خدا

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012
 
ملکه های زیبایی جهان از سال 2000 تا 2012 از کدام کشورها بوده اند…

 
عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012
 
Priyanka Chopra ( India ) – Miss World 2000

 

 

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012 
 

Agbani Darego (Nigeria) – Miss World 2001
 
 

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012 
 

azra Akın (Turkey) – Miss World 2002
 
 

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012 
 

rosanna Davison (Ireland) – Miss World 2003

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012 
 

maría Julia Mantilla (Peru) – Miss World 2004

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012
 

unnur Birna Vilhjalmsdottir (Iceland) – Miss World 2005

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012
 

tatana Kucharova (Czech Republic) – Miss World 2006

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012
 

zhang Zilin (China) – Miss World 2007

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012
 

ksenia Sukhinova (Russia) – Miss World 2008

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012
 

ivian Sarcos (Venezuela) – Miss World 2011

عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال 2000تا 2012
 

Yu Wenxia (China) – Miss World 2012

جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز
بیوگرافی هنرمندان