تعبیر خواب زمستان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب زمستان

تعبیر خواب زمستان: گاهی خواب و رویاهای ما در مورد فصل های چهار رنگ و زیباست و معمولا برخلاف فصلی که هستیم رویا و خواب می بینیم آیا این دلیل بر تعبیر بد خواب است یا نه؟ برای آگاهی در این بخش با نازوب همراه باشید.

 

تعبیر خواب زمستان از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب دیدن زمستان ، پادشاه است

تعبیر خواب ضرر رسیدن به مردم از زمستان ، ضرر از سمت پادشاه است

 

تعبیر خواب زمستان از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب دیدن زمستان در وقت خود ، رسیدن به مراد و عزت و شرف است

 

 

تعبیر خواب زمستان از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب احساس گرما در زمستان ، رد کردن آسیب و حادثه است

تعبیر خواب احساس سرما در زمستان ، آسیب پذیر بودن است

تعبیر خواب در زمستان روی برف ها راه بروید و مشت مشت برف بردارید ، سود و نفع است

تعبیر خواب در زمستان برف های جلوی خانه را پارو می کنید ، مهمان ناخوانده است

 

 

تعبیر خواب زمستان از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب زمستان ، عروسی همراه با مشکلات است

 

تعبیر خواب زمستان از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن فصل زمستان ، داشتن ثروت در آینده ی دور است.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان