falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

تعبیر خواب قرآن خواندن | هدیه گرفتن قرآن | تلاوت قرآن و سوره

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب قرآن خواندن | هدیه گرفتن قرآن | تلاوت قرآن و سوره

تلاوت قرآن، خرید کتاب مقدس قرآن در خواب چه تعبیری دارد؟ یکی از زیباترین خواب های رایجی که افراد می بیینند خواندن سوره های قرآن است

که هر کدام از تلاوت سوره ها در خواب تعبیر جداگانه ای دارد که در بخش های بعدی تعبیر خواب تمام سوره های قرآن را در وب سایت نازوب دنبال کنید.

 

تعبیر خواب قرآن خواندن یا خرید کتاب قرآن/ تلاوت قرآن

 

اکر د رخواب بیند که آیه رحمت می خواند دلیل بشارت است از حق تعالی پس باید شکر نمود. اگر بیند آیه عذاب می خواند دلیل خشم حق تعالی بود. پس توبه باید کرد.

ابراهیم گوید: اگر نیمه از قرآن را بخوانید دلیل که نیمه از عمر او گذشته باشد.

و اگر بیند حافظ قرآن شده دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید دلیل که دینش قوی شود.

 

جابر گوید: اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قرآن را بلند می خواند دلیل که کارش بلند شود.

اگر بیند که کدام آیه خواند تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یک سبع قرآن بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست بخواند دلیل که آجلش نزدیک بود.

 

امام صادق علیه
السلام می فرمایند:

قرآن
خواندن درخواب بر چهار وجه است.

اول:
سلامتی یافتن از آفتها.

دوم:
توانگری وثروتمندی.

سوم:
مراد دل و کام یافتن(کام یابی و به مراد دل رسیدن).

چهارم:
پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را(نهی از منکر).

 

تعبیر خواب قرآن خواندن | هدیه گرفتن قرآن | تلاوت قرآن و سوره

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خواندن قرآن در خواب، نشانه خوشی، شرف و سربلندی است. اگر بیماری در خواب بیند که قرآن میخواند، خداوند او را شفا میدهد.

خواندن قرآن در خواب، نشانه افزودن بر اعمال صالح و بالا رفتن درجه و مقام است. اگر کسی در خواب ببیند که قرآن را پاره میکند، دربرابر حق بسیار منکر و لجباز است

و اگر ببیند که چیزی به قرآن افزود که خودش هم از آن متنفر بود، نشانه از بین رفتن دین و ایمان او میباشد. اگر کسی  بیندکه قرآنی در کنار اوست، به علم و قدرت میرسد و اگر بیمار باشد، شفا مییابد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که
کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند

ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند.

این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

 

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر
باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

 

 

تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن یا فرستادن هدیه نشانه چیست؟

تعبیر خواب قرآن هدیه گرفتن چیست؟

همانطور که میدانید قرآن در بیداری بسیار خوب و نیکو میباشد در زیر تعبیر خواب قرآن هدیه دادن و هدیه فرستادن میتواند برای شما بسیار خوب و نیکو باشد که در زیر به تعبیرات بیشتری توسط معبران اسلامی اشاره میکنیم.

دیدن قرآن و قرآن خواندن در خواب به تعبیر تمامی معبرین اسلامی و کهن بر آورده شدن حاجت و سلامتی است. به طور مثال حضرت امام جعفر صادق (ع) دیدن قرآن در خواب را بر ۴ وجه زیر می‌دانند.

 

سلامتی از بدی‌ها
ثروت
برآورده شدن حاجت
نهی از منکر

 

همچنین ابن سیرین در جایی بیان می‌کند اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد. بنابراین قرآن هدیه گرفتن و یا هدیه دادن در خواب نیکوست.

 

تعبیر خواب قرآن خواندن | هدیه گرفتن قرآن | تلاوت قرآن و سوره

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن قرآن از مرده
ابن سیرین گوید: اگر دید مرده ای قران به وی داد یا کتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود.


بیوگرافی هنرمندان