falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

تعبیر خواب دود

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دود

خواب دود یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم دود در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب دود می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب دود را مطالعه نمایید و متوجه شوید دود چه تعبیری دارد.

 

تعبیر خواب دود از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دود ، پادشاه ستمگر است

 

تعبیر خواب دود از دید جابر مغربی

تعبیر خواب دیدن شهری که بدون آتش از آن دود بلند می شود ، توبه است

 

تعبیر خواب دود از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن دود ، غم و فتنه است

تعبیر خواب دود گرفتن آسمان خانه به طوری که ندانید دود از کجاست ، مشکل خانوادگی است

تعبیر خواب دود سیگار ، افسردگی است

تعبیر خواب دود بلند شدن از آشپزخانه ، اختلاف با همسر است

تعبیر خواب دود بلند شدن از لباس ، مردم پشت سر شما حرف می زنند

تعبیر خواب رشته ای دود به سمت شما می آید ، خبر بد است

 

تعبیر خواب دود از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن دود ، تردید و سردرگمی در هوس ها است

تعبیر خواب قرار گرفتن در میان دود و جایی را ندیدن ، آسیب دیدن از طرف آدم های چاپلوس است


بیوگرافی هنرمندان