لاغری با نازوب

لاغری با نازوب

خدا

راهنمای اقامت

تجمع جالب 700 دختر با پیژامه های یک رنگ/ عکس

تجمع جالب 700 دختر با پیژامه های یک رنگ/ عکس
نازوب، شرط ثبت رکورد تعیین شده توسط مقامات گینس آن بود که تمامی افراد باید پیژامه ای یکدست بپوشند اما اینکه صرفا تمامی آنها پیپامه ای یکدست بپوشند، الزامی نیست. رکورد قبلی در شیکاگو آمریکا و با حضور 622 نفر با پیژامه های یک دست اتفاق افتاده بود.
 
 
 

بیوگرافی هنرمندان