moharam

تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان

تعبیر خواب دیدن فرج، عورت، واژن یا دستگاه تناسلی زنان

 

دیدن آلت تناسلی زنان در خواب در تعبیر بدینگونه است که اگر کسی در خواب خود را مانند زنان دید، کاری را به رسوایی می کشاند. اگر دید با زنی همبستر شد که آن زن بیوه بود، تمایل به ازدواج با وی دارد. اگر در حالت زنان بود و کسی با او همبستر شد، خواسته ای از جانب آن شخص برایش برآورده می شود. اگر فرج زنش را در جای غیر متعارف دید، آن مرد از حلال و حرام پروائی ندارد.

 

امام صادق (ع) می فرماید: اگر ببیند که از فرج او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد.

 

محمد ابن سیرین می گوید: اگر مردی به خواب دید که چون زنان فرج داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر ببیند کسی با وی مجامعت نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب ببینند ایشان را یک فرج بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند.

 

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر زنی درخواب ببیند که فرج او آهنین یا مسین باشد، دلیل است از مرادها ناامید شود. اگر مردی ببیند فرج زنش از پس بود، دلیل است آن مرد لواط کار است. اگر فرج خود را بریده ببیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.

 

جابر مغربی می گوید: اگر زنی ببیند از فرج او ماهی بیرون آمد، دلیل است او را دختری آید. اگر ببیند که از فرج او موشی بیرون آمد، دلیل که دختری آورد نابکار. اگر ببیند که گربه از فرج او بیرون آمد، دلیل که فرزندی آورد دزد، اگر ببیند ماری بیرون آمد یا کژدمی، دلیل که فرزند او را دشمن شود.

 

اگر ببیند نان بیرون آمد، دلیل که مفلس شود. اگر زنی ببیند که کنجد از فرج او بیرون آمد، دلیل است شوهر او را دوست دارد. اگر ببیند که از فرج او خون بیرون آمد، دلیل است در حال حیض شوهر با او نزدیکی کند. اگر زنی به خواب ببیند که از فرج او دیو بیرون آمد، دلیل که فرزند او معلم خواهد بود، اگر ببیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید صالح. اگر آب تیره، به خلاف این است.

 

حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند که از فرج او آتشی بیرون آمد، دلیل است که فرزند او جهانگیر شود. اگر ببیند که شخصی فرج او را دید، دلیل است که از آن کس منفعت ببیند. اگر ببیند که فرج او موی بر آمده بود، دلیل که به سبب فرزندان اندوهگین شوند. اگر ببیند که فرجش آماسیده بود، دلیل که مال یابد. اگر به جای فرج قضیب بود و آبستن بود، دلیل که پسری آورد.

 

بیشتر ببینید و بخوانید ???

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان