تعبیر خواب حرف ز

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب حرف ز

زاغ

دیدن زاغ در خواب ، علامت آن است که دچار اختلاف و جروبحث خواهید شد .

##################

 زائر

1ـ دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانة آن است که به سفری طولانی خواهید رفت .

2ـ اگر خواب ببینید خود  زائر هسنید و مشغول زیارت ، نشانة آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می شود ، علامت آن است که با حمایت تمام به دام فریب می افتد . اما اگر در خواب مرد زائر او را ترک کند ، نشانة آن است که ضعف روحی خود را از بین می برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می آورد .

##################

  زالو

1ـ دیدن زالو در خواب ، علامت آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می کنند .

2ـ اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می اندازید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانوادة شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می اندازید ، علامت آن است که دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت .

4ـ اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می گیرد ، نشانة آن است که در مکانهای غیرمنتظره خطری تهدیدتان می کند . به این خطا توجه کافی داشته باشید!

5ـ دیدن چند زالو در خواب ، علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است . و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش .

 ##################

 زانو

1ـ اگر خواب ببینید زانوهایتان بیش از حد معمول بزرگ شده است ، علامت آن است که بدبختی ناگهان شما را در بر خواهد گرفت . اگر در خواب احساس کنید زانوی شما سخت و دردناک است ، نشانة آن است که به زودی واقعه ای دهشتناک برایتان روی خواهد داد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند زانوی صاف و خوش فرمی دارد ، نشانة آن است که افرادی او را ستایش خواهند کرد بی آنکه به خواستگاریش بیایند .

3ـ اگر خواب ببینید زانوهایتان کثیف است ، علامت آن است که در اثر عیاشی به بیماری دچار خواهید شد .

4ـ دیدن زانوهای بد شکل در خواب ، علامت آن است که وقایع تلخ و ناراحت کننده جای امید و اشتیاق را خواهد گرفت .

 ##################

 زایمان

1ـ خواب زایمان در خواب ، نشانة بدنیا آوردن کودکی سلامت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانة آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید .

3ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانة آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

 ##################

 زباله

دیدن توده ای زباله در خواب ، نشانة آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت . اگر دختری این خواب را ببیند ، نشانة آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید .

##################

  زبان

1ـ اگر زبان خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است که آشنایان رفتاری نامهربانانه با شما خواهند داشت .

2ـ اگر زبان کسی را در خواب ببینید ، نشانة آن است که به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت .

3ـ اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر کوچکتر از حد معمول است ، نشانة آن است که در اثر بی دقتی ، حرفهایی خواهید زد که همان حرفها شما را به دردسر خواهد انداخت .

 ##################

زخم

1ـ دیدن زخم در خواب ، نشانة دور ماندن از افراد مورد علاقه است .

2ـ اگر خواب ببینید جایی از بدنتان زخمی شده است ، نشانة آن است که در اثر تسلیم شدن به لذتهای احمقانه ، محبوبیت خود را نزد دوستان از دست می دهید .

 ##################

 زردآلو

1ـ اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید ، نشانة آن است که آینده ، تلخ بر چهرة شما خواهد زد .

2ـ اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید ، علامت آن است که حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد. اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند ، تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست .

 ##################

 زعفران

1ـ دیدن زعفران در خواب ، نشانة آن است که به امیدهایی واهی دل خواهید بست ، زیرا تمام امیدهای شما را پنهانی نقش بر آب خواهند ساخت .

2ـ نوشیدن چایی که با زعفران دم شده است ، علامت آن است که مشاجرات و اختلافات بین اعضای خانوادة شما ادامه خواهد داشت .

 ##################

 زغال

دیدن زغال افروخته در خواب ، نشانة موقعیتهای فلاکت بار و دلتنگی است . اگر زغال به شدت در حال سوختن باشد ، دلالت بر آن دارد که امید زیادی به افزوده شدن ثروت شماست . و علامت شادمانی و زندگی پاک و بی شائبه است .

 ##################

 زگیل

1ـ اگر خواب ببینید روی بدنتان زگیل زده است ، علامت آن است که به راحتی نمی توانید فشارهایی که محیط بر شما وارد می آورد ، دفع کنید .

2ـ اگر خواب ببینید زگیل از روی دست شما ناگاه محو می گردد ، علامت آن است که برای کسب ثروت موانع را از جلوی خود کنار خواهید زد .

3ـ اگر در خواب روی بدن دیگران زگیل مشاهده کنید ، علامت آن است که دشمنان سرسختی در نزدیکی شما کمین کرده اند .

 

 ##################

زمستان

دیدن فصل زمستان در خواب ، علامت آن است که در آینده ای دور به ثروتی دست خواهید یافت .

 ##################

 زمین

1ـ دیدن زمین حاصلخیز در خواب ، نشانة سعادت و موفقیت است .

2ـ دیدن زمین سنگلاخ و غیرقابل کشت در خواب ، علامت نومیدی و تلخکامی است .

3ـ دیدن زمینی که در اثر خشک شدنِ دریا حاصل شده است ، نشانة آن است که راههایی برای رسیدن به کامیابی و شادمانی جلوی پای شما نمایان خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید مالک زمینی پهناور هستید ، نشانة آن است که روزی ثروتمند خواهید شد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند مالک زمینی پهناور شده است ، نشانة آن است که میراثی به او ارث خواهد رسید ، وی ناچار می شود با صرفه جویی زندگی کند . زیرا میراث او مردی فقیر و خانه ای پر از فرزند است .

 ##################

 زمین لرزه

1ـ احساس زمین لرزه در خواب ، نشانة آن است که میان ملتها جنگ درخواهد گرفت و نشانة پریشانی و شکست در حرفه است .

 ##################

زن

1ـ دیدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است .

2ـ اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می کنید ، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند .

3ـ دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد ، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می دهید .

4ـ دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد ، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت

5ـ دیدن زنی موخرمایی در خواب ، نشانة آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد .

6ـ دیدن زنی با موهای بلوند در خواب ، نشانة آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد .

 ##################

 زنبق

1ـ دیدن زنبق در خواب ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . شاید هم به مجازات شدیدی محکوم شوید .

2ـ اگر زنبقی را از میان شاخ و برگ درختان ببینید ، نشانة آن است که پس از ازدواج به زودی همسر خود را از دست خواهید داد .

3ـ اگر از لابلای گلهای زنبق کودکان خردسال را به خواب ببینید ، علامت آن است که کودکان خردسال شما به علت ضعف قوای جسمانی به بیماری مبتلا خواهند گشت .

4ـ اگر دختری خواب ببیند گلهای زنبق می چیند ، نشانة آن است که نامزد او به بیماری شدید مبتلا خواهد شد و شادمانی به اندوه مبدل خواهد گشت .

5ـ اگر دختری گلهای پژمرده زنبق به خواب ببیند ، نشانة آن است که غم و اندوه به زودی گریبان او را خواهد گرفت .

6ـ اگر در خواب احساس کنید عطر زنبق با مشامتان می خورد ، نشانة آن است که اندوه شما در زندگی دو چندان خواهد شد .

 ##################

 زنبور

1ـ دیدن زنبور در خواب ، نشانة آن است که با کینة تمام دربارة شما بدگویی خواهند کرد .

2ـ اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

3ـ اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانة آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

 ##################

 زنجیر

1ـ اگر خواب ببینید زنجیر بر دست و پای شماست ، علامت آن است که زحمت کارهای دیگران به دوش شما می افتد . اما اگر در خواب بتوانید زنجیرها را از دست و پای خود پاره کنید ، علامت آن است که خود را از بند تعهدی خطا رها خواهید ساخت .

2ـ دیدن زنجیر در خواب ، نشانة نقشه های خیانت آمیز و بدنام کنندة افراد حسود است .

3ـ اگر افرادی آشنا را در بند زنجیر ببینید ، نشانة آن است که برای آشنایان بدبختی در راه است .

 ##################

 زندان

1ـ دیدن زندان در خواب ، نشانة آن است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید زندانی شده اید ، نشانةآن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد .

3ـ فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه یافتن بر موانع سخت است .

 ##################

زندانبان

1ـ دیدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است که زنان شریر شما را شیفته می کنند و در اثر این شیفتگی به کار و زندگی شما زیان خواهد رسید .

2ـ  اگر خواب ببینید جمعیتی زندانی سعی می کنند از دست زندانبان فرار کنند ، نشانة آن است که برای اخاذی از شما ، روشهایی نادرست به کار گرفته می شود .

 ##################

 زنده به گور

1ـ اگر خواب ببینید زنده به گورتان می کنند ، نشانة آن است که مخالفین و دشمنان از اشتباه شما برای آزار رساندن و صدمه زدن به زندگی شما ، بهره برداری می کنند .

2ـ اگر خواب ببینید از گوری بیرون می آیید ، نشانة آن است که اشتباهی که مرتکب شده اید جبران خواهید کرد .

 ##################

 زنگ

شنیدن صدای زنگ در خواب ، علامت نمودار شدن نشانه های بیماری است و زیانی بیش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت .

 ##################

 زد و خورد

1ـ اگر خواب ببینید با کسی زدو خورد می کنید ، نشانة آن است که با دوستان گرفتار مشکلی اجتماعی خواهید شد . که یا ناچار از آنها عذرخواهی خواهید کرد یا روابط خود را با دوستان قطع می کنید .

2ـ دیدن هر گونه مبارزه در خواب ، نشانة آناست که تلاش می کنید دیگران را از گمراهی و پستی نجات دهید .

 ##################

 زیبا

1ـ اگر در خواب چهرة خود را زیبا ببینید ، علامت آن است که دور شما را افرادی چاپلوس و زیرک فرا  می گیرند .

2ـ اگر در خواب چهرة دیگران را زیبا ببینید ، علامت آن است که از اعتمادی که مردم خوشگذران به شما دارند ، لذت می برید .

 ##################

 زیتون

1ـ اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، علامت آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، دلالت بر آن دارد که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند .

3ـ شکستن ظرف زیتون در خواب ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس خواهید شد .

4ـ خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .

 ##################

 زیرزمین

1ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی زندگی می کنید ، علامت آن است که احتمال دارد شهرت و ثروت خود را از دست بدهید .

2ـ اگر خواب ببینید با متروی زیرزمینی به جایی می روید ، علامت آن است که وارد معامله ای می شوید که باعث ناراحتی و اندوهگین شدن شما خواهد گشت .

3ـ اگر خواب ببینید در زیرزمینی سرد و مرطوب هستید ، نشانة آن است که تحت فشار تردید و دودلی قرار می گیرید و اعتماد خود را نسبت به همه چیز از دست می دهید . و احساس می کنید که در آینده وقایع بدی اتفاق می افتد و به خاطر داشتن این افکار ، همواره مضطرب و پریشان خواهید بود .

4ـ دیدن زیرزمینی که در آن مواد غذایی و نوشیدنیهای مختلف انبار شده است . علامت آن است که پیشنهادی به شما خواهد شد تا در سود حاصل از کاری نامعلوم سهیم شوید .

5ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از سوی فردی قمار باز محتکر به او پیشنهاد ازدواج خواهدشد.

##################

زیور آلات

 1ـ اگر در خواب زیورآلات به خود بیاموزید ، نشانة آن است که به مقامی فراتر از شایستگی خود دست می یابید

2ـ اگر در خواب از کسی زیورآلات دریافت کنید ، علامت آن است که به تعهدات خود پایبند خواهید بود و همة آنها را به درستی پیش خواهید برد .

3ـ اگر خواب ببینید زیورآلات خود را به کسی می بخشید ، نشانة آن است که بیش از اندازه ولخرجی می کنید .

4ـ گم کردن زیورآلات خود در خواب ، علامت به دست آوردن موقعیتی خوب در زندگی است.

اگر در خواب مشاهده کنید که زیورآلات به خود آویخته‏اید، به این معناست که در کارتان پیشرفت مى‏کنید. اگر خواب ببینید که زیورآلات خود را گم کرده‏اید، به این معناست که که فرصت مناسبى براى انجام کارها به دست مى‏آورید. هدیه گرفتن زیورآلات در خواب، بیانگر آن است که کارهایتان را به درستى انجام مى‏دهید. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که زیورآلات باارزشى دارید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید.

##################

زین

در خواب دیدن، چون بر پشت چهارپایان نباشد بد بود. اما چون بر پشت چهارپایى باشد، حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد، زیرا که زین، آلت چهارپایان است. اگر بیند که زینى بخرید، دلیل است کنیزک بخرد یا زن بخواهد و خداوند نعمت بسیار شود و باشد که مال و میراث یابد. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى زین در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى زین اسب در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث خوشحالى شما مى‏شود.

##################

زیلوى

محمد بن سیرین گوید: زیلوى به خواب چون گسترده بود، دلیل بر درازى و ساختگى کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد بهتر باشد و چون زیلو در نوشته باشد، دلیل بر نقصان عمر و درویشى کند. اگر بیند بر زیلوى کوچک نشسته است و آن زیلوى در زیر آن دراز شده، دلیل است عیش و روزى بر وى فراخ شود. جابر مغربى گوید: اگر بیند زیلوى ستبر پاکیزه داشت، دلیل است نعمت بر وى فراخ گردد. اگر بیند زیلوى کهنه و دریده گسترده است، دلیل است عمر به تلخى گذراند و عیش بر وى تنگ شود. اگر بیند زیلوى مجهول افکنده بود، دلیل که آن چه دارد از دست او بشود. اگر بیند زیلوى نو بدو دادند یا بخرید و در خانه بگسترد، دلیل است دولت و اقبال یابد و عمرش دراز شود، زیرا که گستردن زیلوى در خواب، دلیل بر درازى عمر بود و در نوشتن آن، دلیل بر سپردن عمر کند. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است. اول: ساختگى کار مردم. دوم: درازى عمر. سوم: روزى. چهارم: عز و دولت. پنجم: دشوارى عیش. ششم: گناه و امانت که بر گردن جمع کند.

##################

زیره

محمد بن سیرین گوید: زیره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و میل به شیرینى دارد، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران باشد، دلیل بر بیمارى کند. اما خوردن زیره باج در خواب، دلیل بر خصومت و غم کند.

##################

زیرپوش زنانه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زیرپوش زنانه نو و تمیز ببینید، به این معناست که آدم متکبرى هستید. اگر در خواب زیرپوش کهنه و پاره‏اى ببینید، به این معناست که دست به کار نادرستى مى‏زنید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که زیرپوش نرمى پوشیده است، به این معناست که با مرد خوبى ازدواج مى‏کند.

##################

زهر

محمد بن سیرین گوید: زهر در خواب، مال حرام است و حرب کردن و کشتن به ناحق بود. اگر بیند زهر مى‏خورد، دلیل که به قدر آن مال حرام بخورد، یا خون به ناحق بریزد. اگر بیند تن او با خوردن زهر متورم شد، دلیل که مال حرام حاصل کند. کرمانى گوید:اگر بیند تن او زهرآلوده است، دلیل که به کارى سخت حریص شود و بعضى از معبران گویند: سخنى بر وى بندند و او را بدان سخن التزام کنند. اگر بیند تن وى را از آن گزند رسید، دلیل که به قدر گزند تن، مالى به رنج و سختى بدست آورد و بعضى از معبران گویند: زهر خوردن، دلیل است که از کسى خشم فروخورد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زهر به خواب دیدن، بر پنج وجه است. اول: مال حرام. دوم: فروبستن کار. سوم: غم و اندوه. چهارم: خشم فروخوردن. پنجم: منفعت که به رنج حاصل شود. برایت مى‏گوید: خوردن زهر در خواب، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر خواب ببینید که به کسى زهر مى‏دهید، بیانگر آن است که در انجام کارها به کمک کسى نیاز دارید. بیتون مى‏گوید: خرید و فروش زهر در خواب، نشانه‏ى حوادث غیر منتظره است. اگر در خواب ببینید که شخصى با سم مسموم شده، نشانه‏ى آن است که دچار مشکلات مى‏ی شوید. اگر خواب ببینید که سمى را دور مى‏ریزید، به این معناست که بر مشکلات غلبه پیدا مى‏کنید.

##################

زولبیا

محمد بن سیرین گوید: زولبیا در خواب، دلیل است بر جهد و کوشش بیش از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادى. اگر بیند زولبیا داشت یا کسى بدو داد و مى‏خورد، دلیل که به قدر آن وى را مال و نعمت حاصل شود. اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد، دلیل که از کسى سخن خوش و لطیف شنود. جابر گوید: اگر بیند زولبیا بى‏زعفران مى‏خورد، دلیل که مال یابد. اگر زولبیا به زعفران خورد، دلیل کند که بیمار شود.

##################

زنگ ‏زدگى

بیتون مى‏گوید: دیدن فلزات زنگ زده در خواب، نشانه‏ى بدشانسى است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب آهن زنگ زده‏اى ببینید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود تلاش مى‏کنید.

##################

زنده بگور

برایت مى‏گوید: زنده بگور شدن در خواب، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شما را زنده به گور مى‏کنند، به این معناست که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب برسانند.

##################

زنا

بیتون مى‏گوید: دیدن خواب زنا، بیانگر انجام کارهاى نادرست است. اگر در خواب مشاهده کنید که زنا کرده‏اید، به این معناست که دست به کار اشتباهى مى زنید. اگر زنى در خواب ببیند که زنا کرده است، به این معناست که با شوهر خود اختلافاتى دارد که منجر به جدایى مى‏شود.

##################

زن

جوان در خواب، شادى و مقصود مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکویى و جمال و فربهى و لاغرى و زشتى بود. بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانى باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه فراخى نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطى و تنگى بود و زن شادمان آراسته، مرادهاى این جهانى بود و پیرزن ترش‏روى چرکین، بدحال و بدمرادى باشد.

کرمانى گوید: اگر زنى بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیاى او بود. اگر زنى بیند که او را قضیب بود و مجامعت مى‏کرد، دلیل که او را فرزند بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنى جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کارى زشت در وجود آید. اگر مردى بیند که زنش از سوى پس با او جماع مى‏کرد، دلیل است حرمت و بزرگى او زایل شود.

اگر زنى بیند که مرد شد و جامه‏ى مران را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او. جابر مغربى گوید: زن مفسد در خواب، اهل دنیا را زیادتى دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتى صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردى بیند کسى دست درازى با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکى رسد وى را با شوهردار از آن مرد و اگر بیند کسى زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسرى آورد. اگر بیند که کسى او را دوا داد، دلیل که دخترى آورد.


حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زن در خواب بر شش وجه است اول: شادى و مقصود. دوم: دنیا. سوم: شغل این جهان. چهارم: فراخى نعمت و پنجم: قحطى و تنگى. ششم: توانگرى. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زن زیبایى ببینید، بیانگر آن است که به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب عده‏اى از زنان را با هم ببینید، به این معناست که شخصى قصد دارد شما را به دردسر بیاندازد.

اگر در خواب مشاهده کنید که با زنى دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب زنى با موهاى خرمایى ببینید، بیانگر آن است که دچار دردسر مى‏شوید. اگر در خواب زنى با موهاى بلوند ببینید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن زنى با چشمان قهوه‏اى، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. برایت مى‏گوید: دیدن یک زن حامله در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. اگر خواب ببینید که زنى را در آغوش گرفته‏اید، به این معناست که دچار درگیرى و نزاع مى‏شوید. دیدن زنى با موهاى قرمز، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. دیدن زنى با موهاى مشکى، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است.

##################

زلزله

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین مى‏جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضى از معبران گویند: اگر بیند زمین مى‏جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیمارى بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیر سوى بالا شد، دلیل که فتنه و بلاى عظیم به اهل آن ولایت رسد. کرمانى گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرورفت و یک جانب به حال خود باقى بماند، دلیل که پادشاهى به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زلزله و حنف و زمین فروشدن، این جمله در خواب محنت و بلایى عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیمارى بود. قوله تعالى: «فخسفنا به و بداره الارض». (قصص، 81). و به همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار. برایت مى‏گوید: دیدن زلزله در خواب، نشانه‏ى پیشامدهاى غیر منتظره است. اگر خواب ببینید که زلزله خسارت وارد کرده، به این معناست که دچار زیان و ضرر مالى مى‏شوید. هانس کورت مى‏گوید: زلزله در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

##################

زمرد

محمد بن سیرین گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسى بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غایب شود یا مالش از دست برود. کرمانى گوید: زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تأویل آن به دین و مذهب بازگردد. جابر گوید: زمرد در خواب، کنیزک است و حکم آن از نیک و بد به کنیزک بازآید و بعضى گویند: زمرد در خواب دیدن، دلیل سخنى نیکو باشد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زمرد در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزند. دوم: برادر. سوم: مال حلال. چهارم: کنیزک خوبروى. پنجم: سخن نیکو. هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل‏ها که گفتیم نیکوتر باشد. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زمرد سبز ببینید، نشانه‏ى آن است که پولى به دست مى‏آورید. خریدن زمرد در خواب، نشانه‏ى شکست در کارها است.

##################

زشت

 هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چهره‏ى زشتى دارید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناامیدى شما مى‏شود. برایت مى‏گوید: اگر دخترى در خواب چهره‏ى خود را زشت ببیند به این معناست که با اطرافیان رفتار خوبى ندارد.


مطالب داغ چند روز گذشته
زنی که در آغوش علیرضا فغانی بود همسرش نبود! عکس و فیلم
زنی که در آغوش علیرضا فغانی بود همسرش نبود! عکس و فیلم
مشاهده بیشتر