تعبیر خواب سیر، پیاز و سیب زمینی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب سیر، پیاز و سیب زمینی

صبح است و صبوح است بر این بام برآییم

از ثور گریزیم و به برج قمر آییم

پیکار نَجوییم و زِ اغیار نگوییم

هنگام وصال است بدان خوش صور آییم

 

سپیده صبح و طلوع زیبای خورشید به همراه تعبیر رویاهای زیبا به در بخش تعبیر خواب وبسایت ناز وب. گاهی در پی تعبیر خواب بودن هنگام صبح بیشترین انگیزه برای شروع کار و فعالیت را به ما میدهد اما گاهی تعبیر خواب ما آن طور که می خواهیم زیبا و جالب نیستند اما این را بدانید که حقیقت این است که هر چه فکر کنید همان را جذب می کنید! این یکی از قانون های جذب است!

در این بخش نگاهی داریم به تعبیر خواب سیر، پیاز و سیب زمینی. از این که ناز وب را برای تعبیر خوابهایتان انتخاب کردید سپاسگزاریم با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب سیر

 

تعبیر خواب سیر، پیاز و سیب زمینی

 

اگر کسی در خواب در حال خوردن سیر بود، از بیماری شفا خواهد یافت و اگر سیر به کسی داد، از او به آن شخص زیان می رسد. اگر از کسی سیر دریافت کرد، از آن شخص به او زیان خواهد رسید. دیدن سیر به تنهایی، بی زیان است.

محمد ابن سیرین می گوید: سیر در خواب مال حرام است.
ابراهیم کرمانی می گوید:خوردن سیر درخواب ، رنج و غم و گریستن است. اگر ببیند نخورد، او را مضرت کمتر خواهد بود.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است :
مال حرام،
سخن زشت،
غم و اندوه،
گریستن،
سختی دیدن.

 

تعبیر خواب سیر پوست کندن

سیر پوست کندن در خواب، به شکافتن موضوع بدی که شنیدن آن موجب ناراحتی خواهد شد، تعبیر می شود و یا به عملی تعبیر می شود که به محض انجام آن، مال حرام نقد به زندگی شما خواهد آمد و یا به غیبت دست به نقد راجع به کسی است که به بدگویی از دیگران و از بین بردن آبروی دیگران ختم می شود.

 

تعبیر خواب بوته سیر

سیر تازه یا خشک به مال حرام یا حرام اندوزی تعبیر شده است. خوردن سیر یا دادن آن به دیگری، ناراحت کردن دیگران و یا غیبت کردن از دیگران به بدی است.

اگر خواب ببینید کسی به شما بوته سیر داد، یا مال حرام را یکجا به شما می دهد و یا با صحبت های تلخ و بدگویی های خود، کل مطلبی را که در دل دارد به تلخی مطرح خواهد کرد و یکجا همه آنچه را که در دل دارد به نحوی خواهد گفت که موجب ناراحتی خواهد شد.

 

تعبیر خواب سیر ترشی

اگر کسی خواب ببیند که سیر ترشی می اندازد، برای آزرده کردن کسی دیگر، نقشه کشیده و قصد دارد تا در طولانی مدت، به وی آزار و صدمه برساند. اگر کسی به شما سیر ترشی داد، او با نقشه از قبل تعیین شده خیال ناراحت کردن شما را دارد.

اگر سیر ترشی از جایی پیدا کردید و خوردید، بهتر است در بیداری برای دفع بلا صدقه بدهید. چون سیر، ناراحتی و اندوهی است که خصوصا از طریق خوردن مال حرام به بیننده خواب می رسد.

اگر کسی خواب ببیند که بوی سیر ترشی در خانه او پیچیده است، مردم او را حرام خواره می دانند و اموالی را که دارد، نتیجه جمع کردن مال حرام می پندارند.

 

 

تعبیر خواب کندن سیر از زمین

اگر کسی خواب ببیند که سیر رسیده را می کند و می خواهد خود او آن را مصرف کند یا به دیگری بدهد، در بیداری اقدام به کاری می کند که به خودش و یا به دیگری آسیب می رساند.

اگر کسی خواب ببیند که سیر را کنده و دور می اندازد، موجب جلوگیری از ایجاد فتنه و شر یا ناراحتی در بیداری شده و رفع بلا خواهد شد.

 

تعبیر خواب کاشتن سیر

سیر به مال حرام، سخن زشت و سختی تعبیر شده است. اگر کسی خواب ببیند که سیر می کارد، یا کاری را شروع کرده که با انجام آن از طریق حرام، به جمع آوری مال می پردازد، و یا در حال انجام کاری است که زمینه ایجاد شر و فساد برای خود او و یا دیگران را در آینده فراهم می کند.

 

تعبیر خواب برگ سیر

اگر کسی خواب دید که برگ سیر می خورد، بد اخلاق خواهد بود. اگر کسی به بیننده خواب برگ سیر داد، با اخلاق بد خود، موجب ناراحتی بیننده خواب را فراهم خواهد کرد. برگ تازه سیر همچنین به ثروتی گفته می شود که با بد اخلاقی و حرام خواری فراهم آید.

 

***

تعبیر خواب پیاز

 

تعبیر خواب سیر، پیاز و سیب زمینی

 

تعبیر دیدن پیاز در خواب را می‌توان با توجه به پر خاصیت بودن و در عین حال گرفتن بوی بد دهان به واسطه خوردنش این گونه بیان کرد که سخنانی را بدون فکر بیان می‌کنیم و به بدی و زشتی آن سخن توجهی نمی‌کنیم. این گونه سخنان به صورت پیاز در خواب‌های ما خود را نشان می‌دهند.

ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.

مال حرام
غیبت و سخن زشت
پشیمانی در کارها

 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن مقداری پیاز در خواب، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست.

 

تعبیر خواب پیاز قرمز و رسیده

ابراهیم کرمانی: اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‌ی نومیدی است.

آنلی بیتون: دیدن پیاز رسیده در خواب، علامت آن است که در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد.

 

تعبیر خواب پیاز پخته

ابراهیم کرمانی: اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد.

آنلی بیتون: دیدن پیاز پخته در خواب، نشانة کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است.

 

تعبیر خواب خوردن پیاز

لیلا برایت: خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

آنلی بیتون: خوردن پیاز در خواب، علامت غلبه بر تمام مخالفان است.

تعبیر خواب پیاز پوست کندن و جاری شدن اشک

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می‌شود، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد.

***

تعبیر خواب سیب زمینی

 

تعبیر خواب سیر، پیاز و سیب زمینی

 

معبرین غربی گویند:

به طور معمول دیدن سیب زمینی در خواب نشان دهنده بخشی از حوادث زندگی واقعی است. به طور مثال اگر شما خود را در خواب در حال خوردن سیب زمینی ببینید این نشانه‌ای از موفقیت در کار و شغل شماست.

رییس شما با توجه به سخت کوشی و تلاش شما کاری جدید و مناسب را با حقوقی در خورد توجه به شما پیشنهاد می‌دهد. این یک موفقیت کاری محسوب می‌شود.

اگر گیاه سیب زمینی را در خواب دیدید بیانگر پیشرفت در زندگی شخصی و زندگی کاری شماست. کسی که شما عاشقش هستید به شما پیشنهاد ازدواج خواهد داد و مدیر شما پیشنهاد کار با دستمزدی بهتر.

 

میلر می‌گوید:

سیب زمینی نماد سود آوری و مشکلات است. اگر در خواب خود سیب زمینی مشاهده کردید بایستی انتظار یک پیشرفت قابل توجه در زندگی کاری خود را داشته باشید.

در بعضی از اوقات سیب زمینی بیانگر محصول خوب کشت است. دیدن گیاه سیب زمینی هم نشانه بسیار خوبی از موفقیت در شغل و کار شماست در نظر داشته باشید.

اگر می‌خواهید رویایتان به حقیقت بپیوندد بایستی سخت کار و تلاش کرده تا به نتیجه دلخواه خود برسید.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن سیب زمینی در خواب، علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است.
خوردن سیب زمینی در خواب، علامت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ است.

 

تعبیر خواب کاشتن سیب زمینی

آنلی بیتون می‌گوید:

کاشتن سیب زمینی در خواب، نشانه برآورده شدن خواسته‌ها و آرزوهاست.
اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می‌کنید، نشانه آن است که زندگیتان با توفیق همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب پختن سیب زمینی

آنلی بیتون می‌گوید: پختن سیب زمینی در خواب، نشانه انجام کاری موافق طبع است.

میلر می‌گوید: اگر در خواب سیب زمینی را پختید شانس این را پیدا خواهید کرد که به هر چیزی که می‌خواهید دست یابید اوضاع شما بسیار خوب و پر رونق می‌گردد.

تعبیر خواب سیب زمینی فاسد و خراب

آنلی بیتون: دیدن سیب زمینی گندیده در خواب، نشانه داشتن آینده ای تاریک و کسب لذت‌های ناپایدار است.

معبرین غربی: سیب زمینی فاسد و خراب شده در خواب بیانگر دوران نه چندان خوبی در زندگیتان است. البته این دوران مدت زمان زیادی دوام نخواهد آورد وقت را تلف نکنید و از زندگی خود لذت ببرید.

میلر می‌گوید: سیب زمینی فاسد شده به شما هشدار می‌دهد که نتیجه تلاشتان شکست خواهد بود بنابراین زیاد کوشش انجام ندهید.

تعبیر خواب پوست کندن سیب زمینی

میلر می‌گوید: اگر در خواب سیب زمینی پوست می‌کنید. به طور ناحق و ظالمانه تحقیر خواهید شد. مراقب باشید و از مردم مکار و حسود دوری کنید.

 

تعبیر خواب سیر، پیاز و سیب زمینی

Interpretation of garlic, onion and potatoes

 

تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

تعبیر خواب رابطه جنسی یا جماع


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان