چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

a

تعبیر خواب حرف ذ

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ذ
ذبح کردن
ذبح کردن حیوانات:به معنی منفعت است
 
 
****************
 
 ذرت

1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفریح و موفقیت در زندگی است .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال گرد آوری دانه های ذرت هستند ، علامت آن است که از پیروزی دوستان و اقوام خود خوشحال می شوید .

 

****************

 ذرت بخته

دیدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است که آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی درست برای آینده ، شما را به پیشرفت می رساند .

 

****************

 ذره بین

1ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می کنید ، نشانة آن است که توانایی به ثمر رساندن کاری را از دست خواهید داد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند ذره بینی دارد ، نشانة آن است که توجه افرادی را به خود جلب می کند که بعدها او را نادیده خواهند گرفت


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته
روستایی که در آن موش ها را عبادت می کنند! (تصاویر)
روستایی که در آن موش ها را عبادت می کنند! (تصاویر)
مشاهده بیشتر