تعبیر خواب برنده شدن، قرعه کشی، کادو گرفتن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب برنده شدن، قرعه کشی، کادو گرفتن

رویا و تعبیر خواب های ما تا چه اندازه برای ما آینده نگری می کند؟ آیا خواب هایی که می بینیم واقعا خبری از آینده است یا تنها روزمرگی های ما در خواب برایمان به شکل های مختلف دیده می شود؟ می توانید برای دست یابی به این گونه پرسش ها روی گزینه تفسیر خواب و رویا کلیک کنید و به جواب برسید.

در این بخش برای شما عزیزان به تعبیر قرعه کشی، برنده شدن، کادو دادن یا گرفتن می پردازیم با ناز وب همراه باشید.

 

تعبیر خواب برنده شدن، قرعه کشی، کادو گرفتن

 

تعبیر خواب قرعه کشی

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید در قرعه کشی شرکت کرده اید، علامت آن است که به سفر بی ارزشی خواهید رفت و درگیر قراردادی بیهوده خواهید شد.

 

تعبیر خواب برنده شدن در قرعه کشی
اگر خواب ببینید در قرعه کشی برنده شده اید، علامت آن است که در معامله ای، سود فراوان به دست خواهید آورد.
اگر خواب ببینید دیگران در قرعه کشی برنده شده اند ، نشانه آن است که در گردهمایی دوستان شرکت خواهید کرد.

اگر خواب ببینید در قرعه کشی بازنده شده اید، نشانه آن است که در حرفه خود با کسادی روبرو خواهید شد و به دام مردمی مکار خواهید افتاد.

 

تعبیر خواب برنده شدن، قرعه کشی، کادو گرفتن

 

اگر دختری خواب ببیند در قرعه کشی شرکت کرده است، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که نمی توان به او تکیه کرد .

دیدن بساط قرعه کشی در خواب، نشانه آن است که با فرد مورد علاقه خود روابط عاطفی مطلوب و رضایت بخشی نخواهید داشت.
تعابیر دیدن کادو دادن و یا کادو گرفتن در خواب بیشتر بر اساس آنچه فرد در خواب دریافت یا هدیه می‌دهد تعبیر می‌گردد ولی صرف عمل کادو دادن و کادو گرفتن در خواب نیکوست.

 

تعبیر خواب برنده شدن، قرعه کشی، کادو گرفتن

 

ابن سیرین در جایی می‌گوید اگر کسی چیزی را به دیگری کادو یا هدیه داد و یا آن را برای او فرستاد به اندازه همان کادو در زندگی بیداری خیر و منفعت دریافت خواهد کرد.

معبرین غربی درباره کادو دادن و کادو گرفتن در خواب مطالبی را عنوان کرده‌اند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.

 

تعبیر خواب برنده شدن، قرعه کشی، کادو گرفتن

 

تعبیر خواب کادو گرفتن
لوک اویتنهاو: کادو گرفتن جواهرات: اطراف شما پر از آدم‌های خائن است.

اچ میلر: اگر در خواب از والدین خود چیزی کادو بگیرید، نشانه‌ی آن است که ثروتی به شما می‌رسد.

 

 

تعبیر خواب برنده شدن، قرعه کشی، کادو گرفتن

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از کسی کادو می‌گیرید، علامت آن است که در معاملات و امور عاطفی موفق خواهید شد.
اگر دختری خواب ببیند نامزدش برای او هدایایی ارزشمند فرستاده است، علامت آن است که با فردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

 

تعبیر خواب برنده شدن، قرعه کشی، کادو گرفتن

 

تعبیر خواب کادو دادن
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب برای کسی کادو بفرستید، نشانه آن است که کوشش‌ها و تلاش شما با موفقیت همراه نمی‌شود.

 

هدیه
ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر هدیه، فرزند می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی به کسی هدیه می‌دهی، یـعـنـی به اندازه آن به تو خیر و منفعت می‌رسد .

عطا و بخشش

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آن چیزی را که به تو عطا شده است انسان‌ها دوست دارند تعبیرش خیر و خوبی و بهره‌مندی است، در غیر اینصورت تعبیر آن ضرر و زیان می‌باشد.

 

تعبیر خواب برنده شدن، قرعه کشی، کادو گرفتن

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: ‌اگر ببینی کسی چیزی به تو عطا کرده است و تو هم گرفتی و تشکر کرده‌ای، تعبیرش فراوانی مال و اموال و تندرستی می‌باشد، ولی اگر تشکر نکرده‌ای تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخصی یهودی یا مسیحی چیزی به تو عطا کرده است، یـعـنـی آن شخص مسلمان می‌شود.

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد و زن

تعبیر خواب قرآن خواندن | هدیه گرفتن قرآن | تلاوت قرآن و سوره

تعبیر خواب انگشتر / انواع انگشتر در خواب


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان