شامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشق

شامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشق

تزئین شامپاین روز ولنتاین/ روز عشق

 

شامپاین های تزئین شده برای روز ولنتاین، روز عشق و دوستی همراه با جملات عاشقانه انگلیسی و فارسی/ با نازوب همراه باشید.

 

شامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشق

 

When we met
I was overwhelmed
With the
Idea of you

When we got to know
Each other
I learned that you
Were a person
With strengths
And weaknesses
Like everybody else

When we got closer
I was overwhelmed
With the idea of you
And love but I am more than
Overwhelmed
With you
And the love we share

عشق میان ما

 

شامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشق

آن گاه که تو را دیدم
شوق دانستن این که تو چگونه آدمی هستی
مرا غرق در هیجان کرده بود

آن گاه که تو را شناختم
دانستم که تو هم
مانند دیگران
انسانی هستی با توانایی ها
و کاستی ها،

آن گاه که با هم صمیمی تر شدیم
شوق دانستن این که عشق به تو چه احساسی دارد
مرا غرق در هیجان کرد
ولی آنچه پیش از هر چیز مرا غرق در شگفتی می کند
خودِ تو هستی

شامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشق

 

I love you

Sometimes it takes adverse conditions
For people to reach out to one another

Sometimes it takes bad luck
For people to understand their goals better

Sometimes it takes a storm
For people to appreciate the calm

Sometimes it takes being hurt
For people to be more sensitive to feeling

Sometimes it takes doubt
For people to trust one another

Sometimes it takes seclusion
For people to find out who they really are

Sometimes it takes disillusionment
For people to become informed

Sometimes it takes feeling nothing
For people to feel every thing

Sometimes it takes our emotions and feelings
To be completely penetrated
For people to open up to love

I have gone through many of these things
And I know that
Not only am I ready to
Love you

 

شامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشق

 

دوستت دارم

گاه انسان باید در سختی باشد
تا به دیگری دست یاری دهد

گاه انسان باید با بخت بد روبه رو شود
تا هدفش را بهتر بشناسد

گاه به طوفان نیاز است
تا او قدر آرامش بداند

گاه باید به او آسیب رسد
تا با احساس تر شود

گاه باید در شک و تردید باشد
تا به دیگری اطمینان کند

گاه باید در گوشه ای تنها بماند
تا واقعیت وجود خود را بشناسد

گاه باید از شگفتی رها شود
تا به آگاهی برسد

گاه باید کاملاً بی احساس باشد
تا بتواند همه چیز را حس کند

گاه باید در اوج شور و احساس بود
تا به قلب او راه یافت
و او به روی عشق در بگشاید

چه بسیار از اینها را پشت سر گذاشته ام
و می دانم
نه تنها آماده ی عاشق تو شدن هستم
بلکه عاشق تو هستم

 

شامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشقشامپاین های تزئین شده روز ولنتاین/ روز عشق


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان