خدا

تعبیر خواب حرف خ

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف خ

تعبیر خواب حرف خ

 

خادم مسجد

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خادم مسجد هستید، به این معناست که به زودى ازدواج مى‏کنید و یا اگر متأهل هستید در کارتان موفق مى‏شوید.

 

 

***************************

 

خار

محمد بن سیرین گوید: در خواب وام است. اگر بیند خارى در اندام او فروشد یا کسى در وى زد، دلیل که از کسى وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود. اگر بیند او خارى در اندام کسى زد، دلیل که او وامى به کسى دهد و سخن تلخ بگوید.

کرمانى گوید: اگر بیند خار بسیار داشت و اندامش از آن خار گزند نمى‏یافت، دلیل که وام بسیار دارد، ولکن جمله گذارده شود و هیچ رنج به وى نرسد.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خار در خواب بر سه وجه است. اول: وام. دوم: دشمنى. سوم: دشوارى کارها و سختى آن.

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خارى به تن شما فرورفته است، بیانگر آن است که شخصى قصد آزار و اذیت شما را دارد. اگر هنگام راه رفتن خارى به پایتان برود، به این معناست که شما مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

 

 

***************************

 

خاراندن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که تن خود را مى‏خارانید و یا کسى تن خود را مى‏خاراند، به این معناست که در امور شغلى پیشرفت مى‏کنید.

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدن شخص دیگرى را مى‏خارانید، یعنى در کارهایتان عجله مى‏کنید. اگر در خواب شخصى بدن شما را بخاراند، به این معناست که شخصى قصد آزار شما را دارد.

 

 

***************************

 

خارش

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم و اندوه بیند.
کرمانى گوید: خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند از خارش، وى را گزند و رنج رسد، دلیل که او را از خویشان مضرت رسد. اگر از خارش مضرت نیافت از ایشان گزند نرسد.

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان به خارش افتاده، به این معناست که اطرافیان رفتار مناسبى با شما ندارند. اگر در خواب شخصى را مشاهده کنید که بدنش دچار خارش شده است، به این معناست که شما نگران نتیجه‏ى کارهایتان هستید.

 

 

***************************

 

خاک

محمد بن سیرین گوید: خاک به خواب دیدن کم و بسیارى آن درم است. اگر بیند که در خانه‏ى او خاک بود، به درستى که بى‏رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همى رفت یا خاک همى خورد یا خاک جمع کرد و برمى‏داشت، دلیل مال و درم است او را.

کرمانى گوید: اگر بیند خاک از خانه بیرون مى‏کشید و پراکنده مى‏کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست مى‏افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است. اول: مال. دوم: منفعت. سوم: شغل دنیا. چهارم: فایده از قبل پادشاه. پنجم: فایده از قبل رئیس.

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خاک‏هاى اطراف گیاهان زیر و رو شده‏اند، به این معناست که فرصت‏هاى خوبى براى انجام کارهایتان به دست مى‏آورید. اگر در خواب کسى روى شما خاک بپاشد، به این معناست که دشمنان قصد دارند به شما صدمه بزنند.

اگر در خواب مشاهده کنید که لباستان خاکى است، بیانگر شکست در انجام یکى از کارهایتان است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک زمین خاکى پیدا کنید، یعنى چیزى سلامتى شما را تهدید مى‏کند.

اگر در خواب ببینید که روى زمین خاکى نشسته‏اید، نشانه‏ى آن است که باید در رفتار خود دقت کنید. دراز کشیدن روى زمین خاکى، نشانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است.

 

 

***************************

 

خاک‏انداز

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى خاک‏انداز در خواب، نشانه‏ى آن است که به دیگران در انجام کارهایشان کمک مى‏کنید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب خاک‏انداز شکسته‏اى ببینید، به این معناست که به هدف خود نخواهید رسید.

 

 

***************************

 

خاکسپارى

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپارى یکى از بچه‏هاى خود شرکت مى‏کنید، به این معناست که یکى از نزدیکانتان دچار افسردگى مى‏شود. اگر در خواب در خاکسپارى فردى بیگانه شرکت کنید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد.

 

 

***************************

 

خاکستر

محمد بن سیرین گوید: خاکستر، مال باطل است از قبل سلطان، که بر کسى باقى بماند. اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وى نماند و بعضى از معبران گویند: علمى حاصل کند که در وى هیچ خیر و نفع نباشد.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خاکستر در خواب بر نه وجه است. اول: عامل ناپذیرفته. دوم: مال حرام. سوم: کلام باطل. چهارم: خصومت. پنجم: فسق. ششم: مکر. هفتم: حسادت. هشتم: پشیمانى. نهم: کارى که اندر آن خیرى نباشد. چنان که خداى تعالى فرموده. قوله تعالى: «مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فى یوم عاصف.» (ابراهیم، 18).

بیتون مى‏گوید: دیدن خاکستر در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى بدى پیش رو دارید. اگر در خواب مشغول جمع کردن خاکستر باشید، نشانه‏ى به دست آوردن پول و ثروت است. اگر در خواب خود را مشغول پاشیدن خاکستر ببینید، به این معناست که یکى از نزدیکان خود را از دست مى‏دهید.

 

 

 

***************************

خاک کوزه‏گرى

بیتون مى‏گوید: دیدن خاک کوزه‏گرى، بیانگر بدشانسى است.

 

 

***************************

 

خال سیاه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بر روى بدن خود خال‏هاى سیاهى دارید، تعبیرش این است که سلامتى شما در خطر است.

 

 

***************************

 

خال‏کوبى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روى بدن خود خال‏کوبى ببینید، به این معناست که در کارتان دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب روى بدن کسى خال‏کوبى ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد و خال‏کوبى روى بدن دیگران، نشانه‏ى انجام کارهاى جدید است.

 

 

***************************

 

خاله

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خاله‏ى خود را خوشحال ببینید، به این معناست که مشکلاتتان به پایان مى‏رسد. اگر دخترى خاله خود را در خواب ببیند، بیانگر آن است که موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود.

 

 

***************************

خاموش کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آتشى را خاموش مى‏کنید، علامت آن است که مشکل پیش آمده را به راحتى مى‏توانید حل کنید.

 

 

***************************

 

خامه

بیتون مى‏گوید: دیدن خامه در خواب، بیانگر سود مالى است.

 

***************************

 

خانواده

بیتون مى‏گوید: دیدن خانواده‏اى شاد و خوشحال در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. دیدن اختلافات خانوادگى در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خانواده‏ى خوبى دارید، به این معناست که اقبال خوب در انتظار شما است.

 

 

***************************

 

خانه

محمد بن سیرین گوید: خانه مفرد در خواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‏هاى خانه را از جاى برداشت، دلیل که زنى خواهد، با مروت و کرم و مؤنتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنى خواهد و توانگر شود.

کرمانى گوید: اگر بیند که خانه بر وى افتاد، دلیل که مالى بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن که بود بزرگ‏تر شد، دلیل که مال و نعمت دنیا بر وى تنگ شود. اگر بیند در خانه‏ى او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. قوله تعالى:

«لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة». (زخرف، 33) اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که وارد خانه خود مى‏شوید و همه چیز زیبا به نظر مى‏رسد، نشان از آن دارد که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن خانه‏هاى قدیمى در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. دیدن یک خانه‏ى ویران در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خانه‏اى آتش گرفته، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب ببینید که مشغول ساختن خانه‏اى هستید، نشانه‏ى آن است که رفتار خوبى با دیگران دارید. دیدن خانه‏اى با طبقات زیاد، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست. اگر خواب ببینید که مالک خانه‏اى هستید، یعنى در یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید. دیدن خانه‏هاى روستایى، بیانگر ثروت و سعادت است. اگر خواب ببینید که در خانه‏اى روستایى زندگى مى‏کنید، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوش است. دیدن خانه‏ى فساد در خواب، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دستبه کارهاى نادرست نزنید.

 

***************************

 

خانه‏ دار

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول خانه‏دارى ببینید، به این معناست که انجام کارهاى سخت شما را بیش از اندازه خسته کرده است.

 

 

***************************

خایه‏ ى آدم

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند هر دو خایه‏ى او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود. اگر بیند دو بیضه‏ى او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر دو خایه‏ى خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است. اگر بیند خایه‏ى چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود.

 

اگر بیند خایه خود به طوع و رغبت به کسى بخشید، دلیل است که او را فرزندى حرام‏زاده بود، که نسبت او از کسى دیگر بود. اگر بیند که بیضه او متورم شده بود، دلیل است که مال بسیار یابد، لکن بیم دشمنان بود. اگر بیند که خایه‏اش دراز گشته بود، به طورى که بر زمین مى‏کشید، دلیل است که مال جمع کند. اگر بیند که خایه خود را به کسى بخشید و آن کس نیز خایه‏ى خود را به او بخشید، دلیل است که با زن یکدیگر فساد کنند.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خایه مردم به خواب، بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: اهل بیت. سوم: مال. چهارم: عزت. پنجم: بزرگى. ششم: طلب حاجت. هفتم: مراد یافتن، و هم فرزند و خایه مرغابى آبى به خواب دیدن، بر چهار وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: زن خواستن. سوم: کنیزک. چهارم: فرزند آوردن.

 

خبر

بیتون مى‏گوید: شنیدن اخبار خوب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. شنیدن اخبار بد، بیانگر پیشامدهاى نامطلوب است.
برایت مى‏گوید: شنیدن اخبار مهم در خواب، نشانه‏ى آن است که از رازى مطلع مى‏شوید. اگر در خواب خبر دست اولى به گوش شما برسد، به این معناست که از راه دور چیزى به دستتان مى‏رسد.

 

 

***************************

 

 

خبرچین

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شما را خبرچین بنامند، به این معناست که باید بیشتر تلاش کنید تا در کارتان موفق شوید، اگر در خواب شخص خبرچینى را ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

 

 

***************************

 

ختنه کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى او را ختنه کرد، دلیل که سنت به جاى آورد و نقصان کردن ختنه زیادتى مال دنیا بود. اگر کسى به خواب بیند ختنه کرد، دلیل که سنتى به جاى آورد که آن سنت او را از گناهان بازدارد. اگر بیند که به هنگام ختنه خون بیرون آمد، دلیل که بر آن سنت تائب است و از گناهان توبه کند. اگر بیند چون ختنه مى‏کرد نظر به ختنه‏گاه مى‏داشت، دلیل که غم و اندوه یابد و بیم است که در خذلان افتد.

کرمانى گوید: اگر مردى ختنه کرده به خواب بیند او را ختنه کردند، دلیل که از گناهان بازشود و پاک گردد. اگر بیند که ختنه کرده نباشد، دلیل که راه مسلمانى بازپس انداخته است و مال او بسیار شود.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ختنه کردن در خواب بر پنج وجه است. اول: سنت به جاى آوردن. دوم: فرزند. سوم: نیکویى. چهارم: آرامش. پنجم: جدایى از زن.

 

 

***************************

 

خدا

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول عبادت و ستایش خدا هستید، به این معناست که شما انسان مؤمنى هستید و در کارهایتان موفق مى‏شوید.

 

 

***************************

خداحافظى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با شخصى مشغول خداحافظى هستید، به این معناست که رابطه‏ى خوب و صمیمى با آن شخص دارید. اگر در خواب دوستانتان از شما خداحافظى کنند نشانه‏ى آن است که چیزى به دست شما مى‏رسد. اگر در خواب خداحافظى دو نفر را دیدید، نشانه‏ى خیانت و بى‏وفایى است.

 

 

***************************

خداى عشق

برایت مى‏گوید: دیدن الهه‏ى عشق یا صحبت کردن با او، نشانه‏ى شکست در امور عاشقانه است.

 

 

***************************

خدمتکار

بیتون مى‏گوید: دیدن خدمتکار در خواب، بیانگر ضرر و زیان است. اگر مردى در خواب خود را عاشق خدمتکارى ببیند، بیانگر آن است که به خاطر رفتار زشت خود مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خدمتکار هستید، نشانه‏ى آن است که عده‏اى قصد سوءاستفاده از شما را دارند. اگر خواب ببینید که یک خدمتکار دارید، نشانه‏ى آن است که باید دقت بیشترى در کارهایتان داشته باشید.

 

 

***************************

 

خر

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: خر دیدن در خواب بخت و بزرگوارى مرد است و نیکى و بدى خر به بخت بیننده خواب بازگردد. اگر بیند خرى ملک او شد، یا در جایگاه او آمد و او را بگرفت و ببست، دلیل که در خیرات بر وى گشاده شود و از غم و اندیشه رستگار شود. اگر خران بسیار بیند، دلیل که خیر و نعمت و مال وى زیاده شود و بهترین خر که در خواب بیند، دلیل است که فرمانبر و مطیع باشد.

محمد بن سیرین گوید: اگر بر خر سیاه نشسته بود، دلیل است که مهترى و بزرگى یابد. اگر بیند بر خر سفید نشسته بود، دلیل که عز و جاه دنیا یابد. اگر بیند بر خر سبز رنگ نشسته بود، دلیل که زاهد و باورع شود و خیرات دو جهانى یابد. اگر بیند بر خرى سرخ نشسته است، دلیل که راحت و عیش این جهانى یابد. اگر بیند که بر خر زرد نشسته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بیند خر وى ماده و آبستن است، دلیل است بر امیدوارى و زیادت خیر و خرمى.

جابر گوید: اگر بیند بر خرى نشسته بود و آن خر در زیر او بانگ مى‏داشت، دلیل که عیالش بدخو و متشنع بود. اگر بیند که خر برقرار بیفتاد، دلیل که بمیرد. اگر خرى بیند و نداند که خر کیست، دلیل که نداند که مال او از کجاست.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خر در خواب بر ده وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: فرمانروایى. چهارم: مال. پنجم: زن. ششم: شادى. هفتم: عزت. هشتم:اقبال. نهم: بزرگوارى. دهم: مرتبت. و خر بدره در خواب دیدن، ولایت و تدبیر است و راست کننده‏ى کارها و تیماردارنده‏ى معیشت.

برایت مى‏گوید: دیدن خر در خواب، نشانه‏ى آن است که براى رسیدن به اهداف خود باید تلاش فراوانى انجام دهید. خر سوارى در خواب، نشانه‏ى آن است که به اهداف خود مى‏رسید.

 

بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى عرعر خر در خواب، بیانگر آن است که فردى به خود اجازه مى‏دهد تا به شما توهین کند. اگر در خواب ببینید که خرى به شما لگد مى‏زند، به این معناست که دست به کارهاى ناپسندى مى‏زنید.

 

***************************

خراب کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خانه‏اى را خراب مى‏کنید، بیانگر آن است که فرصتى مناسب به دست مى‏آورید تا کارهایتان را انجام مى‏دهید.

 

 

***************************

 

خرابه

برایت مى‏گوید: دیدن مکان‏هاى خرابه در خواب، نشانه‏ى بروز اتفاقات نامطلوب است.
بیتون مى‏گوید: اگر خرابه‏هاى باستانى را در خواب ببینید، به این معنى است که در کارهایتان پیشرفت چندانى نمى‏کنید.

 

 

***************************

 

خربزه

محمد بن سیرین گوید: خربزه زرد در خواب بیمارى است و خربزه سبز، که شیرین نباشد، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش در خواب زیانى ندارد.

کرمانى گوید: خربزه شیرین در خواب دیدن در وقت خویش و خوردن آن، دلیل بر زوال غم و اندوه بود. اگر بى‏وقت بود، بدان قدر گرفتار شود که آن را علاج نداند.

جابر مغربى گوید: چون خربزه سبز خام است، خاصه به طعم شسرین بود، بهتر بود.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خربزه در خواب بر پنج وجه است. اول: بیمارى. دوم: زن. سوم: غم. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. خاصه که شیرین است.

برایت مى‏گوید: دیدن خربزه در خواب، بیانگر داشتن روابط عاشقانه‏ى خوب است. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن خربزه هستید، به این معناست که در کارتان پیشرفت خوبى مى‏کنید.

 

 

***************************

 

خرچنگ

محمد بن سیرین گوید: خرچنگ در خواب، مردى بدخوى دون همت و کینه‏دار بود. اگر بیند که خرچنگى بگرفت، دلیل که با کسى بدخوى دون همت مصاحبت دارد و از وى اندک مایه منفعت حاصل کند. اگر بیند خرچنگ را بکشت یا از خود دور انداخت، دلیل که از صحبت مردى بدخوى دون همت جدا شود. اگر بیند که گوش خرچنگ مى‏خورد، دلیل که او را به قدر آن از جایى مال حاصل شود به سبب شغل دون.

کرمانى گوید: اگر کسى بیند خرچنگى داشت، دلیل که دوستى یابد خوش‏طبع و سازگار که از آن نیکویى یابد. اگر بیند که گوشت خرچنگ مى‏خورد، دلیل که به قدر آن از کسى مال حاصل کند.

 

بیتون مى‏گوید: دیدن خرچنگ در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که سالادى با گوشت خرچنگ درست کرده‏اید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن خرچنگ در آب‏هاى شیرین، علامت آن است که باید مراقب باشید تا در دام افراد حیله‏گر نیفتید.

 

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خرچنگ گرفته‏اید، به این معناست که مسؤولیت سنگینى به عهده‏ى شما مى‏گذارند. خوردن خرچنگ در خواب، بیانگر آن است که شما رفتار خوبى با دیگران دارید.

 

 

***************************

خردل

محمد بن سیرین گوید: خوردن خردل در خواب، دلیل بر غم و اندیشه کند و نیز خوردن آن، دلیل بر نقصان مال کند یا رنج و بیمارى.
جابر گوید: خوردن خردل به خواب، دلیل بر غم و اندوه است و بعضى از معبران گویند: دلیل کند که بر رنج و مصیبت.

 

 

***************************

 

خرده شیشه

برایت مى‏گوید: دیدن خرده شیشه در خواب، بیانگر آن است که اگر غرور خود را کنار نگذارید با مشکلات فراوانى برخورد مى‏کنید.

 

 

***************************

 

خرس

محمد بن سیرین مى‏گوید: خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود، دلیل که از پادشاه خوارى یابد. اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند گوشت او همى خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وى رسد.

 

کرمانى گوید: خرس به خواب، مردى بدبخت و دیوانه است. اگر خرس ماده بیند، زنى بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنى بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه‏ى او آمده، دلیل که زنى بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردى بدین صفت به خانه‏ى او درآید. اگر بیند خرس را بکشت یا بر وى نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خرسى ببینید، بیانگر آن است که در کارتان دچار شکست مى‏شوید، کشتن در خرس در خواب، بیانگر رهایى از مشکلات است. اگر در خواب پوست یک خرس قطبى را ببینید، یعنى در کارى که در پیش گرفته‏اید موفق مى‏شوید.

 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب خرسى را ببینید که در حال رقصیدن است، بیانگر آن است که اقبال خوب در انتظار شما است. دیدن خرس مرده، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. اگر در خواب یک خرس قطبى ببینید، به این معناست که در امور عاشقانه‏ى خود شکست مى‏خورید.

 

 

***************************

 

خرطوم فیل

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب یک خرطوم فیل مشاهده کنید، به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

 

 

***************************

 

خرگوش

محمد بن سیرین گوید: خرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسى بدو عطا داد، دلیل که زنى بد خواهد یا کنیزکى بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او مى‏خورد، دلیل که چیزى اندک از زن به وى رسد. اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالى پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضى از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.

جابر گوید: خرگوش به خواب زنى پارسا و خاموش بود. اگر کسى بیند در خانه‏ى او خرگوش است، دلیل که زنى بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است. اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتى رسد. اگر بیند گردن خرگوش را به سوى قفا درپیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خرگوش ببینید، بیانگر تغییر و تحولات در زندگى است. دیدن خرگوش سفید در خواب، بیانگر پیشرفت در کارهاست. اگر خواب ببینید که خرگوش‏ها به این طرف و آن طرف مى‏دوند، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب یک خرگوش مرده ببینید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب به طرف خرگوشى تیراندازى کنید، به این معناست که موضوعى باعث عصبانیت شما مى‏گردد.

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خرگوشى را گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‏شوید. دیدن خرگوش سیاه در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است. خوردن گوشت خرگوش نشانه‏ى سود مالى است.

 

 

***************************

 

خرما

محمد بن سیرین گوید: خرما در خواب، مال و خواسته است. اگر بیند خرما همى خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه‏اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جاى آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود.

کرمانى گوید: اگر بیند خرماى تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختى حاصل کند و بعضى از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادى بود که از مهترى به وى رسد.

جابر مغربى گوید: اگر بیند خرما به دست فراگرفت، دلیل که زنى توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فراگرفت، دلیل که سخن لطیف از مردى منافق شنود و بعضى گویند: از مردى جاهل سخن مفید شنود. اگر صاحب خواب غمیگن شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسى کریم و دیدن بسر در خواب، )یعنى غوره‏ى خرما(، دلیل دین پاک و مال حلال است و دیدن خرماى تازه، دلیل روشنایى چشم و فرزند نیکو بود.

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خرما بر روى درخت نخل مشاهده کنید، بیانگر دلبستگى به جنس مخالف است. خوردن خرما دلالت بر آن دارد که موضوعى موجب پریشانى شما مى‏گردد.

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى‏چینید، بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است. اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‏کنید.

 

 

***************************

 

خرمن

محمد بن سیرین گوید: خرمن غله به خواب، مردى است که به رنج و تعب مال جمع کند و آن مال را به گزاف هزینه کند با زن خویش. اگر بیند خرمن غله بخرید یا کسى به وى داد، دلیل که زن خواهد و بعضى گویند: او را با مردى صحبت افتد که او را مال به رنج و تعب به دست آید.

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خرمن در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى است. اگر در خواب خرمن اندکى ببینید، به این معناست که سود چندانى از کارهایتان نمى‏برید.

 

 

***************************

 

خروس

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردى عجمى را که بنده‏ى او بود شکست دهد. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروسى جنگ مى‏کرد، دلیل که با مردى عجمى او را صحبت افتد. اگر بیند از آن خروس وى را گزندى آمد، دلیل که آن مرد وى را گزندى رساند.

 

جابر مغربى گوید: اگر بیند خروسى داشت، دلیل که او را پسرى آید یا با مردى او را صحبت افتد، چنان که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرماید: »الدیک صدیقى و هو یدعوا الى الصلوة« یعنى: خروسى دوست من است، که مردم را به نماز مى‏خواند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند خروسى یافت، دلیل که بر مهترزاده‏اى از اصل خود دست یابد و بر وى غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهترى یا مؤذنى دست یابد و او را شکست دهد.

 

بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى خروس در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است. اگر در خواب ببینید که خروس‏ها با هم مى‏جنگند، دلالت بر درگیرى و مشاجره دارد. اگر در خواب یک خروس جنگى ببینید، به این معناست که از زندگى خود راضى هستید. اگر یک خروس جنگى بیمار ببینید، نشانه‏ى ضرر مالى است.

 

برایت مى‏گوید: اگر در خواب خروسى را ببینید که روى تخم خوابیده، نشان‏دهنده‏ى ضرر و زیان است. اگر خروسى را با مرغى ببینید، نشانه‏ى علاقه‏مندى به جنس مخالف است. دیدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد که از انجام کارهاى زیاد، خسته شده‏اید.

 

 

***************************

 

خرید و فروش

محمد بن سیرین گوید: خرید و فروش کردن در خواب بد است. اگر بیند کسى او را بفروخت، دلیل که کارش شوریده شود.
کرمانى گوید: خرید و فروش، دلیل بود که به قدر و قیمت کار چیزى یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چیزى بخرید، به این معناست که در کارتان موفق مى‏شوید.

اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که براى خودتان چیزى مى‏خرید، نشانه‏ى آن است که به هدف خود مى‏رسید. اگر در خواب وسایلى براى خانه، خریدارى کنید، نشان از آن دارد که باید در رفتار خود با دیگران دقت بیشترى داشته باشید.

خریدن لوازم آرایش در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر خواب ببینید که چیزى براى شخصى مى‏خرید، بیانگر آن است که انسان متواضعى هستید.

 

***************************

 

خز (جامه)

محمد بن سیرین گوید: دیدن خز به خواب از جامه و دستار و قبا و کلا آن چه بدین نماید، جمله‏ى مردان را پسندیده بود ولو این جامه‏ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وى صورت نباشد، دلیل بر غم و سختى کند ولکن رنگ سبز به جامه‏ها دیدن، بد نبود.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: جامه‏هاى خز به خواب دیدن، کسى را که سزاى خز بود، بر پنج وجه است. اول: مال. دوم: خیر و برکت. سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت بر اندازه قیمت جامه. پنجم: ولایت و بزرگى.

کرمانى گوید: پوشیدن جامه‏ى خز در خواب، دلیل بر مال حرام کند. اگر بیند جامه‏ى خز پوشیده، دلیل است که بر قدر بزرگى و کوچکى مال حرام یابد و بیم بود که دین او بد است و زنان را نیکو است، و مرد خزفروش در خواب، کسى بود که دنیا را بدین اختیار کند.

 

بیتون مى‏گوید: خرید و فروش خز در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید که لباسى از خز پوشیده‏اید، بیانگر به دست آوردن پول و ثروت است. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، به این معناست که ازدواجى مبارک خواهد داشت.

 

***************************

 

خزنده

بیتون مى‏گوید: دیدن خزندگان در خواب، نشانه‏ى گرفتارى و مشکلات است. کشتن خزندگان در خواب، بیانگر به پایان رسیدن سختى‏ها است. اگر در خواب خزنده‏اى به شما حمله کند، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که خزنده‏اى را گرفته‏اید، بیانگر آن است که موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود. اگر خزنده‏ى مرده‏اى را ببینید که ناگهان زنده مى‏شود، نشان از آن دارد که درگیرى‏ها و دعواها دوباره شروع مى‏شود.

 

 

***************************

 

خزیدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول خزیدن بر روى زمین ببینید در حالى که تمام بدن شما زخمى شده است، بیانگر آن است که شغل خوبى ندارید. خزیدن بر روى سنگ‏ها، بیانگر آن است که از موقعیت‏هاى پیش آمده به خوبى استفاده نمى‏کنید.

 

 

***************************

 

خستگى

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند تن او را کسى بخست و از آن خون بیرون نیامد، دلیل که خسته‏کننده او را سخن راست گوید و جوابش بازنتواند داد. اگر بیند خون از تن او یا از جراحت او بیرون آمد، دلیل که خسته‏کننده او را سخن دروغ و محال بگوید و در وى طعنه زند.

 

اگر کسى بر تن خود خستگى بسیار بیند، دلیل که او را مال نقصان افتد، یا از گناه توبه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خستگى به خواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: منفعت. سوم: سخن ناخوش است.

بیتون مى‏گوید: احساس خستگى در خواب، بیانگر بیمارى است.

 

 

***************************

 

خسوف

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خسوف در خواب، دلالت بر آن دارد که سلامتى شما در خطر است.

 

***************************

 

خسیس

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد خسیس در خواب، بیانگر آن است که آدم متکبرى هستید. اگر در خواب مشاهده کنید که آدم خسیسى هستید، به این معناست که با رفتار بد خود باعث مى‏شوید تا دیگران از شما دورى کنند. اگر در خواب مشاهده کنید که دوستانتان خسیس هستند، به این معناست که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود. اگر دخترى در خواب ببیند که با فرد خسیسى آشنا شده است، بیانگر آن است که به ثروت مى‏رسد.

 

 

***************************

 

خشت

محمد بن سیرین گوید: خشت در خواب مال بود، مجموع چنان که در تأویل، هر خشتى را هزار درم نهاده بود. اگر بیند خشت زد و خشت وى خشک شد، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بیند که خشت در دست فراگرفت، یا کسى بدو داد، دلیل که هزار درم بیابد یا کسى بدو دهد. اگر بیند او را خشت بسیار جمع شده بود دلیل که او را مال و نعمت بسیار جمع گردد.

کرمانى گوید: اگر بیند که خشت از دیوار مى‏تراشید، دلیل که مال خداوند دیوار برود. اگر بیند خشت را پاره‏پاره کرد و پراکنده نمود، دلیل که مال خود را بر غیر هزینه کند.

جابر گوید: خشت پخته به خواب دیدن بد بود، زیرا که آتش به وى رسیده است، از این سبب، دلیل بر غم و اندوه کند و بناها دیدن که از خشت پخته و گچ بود بد بود.

 

 

***************************

 

خشخاش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خشخاش در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است.حس کردن بوى خشخاش در خواب، بیانگر آن است که فریب افراد حیله‏گر را خواهید خورد.

 

 

***************************

 

خشکسالى

بیتون مى‏گوید: دیدن خشکسالى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

 

***************************

 

خشک کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را خشک مى‏کنید، یعنى پولى به دستتان مى‏رسد.

 

 

***************************

 

خشم گرفتن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که کسى خشم گرفت از بهر خداى تعالى، دلیل بر خیر و نیکویى او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود.

کرمانى گوید: اگر بیند پدر و مادر بر وى خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهى بلند بیفتد. قول تعالى: «و من یحلل علیه غضبى فقد هوى». (طه، 81)

 

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را خشمگین و عصبانى ببینید، بیانگر آن است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. دیدن افراد خشمگین در خواب، نشان‏دهنده‏ى اوضاع نابسامان شغلى است. اگر دخترى خواب ببیند که نامزدش خشمگین است، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شود.

 

 

***************************

 

خشونت

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با شخصى با خشونت رفتار مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که دست به کارهاى نادرست مى‏زنید. اگر در خواب رفتار خشونت‏آمیزى با شما داشته باشند، دلالت بر آن دارد که دشمنانتان را شکست مى‏دهید.

 

 

***************************

 

خصم (دشمن)

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دشمنان را شکست دهید، یعنى در کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که دشمنان بر شما غالب مى‏شوند، بیانگر داشتن روزهاى بد است. اگر در خواب مشاهده کنید که دشمنان باعث بدنامى شما شده‏اند، نشانه‏ى آن است که در کارهایتان دچار شکست مى‏شوید.

 

***************************

 

خصومت

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند با کسى خصومت کرد و بر وى غالب شد، تأویلش به خلاف این است.
کرمانى گوید: اگر بیند با والى آن دیار خصومت کرد و بر وى غالب شد، دلیل که از والى آن دیار بدو خیر و منفعتى رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که از وى بدو رنج و زیان رسد. اگر بیند پادشاه به خصومت رفت، دلیل که حاجتش روا شود.
جابر گوید: اگر بیند با مردم بى‏سبب خصومت مى‏کرد، دلیل که مردم از زبان وى زنجور و اندوهگین شوند.

 

 

***************************

 

خطبه خواندن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر سر منبر خطبه مى‏خواند و اهل خطابت است، دلیل که عز و بزرگى یابد. اگر اهل خطابت نباشد، دلیل که چون به سفر رود، درنگ بسیار کند و بیم خطر بود، اگر توانگر بود، بیم که درویش شود، اگر جاهل است، بیم که در میان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدى. اگر بیند خطبه‏ى دینى مى‏خواند، دلیل که مسلمان شود یا بمیرد.

کرمانى گوید: اگر بیند با پادشاهى خطبه مى‏خواند اگر آن پادشاه مصلح بود، دلیل که عدل و داد کند، اگر مفسد بود، دلیل که تائب شود. اگر بیند که زنى بر منبر همى خواند و مردمان را پند همى داد، دلیل که شوهر زن رسوا شود.

جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند در میان خطبه تزویج همى خواند، دلیل که از او خیر و صلاح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند.

 

 

***************************

 

خطر

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در خطر هستید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که در موقعیت خطرناکى گیر افتاده و راه نجاتى ندارد، به این معناست که روزهاى بدى را مى‏گذراند.

 

 

خط کش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خط کش در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش‏هاى فروانى انجام مى‏دهید.

 

 

***************************

 

خطیب

بیتون مى‏گوید: گوش دادن به سخنان خطیب در خواب، بیانگر همنشینى با افراد ناباب است. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بیانگر آن است که به ظاهر افراد توجه دارد.

 

 

***************************

 

خفاش

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خفاشى ببینید، به معناى بدبختى و از دست دادن نزدیکان است.

 

 

***************************

 

خفتن

محمد بن سیرین گوید: خفتن در خواب مرده را و کسى که ترسیده بود، دلیل بر راحتى و رستگارى است. اگر بیند کسى بر تختى خفته است، یا بر بسترى،دلیل که بزرگى یابد، اما از راه دین و پرهیزکارى بى‏خبر است، زیرا که خفتن در راه دین غفلت بود. اگر بیند در جایگاهى پست بر بسترى خفته است، دلیل بر حقارت و خوارى او بود

کرمانى گوید: خواب ترسنده را ایمنى بود و مرده را آمرزش و بیمار را شفا و زندانى را فرج از زندان.

جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که در میان مردگان خفته بود و کسى او را بیدار نمود، دلیل که در میان مردمان به کارى مشهور شود

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که روى تختى زیبا خوابیده‏اید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. خوابیدن در مکان‏هاى ناآشنا و عجیب در خواب، بیانگر آن است که روزهاى بدى در انتظار شما است.

برایت مى‏گوید: اگر در خواب فردى را ببینید که خوابیده است، نشان از آن دارد که باید از فرصت‏هاى به دست آمده به درستى استفاده کنید. دیدن یک فرد زیبا در حال خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهاست.

دیدن افراد پیر و زشت در حال خواب، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که در محیطى آزاد خوابیده‏اید، بیانگر بروز اتفاقات مهم است.

 

 

***************************

 

خفه کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى او را خفه کرد، دلیل که غمگین و مستمند شود و بعضى گویند: خفه کردن نیکى عیش است.

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس خفگى کنید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى شده‏اید که باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى قصد خفه کردن شما را دارد، بیانگر آن است که در کارهایتان به موفقیت مى‏رسید، اگر شخصى را در حال خفه شدن ببینید، به این معناست که باید مراقب توطئه دشمنان باشید.

 

 

***************************

 

خلال دندان

بیتون مى‏گوید: دیدن خلال دندان در خواب، به این معناست که اگر در رفتار خود تغییرى ایجاد نکنید به موفقیت چندانى دست پیدا نمى‏کنید. استفاده کردن از خلال دندان در خواب، بیانگر آن است که قصد دارید به زندگى یکى از نزدیکانتان آسیب وارد کنید.

 

 

***************************

 

خلعت

محمد بن سیرین گوید: خلعت به خواب دیدن، چون پاکیزه و نیکو بود،دلیل بر عزت یافتن و مرتبت ریاست و مملکت و زن و کنیزک بود و حکم و تأویلش به قدر و قیمت خلعت دهنده بود.

کرمانى گوید: اگر بیند پادشاهى خلعت بدو داد، دلیل که از سلطان به قدر آن مال و نعمت یابد. اگر بیند عالمى او را خلعت داد، دلیل است که از آن عالم او را علم حاصل شود.

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند خلعت او جامه‏ى کرباس بود و نیکو و سفید یا سبز بود، دلیل که عز و جاه دنیا و عقبى یابد. اگر بیند خلعت او از دیبا یا جامه‏ى ابریشمین بود، دلیل که عزت و نعمت دنیایى بیابد.

 

 

***************************

 

خلوت

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى خلوت شما را به هم مى‏زند، بیانگر آن است که رفتار اطرافیان باعث ناراحتى شما مى‏شود.

 

 

***************************

 

خلیفه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند خلیفه گشاده‏روى بود و با وى به تلطف سخن مى‏گفت، دلیل که خیرات دینى و دنیایى به وى رسد. اگر بیند خلیفه وى را کارى فرمود از کارهاى خاص، دلیل که عز و بزرگى یابد و صاحب قدر و جاه شود. اگر بیند خلیفه او را امیر نمود از ولایتى یا از ولایت مسلمانان، دلیل که بزرگى یابد و صاحب قدر و جاه شود. اگر بیند در سراى خلیفه شد، دلیل که از حاجبان و مقربان خلیفه شود. اگر بیند خلیفه چیزى از متاع دنیا به او بخشید، دلیل که منزلت یابد و در میان بزرگان نامدار شود.

 

کرمانى گوید: اگر بیند خلیفه با او خصومت مى‏نمود از بهر کارى که تعلق به شرع مى‏داشت، دلیل که حاجتش روا شود و بین مردم سرافراز باشد. اگر بیند در بستر و جایگاه خلیفه خوابیده، دلیل که خلیفه او را زنى دهد یا کنیزکى و یا مالى که با زن خویش آن را هزینه کند.

 

حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى خلیفه‏ى مرده را زنده بیند که شادمان بود و با او سخن مى‏گفت، دلیل که مرادها از او حاصل شود و عز و دولت یابد. اگر خلیفه را اندوهگین بیند، به خلاف این بود که یاد کرده شد.
برایت مى‏گوید: دیدن خلیفه‏ى ارامنه در خواب، بیانگر آن است که به زودى ازدواج خواهید کرد. اگر در خواب چندین خلیفه‏ى ارامنه را با هم ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى در انتظار شما است.

 

 

***************************

 

خم (خمره)

محمد بن سیرین گوید: خم دیدن زنى بود که از قبل او فایده به خانه رسد به قدر نیکى و بزرگى آن.
کرمانى گوید: خم سنگین دیدن گنج بود و خم آب دیدن زن توانگر بود. اگر بیند در سراى او خم پر آب بود که از آن آب مى‏خورد، دلیل که مال بسیار بیابد و در راه نیک هزینه کند. اگر خم سرکه بیند، مردى پرهیزکار بود و خم سرکه و روغن، دلیل زیادى مال است. خم انگبین مال حرام است، خم آبکامه، دلیل بر مردى بیمار است. خم نفت، دلیل بر مردى فرومایه و چرکین خم دیدن، دلیل بر سلطان بزرگ و ریاست و اصحاب شاه.

***************************

خم شدن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در مقابل شخصى تعظیم مى‏کنید، به این معناست که شخصى به خود اجازه مى‏دهد تا به شما توهین کند.

 

 

***************************

 

 

خمیازه

بیتون مى‏گوید: خمیازه کشیدن در خواب، بیانگر آن است که انجام کارهاى زیاد مانع از استراحت شما مى‏شود. اگر در خواب خمیازه کشیدن دیگران را مشاهده کنید، نشان‏دهنده‏ى آن است که دوستانتان دچار گرفتارى مى‏شوند.

 

***************************

 

خمیر کردن

محمد بن سیرین گوید: سرشتن آرد گندم، دلیل مالى با سود بسیار از تجارت بود، به شرط آن که خمیرش برآمده بود. اگر خمیرش برنخاسته بود، دلیل زیادى فساد و فسق است. سرشتن آرد کاورس، دلیل منفعت اندک است.

کرمانى گوید: اگر بیند خمیر فراگرفت یا بخرید، یا کسى به او داد، اگر جوین باشد، دلیل کند به قدر آن مالى حلال او را در تجارت حاصل شود. اگر خمیر کاورس بود، نفع اندک بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود.


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان