آموزش بافت سوتین و شورت #درخواستی

آموزش بافت سوتین و شورت #درخواستی

آموزش بافت سوتین و شورت #درخواستی

 

 

وب سایت نازوب، به درخواست کاربران عزیز آموزش کامل بافت سوتین و شورت را در این بخش برای شما کاربران عزیز گردآوری کردیم .

 

 

بدنه سوتین:

رج یک : ۸۱ زنجیره بزنید. در دانه ی دوم از قلاب یک پایه کوتاه بزنید. در تمام دانه های بعد هم یک پایه کوتاه بزنید. کار را به ابتدای یکی از کاپ ها متصل کنید و در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید.

 

کاپ بعدی را متصل کنید و در هر کدام از دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با یک شلال به دانه ی ابتدای زنجیره متصل کنید. ۱۶۰ دانه داریم.

 

رج ۲: یک زنجیره بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با یک شلال به ابتدای آن متصل کنید.

 

رج ۳:یک زنجیره بزنید. در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با یک شلال به ابتدای آن متصل کنید. برگردید.

 

رج ۴: در تمام دانه ها شلال بزنید. برگردید.

 

رج ۵: این رج را روی دانه های رج ۳ ببافید. ۳ تا زنجیره بزنید. برگردید به سمت عقب ، در دانه ی عقبی دانه ای که در آن زنجیره زدید یک پایه بلند بزنید. (دانه ی بعدی را جا بیندازید.

 

در دانه ی بعد پایه بلند بزنید. از جلوی دانه ای که پایه بلند بافتید در دانه ای که جا انداختید یک پایه بلند بزنید.) قسمت داخل پرانتز را تا انتهای رج ادامه دهید.

 

دانه ی آخر را با شلال به دانه ی سوم از زنجیره هایتان متصل کنید. ۸۰ تا از قسمت داخل پرانتز دارید.

 

 

رج ۶-۸: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید. در انتهای رج هشتم برگردید.

 

رج ۹: در تمام دانه ها شلال بزنید.

 

رج ۱۰: این رج در دانه های رج ۸ بافته می شود. یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید.

 

رج ۱۱: ۶ زنجیره بزنید. در همان دانه پایه بلند بزنید. سه دانه ی بعد را جا بیندازید. {(پایه بلند،۳ تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید. ۳ دانه جا بیندازید.} تا انتهای کار به همین صورت ببافید. دانه ی اخر را با شلال به زنجیره سوم ابتدای کار متصل کنید. ۴۰ تا جای خالی سه تایی خواهید داشت.

 

رج ۱۲: در اولین جای خالی زنجیره ای یک شلال بزنید. ۶ تا زنجیره بزنید. یک پایه بلند در همان دانه ای که زنجیره در آن است بزنید. (پایه بلند،۳ تا زنجیره، پایه بلند) در تمامی جاهای خالی سه تایی بزنید. با شلال دانه ی اخر را به سومین
دانه از اولین زنجیره ها متصل کنید. کور کنید.

 

 

فرم دادن به کاپ ها:

رج یک: با یک پایه کوتاه از اولین دانه ی کاپ سمت راست شروع کنید. (یک دانه جا بیندازید. در دانه ی بعد یک پایه کوتاه بزنید). ۱۰ بار این کار را انجام دهید.

 

در ۴۲ دانه ی بعد هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. (یک دانه جا بیندازید. در دانه ی بعد یک پایه کوتاه بزنید). سه بار این کار را انجام دهید. اکنون به کاپ دوم رسیده ایم.

 

(یک دانه جا بیندازید. در دانه ی بعد یک پایه کوتاه بزنید). ۳ بار این کار را انجام دهید. در ۴۲ دانه ی بعد هر کدام یک پایه کوتاه بزنید. (یک دانه جا بیندازید. در دانه ی بعد یک پایه کوتاه بزنید).

 

ده بار این کار را انجام دهید. در تمامی دانه های بعد یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی اخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید. کور کنید. ۱۹۲ دانه داریم.

 

 

رج ۲: نخ را با یک شلال به فاصله بین دو کاپ متصل کنید. { سه دانه جا بیندازید (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.}. هفت بار این کار را انجام دهید.

 

 

سه دانه جا بیندازید { پایه بلند بزنید. ( زنجیره، پایه بلند) را دو بار در دانه ی بعد بزنید.}. { سه دانه جا بیندازید (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.}. شش بار این کار را انجام دهید.

 

 

{ سه دانه جا بیندازید (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.}. ۱۹ بار این کار را انجام دهید.

 

 

۴ دانه جا بیندازید. { (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.سه دانه جا بیندازید }. شش بار این کار را انجام دهید.

 

{ پایه بلند بزنید. ( زنجیره، پایه بلند) را دو بار در دانه ی بعد بزنید.}. { سه دانه جا بیندازید (پایه بلند، سه تا زنجیره، پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید.}. هفت بار این کار را انجام دهید.

 

سه دانه جا بیندازید. انتهای کار را با شلال به همان دانه ای که کار را از انجا شروع کردید متصل کنید. کور کنید.

 

 

بند ها

رج یک: با شلال نخ را به فاصله ی قبل از اولین فاصله ی یک زنجیره ای یکی از کاپ ها متصل کنید. ۳ تا زنجیره بزنید.

 

( پایه بلند، یک زنجیره، پایه بلند) در دو فاصله ی یک زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در فاصله ی قبل از اولین فاصله ی سه زنجیره ای بزنید. برگردید.

 

 

رج ۲ تا ۳۰:سه تا زنجیره بزنید. ( یک پایه بلند، زنجیره، یک پایه بلند) در هر کدام از ۲ جای خالی یک زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در دانه ی اخر بزنید. برگردید.

 

 

رج ۳۱:سه تا زنجیره بزنید. ( یک پایه بلند، زنجیره، یک پایه بلند) در هر کدام از ۲ جای خالی یک زنجیره ای بزنید. یک پایه بلند در دانه ی اخر بزنید. انتهای نخ را طولانی جا بگذارید. آن را با سوزن به بدنه متصل کنید.

 

 

پایین لباس

رج یک: ۱۲۲ زنجیره بزنید. در دانه ی دوم از قلاب یک پایه کوتاه بزنید. در تمام دانه های مانده پایه کوتاه بزنید. ۱۲۱ دانه داریم.برگردید.

 

 

رج دو: ۳ زنجیره بزنید. در تمام دانه ها پایه بلند بزنید. برگردید.

 

 

رج سه: ۱ زنجیره بزنید. در تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید. برگردید.

 

 

رج چهار: ۳ زنجیره بزنید.{ دو دانه جا بیندازید(پایه بلند, سه زنجیره, پایه بلند) در دانه ی بعدی بزنید.} قسمت داخل {} را ادامه دهید تا جایی که در آخر دو دانه جا بیندازید

 

و بعد از آن یک دانه باقی می ماند که در آن یک پایه بلند بزنید. برگردید. ۳۹ تا فاصله ی زنجیره ای دارید.

 

 

رج پنج تا چهل: ۳ زنجیره بزنید. (پایه بلند, سه زنجیره, پایه بلند) در تمام فاصله های زنجیره ای بزنید. در دانه ی آخر یک پایه بلند بزنید. برگردید. رج آخر را کور کنید.

 

 

لبه کار

این قسمت در انتهای رج ها بافته می شود. با شلال نخ را به رج سوم متصل کنید.{ ۳ پایه بلند در رج بعد بزنید. یک شلال در رج بعد بزنید}.

 

۱۸ بار قسمت داخل {} را انجام دهید. ۷ پایه بلند در یک رج بزنید. در فاصله سه زنجیره ای به شکل زیر ببافید

 

( یک شلال در زنجیره بعد. ۷ پایه بلند در زنجیره بعد بزنید.) ۱۹ بار این کار را انجام دهید. زنجیره آخر را شلال بزنید.

 

 

این قسمت در انتهای رج ها بافته می شود. ( ۷ پایه بلند, یک شلال در رج بعد).

 

در رج بعد { ۳ پایه بلند در رج بعد , یک شلال در رج بعد} ۱۸ بار این کار را انجام دهید. در رج بعد شلال بزنید. کور کنید.

 

 

آموزش بافت سوتین و شورت #درخواستی

 

شورت

رج یک: ۱۵۳ زنجیره بزنید. در دانه ی دوم از قلاب یک پایه کوتاه بزنید. در تمام دانه های مانده پایه کوتاه بزنید. ۱۵۲ دانه داریم. برگردید.

 

 

رج دو تا یازده: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید. برگردید.

 

 

قسمت جلو

رج یک: یک زنجیره بزنید. در ۵۶ دانه ی بعد پایه کوتاه بزنید. روی بقیه دانه ها کاری انجام ندهید. برگردید. ۵۷ دانه داریم.

 

 

رج ۲ تا ۲۱: دانه ی اول را جا بیندازید. در دانه بعد شلال بزنید. یک زنجیره بزنید.

 

در همان دانه یک پایه کوتاه بزنید. در دانه های بعد هم پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را نبافید. برگردید. در انتها

 

ی رج آخر ۱۷ دانه داریم.

 

 

رج ۲۲ تا ۳۴: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. برگردید. رج آخر را کور کنید.

 

 

قسمت پشت

رج یک: ۱۰ دانه ی اول رج یازده را جا بیندازید. در دانه ی بعد نخ را با پایه کوتاه متصل کنید و در ۷۴ دانه ی بعد پایه کوتاه بزنید. برگردید. ۷۵ دانه داریم.

 

 

رج دو تا نوزده: در دانه ی بعد شلال بزنید. یک زنجیره بزنید. در همان زنجیره پایه کوتاه بزنید. در دانه های بعد پایه کوتاه بزنید. ۲ دانه ی آخر را نبافته بگذارید. برگردید. در انتهای آخرین رج ۲۱ دانه داریم.

 

 

رج ۲۰ و ۲۱: در دانه ی بعد شلال بزنید. یک زنجیره بزنید. در همان زنجیره پایه کوتاه بزنید. در دانه های بعد پایه کوتاه بزنید. دانه ی آخر را نبافته بگذارید. برگردید. در انتهای آخرین رج ۱۷ دانه داریم.

 

 

رج ۲۳ تا ۳۴: یک زنجیره بزنید. در تمام دانه ها پایه کوتاه بزنید. در انتهای رج آخر کور کنید و انتهای نخ را بلند باقی بگذارید. آخرین رج قسمت جلو و پشت شورت را به هم ببافید.

 

 

لبه های پای شورت

رج یک: نخ را به شلال به یکی از دانه های جا انداخته حلقه ی پای شورت متصل کنید. در ۹ دانه ی بعد شلال بزنید.

 

 

در انتهای رج های قسمت پشت و جلو به این صورت ببافید. در تمامی رج ها یک شلال بزنید. دانه ی آخر را به دانه ی اول با شلال متصل کنید.

 

 

رج دو: یک زنجیره بزنید. در تمام شلال ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه ی اخر را با شلال به دانه اول متصل کنید.

 

 

رج سه: شش زنجیره بزنید. در همان دانه یک پایه بلند بزنید. دو دانه جا بیندازید.{(پایه بلند, ۳ زنجیره, پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید. دو دانه جا بیندازید} تا انتها قسمت داخل {} را تکرار کنید.

 

دانه ی اخر را با شلال به سومین زنجیره از زنجیره های اول رج متصل کنید. ۶ زنجیره بزنید. کور کنید. طرف دیگر هم به همین شکل.

 

 

لبه های بالای شورت

رج یک: کار را از زنجیره های طرف مقابل رج یک شروع کنید. در تمامی دانه ها شالا بزنید. دانه ی اخر را با شلال به دانه ی اول متصل کنید. ۱۵۲ شلال دارید.

 

 

رج دو: شش زنجیره بزنید. در همان دانه یک پایه بلند بزنید. سه دانه جا بیندازید.{(پایه بلند, ۳ زنجیره, پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید. سه دانه جا بیندازید} تا انتها قسمت داخل {} را تکرار کنید.

 

دانه ی اخر را با شلال به سومین زنجیره از زنجیره های اول رج متصل کنید. ۳۸ تا فاصله زنجیره ای دارید.

 

 

رج سه: یک شلال در اولین فاصله زنجیره ای بزنید. شش زنجیره بزنید. در همان دانه یک پایه بلند بزنید. سه دانه جا بیندازید.{(پایه بلند, ۳ زنجیره, پایه بلند) در دانه ی بعد بزنید. سه دانه جا بیندازید} تا انتها قسمت داخل {} را تکرار کنید.

 

دانه ی اخر را با شلال به سومین زنجیره از زنجیره های اول رج متصل کنید. کور کنید.

 

 

منبع: نازوب – www.nazweb.ir

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان