تعبیر خواب جنب شدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب جنب شدن

تعبیر خواب جنب شدن

 

جنب، جماع یا آمیزش جنسی چیست؟

 

اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد، در قُبل (جلو) باشد یا در دُبر (عقب)، بالغ باشند یا نابالغ، اگر چه منی بیرون نیاید، هر دو جنب می‌شوند.

حال اگر این اتفاق در خواب و رویا رخ دهد چه تعبیری دارد؟

 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببیند که جنب شده است تعبیرش آن است که در کارهای حرام سرگردان گردد. بعضی از معبرین خواب در مورد جنب شدن می‌گویند مه بیننده خواب سفر کرده و مراد دنیا بیابد و کارش تباه گردد.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی در خواب جنب بیند، خود را و برهنه، دلیل که درکار خود متحیر و عاجز شود.

 

 

تعبیر خواب پاک کردن خود از آب منی

ابن سیرین گوید: اگر بیند خود را از جنابت و آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

 

تعبیر خواب خارج شدن آب منی پس از جنب شدن

محمد بن سیرین می‌گوید:

دیدن منی پس از جنب شدن تعبیری به مال و اموال بادوام دارد.
اگر در خواب دیدید که پس از جنابت از شما منی خارج گردید، تعبیرش این است که مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد.

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای منی عبارت‌اند از:

پادشاه
افزایش مال و اموال
کاهش مال و اموال
بزرگی

 

مطالب مرتبط

 

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع

تعبیر خواب خود ارضایی

تعبیر خواب جماع یا رابطه جنسی با حیوان

تعبیر خواب واژن، دستگاه تناسلی زنان

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودن


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان