اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

تعبیر خواب خون

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون

 

وب سایت نازوب، در این بخش به تعبیر و رویای خون دیدن در خواب به نقل از معبران و بزرگان این علم واقعی پرداخته است با ما همراه باشید.

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، تعبیرش این است که مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد). جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است،مال حرامی به تو می‌رسد.

 

اگر ببینی از مقعد تو خون یا مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به آن آلوده شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، یـعـنـی همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموالی حرام به دست می‌آوری.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

 

اگر ببینی زخمی شده‌ای و بدن تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که از زخم جاری شده، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود، ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدنت را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری .

 

 

خون بجای شیر

تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری.

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.

 

تعبیرگری می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که از پستان او به جای شیر خون جاری شده است، یـعـنـی دختر او مال حرام به دست می‌آورد .

 

اعضای مختلف
انگشت: اصفهانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از انگشت سبابه‌ات خون می‌ریزد، تعبیرش این است که با مادر خودت فساد می‌کنی.

 

چشم: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از چشم تو خون می‌ریزد، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی می‌شوی، یا در مال و اموال تو کم و کسری و ضرر و زیان به وجود می‌آید. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گریه می‌کنی، ولی به جای اشک، خون از چشم تو جاری می‌شود، یـعـنـی به خاطر کاری که انجام داده‌ای دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد .

 

سر و صورت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو زیادتر می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات خون‌آلود می‌باشد، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی. اگر ببینی از زخم و جراحتی که به سرِ تو وارد شده خون جاری می‌شود، یـعـنـی کار تو با کسی به قضاوت و داوری می‌کشد.

 

فک و دهان و دندان: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از دهانت خون بیرون می‌آید، یـعـنـی کسی با تو از روی دشمنی بحث و جدل و بگومگو می‌کند، ‌‌‌‌‌ و اگر شلوارت با آن خون‌آلوده شده است، آن بحث و جدل از جهت زن‌ها می‌باشد.

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: در کسب و کار خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از بیخ و بُن دندان تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی بستگانت باعث اندوه و ناراحتی تو می‌شوند. اگر ببینی خلط خون‌آلود بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی دچار مقداری کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

 

اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

عورت:

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از مقعد تو خون می‌آید، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از مقعد تو خون آمده و بدنت خونی شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال حرام به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر خون آمده و بدنت خونی شده، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از سوراخ «فرج» تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی شوهرت با تو در حال حیض آمیزش می‌کند .

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از سوراخ «آلت مردانه» تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی با زن حائض آمیزش می‌کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی آلت مردانه تو شکافته شده است و خونریزی می‌کند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی و همچنین فرزندت از دنیا می‌رود.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از آلت مردانه تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی زن تو سقط جنین می‌شود.

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در هنگام ختنه کردن خون می‌آید، یـعـنـی از گناهان توبه می‌کنی.

 

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی به جای ادرار، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزندی ناقص می‌شوی.

 

بینی: بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خون آمدن از بینی این است که «پادشاه» آنجا به تو مال و اموال می‌دهد.

 

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته [خون بسته و منعقد شده] بیرون می‌آید، یـعـنـی همسرت سقط جنین می‌شود و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: فقیر می‌شوی.

 

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی مال حرامی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است، یـعـنـی زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و آسیبی می‌رسد.

 

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد) ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، یـعـنـی فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بر اثر عطسه کردن خون از بینی تو جاری شده است، یـعـنـی در حق تو حرف زشتی می‌زنند.

 

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که از بینی‌اش خون می‌آید، چنانچه به تعبیرگر بگوید که: در خواب دیدم از بینی من خون می‌آید، یـعـنـی مال و اموال زیادی بدست می‌آورد، ولی اگر بگوید که: در خواب دیدم خون از بینی من می‌رود، یـعـنـی مال و اموالش را از دست می‌دهد (بنابراین تعبیرگر باید بنا به جمله‌ای که به او گفته می‌شود تعبیر را بگوید).

 

دمل:

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دمل تو شکافته شده و خون آمده است، یـعـنـی قسمتی از اموال تو از دست می‌رود.

 

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد. اگر ببینی روی دمل دارو و مرهم می‌گذاری و لباس را از خون دمل پاک می‌کنی، یـعـنـی از مال حرام توبه و اجتناب خواهی کرد.

 

تعبیرهای کلی زخم و خون

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی زخمی شده‌ای و زخم تو خونریزی دارد، تعبیرش این است که کسی در مورد تو حرفی دروغ می‌گوید، ولی بعداً دروغ بودن آن معلوم می‌شود.

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

یکی از تعبیرهای زخم، کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال است، خصوصاً اگر ببینی خون از آن بیرون آمده و خونریزی کرده است.

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی بدنَت زخم‌های زیادی وجود دارد که خونریزی می‌کنند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی زخمی شده‌ای و بدن تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که از زخم جاری شده، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود،

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدنت را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی بدون زخم و جراحت از بدنت خون می‌آید، تعبیرش این است که چنانچه اهل رشوه گرفتن باشی، رشوه می‌گیری، ولی اگر اهل رشوه نیستی، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی. ‌‌‌‌‌

 

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

چنانچه ببینی بدن تو بدون زخم و جراحت خون‌آلود شده است، یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد.

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بدن تو سوراخی وجود دارد و از آن خون می‌رود، یـعـنـی به تو ضرر و زیانی می‌رسد.

 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی در جائی در خون افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار خون ناحق کسی و آسیب یا قتل او می‌شوی.
اگر ببینی در کوچه یا شهری خون جاری شده است، یـعـنـی در آن مکان خونریزی زیادی خواهد شد. اگر ببینی از ناودان‌ها خون سرازیر شده است، یـعـنـی در آن مکان خونریزی زیادی خواهد شد.

 

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی آب رودخانه خون‌آلود شده و در جریان می‌باشد، یـعـنـی در آن سرزمین بین «پادشاهان» جنگ و خونریزی شدیدی بوجود می‌آید.

اگر ببینی از آب رودخانه‌ای خون‌آلود می‌خوری، یـعـنـی به خاطر طمعکاری گرفتار دادگاه و قضاوت پادشاه می‌شوی.

 

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خون می‌خوری، یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی یا خون کسی را به ناحق می‌ریزی.
اگر ببینی از محل داغ‌شدگی چرک و خون بیرون می‌آید، یـعـنـی به خدمت پادشاه مشغول می‌شوی، ولی اگر چرک و خون بیرون نمی‌آید، یـعـنـی از پادشاه بهره‌ای نمی‌بری.

 

اگر ببینی کسی به پشت تو شلاق زده است و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی از آن شخص به تو مال و اموال حرامی می‌رسد و یا اینکه او را به انجام گناهی متهم می‌کنی.

 

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی طوری تو را شلاق زده‌اند که اثرش بر بدنت مانده است، یا اینکه دست و پایت را محکم بسته‌اند و آنقدر زده‌اند که از بدنت خون آمده، تعبیر تمام این حالت‌ها بد می‌باشد و همچنین تعبیرش این است که به اندازۀ خون جاری شده، کسی تو را با حرف‌هایش می‌رنجاند و غمگین می‌شوی.

 

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو شلاق می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی طوری به تو “پس گردنی” زده‌اند که از آن خون جاری شده است، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی و در اثر آن دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 

اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد می‌شود و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، یـعـنـی به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی.

اگر ببینی روی سر تو کلاه خون‌آلودی قرار دارد، یـعـنـی تصور و خیال می‌کنی که پیش مردم عزیز و گرامی می‌باشی، همچنین حرف‌های محال و غیرواقعی میگوئی.

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

بیوگرافی هنرمندان