وقتی خانم مهندس با کفش پاشه بلند سر پروژه میره…

وقتی خانم مهندس با کفش پاشه بلند سر پروژه میره…
وقتی این خانوم پس از سالها تلاش و درس خوندن میشه مهندس ناظر یه پروژه ساختمونی، و بعد بخواد با دبدبه و کبکبه و آرایش و کفش پاشنه دار بره نظارت کنه، همین میشه دیگه …

 

وقتی خانم مهندس با کفش پاشه بلند سر پروژه میره...


 چهره های ایرانی و خارجی پایگاه ناز وب

مطالب داغ چند روز گذشته