تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

تعبیر خواب مسافرت رفتن، سفرکردن با هر وسیله نقلیه چیست و چه تعبیری دارد؟ همانطور که مسافرت در دنیای واقعی خوب و لذت بخش است آیا سفر کردن در خواب و رویا نیز تعبیر خوبی دارد؟ با چه وسلیه ای سفر کردن چطور؟

 

Dream interpretation Travel by plane, train, car and carriage

درادامه نگاهی داریم به تعبیر خواب مسافرت رفتن با هر وسیلقه نقلیه در خواب. با بخش تعبیر خواب وبسایت ناز وبهمراه باشید.

 

تعبیر خواب مسافرت یا سفر رفتن:

به طور کلی تعبیر خواب سفرکردن …

سفر رفتن یا مسافرت رفتن در خواب یعنی یک تغییر در زندگی و بستگی به چگونگی سفر رفتنمان دارد. پیاده یا سواره , جایی که میرویم را می شناسیم یا نه , سفرهای زیارتی یا غیره …

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

تعبیر خواب سفر رفتن ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مکانی که به آن سفر کرده‌ای بهتر از مکان قبلی تو می‌باشد، یـعـنـی حال و روز تو بهتر می‌شود، ولی اگر بدتر باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

اگر ببینی مسافر تو از سفر برگشته است، یـعـنـی کار بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش می‌یابد، ولی اگر ببینی دوباره به سفر دیگری می‌رود یـعـنـی خبر او دیرتر به تو می‌رسد.

 

تعبیر خواب سفر رفتن منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید.

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته های زیادی دارید و به سفر می روید تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که تکالیفتان را زیاد می کند. وظایف دشواری را به عهده می گیرید ولی

اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست .

اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی

اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

تعبیر خواب سفر رفتن ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می‌رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یا از سرای خود به سرای دیگر رود.

اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

 

تعبیر خواب سفر رفتن آنلي بيتون

آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می‌کنید، علامت آن است که به سفری پرحادثه خواهید رفت.
اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می‌کنید، نشانه آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده‌اید، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید.
اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می‌شوید، نشانه آن است که گرفتار عشق‌های دروغین خواهید شد.

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

تعبیر خواب سفر رفتن لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو می گوید : سفر
علمی : شادمانی
سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید
با کالسکه : خوشبختی دائمی
با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید
سفر با همراه : غیبت کردن
سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید
سفر بر روی آب : زندگی متوسط
سفر کردن با بار بسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده
مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد

 

اکثر ما رویای سفر کردن به مکان‌هایی را می‌بینیم که تا کنون به آنجا سفر نکرده‌ایم. اگر در خواب، سفر کردن و مسافرت با هر وسیله‌ای محوریت رویای ما قرار گرفت می‌توان از تعابیر خواب به روایت معبران غربی و امروزی استفاده کرد.

تعبیر گران غربی امروزه با استفاده از نمادها و سمبل‌ها به تعبیر خواب‌های جدید پرداخته‌اند. بخشی از سفرهایی که در رؤیا دیده می‌شوند شامل سفرهای زیارتی مانند سفر کربلا، سفر مشهد و… می‌باشند که برای تعابیر این گونه خواب‌ها بایستی به تعبیر خواب زیارت و زائر رجوع کنیم و اما تعبیر خواب سفر کردن و یا مسافرت چگونه است؟

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می‌گذرید، علامت آن است که پس از رسیدن به منفعتی آشکار، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.
اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه‌ها و کوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می‌کنید، علامت آن است که به شکل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد.
اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می‌کنید، علامت آن است که با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

تعبیر خواب سفر کردن به مکانی نامعلوم

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می‌رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به مکان‌هایی ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده‌اید، نشانه آن است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت.

تعبیر خواب سوغاتی سفر
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته‌های زیادی دارید و به سفر می‌روید تغییراتی در زندگی شما پدید می‌آید که تکالیفتان را زیاد می‌کند.

وظایف دشواری را به عهده می‌گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می‌دهد که به دنبال دگرگونی‌ها سودی عاید شما می‌گردد که به اندازه همان بسته‌هاست.

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

تعبیر خواب مسافرت همراه با خداحافظی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید به سفر می‌روید و گریه می‌کنید از دیدار کسی خوشحال می‌شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می‌کنید اما نمی‌دانید به کجا می‌روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می‌شوید یا بشارتی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب مسافرت با وسایل مختلف

 

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

با کالسکه: خوشبختی دائمی
با پای پیاده: امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می‌کنید، علامت آن است که به سفری پرحادثه خواهید رفت.

 

مسافرت از طریق دریا

 

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می‌کنید، نشانه آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده‌اید، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید.
اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می‌شوید، نشانه آن است که گرفتار عشق‌های دروغین خواهید شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: سفر دریایی: شما سرزمین‌های دوری را خواهید دید.

 

مسافرت با هواپیما یا طیاره

 

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

دیدن سواربودن در هواپیما یعنی برای رسیدن به هدف خود به موقعیتی بالا تر از دیگران نائل خواهید شد که بودن در این موقعیت خطراتی را برای شما به همراه دارد خصوصا اگر هواپیما دچار مشکل فنی گردد. اگر هواپیما به مقصد برسد از غم رهائی یابد. اگر در هواپیما نشسته بود و از جان و موقعیتش هراسی نداشت به عزت و بزرگی دست یابد.

 

لیلا برایت می گوید : اگر خواب ببینید که با هواپیمایى در حال پرواز هستید، بیانگر آن است که در کارهاى خود موفق خواهید بود. اگر خواب ببینید که هواپیمایى آتش گرفته و یا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان خواهید شد. دیدن هواپیماى شکارى در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى است.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

Interprétation de rêve Voyager en avion, train, voiture et voiture

 

یک هواپیما از زمین بلند می شو : موفقیت در کارها.
یک هواپیما به زمین می نشین : مراقب بعضی از دوستان باشید.
شما با هواپیما مسافرت می کنی : از پستی و بلندیهای بسیاری باید عبور کنید.
با یک دوست در هواپیما هست : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد.
با شخصی که دوست دارید در هواپیما هست : از روی بیفکری کاری نکنید.
با اعضاء خانواده در هواپیما هست : نقشه های خیلی دقیق بکشید مطمئناً موفق می شوید.
شما دچار سانحه هوائی می شوید ولی نمی میری : منفعتهای مالی در پیش دارید.
شما در یک حادثه هواپیما کشته می شوی : از نظر روحی قدرت و پیشرفت حاصل می کنید.
هواپیمای دیگران به زمین می نشین : مراقب خیانت یک دوست باشید.
هواپیمای شخص بسیار مهمی به زمین می نشیند :نقشه های شما عملی می شود.

 

تعبیر خواب خلبان هواپیما
خلبان در خواب، کسی است که برای رسیدن به اهداف بالا و موفقیت های چشمگیر، موقعیت های خطر پذیری را هدایت می کند.

 

و در پایان: در صورتیکه شما عزیزان به منابع دیگری در خصوص تعبیر خواب مسافرت یا سفر کردن دست یافتید می توانید آن را به نشانی ایمیل: naz.web1@gmail.com یا ای دی تلگرام: @nazwebir ارسال کنید تا این بخش را به رزورسانی کنیم با سپاس از همراهی شما عزیزان. رویاهایتان شیرین.

 

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما، قطار، ماشین و کالسکه

 

تعبیر خواب اتومبیل و تصادف

تعبیر خواب زیارت

تعبیر خواب عمامه و عبا


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان