laghari

تعبیر خواب طلا و جواهرات؛ از قُندُره تا دندان طلا

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب طلا و جواهرات؛ از قُندُره تا دندان طلا

طلا و جواهرات در خواب چه تعبیری دارد؟

 

زر بود نام و کلامت، خوش بود دُر وجودت

 

تعبیر شیرین رویای طلا و زیورآلات به نقل از عرفا و امامان رهبر و راهنمای دین اسلام.

 

تعبیر خواب جواهر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

 

 تعبیر خواب جواهر از دید حضرت امام جعفر صادق

تعبیر خواب پارسایی که، گوهرهایی می فروشد، یافتن علم و دین است.

 

تعبیر خواب جواهر از دید یوسف نبی علیه السلام

تعبیر خواب دیدن جواهرات، سود و فراوانی زیاد است.

 

تعبیر خواب جواهر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب جواهرات را ستایش کردن، ورشکستگی است.

تعبیر خواب کادو گرفتن جواهر، اطراف شما پر از آدمهای خائن و حسود است.

تعبیر خواب خریدن جواهر، الماس، زر، مروارید، نقره، نشانه ی خوشبختی است.

تعبیر خواب جواهری بر دست یا گردن داشتن، کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد.

تعبیر خواب داشتن جواهرات بسیار زیاد، آینده ای کامیاب و موفق است.

 

تعبیر خواب جواهر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب جواهر، کسب ثروت و خوش  گذرانی است.

تعبیر خواب استفاده از جواهرات برای زیبایی و تزئین خود، رسیدن به آرزو هاست.

تعبیر خواب دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، دست یافتن به مقامی متمایز دیگران است.

تعبیر خواب لباس های جواهر نشان، خوشبختی و خوش شانسی است.

تعبیر خواب به ارث بردن جواهر، موفقیت در زندگی است.

تعبیر خواب هدیه دادن جواهر به کسی، اتفاق بد است.

تعبیر خواب دختری که از کسی جواهر بگیرد، ازدواج با همسری دلخواه است.

تعبیرخواب گم کردن جواهر، ازدواج با مردی فریبکار است.

تعبیر خواب پیدا کردن جواهر، پیشرفت در کار ها است.

تعبیر خواب خریدن جواهر، موفقیت در مسائل عاطفی است.

 

تعبیر خواب دندان طلا تا قُندُره (اُرسی، کفش، گیوه، صندل)

 

تعبیر خواب دندان طلا

 

داشتن هر وسیله ای از طلا، هم در واقعیت هم در خواب، حس دارایی و بزرگی می دهد. این که دندان شما از طلا باشد یا کفشی که با آن راه می روید از زر، نشان دهنده نیکبختی و سعادتمندی شماست.

منوط به این که با صفات پاکی که خدای مهربان به شما بخشیده است مغرور و سرکش نشوید.

 

کمی موشکافانه به تعبیر خواب دندان طلا و کفش طلا می پردازیم:

 

خواب و رویای دندان طلا دلالت بر دست یابی به علم و حکمت و گفتن سخن مفید و حکیمانه است، که مقام و منزلت صاحب آن را بالا می برد.
اما اگر خواب دیدید که دندان طلای شما افتاد و خاکی شد نشان از سفر آخرت شما می باشد و اگر تنها دیدید که دندان طلای شما بر زمین افتاد و خاکی نشد نشان از شفقت و سختی است که به زودی رفع می شود.
تنها کمی در امور کارهایتان خیرخواهانه باشید و محتاط تا تعبیر آن در واقعیت ختم بخیر شود.

دیدن کفش طلادر خواب برای مردان نشانه ی کنیز، همسری، ازدواج و یک عشق جدید است. و دیدن صندل و کفش طلا برای خانم ها و دختران مجرد نشان از ثروت و پول دارد.
کفش طلایی که هر جا می روید به دنبال شما است قطعا تعبیر بسیار روشن و دلچسبی دارد.
خوابهایتان رنگی و پر از نور و برکت الهی.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان