laghari
";s:10:"write_time";s:10:"1669935645";s:10:"expired_in";i:1200;s:12:"expired_time";i:1669936845;}و تحسین برانگیز ایرانی

پربیننده ترین

تعبیر خواب جوراب زنانه و مردانه / فتیش جنسی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب جوراب زنانه و مردانه / فتیش جنسی

تعبیر خواب جوراب فتیش جنسیتعبیر خواب جوراب زنانه و مردانه / فتیش جنسی

 

جوراب پوششی با عنوان اکسسوری زنانه و مردانه، که در فصول مختلف با جنس های متنوع و ویژه هر فصل مورد استفاده قرار می گیرد. آیا می دانستید که جوراب به عنوان یک فتیش جنسی نیز کاربرد دارد؟

 

 

Women’s and men’s accessory socks, which are used in different seasons with a variety of different sexes in each season. Did you know that the socks are also used as a sexual phytase

در این بخش به تعبیر خواب انواع جوراب زنانه و مردانه،پاپوش زنانه، جوراب های رنگی، سیاه و سفید بودن، جوراب های جنسی و … به صورت تشریحی و فهرست وار برای شما عزیزان قرار دادیم رویاهایتان همیشه شیرین و دلپذیر.

 

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

جوراب پاي مال مرد است. اگر بيند از جوراب او بوي خوش مي آمد، دليل كه مرگ و زندگاني او را ثناگويد. اگر بوي ناخوش كند، او را ملامت و نفرين كنند. اگر بيند جوراب او ضايع شد، دليل كه زكوة ندهد و مال او ضايع شود.

 

تعبیر خواب جوراب زنانه و مردانه / فتیش جنسی

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

جوراب درخواب، خادمي است از شمار زنان. اگر بيند جوراب نو از ابريشم يا از ريسمان پوشيده است، دليل كه او را خادمي است اصلي و از او بخرد، يا زني با جمال بخواهد.

اگر بيند جوراب زرد داشت، دليل كه او را خادمي بيمارگون پيدا گردد. اگر بيند جوراب او سرخ است دليل كه او را خادمي شر و بيشرم است. اگر بيند جوراب او سياه است، اگر بيننده مصلح است، نيكو است،

 

اگر مفسد است، بد بود، اگر بيند جورابش چركين و كهن بود، دليل كه خادمش را به فساد متهم كنند. اگر بيند جورابش ضايع شد يا بسوخت، دليل بر مرگ خادم بود

 

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند كه جوراب او از پوست بود و بينند كه از كدام پوست است، اگر پوستين پوست شتر بود، دليل كه خادم او بزرگ همت و اصيل بود. اگر از پوست گوسفنداست، دليل كه خادم او از مردم عامه است.

اگر از پوست اسب بود، دليل كه خادمش از اصل مهتر و سپاهيان است. اگر بيند از پوست نخجير است، خادم او از مردمي بياباني است.

 

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

 

اگر در خواب ببينيم که جوراب به پا داريم امري است کاملا عادي و فقط وقتي اهميت پيدا مي کند که حالتي غير متعارف داشته باشد. جوراب در خواب هاي ما خدمتي است که انجام مي دهيم و کاري است که مي کنيم و طبعا انتظار پاداش و خير را داريم.

اگر ديديم جورابي بسيار بلند پوشيده ايم که حتي از زانوي ما مي گذرد خواب ما مي گويد که در روزهاي آينده در امري مبالغه مي کنيم و افراط ما زيان بخش است.

 

 

تعبیر خواب جوراب زنانه و مردانه / فتیش جنسی

 

اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهي ما است در انجام وظايف محوله. در اين حالت خواب مي گويد که شکست مي خوريم. برخي از معبران نوشته اند جوراب مال است و آبرو.

اگر جورابي ببينيد که نو است و قبلا پوشيده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است. اگر جورابي به پا داشتيد که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال ديگري است.

اگر در خواب ببینید که جوراب های جنسی که معمولا با جنس نایلونی استفاده می شود در خواب دارید دلیل حاجت روایی است.

سوراخ يا پاره بودن جوراب نوشته اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروي بيننده خواب است. باز هم نوشته اند که اگر با لباس کامل ولي پاي بدون جوراب باشيد خوب نيست و بايد مراقب سلامت خود باشيد. چنان چه در خواب ببينيد جوراب خود را بخشيده يا فروخته ايد بخشي از مال خود را از دست مي دهيد.

يک لنگه جوراب به پا داشتن نگراني مالي است. جوراب نو و تميز به پا داشتن خبر از اين است که به سفر مي رويد و حوادث خوبي برايتان اتفاق مي افتد. اگر جوراب ما در خواب سوراخ يا پاره بود از شکست خبر مي دهد و اگر کثيف بود از بيماري و گرفتاري.

 

اگر جوراب ما رنگي زشت و ناپسند داشت کاري مي کنيم که مردم پشت سر ما بد مي گويند. اگر جوراب ما بوي بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر مي شوند.

 

اگر در خواب ديديم که جوراب زنانه پوشيده ايم کاري مي کنيم که در نظر مردم سبک مي شويم و اعتبار و شخصيت ما متزلزل مي گردد همين حالت است اگر در خواب ببينيم که جوراب پشت و رو پوشيده ايم و بالاخره اگر در خواب ببينيم که جورابي را لنگه به لنگه پوشيده ايم رازي هست که در پنهان کردنش مي کوشيم و سعي داريم کسي از آن مطلع نشود.

 

تعبیر خواب جوراب به صورت فهرست وار برای مطالعه آسان شما کاربران عزیز مجله تفریحی ناز وب

 

تعبیر خواب بوی خوش از جوراب، ستایش و محبوبیت بین مردم است

تعبیر خواب بوی بد از جوراب، نفرین و سرزنش مردم است

تعبیر خواب از بین رفتن جوراب، از بین رفتن مال است

تعبیر خواب جوراب از دید محمد بن سیرین

 

تعبیر خواب جوراب ، مال و خواسته است

تعبیر خواب جوراب نو از ابریشم ، خدمتکار است

تعبیر خواب جوراب زرد ، خدمتکاری بیمار است

تعبیر خواب جوراب سرخ ، خدمتکار شر است

تعبیر خواب مصلحی که جوراب سیاه ببیند ، نیکو است

تعبیر خواب مفسدی که جوراب سیاه ببیند ، بد است

تعبیر خواب جوراب چرکین ، اتهام خدمتکار است

تعبیر خواب از بین رفتن جوراب ، مرگ خدمتکار است

 

 

تعبیر خواب جوراب زنانه و مردانه / فتیش جنسی

 

تعبیر خواب جوراب از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب جوراب از پوست شتر ، خادمی اصیل است

تعبیر خواب جوراب از پوست گوسفند ، خادمی از مردم معمولی است

تعبیر خواب جوراب از پوست اسب ، خادمی از سپاهیان است

تعبیر خواب جوراب از پوست نخجیر ، خادمی از مردم بیابانی است

تعبیر خواب جوراب از دید جابر مغربی

تعبیر خواب جوراب به پا داشتن ، نگه داری مال است

تعبیر خواب جوراب سفید به پا داشتن ، پرداخت زکات مال است

تعبیر خواب جوراب از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب پوشیدن جوراب بلند که از زانو می گذرد ، از افراط کردن زیان می بینیم

تعبیر خواب پوشیدن جورابی کوتاه ، کوتاهی در انجام وظایف است

تعبیر خواب جوراب نو که قبلا پوشیده نشده و متعلق به شماست ، مال و ثروت است

تعبیر خواب پوشیدن جورابی که به ما تعلق ندارد ، چشم داشتن به مال دیگران است

تعبیر خواب جوراب پاره و سوراخ ، خدشه دار شدن آبرو است

تعبیر خواب بخشیدن یا فروختن جوراب خود ، از دست دادن مال است

تعبیر خواب یک لنگه جوراب داشتن ، نگرانی مالی است

تعبیر خواب جوراب تمیز و نو ، اتفاقات خوب است

تعبیر خواب جوراب با رنگی زشت و ناپسند ، بدگویی مردم است

تعبیر خواب بوی ناخوش جوراب ، تنفر مردم است

تعبیر خواب پوشیدن جوراب زنانه و پشت و رو پوشیدن جوراب ، سبک بودن در نظر مردم است

تعبیر خواب پوشیدن لنگه به لنگه حوراب ، تلاش برای پنهان کردن رازی است

 

تعبیر خواب جوراب از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب جوراب ابریشمی و زنانه ، فلاکت است

تعبیر خواب جوراب های پاره ، مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید
تعبیر خواب جوراب از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن جوراب ساقه بلند ، لذت از روابط غیراخلاقی است

تعبیر خواب دختری که نخ جوراب ساقه بلندش در رفته باشد ، انجام اعمال ناپسند است

تعبیر خواب دختری که جوراب ساقه بلند پر نقش و نگار پوشیده است ، تلاش برای جلب توجه مردان است

 

در ادامه تاریخچه ی جالب جوراب را نیز مطالعه کنید:

تاریخچه

 

مدل جالب و قدیمی جوراب

 

تعبیر خواب جوراب زنانه و مردانه / فتیش جنسی

 

کهن ترین جفت جورابی که سالم به جای مانده، مربوط به سال ۳۰۰ تا ۵۰۰ پس از میلاد، نزدیک رود نیل، مصر

پیدایش نخستین جوراب‌ها برمی گردد به یونان باستان. مردان کارگر و برده‌ها در دوران یونان و مصر باستان جوراب‌های بلند می‌پوشیدند و زنان رومی در خانه‌های خود نوعی جوراب ساق کوتاه به پا می‌کردند.

 

جوراب‌های کوتاه نخی یا ابریشمی هم چندین قرن در چین و ژاپن استفاده می‌شد. این جوراب‌های ساق کوتاه در قرن دوازدهم در اروپا به جوراب‌های ساق بلند تبدیل شد. شلوارهایی که مردان می‌پوشیدند، بسیار چسبنده و تنگ شد که از کمر تا پایین پا را می پوشاند، مانند ساق‌های امروزی. زنان هم جوراب‌های بلندی می‌پوشیدند که در زانو با کش جوراب نگاه داشته می‌شد.
جوراب‌های جدید

بعد از سال ۱۵۴۵ جوراب‌های ساق بلند کش باف وارد مد شد که معمولاً درزهای آن با طرح‌های ابریشمی پرکار تزئین شده بود. جوراب‌هایی با درزهای تزئین شده در طول دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ میلادی رایج و متداول بود.
ماشین کشباف

اولین ماشین کشبافی را در سال ۱۵۸۹ در انگلستان ساخته شد و نکتهٔ جالب توجه این است که سازندهٔ آن یک «کشیش» انگلیسی، به نام ویلیام لی، بود. در آن دوره جوراب‌های نخی و ابریشمی الیاف موردپسند و رایج میان مردم بود.

در آن زمان راه‌های بسیار متفاوتی برای پوشیدن جورابی‌های ساق بلند وجود داشت. گاهی اوقات در فصل‌های سرد چندین جفت جوراب ابریشمی را باهم می‌پوشیدند. در قرن هفدهم زمانی که چکمه‌های بزرگ به دنیای مد وارد شد، نوعی پاپوش کتانی زیر چکمه پوشیده می‌شد تا از جوراب ابریشمی محافظت کند.

مردان تا اواخر قرن هجدهم جوراب‌های بلند ابریشمی به همراه کش و بند جوراب می‌پوشیدند، اما از آن زمان به بعد شلوارهای بلند و جوراب‌های کوتاه پدیدار شد که تا حالا همچنان مد باقی‌مانده‌است.
جوراب‌های نخی

در قرن نوزدهم جوراب‌های نخی ساخته شده با ماشین، در دسترس خانم‌ها قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸)، دامن‌های کوتاه مد شد و ساق‌ها و جوراب‌های بلند ابریشمی دوباره رایج شد و ثابت کرد که فشن و طول دامن، مدل جوراب را تعیین می‌کند.

جوراب‌های نایلونی

با کشف جوراب‌های نایلونی در دهه ۳۰ و ۴۰، استفاده از جوراب‌های ابریشمی در میان خانم‌ها رنگ باخت و جوراب‌های نایلونی مد شد. پس از جنگ جهانی سرانجام جوراب‌های نایلونی جایگزین جوراب‌های ابریشمی شد. اما الیاف دیگری مانند ریون هم وجود داشت.

نخستین جوراب نایلونی در ۱۵ می سال ۱۹۴۰ در فروشگاه‌های نیویورک عرضه شد و بیش از ۷۸۰ هزار جفت از آن در روز اول فروخته شد! در سال اول ۶۴ میلیون جفت جوراب نایلونی در آمریکا به فروش رسید.

جوراب و ساق‌های نایلونی که بعد از جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) متداول شد و به‌طور کامل جایگزین جوراب‌های ابریشمی شد، تا اواخر دهه ۱۹۶۰ معمولاً درز داشت. آن‌ها بافتی یکدست داشت و کشباف و چسب بدن بود.

در اویل دهه ۶۰ جورابی‌های یکپارچه و بدون درز کفی دار، به سرعت جایگزین جوراب‌های چسبان درزدار شد. این جوراب‌ها در ماشین‌های کشبافی مدور بافته می‌شود و با محکم کردن و بستن کوک‌ها شکل می‌گیرد. ضخامت جوراب با تعداد کوک‌های هر ردیف تعریف می‌شود.

در دهه ۶۰ در غرب دامن‌های خیلی کوتاه مد شد و بسیاری از خانم‌ها ترجیح دادند تا به جای پوشیدن جوراب از ساق جورابی‌های بلند استفاده کنند. خیلی از خانم‌ها به جای پوشیدن جوراب به ساق جورابی‌های بلند رو آوردند.

در نتیجه برای رقابت با ساق‌ها، طول جوراب‌ها خیلی بلندتر از معمول شد تا برای پوشیدن با دامن‌های کوتاه مناسب باشد، اما در اثر این تغییر جوراب‌ها به کلی از مد خارج شد و جای آن را ساق جورابی‌ها گرفتند.

در حقیقت ساق جورابی‌های نایلونی زیبا و ظریف در دهه ۱۹۶۰ خیلی رایج شد. در حالی که در طول ۴۰۰ سال پیش از آن جوراب‌های ساق بلند بر مد مسلط بود. پس از دههٔ ۶۰ میلادی، تحول چندانی در زمینه صنایع تولید جوراب رخ نداد و تا امروز جوراب‌های زنانه و مردانه فقط به تناسب مدهای روز تغییر کرده‌اند.

در سال‌های اخیر جوراب‌های ساق بلند بازهم مد و رایج شده‌است و در راهروهای فشن و مجلات دیده می‌شود.

طراحی جوراب و کاربردهای آن

ایجاد احساس راحتی در پوشیدن کفش
گرم نگاه داشتن پا
مد
تمیز نگاه داشتن پاتحریک و نوعی فعالیت جنسی (معمولاً نایلونی) نوع خاصی از فتیش جنسی، جورابهای سکس است که به عنوان جوراب های جنسی نام برده می شود.

Interpretation of stockings for men and women / Sexual fetish

 

ارگاسم و تحریک جنسی زنان با جوراب | سک س با جوراب

ماجرای جنجالی فروش جوراب بازیگران !

راز جوراب های تابه تا و رنگی نخست وزیر کانادا + تصاویر

تعبیر خواب حرف ج


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

از سراسر وب

بیوگرافی هنرمندان

پربیننده ترین های روز

دانستنی های جهان

سبک زندگی