تعبیر خواب رقص و رقصیدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب رقص و رقصیدن

تعبیر خواب رقص و رقصیدن

 

تعبیر کلی رقص، رقصیدن، پایکوبی، مجلس شادی، عروسی، پارتی

 

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است،

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیرش برای صوفی‌ها و کسانی که خیلی می‌رقصند غم و اندوه است، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش بیماری است (دفع بلا و گرفتاری).

 

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر خواب رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش برای مردها خصومت و دشمنی، ولی برای زن‌ها رسوائی خواهد بود.

 

رقص با سازهای مختلف

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با صدای طبل می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است.
اگر ببینی همراه دهل زدن، نواختن نِی و رقص و پایکوبی نیز انجام می‌دهید، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه چغانه، چنگ و نی و رقص برپا شده است، تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است (دفع بلا و گرفتاری).

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر رقاص، مردی است که مرتباً گرفتار مصیبت خودش یا دیگران است

 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رقاص، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

اصفهانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مقابل سرهای بریده در حال رقصیدن هستی، تعبیرش این است که بزرگ و رئیس و سرور آن منطقه دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود.

 

مطالب مرتبط

 

احکام تعبیر خواب در ایام ماه

تعبیر خواب حرف ر

تعبیر خواب زن عریان و لخت بودن

تعبیر خواب خوانندگی و آواز خواندن


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان