لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

عاقبت ازدواج کردن با شوهر برنامه نویس! طنز با حال

عاقبت ازدواج کردن با شوهر برنامه نویس! طنز با حال
 
شوهر : سلام،من Log in کردم.

زن : لباسی رو که صبح بهت گفتم خریدی؟

شوهر : Bad command or File name

زن: ولی من صبح بهت تاکید کرده بودم!

شوهر : Syntax Error, Abort, Retry, Cancel

زن: خوب حقوقتو چیکار کردی؟

شوهر : File in Use, Read only, Try after some Time

زن: پس حداقل کارت عابر بانکتو بده به من.

شوهر : Sharing Violation, Access Denied

زن : می دونی، ازدواج با تو واقعا یک تصمیم اشتباه بود.

شوهر : Data Type Mismatch

زن: تو یک موجود بدرد نخور هستی.

شوهر : By Default

زن: پس حداقل بیا بریم بیرون یه چیزی بخوریم.

شوهر : Hard Disk Full

زن: ببینم میتونی بگی نقش من تو زندگی تو چیه؟

شوهر : Unknown Virus Detected

زن: خب مادرم چی؟

شوهر : Unrecoverable Error

زن: و رابطه تو با رئیست؟

شوهر : The only User with Write Permission

زن: تو اصلا منو بیشتر دوست داری یا کامپیوترتو؟

شوهر : Too Many Parameters

زن: خوب پس منم میرم خونه بابام.

شوهر : Program Performed Illegal Operation, It will be Closed

زن: خوب گوشاتو بازکن، من دیگه بر نمیگردم!

شوهر : Close all Programs and Logout for another User

زن: می دونی، صحبت کردن باتو فایده نداره، من رفتم.

شوهر : Its now Safe to Turn off your Computer  


بیوگرافی هنرمندان