falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

در ادامه بخش های مختلف انواع تعبیر خواب اینک به خوشمزه ترین تعبیر خواب رسیدیم! بله تعبیر خواب بوهای خوش اسپری کردن، هدیه دادن یا گرفتن این اکسسوری پرطرفدار خانم ها و آقایان. با ما در ادامه این مطلب از وب سایت نازوب همراه باشید.

In the next section of the various types of dream interpretation, we now come to the delicious interpretation of sleep! Yes, the dream interpretation of sparkling smells, giving or receiving this popular extras of ladies and gentlemen. Stay tuned with this website.

 

در این قسمت برای شما علاقمندان به عطر و ادکلن گزیده ای از بهترین عطرهای برند را در پایان گردآوری کرده ایم. راهنمایی برای انتخاب یک رایحه خوشبو و آرام بخش.

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

عطر یا ادکلن در خواب دیدن چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عطر و ادکلن با بوی خوش میتواند تعبیری بسیار نیکو داشته باشد و میتواند نشانه رسیدن یک منفعت به فرد باشد. در زیر به تعبیرات بیشتر عطر اشاره خواهیم کرد.

عطر و بوهایی که در رؤیا خوش احساس شوند تعبیری نیکو و عطرهایی که رایحه‌ای ناخوش داشته باشد تعبیری بد به همراه دارد.

 

تعبیر خواب عطر

ابن سیرین گوید:

اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فایده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد.

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.

ثنای نیکو (مدح وثنا).
سخن خوش شنیدن.
علم سود بخش و نافع.
طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).
مجلس علم.
مردی کریم وبزرگوار.
سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).
دین پاک.
خبری خوش از دوستی شنیدن.

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بویی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد.

عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.

حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر.

این خواب می‌گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می‌شود.

اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می‌شناختید آشنایی به شما خدمتی انجام می‌دهد.

اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده‌اید خوابتان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می‌ستایند.

روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالباً به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

 

معبرین غربی گویند:

عطر در خواب سمبل هدایای خوب و غیر منتظره‌ای است که از طرف فرد غریبه‌ای به شما می‌رسد.اگر در خواب ببینید که در حال عطر خریدن هستید هشداری است که نباید در خوشحالی زودگذری زندگی کنید.

بوییدن عطر در خواب شادی و خوشحالی را پیشگویی می‌کند. عطرهای خوشبو در خواب بیانگر آماده شدن برای دیدار با دختر مجردی را نشان می‌دهد که در نهایت منجر به ازدواج خواهد شد.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است.
اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می‌یابید.

اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می‌شوید، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.
اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.

 

 

تعبیر خواب شیشه عطر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می‌دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده‌اید خواب شما می‌گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می‌آید که می‌توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید.

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

تعبیر خواب شکستن شیشه عطر
آنلی بیتون: شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن عطر

آنلی بیتون: اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

بوييدن رايحه اي خوش بو در خواب ، علامت روبرو شدن با وقايع نشاط آور است .

2ـ اگر خواب ببينيد بدن يا لباس خود را معطر مي كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد مورد ستايش قرار بگيريد و در اين امر اقبال مي يابيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از بوييدن عطري سرمست مي شويد ، علامت آن است كه در لذت جويي افراط خواهيد كرد .

4ـ اگر خواب ببينيد در شيشة عطر را مي بنديد ، نشانة آن است كه چيز باارزشي را از دست خواهيد داد .

5ـ شكستن شيشة عطر در خواب ، نشانة آن است كه عزيزترين آرزوها و خواسته هاي شما به شكل مصيبت باري پايان مي يابد .

6ـ اگر خواب ببينيد عطر درست مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني دلخواه خواهيد داشت . و كارها به بهترين نحو ممكن انجام خواهد شد .

7ـ اگر دختري خواب ببيند آب وان را معطر مي كند ، علامت آن است كه با حوادثي نشاط آور روبرو خواهد

شد . اما اگر خواب ببيند مردي به او عطر هديه مي دهد ، علامت آن است كه تفريحاتي لذتبخش ولي خطرناك را تجربه خواهد كرد

**************

 

1- Jasmin Noir L`Elixir

قیمت: 1,900,000 ریال جنسیت: زنانه نوع عطر:Eau De Perfume بو: گرم و شيرين فصل: ماه های سرد سال

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

2- J`adore L`absolu

قیمت: 4,050,000 ریال جنسیت: زنانه نوع: عطر Eau De Perfume بو: ملايم و شيرين فصل: چهارفصل

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

3- Terre D Hermes

حجم: 100 ML قیمت: 3,950,000 ریال جنسیت: مردانه نوع عطر: Eau De Toilette بو: ملايم و تلخ فصل: ماه های سرد سال

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

4- Aqua Fahrenheit

قیمت 3,000,000 ریال جنسیت: مردانه نوع عطر: Eau De Toilette بو: خنک و تلخ گروه بویایی: رایحه جنگلی و چوب های معطر فصل: ماه های گرم سال

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

5- Lady Mililione

حجم: 80 ML قیمت: 2,800,000 ریال جنسیت: زنانه نوع عطر: Eau De Perfume بو: ملايم و شيرين فصل: ماه های سرد سال

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

6- Bvl Man Extreme

حجم: 100 Ml قیمت: 1,650,000 ریال جنسیت: مردانه نوع عطر:Eau De Toilette بو: ملايم و تند فصل: چهارفصل

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

7- One Million

حجم: 100 ML قیمت: 2,450,000 ریال جنسیت: مردانه نوع عطر:Eau De Toilette بو: گرم و شيرين فصل: ماه های سرد سال سال تولید: 2008 نام کمپانی: Paco Rabanne

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

  8- Flora

قیمت: 1,800,000 ریال جنسیت: زنانه نوع عطر:Eau De Perfume بو: گرم و شيرين فصل: ماه های گرم سال سال تولید : ابتدای سال 2010

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

9- Uomo حجم:

100 ML قیمت: 2,000,000 ریال جنسیت: مردانه نوع عطر: Eau De Toilette بو: ملايم و تلخ فصل: چهارفصل

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

10- Mont Blanc

حجم: 100 ML قیمت: 2,000,000 ریال جنسیت: مردانه نوع عطر: Eau De Toilette بو: خنک و شيرين فصل: ماه های گرم سال

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

 

11- My Land حجم:

100 ML قیمت: 1,950,000 ریال جنسیت: مردانه نوع عطر: Eau De Toilette بو: ملايم و تلخ فصل: چهارفصل 12-

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

Difficult smell / smell / spray perfume / gift and take


بیوگرافی هنرمندان