آموزش دوخت مدل های مقنعه با الگو

آموزش دوخت مدل های مقنعه با الگو

آموزش دوخت مدل های مقنعه با الگو :

 

در این مطلب برای شما آموزش دوخت مقنعه را اورده ایم .در مجموع مقنعه ها 5 نوع هستند، انواع و آموزش دوخت آنها به صورت زیر است.

1- سه گوش 100-90 سانت پارچه
2-چانه دار و نقاب دار
3- سه گوش ابر دوزی
4- نمازی
5- لبنانی

 

اندازه گیری مقنعه روی سر :

از وسط فرق سر تا زیر چانه از چانه تا هر جایی که خواستیم بلندی آن را عدد بدست آمده ضربدر 2 می کنیم.

 

سه گوش :

پارچه را تا کرده از خط اریب تا می شود به حالت سه گوش از نقطه Sسانت 10-15 بالا می رویم و بعد هلال می کنیم اگر خواستیم پشت و جلو بزرگ و روی سرشانه کوتاه شود.از نقطه P-T را نصف کرده 1-3 سانت بالا رفته و بعد هلال می کنیم طوری این هلال را می کشیم که به نقطه P , T نرسد.

آموزش دوخت مدل های مقنعه با الگو

چانه دار و نقاب دار :

پارچه را از وسط به روی هم تا می کنیم از لبه ی که بالای آن دولای بسته و طرف چپ خود دولای باز می شود 8-10 سانت جلو می رویم A.B
بعد نقطه B را روی C تا مثلث شود این کار را ادامه می دهیم تا این فاصله 10-15 سانت شود بعد این اضافات چیده می شود.

 

نقاب :

از نصف گوش از روی سر رد می شود تا نصف گوش بعدی اندازه می زنیم.نقطه A.B نصف می کنیم، 4-5 سانت بالا می رویم به حالت هلال به A و B وصل می کنیم 1 سانت جای دوخت می خواهد.قسمت هلال به مقنعه دوخته می شود.

 

چانه :

از نصف گوش از زیر چانه بعد تا نصف گوش اندازه می زنیم خط T.S نصف می کنیم.6-10 سانت پایین می آییم بعد هلال را به T.Sوصل می کنیم قسمت مثلثی به مقنعه وصل می شود.

 

آموزش دوخت مدل های مقنعه با الگو

 

 

نمازی :

الگوی آن مانند چانه دار ونقاب دار می باشد با این شرط که دیگر نقاب لازم ندارد ولی قسمت چانه آن کش دوخته می شود.

آموزش دوخت مدل های مقنعه با الگو

لبنانی :

پارچه 100-90 سانت می خواهد.پارچه را به حالت سه گوش تا می کنیم در این مدل باید یک تا روی سر را اندازه زده (یعنی پارچه را می اندازیم روی سر به حالت سه گوش خط های تا زیر گلو بیاید تکه روی سر را اندازه می زنیم و2 اندازه ای بالای گوش روی سر و بالای گوش آن طرفی را اندازه می زنیم عدد این دو را یاداشت می کنیم مقداری که بدست آوردیم را روی پارچه تا می کنیم)

 

دولای بسته روی دولای بسته تای روی سر بعلاوه 3-5 سانت می کنیم از نقطه C سانت 16-15 داخل می شویم از دم مقنعه پایین نقطه K سانت1 داخل می شویم( نقطه P ) ازH به P وصل می کنیم این خط H.P را ادامه می دهیم نقطه O تا A.B

 

باید 1/2 فاصله گوش تا گوش را اندازه می زنیم از O تا A.C سانت 7 تا بدست می آید نقطه O را به C وصل می کنیم با فاصله 1 سانت جادوخت نقطه K.H.O.C چیده می شود نقطه P.Z را می دوزیم بعد که دوخته شد مثلث را باز می کنیم مثلث پایینی را از وسط تا می کنیم نقطه S.F دوخته می شود جداگانه بعد رو می کنیم زاویه ها را چرت می خورد این بند ها پشت گردن گره می خورد حتما تا مثلث را می گیریم بعد سر می کنیم.

 

آموزش دوخت مدل های مقنعه با الگو

 

سه گوش ابری:

اندازه ی تای روی سر را می گیریم یک کمی اضافه تر یک تکه ابر 0.5 سانتی یا پارچه دیگری را بر می داریم مقدار گوش تا گوش (تا گشواره) را اندازه می زنیم روی ابر نصف می کنیم وسط 6-8 سانت بالا رفته و هلال می کنیم مانند نقاب می شود گوشه های Aو B را 3 سانت می زنیم ابتدا تای مثلثی را به پشت تا می کنیم.

 

ابر بین دو پارچه تای روی سر قرار می گیرد خط صاف بین بالا پارچه می آید اول جفت می کنیم ابر را از نگه می داریم و کمی مثلث را می کشیم (پارچه) کمی پارچه بالا می ایستد ما باید آن را سنجاق می زنیم با فاصله (1-0.5-0.7 میلی) خط می کشیم تا فاصله 3 سانتی تا انتهای ابر برسد.

 

آموزش دوخت مدل های مقنعه با الگو


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان