پول، ای جانم فدای اسم تو/ طنز باحال

پول، ای جانم فدای اسم تو/ طنز باحال
من فدای ریــز ریـز جــسم تــــو
درد ملت را دوایـــی پـــول جــــان

  ***********

تورئیس هر کجــایی پول جــــان
با تـــو آدمها عجب خـــــر میشوند

***********

پارسایـــان دزد ماهر می شونــد
ظلم بـر بیـچــاره ومسکیــن کننـــد

***********

هر غلــط از کینه و از کیــن کنند
گوئیا که نــــه خــدایی هست ونـــه

***********

چاه دنیـا را سر انجــامی و تـــه
راستی اسمـــت دهــــان پر میــکند

***********

هر کسی را او زبــان برمیـــکند
پیر مـــرد شصت سالـــــه یا جوان

***********

دختــران مــاه روی و هم زنــان
پیش تــــو انهــــا همه کـــم آورنـد

***********

نازهــــا بهرت به منت می خرند
بازگو جیــــب مـــــن مسکین چــــرا

***********

گشته خــالی از تو ای پول وپلا
نکنـــد که جــیب من بـــو می دهــد

***********

کز نبود تو هیا هـــو می دهــد
البتــه چــرک کـف دستی تو پـــــول

***********

پول جان فرما دعایم را قبـــول
من کثیـــف و چــرک آلوده شـــــوم

***********

از تو مشکی گردم و دوده شوم
عزتــم آنگــه فــــــراوان می شـود

***********

زنــدگی ام به چه اسان می شود
مسجد و میخــانه هر دوجـای مـــن

***********

زاهـــد و ساقی به پیش پای من
میکنم لعنـــت به شیـــطان ای خــدا

***********

من نخواهم ظلـم بر خلـــق تــو را
پول اگرچــه نــاز و نعمت می دهــد

***********

آدمیـت را نـه ثـــروت می دهـــد
جان به تن داده شرف سیروس جان
نـــی لباس و تیــپ های انچنـــان

 

 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته