تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

عینک و عینک آفتابی چه تعبیری دارد؟ آیا همان گونه که عینک در دنیای واقعی برای کسانی که چشمان ضعیفی دارند لذت بخش است و باعث دید بهتری می شود در خواب نیز تعبیری زیبا دارد؟ در ادامه به تعبیر خواب عینک توسط معبران توجه کنید و تعبیر خوابتان را بدانید. رویاهایتان شیرین

 

تعبیر خواب عینک 

استفاده از هر نوع Glasses عینک برای کسانی که عینکی نیستند بیانگر این است که نیاز دارید به یک موقعیت دید واضح تری داشته باشید. ممکن است یک سو تفاهم یا یک موقعیت باشد که اشتباه دریافت شده و نیاز دارید که روشن شود. برای مطالعه تعابیر بیشتر در رابطه با تعبیر خواب عینک همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد.

مولف می گوید:

اگر کسی که عینکی است به هر نحوی عینک نداشته باشد ودر دیدن دچار مشکل شود دلیل که از راه هدایت باز مانده
استفاده از هر نوع عینک برای کسانی که عینکی نیستند در صورتی که موجب شود نور وارد شده بر چشم را کاهش یابد گرفتاری در گمراهی واگر موجب بهتر دیدن شود هدایت یافتگی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عینک در خواب ، نشانه آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می دهند که باعث نگرانی شما خواهد شد.

 

تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

عینک مرد خیر و Philanthropy نیکوکاری است که دست شما را می‌گیرد و کارها را برای شما آسان می‌کند.
دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگی شما نقش می‌گیرد.
اگر ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.

 

معبرین غربی می گویند:

اگر در خواب مشاهده کنید که عینک زده‌اید بیانگر این است که در حال فریب دادن خود در مورد برخی از مسائل هستید.

 

تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

 

در سرزمین رویاها آمده:

نزد عینک ساز می روید: پول بدست می آورید
عینک میخرید: از خودتان خجالت میکشید
عینک به چشم دارید: زندگی شما عجیب و غیرعادی خواهد شد.
شما عینک ساز هستید: پول براحتی بدست می آورید.
عینک می فروشید: درآمد شما عالی خواهد بود.
برای بچه ها عینک تهیه می کنید: امنیت در خانواده

تعبیر خواب عینک آفتابی

 

تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

 

Interpretation of sunglasses and transparent glasses

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید که عینک آفتابی زده‌اید رازی دارید که می‌کوشید پنهان نگه دارید.
اگر ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می‌کند.
اگر ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سوالی برایتان مطرح می‌شود.

 

لوک اویتنهاو می گوید:

عینگ آفتابی بیانگر حفاظت از خود یا پنهان شدن.

تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

تعبیر خواب شکستن و گم کردن عینک

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده‌اید مشکلی برای شما پیش می‌آید و اگر ببینید که عینک شما شکسته است زبان می‌بینید و گرفتار سختی و تنگی می‌شوید.

 

تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

 

معبرین غربی می گوید:

دیدن گم شدن عینک و یا عینک شکسته در خواب نشانه عدم توانایی در قضاوت مشکلاتی که در اطراف شما رخ داده است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عینکی شکسته در خواب، نشانه آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و ناپسند خواهید کرد.

شیخ مفید می گوید:

اگر ببینی عینک آفتابی در خوابت شکسته است دلیل بر اینکه به یکی از دوستان نزدیک یا دور خود تهمت میزنی و یا با احساسات این فرد با گفتن دروغ بازی میکنی.

برخی معبران نوشته اند:

اگر ببینی خودت شیشه های عینکت را می شکنی نشانه ای بزرگ این است که بین اطرافیان و مخصوصان دوستانت کسی از تو خرده به دل گرفته و بی دلیل باعث رنجش او شده ای و چنان چه فقط عینک را شکسته دیدی به دیگران حسادت میکنی تحمل دیدن موفقیت های اقوام یا آشنایانت را نداری.

بهتر است در صورتی که عینک استفاده می کنید بدانید چه مدل عینکی به چه فرم صورتی متناسب است هم چنین اطلاعاتی مختصر نیز در خصوص عینک بدانید.

عینک یا آینک به انگلیسی: Glasses، بینه یا بینک به قاب‌های دارای عدسی شیشه‌ای یا پلاستیکی گفته می‌شود که معمولاً به وسیله دو دسته که روی گوش‌ها قرار می‌گیرند در جلوی چشم‌های انسان قرار می‌گیرد.

 

تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

تعبیر خواب عینک آفتابی و عینک شفاف

 

انواع عینک

عینک های طبی/ عینک های آفتابی/ عینک های طبی-آفتابی/ عینک های حفاظتی-صنعتی/ و عینک های متفرقه(مانند عینک های الکتریکی که برای نابینایان استفاده می‌شود.

عینک آفتابی عینکی با عدسی‌های تیره است که برای محافظت چشم از نور شدید محیط و اشعه های خطرناک خورشید به کار می‌رود.

Interpretation of sunglasses and transparent glasses


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان