چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

تعبیر خواب حرف د

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف د
داد و فریاد،ناله
داد و فریاد:در خواب نشانگر فاجعه است.
 
************************
 
دادگاه،دادگسترِِی
دیدن دادگاه:خواب بیننده باید دنبال حقش باشد
به دادگاه دعوت شدن:صاحب رویا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت
توسط دادگاه محکوم شدن:خواب بیننده به خاطر کاری که در اصل،لیاقت سپاسگزاری را می داشت،با ناسپاسی رو به رو خواهد شد
شاهد دادگاه بودن:شخص باید به کسی که در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته کمک کند

************************

دارو
دارو ساختن:نشانه بیماریست
دارو دادن:کسی که دارو می خورد،در بازی زندگی شانس می آورد
دارو خوردن:نشانه زیان هاییست،که می توانند در آینده جبران شوند
گیاهان دارویی را دیدن یا خوردن:خبر از به اتمام رسیدن معاملات تجاری خراب می باشد

************************

دانشگاه
دیدن دانشگاه:به معنی پیشرفت های روحیست
به دانشگاه رفتن:خبر از سعادت و خوش شانسی در آینده می دهد
در دانشگاه انتخاب شدن:نشانه افتخاری بزرگ برای شخص،اما همزمان،یک زندگی یکنواخت و خسته کننده را می دهد

************************

در آغوش گیری
در آغوش گیری را دیدن:چنانچه خواب بیننده احتیاط نکند،ممکن است به چنگ شخصی بی وجدان اسیر شود

************************

درخت کاج
درخت کاج دیدن:به معنی دلبستگی قوی عاطفی می باشد

************************
درد
درد احساس کردن:شخص در انجام یک کار امیدی به موفقیت ندارد
درد زایمان:نشانگر نگرانی و درد و رنج است
 
************************
دیدن دامن(در رویای زنان):گردش یا مهمانی ای برای خواب بیننده،از درجه اهمیت خاصی برخوردار است
دامن زیبا و شیک دیدن:صاحب رویا نزد جنس مخالف از محبوبیت خاصی برخوردار خواهد بود
دامن کهنه و مندرس دیدن:نشانه عدم موفقیت و محبوبیت نزد جنس مخالف است
دامن تنگ و بیش از حد کوتاه دیدن:از مزاحمت های یک مرد باید بیم داشت
دامن گشاد یا بیش از حد بلند دیدن:خواب بیننده دچار شرمندگی آزاردهنده ای می شود
دامن لکه دار دیدن:صاحب رویا را تهمتی تهدید می کند
 
************************

دامن دیدن(در رویای مردان)
دامن دیدن:در یک جریان،دست زنی در کار است
دامن زیبا و شیک دیدن:قول یک پیروزی فریبنده را می دهد
دامن کهنه و مندرس دیدن:خواب بیننده دچار یاس و ناامیدی خواهد شد

************************

درشکه
دیدن درشکه با اسب:به معنی خوش شانسی و سعادت است
دیدن درشکه با گاو:نشانه شادی و سرور است
دیدن درشکه با الاغ:خبر از داستان های احمقانه می دهد

************************

دروازه
دیدن دروازه:شانس می آورد
دروازه ای باز دیدن:خبر از دیداری ناخوشایند می دهد
از دروازه ای باز عبور کردن:خواب بیننده از طرف کسی مورد استقبال قرار می گیرد
دروازه ای بسته دیدن:صاحب رویا از جانب کسی به طور غیردوستانه پذیرفته می شود

************************

دره
دره را دیدن یا در آن راه رفتن:چنانچه دره سیز و خرم باشد،دوران یک زندگی بدون آلایش و شادی بخش از راه می رسد.اگر دره تاریک و گرفته باشد،نشانه ضرر و زیان به علت افراط می باشد

************************

دریا
دریای آرام و ساکت دیدن:صاحب رویا به استقبال روزهای آفتابی و زیبا می رود
دریای طوفانی دیدن:مبارزه ای سخت در پیش است
در دریای طوفانی شنا کردن:خواب بیننده فرصت خواهد یافت،تا دلواپسی های روزمره خود را برای مدت کوتاهی فراموش کند
در دریای طوفانی افتادن:باید انتظار ضربه سختی را از طرف سرنوشت داشت
در دریای طوفانی،افتادن و غرق شدن:به معنی رهایی از سرنوشتی شوم،یا یک وضعیت کاملا خطرناک است
دیدن ماهی های دریا:صاحب رویا از تخیلات واهی رنج می برد

************************

دزدی،سرقت
شاهد دزدی بودن:صاحب رویا یک ماجرای دلبستگی را تجربه خواهد کرد
خود دزدی کردن:شخص در آرزوی مال و ثروت است
توسط دزدی مورد دستبرد واقع شدن:خواب بیننده باید بیشتر مراقب سلامتی اش باشد
در حین سفر مورد دزدی واقع شدن:نشانه حادثه ای در ورزش است

************************

دستبند
خود دستبند به دست داشتن:خبر از یک دلبستگی پنهانی می دهد
دستبند کادو گرفتن:خبر از شادی و سرور می دهد
دستبندی را به دست دیگری دیدن:به معنی خرج های بیهوده است
دستبند سیاه:نشانه بیماریست
دیدن دستبندها:نشانه خرج های غیر ضروریست

************************

دستکش
دستکش هدیه گرفتن:شخص ادعای بی موردی از کسی خواهد کرد
دستکش به دست کردن:شادی و نشاط می آورد
دستکش در دست داشتن:نشانه شانس و اعتبار است
دستکش پاره دیدن:به صاحب رویا بی توجهی خواهد شد
گم کردن دستکش:به معنی درگیری و مشاجره است

************************

دستمال
دیدن دستمال:صاحب رویا دچار شرمندگی بدی خواهد شد
دستمال را نیافتن:اطرافیان خواب بیننده توسط کسی شرمنده خواهند شد

************************

دشنام دادن،فحش دادن
به خواب بیننده فحش داده شود:به معنی جدال و نزاع می باشد

************************

دعا کردن،عبادت کردن
دعا کردن را دیدن:نشانه ترس از خداوند است
دعا کردن در یک مکان مقدس مانند کلیسا و مسجد:به معنی عذاب وجدان است
دعا کردن در هوای آزاد،در جلوی یک عکس مقدس:نشانه وحشت در ارتباط با موجودیت است

************************

دفن کردن
دفن کردن:نشانگر آن است که خواب بیننده سعی در پنهان نمودن تمایلات درونی مخرب داشته،و وانمود به ترک عادات ناشایسته می کند

************************

دکل
دیدن دکل:صاحب رویا در زندگی سربلند و سرافراز خواهد بود

************************

دلقک
دیدن دلقک:به صاحب رویا چیز باارزشی اهدا می شود
خود دلقک بودن:دوستان و نزدیکان خواب بیننده در درک صحیح او عاجزند

************************

دلو،سطل
دیدن دلو:خواب بیننده از موضوع جدیدی اطلاع خواهد یافت

************************

دم
حیوانات با دم بلند دیدن:صاحب رویا در انجام کاری،دچار آزار و اذیت بی پایان خواهد شد
دم حیوانی را گرفتن:خواب بیننده کاری را اشتباه انجام می دهد
دیدن حیوانی که دم خود را تکان می دهد:به معنی شادی و نشاط است

************************

دماسنج
دیدن دماسنج:صاحی رویا با شخصی غیرقابل اعتماد،تجربه تلخی را انجام می دهد

************************

دمپایی،کفش
دمپایی دیدن:این مورد که نباید به زور مطیع کسی شد را،گوشزد می کند
دمپایی خریدن:خواب بیننده مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد
دمپایی هدیه گرفتن:به افراد مجرد قول نامزدی یا ازدواج در آینده نزدیک را می دهد و در افراد متاهل،زن مجبور به پیروی از خواسته شوهرش می باشد
دمپایی به پا داشتن:خبر از یک صحنه ناخوشایند در خانه می دهد
دمپایی چوبی دیدن:احتمال این خطر وجود دارد که صاحب رویا قدرت طلب و ستیزه جو شود

************************

دندان
دندان های زیبا در دهان دیگران دیدن:قول دوستان و آشنایان متمول را می دهد
دندان های زیبا داشتن:به خواب بیننده قول سودهای کلانی را در آینده می دهد
دندان های خراب یا لق را در دهان دیگران دیدن:خبر از یک آشنایی و یک رابطه بدون منفعت می دهد
دندان های خراب یا لق داشتن:خواب بیننده دچار ضررو زیان مادی خواهد شد
دندان های در حال افتادن:خبر از یک بیماری سخت می دهد
دندان خود را کشیدن:نشانه یک کار اشتباه می باشد
دندان کسی را کشیدن:خواب بیننده از گرفتاری کس دیگری استفاده می برد
دندان خود را پر کردن:اشاره به مشکلات مادی می کند
دندان های مصنوعی در دهان دیگران دیدن:به خواب بیننده در مورد یک شیاد هشدار می دهد
خود دندان مصنوعی داشتن:خواب بیننده به یک موفقیت ظاهری دست می یابد
دندان درد داشتن:خرجی غیرمنتظره،ضربه سنگینی به وضعیت اقتصادی شخص خواهد زد
خلال دندان دیدن:خبر از تسهیلات مادی می دهد
استفاده کردن از خلال دندان:خواب بیننده از نظر مادی در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت
دندان پزشک را در حین کار دیدن:یکی از دوستان صاحب رویا،او را از موقعیتی نامطمئن نجات خواهد داد

************************
دوچرخه
دیدن یا راندن دوچرخه:خواب بیننده در معرض تهدید تصادفی کوچک در خیابان می باشد
دوچرخه قراضه خریدن:به صاحب رویا توصیه می کند بیشتر مراقب باشد
دوچرخه خریدن:خواب بیننده فعالیت ورزشی خواهد داشت
 
************************

دود
دود سیاه یا تیره دیدن:خبر از ناخوشنودی ها می دهد
دود سفید دیدن:قول سعادت و نیک بختی را،تنها برای مدتی کوتاه می دهد
دود آتش دیدن:نشانه عزت و توانگری می باشد

************************
دوربین
دیدن یا کار کردن با دوربین:قول آینده ای درخشان و سرشار از نعمت را می دهد
دیدن دوربین خراب:به معنی عدم امنیت اقتصادی برای صاحب رویاست
 
 
************************
دوش حمام
دوش آب سرد گرفتن:صلاحیت خواب بیننده و مقاصد واقعی او شناخته نخواهد شد
در اتاقی سرد دوش آب گرم گرفتن:نشانه سلامتیست
در جمعی شاد و خوشحال دوش گرفتن:خبر از شادی و خوشحالی فراوان می دهد
 
 
************************

دهان
دهان بزرگ داشتن:خواب بیننده در نظر دارد که در آینده یک سخنران خوب شود

 
 
************************

دیگ
دیگی را در حال سر رفتن بر روی اجاق، دیدن:خبر از هیجانی شدید می دهد
تعمیر کردن دیگ:خواب بیننده به خوبی از طرف دیگران پذیرفته می شود
دیگ غذا دیدن:برای صاحب رویا مهمان خواهد آمد
دیدن تعمیرکار دیگ:خبر از مشاجره می دهد
دیدن سازنده دیگ:صاحب رویا عروس یا داماد خواهد شد

 
 
************************

دینامیت
دینامیت را در حال انفجار دیدن:خواب بیننده نزد دیگران بسیار معتبر و محبوب خواهد شد

 
 
************************

دیوار
دیدن دیوار:خواب بیننده به چیزی که برای رسیدن به آن بسیار تلاش کرده است،نخواهد رسید
دیواری را پیش روی خود دیدن:موانعی بر سر راه صاحب رویا ایجاد خواهد شد
دیواری غیرقابل بالا رفتن را رو به روی خود دیدن:برای خواب بیننده امید کمی،جهت رسیدن به هدفی که برای دستیابی به آن تلاش بسیار کرده است وجود دارد
از دیوار بالا رفتن:به معنی غلبه بر موانع است
روی دیوار ایستادن:خواب بیننده به هدفش خواهد رسید
از دیوار پایین پریدن:نشانه اقدامی مخاطره آمیز می باشد
از دیوار پایین افتادن:شخص در انجام کاری موفق نخواهد بود

 
 
************************

دیوانه
دیوانه را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:صاحب رویا طرفدار حقیقت بوده،و یک شادی بزرگ را تجربه می کند.

 
************************
دوغ

1ـ اگر خواب ببینید در حال نوشیدن دوغ هستید ، دلالت بر آن دارد که در پی کسب لذت مادی تأسف خواهید خورد و یک بی احتیاطی ، سلامت شما را به خطر می اندازد .

2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است .

3ـ اگر خواب ببینید سوپی می خورید که در آن دوغ ریخته اند ، دلالت بر آن است که دست به کار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد

4ـ اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید ، نشانة آن است که با برنامه ریزی دقیق می توانید علت اختلافات را به خوبی درک کنید .

 

************************

دوقلو

1ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید کرد .

2ـ دیدن بچه های دوقلو که به بیماری مبتلا شده اند ، نشانة آن است که در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد .

************************

دوست

1ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببینید ، نشانة آن است که بزودی از طرف دوستان اخبار ناخوشایندی به دست شما می رسد .

2ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببینید ، علامت آن است که دوستانتان بیمار و پریشان خواهند شد .

3ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سیاه ببینید ، نشانة آن است که بیماری یا حادثه بسیار بدی برای شما یا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هیئت ببینید ، علامت آن است که دشمنان ، شما را از دوستان و نزدیکان جدا خواهند کرد .

4ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسی تیره و آستینهای قرمز رنگ ببینید ، نشانة آن است که برای شما اتفاقات نامطلوبی رخ می دهد که اگر باعث زیانی مالی نشود نگرانی به همراه می آورد .

5ـ اگر خواب ببینید دوستانتان چون مجسمه روی تپه ای ایستاده اند ، نشانة آن است که عقاید خود را مبنی بر داشتن انصاف و آگاهی حفظ خواهید کرد . آن سوی فعلی خود به موفقیت می رسید . اگر سکویی که پیکر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است که پس از پیشرفت و ترقی در کار ، دوستان قبلی خود را از یاد می برید . اما اگر پیکر دوستانتان بر سطح زمین قرار گرفته باشد ، نشانة آن است که برای رسیدن به درجات بالاتر شکست می خورید . اگر در خواب بخواهید از کنار مجسمة دوستانتان بگذرید نشانة آن است که دوستی را مورد سرزنش قرار می دهید و او را وادار می کنید تا در زندگی خود تغییراتی بدهد .

6ـ اگر خواب ببینید دوستی پارچة سفیدی دور سر خود بسته است ، نشانة آن است که فردی می کوشد

رابطه ای دوستانه با شما برقرار کند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد .

7ـ اگر خواب ببینید با دوستی که در حق شما بد کرده ، دست می دهید و او بی اعتنا و غمگین به راه خود

می رود ، نشانة آن است که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا می کنید و ممکن است نسبت به هم دلسرد بشوید .

8ـ ملاقات با یک دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانة آن است که کارهایتان به شکل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصری خواهید داشت .

9ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید ، نشانة آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد .

10ـ اگر در خواب با دوست از دیدن دوستی احساس شرمساری کنید یا او را در وقت نامناسبی ملاقات کنید ، دلالت بر آن دارد که به خاطر مرتکب شدن خلافی ، گناهکار شناخته خواهید شد و هم دستان شما همه چیز را لو می دهند .

11ـ اگر زن جوانی خواب ببیند دوستان فراوانی دارد ، نشان می دهد که به منافع زیادی دست خوهد یافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببیند دوستانی اندک دارد ، از محبوبیت اجتماعی نصیبی نخواهد برد .

 

************************

دودکش

1ـ دیدن دودکش در خواب ، نشانة حادث شدن اتفاقی تلخ و ناراحت کننده است . خبر بیماری کسی به شما می رسد .

2ـ دیدن دودکش سرنگون شده ، نشانة شنیدن خبر مرگ یکی از اعضای خانواده شماست .

3ـ اگر خواب ببینید پیچکی گرد دودکش پیچیده است ، معنایش این است که از مرگ خویشاوندی اندوهگین می شوید .

4ـ اگر خواب ببینید از دودکش دود برمی خیزد ، نشانة آن است که خیری به شما می رسد .

5ـ اگر خواب ببینید در دودکشی پنهان می شوید ، نشانة آشفته شدن وضعیت کار ، و هجوم شک و تردید و اضطراب به سوی شماست .

6ـ اگر دختری خواب ببیند از دودکش پایین می رود ، علامت آن است که دست به عملی ناشایست خواهد زد که موجب بهت و حیرت دوستان می شود .

7ـ اگر خواب ببینید از دودکشی بالا می روید ، دلالت بر آن دارد که از مانعی که سر راه شما قرار می گیرد عبور خواهید کرد .

************************

دوست داشتن

1ـ اگر خواب ببینید چیزی را دوست می دارید ،‌ علامت آن است که از محیط زندگی فعلی خود راضی و خرسند هستید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را دوست می دارند ، علامت آن است که امور زندگی با موفقیت به پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت .

3ـ اگر خواب ببینید در عشق خود شکست می خورید ، نشانة آن است که برای انتخاب راه خود در زندگی دچار سردرگمی می شوید ، آیا ازدواج برای بهبود اوضاع آینده مطلوب است؟ یا تنها زیستن و ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی راه سعادتمند شدن است .

4ـ اگر خواب ببینید همسرتان را دوست می دارید ، نشانة آن است که در زندگی خود سعادتمند خواهید شد و با همسر و فرزندانتان با شادمانی و خوشی به سر خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید به پدر و مادر خود عشق می ورزید ، علامت آن است که مقامی بلند به دست می آورید و در کسب ثروت نیز موفق خواهید بود .

6ـ دوست داشتن حیوانات در خواب ، نشانة آن است که تا مدتی بخت به شما روی خوش خواهد داد . شما همواره از آنچه دارید خوسند و راضی خواهید بود .

 

************************

دهنة اسب

1ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد .

2ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
حضور یک دختر عجیب در نمایشگاهی مردانه رسانه ای شد + تصاویر
حضور یک دختر عجیب در نمایشگاهی مردانه رسانه ای شد + تصاویر
مشاهده بیشتر