى را ببینید، به معناى آن است که باید در انجام کارها بیشتر مراقب باشید. اگر خواب ببینید که خودتان کسى را ترور مى‏کنید، یعنى مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

تره

محمد بن سیرین گوید: از تره‏ها آن چه به طعم تلخ و ناخوش بود، دلیل بر مضرت کند.
برایت مى‏گوید: دیدن تره در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارتان است.

تره‏فروشى

خلف اصفهانى مى‏گوید: اگر کسى به خواب بیند تره‏فروشى کرد، تأویلش نیکو است، زیرا که به دست او کارى رود که همه‏ى خلق را بدان احتیاج بود و تره خوردن به خواب، بیمارى و مفلسى و غم و اندوه است.

تریاک

ابن‏سیرین گوید: اگر کسى بیند که تریاک از بهر بیمارى خورد، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وى گشاده شود. اگر به خلاف این است، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه و نقصان است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که تریاک به کسى مى‏دهید، بیانگر آن است که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند. اگر کسى نامزد خود را مشغول تریاک خوردن ببیند، به معناى جدایى از دوستان است.

تریبون

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را پشت تریبون ببینى، بیانگر ضرر و زیان مالى است. اگر در خواب تریبون ببینید، نشانه‏ى غم و اندوه است.

تزریق واکسن

برایت مى‏گوید: تزریق واکسن، نشانه‏ى آن است که از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعیف ناراحت شده و سعى دارید تا از آنان حمایت کنید.

تزویج

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگى‏اش زایل شود اگر زن مرده را به زنى کرد و با وى جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزى حاصل شود. اگز بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزى اندک از مال وى را حاصل شود. اگر زنى بیند او را مرده به زنى گرفت و در سراى زن با وى جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وى متغیر شود.
کرمانى گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهرى دارد و عروسى را ندید، دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتى مال. اگر بیند عروسى خواست کردن و عروسى ندید و نشناخت بیم مرگ است او را و بعضى گویند: شخصى بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنى مجهول خواست و یا کسى دید زن او شوهر کرده و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالى بسیار از این ممر به شوهر او رسد. اگزر بیند زنى نابکار به زنى خواست و با وى جمع شد، دلیل که کار دشوار بر وى آسان شود. اگر با وى جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند دخترى دوشیزه را به زنى کرد و دوشیزگى او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنى یا کنیزکى حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکى بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگى دخترى بستد، دلیل که مالى حرام به دست آورد.
حضرت صادق فرماید: زن خواستن در خواب بر چهار وجه است. اول: بزرگى. دوم: زیادتى مال. سوم: رامش. چهارم: خرمى و شادى.

تسبیح کردن

محمد بن سیرین گوید: تسبیح کردن به خواب، مطیع بودن است بر فرمان حق. اگر بیند تسبیح مى‏کرد، دلیل که مطیع است بر فرمان حق و از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند تسبیح به خواب با خود داشت غم و اندوهى بدو رسد، و لکن او را در آن اجر و ثواب است اگر بیند با تسبیح شکر حق تعالى مى‏کرد، دلیل که در دین قوى شود و مالى یابد. اگر این خواب را والى بیند، دلیل که او را آبادانى ولایت رسد. قوله تعالى: »و لان شکرتم لازیدنکم«.

تسکین

هانس کورت مى‏گ‏وید: اگر در خواب فرد رنج کشیده‏اى را تسکین دهید، بیانگر داشتن روزهاى خوش است. اگر خواب ببیند که فرد عصبانى را تسکین مى‏دهید، به این معنا است که اطرافیانتان را در سختى‏ها یارى خواهید کرد.

تسویه حساب مالى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب بینید که با کسى تسویه حساب مالى مى‏کنید، به این معنا است که عده‏اى از موفقیت‏هاى شما ناراحت هستند و قصد دشمنى با شما را دارند.

تشک

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى تشک در خواب، بیانگر انجام کارهاى جدید است. اگر در خواب یک کارگاه تشک دوزى دیدید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید روى تشکى دراز کشیده‏اید، به این معنا است که مورد اتهام قرار مى‏گیرید.

تشکچه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب تشکچه‏اى ببینید، به این معنا است که دچار ضرر مالى مى‏شوید.

تشنگى

محمد بن سیرین گوید: سیرابى در خواب، بهتر از تشنگى است. اگر بیند به غایت تشنه است و آب نمى‏یافت، دلیل که رنجى و زحمتى بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا. اگر بیند تشنه است و نمى‏یافت یا کسى بدو داد و او نخورد، دلیل که از رنج و بلا رسته شود و سرانجام به مراد رسد.
جابر گوید: تشنگى در خواب فساد است در دین. اگر بیند در تشنگى آب یافت و بخورد، دلیل که گنه کند و سرانجام توبه کند و مصلح پارسا شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که تشنه هستید، به این معنا است که با افراد نابابى همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید. اگر خواب بینید که رفع تشنگى مى‏کنید، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب بینید که به تشنه‏اى آب مى‏دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار مى‏گیرید. اگر در خواب احساس تشنگى کنید و یک بطرى خالى پیدا کنید، به این معنا است که به خاطر موضوعى غمگین مى‏شوید.

تشیع جنازه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب تشیع جنازه کسى را دیدید، به این معنا است که در کارى سود فراوانى نصیب شما مى‏شود و یا این که عده‏اى به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شوند.

تصادف

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب تصادف کنید، به این معنا است که خطرى جدى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید تصادفى در حال وقوع است، به این معنا است که کوشش فراوانى مى‏کنید تا به هدف خود برسید.

تصنیف

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب تصنیفى بشنوید، به معناى وقوع پیشامدهاى ناگوار است.

تصویر

بیتون مى‏گوید: نگاه کردن به تصاویر در خواب، بیانگر آن است که در دام انسان‏هاى حیله‏گر مى‏افتید. نگاه کردن به تصاویر نقاشى شده در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. اگر خواب بینید که تصاویرى را خریدارى مى‏کنید، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است.

تظاهرات

برایت مى‏گوید: دیدن تظاهرات در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که وضعیت نامساعدى در پیش رو دارید. اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشید، به معناى آن است که در زندگى تغییر و تحولات خوشایندى پیش رو دارید.

تعدد زوجات

بیتون مى‏گوید: اگر مردى در خواب مشاهده کند که دو زن دارد، به این معنا است که از موضوعى واهمه دارد. اگر زنى در خواب دو شوهر داشته باشد، بیانگر آن است که دست به کارهایى مى‏زند که رسوایى به همراه دارد.

تعظیم کردن

بیتون مى‏گوید: تعظیم کردن در خواب، نشانه‏ى آن است که با کارهاى خود مورد خنده‏ى دیگران قرار مى‏گیرید.

تعهد

بیتون مى‏گوید: اگر درخواب نسبت به کارى تعهد داده باشید، به معناى آن است که عده‏اى باعث آزار شما مى‏شوند. اگر در خواب کسى را ببینید که نسبت به شما متعهد مى‏شود، بیانگر آن است که کارى مى‏کنید که نزد دیگران محبوب مى‏شوید.

تغذیه حیوانات

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به حیوانات غذا مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

تف

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب روى کسى تف کنید، بیانگر مشکلات مالى است اما اگر کسى روى شما تف کرد، یعنى شانس به شما روى مى‏آورد.
بیتون مى‏گوید: دیدن تف در خواب، بیانگر آن است که وظایفتان را به خوبى انجام مى‏دهید.

تفتیش عقاید

برایت مى‏گوید: تفتیش عقاید در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

تفرج

بیتون مى‏گوید: گردش کردن در خواب، بیانگر آن است که دست به کارى پر سود مى‏زنید. اگر در خواب دیگران را در حال گردش ببینید، به این معنا است که باید تلاش بیشترى براى رسیدن به اهدافتان به عمل آورید.

تفنگ

برایت مى‏گوید: دیدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب، بیانگر آن است دایما سعى دارید به دیگران دستور دهید. تیراندازى با تفنگ در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى موجب عصبانیت شما مى‏گردد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک تفنگ شکارى دیدید، بیانگر آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.

تقاضا

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شخصى از شما تقاضاى نادرستى مى‏کند، بیانگر موفقیت در امور شغلى است. اگر در خواب ببینید که شخصى بدهى‏اش را از شما تقاضا مى‏کند، به این معنا است که باید در انجام کارها دقت بیشترى به عمل آورید.

تقلا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید براى انجام کارى کوشش و تقلا مى‏کنید، به معناى آن است که براى رسیدن به اهدافتان دچار مشکلاتى مى‏شود که باید سعى و تلاش بیشترى انجام دهید.

تقلید

بیتون مى‏گوید: تقلید کردن در خواب، علامت آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

تقویم

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى تقویم در خواب، به این معنى است که زندگى پر فراز و نشیبى خواهید داشت.
برایت مى‏گوید: خریدن تقویم نو در خواب، نشانه‏ى همنشینى با افراد جدید است. اگر در خواب مشغول مطالعه‏ى تقویم باشید، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوش است.

تکبیر کردن

محمد بن سیرین مى‏گوید: اگر کسى در خواب دید تکبیر مى‏کرد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر روى گشاده شود.
حضرت صادق علیه السلام فرماید: دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است. اول: ایمنى از دشمن. دوم: رستگارى از بلا و فتنه. سوم: خیر و برکت. چهارم: گشایش کارهاى بسته.

تکمیل کردن

بیتون مى‏گوید: تکمیل کردن کارهاى نیمه تمام در خواب، بیانگر رسیدن به اهداف است. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که دوختن لباس نیمه تمامى را به پایان مى‏رساند، به این معنا است که به زودى ازدواج خواهد کرد.

تکنسین آزمایشگاه

برایت مى‏گوید: دیدن تکنسین آزمایشگاه در خواب، نشانه‏ى آن است کارى را که در پیش گرفته‏اید با موفقیت به پایان مى‏رسانید.

تکه نان – قرص نان

برایت مى‏گوید: دیدن نان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب به پرندگان خرده نان مى‏دهید، به معناى آن است که بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد.

تگرگ

محمد بن سیرین گوید: تگرگ در خواب عذاب و تنگى دنیا است، مگر اندک بود. اگر به وقت خود بود، دلیل که اهل آن موضع را فراخى و نعمت بود،لکن تگرگ دیدن نه به وقت خود، دلیل بر غم و اندوه کند اهل آن موضع را.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن تگرگ در خواب بر پنج وجه است. اول:بلا. دوم: خصومت. سوم: لشگر. چهارم: قحط. پنجم: بیمارى.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که تگرگ و باران هم زمان در حال بارش هستند، به معناى آن است که مشکلات به زودى به پایان مى‏رسند و خوشبختى در انتظار شما است. شنیدن صداى تگرگ در خواب، بیانگر آن است که با تلاش فراوان به موفقیت مى‏رسید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که زیر بارش تگرگ گیر افتاده‏اید، بیانگر اختلافات خانوادگى است.

تلسکوپ

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ستاره‏ها با تلسکوپ، بیانگر داشتن لحظات خوش است. اگر در خواب تلسکوپى شکسته دیدید، به معناى آن است که دچار دردسر مى‏شوید.

تلخ

برایت مى‏گوید: خوردن چیزهاى تلخ در خواب، بیانگر داشتن سلامتى کامل است.

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
مطالب داغ چند روز گذشته
عشق بازی و رابطه عاشقانه و عجیب این زن با زرافه ! تصاویر
مشاهده بیشتر