laghari

تعبیر خواب ادرار

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ادرار

تفسیر و تعبیر ادرار کردن در خواب به چه معنا است؟ برای مشاهده تعبیر خواب ادرار از زبان 10 معبر تاریخ بشر بخش زیر را دنبال کنید.

 

 

تعبیر خواب ادرار از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب ادرار کردن در موقع خودش مردی توانگر می شود به شرطی که دروشی باشد

تعبیر خواب ادرار برای بنده ، آزادی است

تعبیر خواب ادرار برای بیمار ، شفا است

تعبیر خواب ادرار برای محبوس ، فرج است

تعبیر خواب ادرار برای مسافر ، باز آمدن است

تعبیر خواب ادرار برای عامل ، معزولی است

تعبیر خواب ادرار برای خلیفه ، مرگ است

تعبیر خواب ادرار برای قاضی ، عزل است

تعبیر خواب ادرار برای بازرگان ، زیان است در تجارت

 

تعبیر خواب ادرار از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب ادرار کردن در غیر جای خودش غم و قرضش ادا می شود

 

تعبیر خواب ادرار از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب ادرار کردن در جای ناشناس ، زن یا کنیز گرفتن از آنجاست

تعبیر خواب خون ادرار کردن ، فرزند دار شدن است

تعبیر خواب چرک و خون ادرار کردن ، صاحب فرزند معلول شدن است

تعبیر خواب ادرار از دید گروهی از معبران مال حرام است

تعبیر خواب خواب خوردن ادرار ، خوردن مال حرام است

 

تعبیر خواب ادرار از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب ادرار کردن در چاه ، به دست آوردن مال حلال است

تعبیر خواب ادرار کردن فرزندی قرآن خوان و عالم و دانا است

تعبیر خواب ادرار نیمه کاره رفتن نیمی از مالش است و جدا شدن غم و اندوه از اوست

تعبیر خواب مردم از ادرار او مسح کنند فرزند دار شدن است که دانا و عالم است و به مردم سود می رساند

 

تعبیر خواب ادرار از دید جابر مغربی

تعبیر خواب ادرا کردن در مسجد ، هزینه کردن مالش است

تعبیر خواب آلوده شدن لباس به ادرار این است که مالش را برای فرزندش هزینه می کند
تعبیر خواب ادرار از دید اسماعیل بن اشعث

تعبیر خواب ادرار کردن در دستشویی خانه خودش ، خرج کردن مال و ثروت برای زن و فرزند است

 

تعبیر خواب ادرار از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب ادرار بد نیست

تعبیر خواب ادرار کردن رهایی از غم و رنج است

تعبیر خواب ادرار کردن دیگران خوب است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده اید ادرار می کند

تعبیر خواب ادرار دیگران که شما رو نجس می کند کمی آزردگی خاطر است که رفع می شود

تعبیر خواب ادرار کردن شما که به لباس و کفش و پای شما می ریزد بسیار خوب است

 

تعبیر خواب ادرار از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ادرار کردن این است که در راه رسیدن به معشوق سختی وجود دارد

تعبیر خواب ادرار دیگران این است که در اثر بیماری ، دوستان از شما دور می شوند
تعبیر خواب ادرار از دید لیلا برایت

تعبیر خواب خوردن ادرار ، رهایی از مریضی است

 

تعبیر خواب ادرار از دید سرزمین رویاها

تعبیر خواب ادرار ، مورد تحقیر قرار گرفتن است

تعبیر خواب ادرار کردن در تخت خود منفعتهای عالی در کار است

تعبیر خواب ادرار کردن به دیوار یک معامله یا قرارداد مربوط به کار است

تعبیر خواب ادرار کردن دیگران به دیوار رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید است

تعبیر خواب ادرار کردن بچه ها سلامتی است

تعبیر خواب یک ظرف مخصوص ادرار ، آینده روشن و خوش است


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان