تعبیر خواب زیارت

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب زیارت

تعبیر خواب زیارت کردن یا زیارت رفتن

 

برترین تعبیر خواب از معروف ترین معبران تاریخ در خصوص خواب دیدن زیارت

معبرین غربی برگرفته از تعبیر خواب اسلامی گویند:

زیارت کردن در خواب از نظر روانشناسی به معنای آرزو برای رسیدن به اهداف دسته جمعی در زندگی واقعی است.
اگر در خواب خود را در حال برگشتن از زیارت مشاهده کردید بیانگر سود و رهایی یافتن از استرس‌هاست.

اگر شخصی در خواب دید که پیاده به زیارت می‌رود نشانه این است که نذری کرده است و بایستی آن را انجام دهد.
اگر قردی دید که به تنهایی به زیارت رفته است و مردمی به بدرقه کردن و خداحافظی با او آمده‌اند دلالت بر این دارد که مرگش نزدیک است.

 

 

تعبیر خواب زیارت امامان و معصومین

اگر خواب ببینید که به زیارت حرم امامان و معصومین رفته‌اید، به ایمنی و آرامش خاطر خواهید رسید. زیارت هر یک از امامان در خواب، نشانه رضایت قلبی ارواح آن معصومین از بیننده خواب و نوشته شدن ثواب زیارت برای او است.

اگر کسی خواب ببیند که به مشهد برای زیارت اما رضا (ع) رفته است، عملی انجام داده که برای او ثواب حج نوشته شده و شفاعت امام رضا (ع) را برای خود خریده است.

همچنین زیارت حضرت امام رضا، نشانه حاجت روا شدن بیننده خواب و در ایمنی و آسایش قرار گرفتن او است.

 

 

تعبیر خواب زائر

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب، نشانه آن است که به سفری طولانی خواهید رفت.
اگر خواب ببینید خود زائر هسنید و مشغول زیارت، نشانه آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش‌ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد.

اگر دختری خواب ببیند زائری به او نزدیک می‌شود، علامت آن است که با حمایت تمام به دام فریب می‌افتد. اما اگر در خواب مرد زائر او را ترک کند، نشانة آن است که ضعف روحی خود را از بین می‌برد و استقلال ویژه ای در زندگی به دست می‌آورد.

 

برترین مطالب مرتبط

 

تعبیر خواب حرف ز

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

تعبیر خواب باغ و بستان

تعبیر خواب وضو گرفتن

تعبیر خواب خوانندگی و آواز خواندن


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان