یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
laghari

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

تو آفتابِ بلندی ز عشق سرشاری *** تو در خالی این شب ستاره می ریزی!

You’re a great sun in love! You’re staring in the empty night of this night

وجود Sun خورشید، ماه و ستاره هسته های اصلی آفرینش هستند آیا همانگونه که وجود این سه عنصر در دنیای واقعی زیبا و پر احساس و آرامش است در رویا و خواب نیز همین گونه است؟

در این بخش نگاهی داریم به تفسیر تعبیر خواب خورشید و طلوع و غروب آفتاب، ماه، تاریکی شب و ستاره. خوابهایتان همواره شیرین و رنگارنگ. از انتخاب شما کاربران و دوستان عزیز نازوبی سپاسگزاریم.

 

تعبیر خواب خورشید از دید ابن سیرین

 

تعبیر خواب آفتاب: خورشید یا آفتاب در خواب، King پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزیر او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبیر پادشاه و مریخ، پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

تعبیر خواب خورشید از دید امام صادق

 

تأویل دیدن آفتاب بر هشت وجه بود. اول: خلیفه. دوم: سلطان بزرگ. سوم: رئیس. چارم: عاملى بر زاد. پنجم: عدل پادشاه. ششم: منفعت رعیت. هفتم: مرد را زن و زن را شوى. هشتم: کار روشن و نیکو.

تعبیر خواب سجده کردن به خورشید: اگر بیند که خورشید را سجده کردى، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وى بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید. و شعاع آفتاب به خواب دیدن، ضد آن بود که گفتم.

تعبیر خواب خورشید گرفتگی: در روز و وسط ظهر، اگر با چشمان خودت دیدی که خورشید گرفتگی ایجاد شده است دلالت بر این دارد که گناه و یا حق الناسی به گردن داری که هنوز در پی توبه و یا جبران آن عملی انجام نداده ای اگر دیدی با دیدن خورشید گرفتگی چشمانت درد گرفته و یا آب از چشم هایت سرازیر میشود به نشانه ی این است که خطری جانی تو را تهدید می کند.

 

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

تعبیر خواب خورشید از دید ابراهیم کرمانی

 

اگر بیند که در میان آفتاب، نقطه‌ى سیاهى بود، دلیل کند که پادشاه از جهت ملک دل مشغول بود.

تعبیر خواب خورشید بدون روشنایی: اگر بیند که آفتاب و زمین هیچ نور نداشت، دلیل بود که پادشاه آن دیار معزول گردد و از مملکت بى‌بهره ماند.

تعبیر خواب دو خورشید: اگر بیند که دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دلیل که دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد.

تعبیر خواب پرستیدن خورشید: اگر ببینی آفتاب را پرستیده‌ای، یعنی نزدیک و مقرب پادشاهی بزرگ می‌شوی،

اگر ببینی ابر، آفتاب و ستاره‌ها را پوشانده است، یعنی پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خورده و فرار می‌کنند.
تعبیر خواب خورشید از دید دانیال نبی

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

تعبیر خواب گرفتن خورشید: اگر ببینی خورشید را از آسمان گرفتی یا آن را تصرف کردی و صاحب آن شده‌ای، یعنی مقام و بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری یا دوست و نزدیک پادشاه خواهی شد.

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

اگر ببینی آفتابی را که نور و روشنایی ندارد و تیره و تار هم نمی‌باشد را به دست آورده‌ای (منتها نه از آسمان)، یعنی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

اگر ببینی خودت آفتاب شده‌ای، یعنی به اندازه روشنایی آفتابی که به آن تبدیل شده‌ای، پادشاه می‌شوی، ولی اگر اهل پادشاهی نباشی، به اندازه ظرفیت و اندازه و توانایی خودت به بزرگی و مقام و منزلت و شکوه می‌رسی.

 

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

تعبیر خواب خورشید از دید جابر مغربی

 

آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان دیگر لشگر پادشاه بود. هر زیادت و نقصان که در آفتاب و ماه بیند، دلیل بر پدر و مادر و برادران بود.

تعبیر خواب خورشید پرنور: اگر بیند که آفتاب روشن و پاکیزه برآمد و در خانه وى تاخت، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد.

تعبیر خواب خورشید پشت ابر: اگر ببینی ابر یا چیز دیگری آفتاب را پوشانده است، یعنی حال و روز پادشاه بد و دگرگون و منقلب می‌شود، مخصوصاً اینکه ببینی آفتاب کسوف کرده و سیاه شده است.
تعبیر خواب خورشید از دید شیخ طوسی

تعبیر خواب خورشید سیاه: اگر شخصی ببیند که کل خورشید می گیرد و یعنی تمام آن سیاه می شود و بواسطه آن هوا تاریک می شود به نشانه کم آبی خشکسالی و یا کم شدن نعمت و برکات آسمانی در آن شهر یا دیار می باشد.
سایر تعابیر

تعبیر خواب طلوع خورشید یا آفتاب: برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد.

تعبیر خواب غروب خورشید یا آفتاب: تعبیر غروب آفتاب، بر خلاف طلوع آن است.

اگر ببینی آفتاب با تو حرف می‌زند، یعنی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد.

محمدبن سيرين:

آفتاب درخواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه وزير او و زهره زن پادشاه و عطارد دبير پادشاه و مريخ پهلوان پادشاه و ستارگان ديگر لشگر او بود.

جابر مغربي:

آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و stars ستارگان ديگر لشگر پادشاه بود، چنانكه حق تعالي در كلام خود در قصه يوسف ياد كرده است.

و هر زيادت و نقصان كه در آفتاب و ماه بيند، دليل بر پدر و مادر و برادران بود.

اگر بيند كه آفتاب روشن و پاكيزه برآمد و در خانه وي تاخت، دليل كند كه از خويشان خود زن خواهد.

اگر بيند كه ابر يا چيزي ديگر نور آفتاب را بپوشانيد، دليل كه حالا بر پادشاه، مقرب گردد و احوالش بد شود، خاصه وقتي بيند كه افتاب منكسف گرديد.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

اگر بيند كه آفتاب از تيرگي روشن شد، دليل كند ه پادشاه بيمار گردد، ليكن زود بِه شود.

اگر بيند كه بر جرم آفتاب رسن يا رشته اي فروهشته بود و او دست بر آن رسن زد، دليل كه از پادشاه او را قوت و ياري بود. اگر بيند كه آن رسن بگسيخت و او بيفتاد، دليل كه از بزرگي و منزلت بيفتد.

اگر بيند كه آفتاب از تيرگي روشن شد، دليل كند كه گناه يا خطائي از او ظاهر گردد.

اگر بيند كه آفتاب يا ماه و جمله ستارگان در يك جا جمع شدند و او جمله را بگرفت و نور ايشان بستد، دليل كه پادشاهي جهان بگيرد و پادشاهان جهان جمله مطيع او شوند.

اگر بيند كه آفتاب و ماه و ستارگان را بگرفت و همه تيره و سياه بودند، دليل كند كه بيننده خواب هلاك گردد، خاصه كه ظالم ستمگر بود.ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه در ميان آفتاب، نقطه سياهي بود، دليل كند كه پادشاه از جهت ملك دل مشغول بود.

اگر بيند كه دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دليل كه دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد.

اگر بيند كه آفتاب و زمين هيچ نور نداشت، دليل بود كه پادشاه آن ديار مغرول گردد و از مملكت بي بهره ماند.

اگر آفتاب را به دست خويش ديد، سياه گرديده، دليل كه پادشاه را غمي بزرگ رسد و او را پادشاه از دنيا رحلت كند و عامه مردم را غم و اندوه رسد.

اگر بيند كه ابر آفتاب را و ستارگان را همي پوشانيد، دليل كه پادشاه و لشگرش از پيش دشمن به هزيمت شوند.

اگر بيننده افتاب همي پرستيد، دليل كه با پادشاهي بزرگ مقرب گردد.

اسماعيل بين اشعث:

اگر كسي ديد بر فلك نشست و روي به Sunshine آفتاب كرد، پس ديگر، روي با آفتاب بگردانيد، دليل كه آن كس نخست كافر بوده، پس مسلمان گردد و به عاقبت كافر گردد.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

اگر بيند كه آفتاب بلرزيد، دليل بود كه پادشاه آن ديار را به جهت چيزي جزئي رنجي رسد، از جائي كه اميد ندارد.

اگر بيند كه آفتاب با وي سخن گفت، دليل كند كه از پادشاه جاه و حشمت و بزرگي يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

تاويل ديدن آفتاب بر هشت وجه بود. 1: خليفه، 2: سلطان بزرگ، 3: رئيس، 4: عاملي بر زاد، 5: عدل پادشاه، 6: منفعت رعيت، 7: مرد زن و زن را شوي، 8: كار روشن و نيكو.

 

و اگر بيند كه آفتاب را سجده كرد، دليل كه سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و كار وي بالا گيرد و عدل و انصاف و امير آن ديار پديد آيد. و شعاع آفتاب به خواب ديدن، ضدّ آن بود كه گفتم.

 

تعبیر خواب ماه، ماه گرفتگی، ماه روشن

 

دیدن ماه در خواب بسیار خوش است.دیدن آن در خواب نشانه ی عشقی بسیار سرشار دارد.که زندگی بر پایه ی آن می چرخد.عده ای دیگر زن در خواب را نشانه ی زنی زیبا با کمالات بسیار می دانند.

زنی که هم زیبایی ظاهری و هم باطنی دارد.عده ای خواب ماه دیدن را شادی می دانند.اما معبان غربی در برخی حالات معنای آن را خوب ندانسته اند که در مطالب زیر برای شما به شرح بیان شده است.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

حضرت امام جعفر صادق در دیدن ماه می فرماید :

دیدن ماه 17 صورت دارد:

پادشاه. وزیر. ندیم وهمدم. رئیس. شرف و جاه. كنیزك. غلام. كارباطل. والی حاکم و فرمانروا. عالمی مفسد و بد عمل. مهتری سروری. مادر. پدر.زن. فرزند. پسر. بزرگواری.

اگر درخواب دید که ماهی در آسمان اسا یعنی وزیر خواهد شد.

اگر دید ماه آسمان را در بر گرفت یعنی وزیر پادشاهی بزرگ می شود.

اگر کسی درخواب دید که ماهی در آسمان برق می زند یعنی پادشاهی انتظارش را می کشد.

اگر در خواب دید که ماه به دو نیمه تقسیم شد یعنی پادشاه و وزیر از بین می روند.

تعبیر خواب خورشید، ماه Month و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

اگر در خواب دیدماه با او سخن گفت یعنی حکمران سرزمینی خواهد شد.

اگر در خواب دیددهر دو ماه با هم میجنگندند یعنی بین دو نفر خصومت پیش میاید.

اگر در خواب دید یکی از دو ماه از بین رفت یعنی یکی از پادشاهان ناقص خواهد شد.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

اگر دید ماه را برگرفت، دلیل كه زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل كه زن از اصل كمتر است. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل كه شوهر نماید.

اگر دید ماه بدر بود تاریك، دلیل كه از پادشاه نصرت یابد.

اگر دید كه ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد كه پادشاه را پسری آید یا وزیر را.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در كنار او آمد، دلیل كه او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را یكی از مقربان و نزدیكان سلطان بیند فرزندش شاه شود.

اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا میکند و  اگر زنی کافر چنین خوابی ببیند، به دین اسلام میگرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا میرود.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

خورشید و ماه به پدر و مادرتعبیر میشوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده میکنند، نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند.

دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، به معنای كامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.

اگر خواب ببینید ماه به شكل غیرعادی در آسمان دیده می شود، یعنی در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

دیدن خسوف در خواب ،یعنی شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد كشاند.

دیدن ماه نو در خواب به معنای ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.

اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید، یعنی با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد كرد.

اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد ، یعنی بخاطر علاقه بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب شب و تاریکی

 محمد بن سيرين

اگر در خواب بيند شب تاريك بود، دليل غم و اندوه بود. اگر روشن بود يا ماهتاب، دليل خرمي بود.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

ابراهيم کرماني

اگر بيند شب تاريك راه مي رفت، دليل بر استقامت بود.

منوچهر مطيعي تهراني

شب بايد تاريک باشد اما هر تاريکي در خواب هاي ما شب نيست. گاه اتفاق مي افتد که خواب را درون ظلمت مي يابيم. اين تاريکي تعبير ديگري دارد و تعبير شب به آن اطلاق نمي شود ولي گاه نيز هست که تاريکي را مي بينيم و از ذهن ما مي گذرد که شب است در اين صورت بايد دنبال تعبير شب بگرديم. در روياهاي ما شب مجهول و راز است و هر چه تاريکتر و ظلماني تر باشد اين راز و مجهول بزرگتر و پيچيده تر مي باشد .

چنانچه در خواب شب ببينيم و مشاهده کنيم که در ظلمت شب راه مي رويم با مجهول درازي رو به رو مي شويم که ما را به تکاپو و تلاش بر مي انگيزد و کوشش هائي در جهت کشف راز و حل مجهول به عمل مي آوريم ولي اگر شب مهتابي و روشن بود و به علت نور ماه يا چراغ روشن شده و ظلمت طبيعي آن شکسته بود خوابي است نيکو که خبر از فرج بعد از عسرت و تنگي مي دهد.

اگر وامداري در خواب چنين شبي را ببيند که نور ماه آن را شکسته يا ستاره درخشان بر آسمان آنست وام خود را مي پردازد و همين طور بيمار اگر ببيند در شب تاريک چراغ دارد يا نور ماه بر او تابيده از بيماري شفا حاصل مي کند.

 

گفته شده است که دیدن ستاره در خواب به معنای مکاشفاتی در باب کیهان، انگیزه‌ها و اسباب ترقی که در زندگی به طور نامحسوس پیش روی فرد حاضر می‌شوند و او را در جهان خاصی پیش می‌رانند و این همان سرنوشت فرد است. امیدها یا آرزوهای ما

ستاره، ستارگان و اجرام آسمانی به دلیل عدم دسترسی به آن‌ها در زمان گذشته و حال به افرادی نسبت داده‌ می‌شدند که هم از قدرت بلامنازعی بهره مند و هم دسترسی به آن‌ها سخت بوده است. این افراد در گذشته پادشاهان و وزرا بوده‌اند و به تعبیر اکثر معبرین ستاره به پادشاه و یا عالمی بزرگ تشبیه شده است.

 

تعبیر خواب ستاره و ستارگان. آسمان پر ستاره

 

حضرت دانیال: ستارگان درخواب، دلیل کند بر بزرگان و امیران و آفتاب، دلیل کند بر پادشاه و ماه، دلیل کند بر وزیران

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

محمدبن سیرین: اگر بیند که ستارگان می‌لرزیدند، دلیل که فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد. اگر بیند که ستاره را به دست بگرفت، دلیل که او را فرزندی آید و مقرب پادشاه گردد. اگر در خانه خود ستاره بیند، دلیل است او را فرزندان بسیار بوده باشد.

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که ستارگان مطیع و فرمانبردار او شدند، دلیل که پادشاهی یابد.. اگر بیند که ستارگان را فرا گرفت و در آستین نهاد، دلیل است که مال حاصل کند.

معبرین غربی: دیدن ستاره در خواب نشانه درخشندگی، بدست آوردن و آرزوهای بلند پروازانه است. شما آینده‌ای دخشان خواهید داشت که همگی بستگی به تصمیماتی که خواهید گرفت دارد.

البته موقعیت قرارگیری ستارگان در تعابیر آن تأثیر گذار می‌باشد ولی به طور کلی دیدن ستارگان در خواب آینده خوبی را برای بیننده خواب بیان می‌کند.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

اگر در خواب دیدید که ستاره‌ها در آسمان سوسو زده و محو می‌شوند تغییراتی متفاوت و اتفاقاتی در آینده‌ای نزدیک رخ خواهد داد. اگر ستارگان بر سر بیننده خواب فرود آمدند غم و اندوهی در اقوام او بوجود خواهد آمد.

جابر مغربی: اگر بیند که از جمله ستارگان یک ستاره در برابر وی آشفته و متحیر گردید و در کنار او افتاد، دلیل که او را فرزند عزیز و گرامی در وجود آید. اگر بیند که ستاره طالع در منزل خویش است، دلیل کند که نسلش زیاده گردد.

 

حضرت امام جعفر صادق

دیدن ستارگان در خواب بر 9 وجه است.

فقیهان
علما و دانشمندان
قاضیان
خلفا
وزرا
دبیران و نویسندگان
خزانه داران
مردمان جنگجوی
شاگردان

اگر بیند که بر ستاره دست یافت، دلیل است که بر این قسم کسان دست یابد و نیز با چنین قوم او را راه پیدا گردد.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

منوچهر مطیعی:

اگر در خواب دیدید ستاره ای بر سینه خویش دارید یا بر شانه خویش یا بر شانه الصاق کرده‌اید نشان آن است که بزرگ می‌شوید و مردم با تکریم و تعظیم به شما می‌نگرند و در واقع ممتاز و شاخص می‌شوید.
چنانچه در خواب ببینید ستاره ای از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا که از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می‌دهد.
اگر ستارهای از محله یا شهر شما به همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شما می‌میرد که موقعیتی چونان ستاره داشته است.
اگر در خواب ببینید که ستاره‌ها را شماره می‌کنید به کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می‌یابید.

برایت:

اگر در خواب ستارگان روشنى در آسمان ببینید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می‌‏رسد.
اگر خواب بینید که تنها یک ستاره در آ the sky سمان می‌درخشد، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت می‌کنید.
اگر خواب ببینید که ستاره‌ها پشت ابر پنهان شده، به این معنا است که باید شکست را قبول کنید.

 

تعبیر خواب افتادن ستاره

 

ابن سیرین:

اگر بیند که از آسمان ستاره بر سر وی افتاد، دلیل است که پادشاه نعمت یابد به قدر نور آن ستاره.
اگر بیند که ستاره روشن بر زمینی افتاد و روشنائی کم شد، دلیل کند عالم بزرگ آن دیار هلاک گردد و ستارگان روشن به تأویل عالم بود.

چنین گویند : در بغداد، مردی مصلح به خواب دید که ستاره روشن به زمین افتاد، پیش معبر رفت و این را بپرسید، معبر گفت: دلیل بود که عالم فاضل یا قاضی بمیرد. در آن هفته ابو حنیفه بمرد.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

علامه مجلسی (ره) گوید: فرو ریختن اختران به مرگ علماء تعبیر شده و از اینرو سال آغاز غیبت کبری را سال تناثر نجوم گویند برای مرگ دانشمندان بسیاری چون کلینی، علی بن بابویه و سیمری و دیگران.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می‌آید و به شما اصابت می‌کند، نشانه آن است که در خانواده شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد.

 

تعبیر خواب جنگ ستارگان

 

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که ستارگان با هم جنگ و نبرد کردند، دلیل که در آن دیار جنگ و کارزار افتد

تعبیر خواب ستاره درخشان و کم نور

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که ستاره ای را به چنگ گرفته‌اید کامیابی و موفقیت شما قطعی است. خواب شما می‌گوید به مراد می‌رسید و چیزی را به دست می‌آورید که برایتان ایده آل و آرزو بوده است. بر عکس است اگر ببینید ستاره ای در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره ای داشتید که گم کردید

لوک اویتنهاو می‌گوید:

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب، نشانه روبرو شدن با دردسر و بدبختی است.

 

تعبیر خواب خورشید، ماه و ستاره (طلوع و غروب آفتاب)

 

تعبیر خواب ستاره دنباله دار

 

لوک اویتنهاو می‌گوید: دنباله دار: مرگ یکی از افراد خانواده

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن شهابی که از کنار ستارگان می‌گذرد، نشانه راه یافتن غم و اندوه به زندگی است.
اگر خواب ببینید ستاره‌ها دور زمین می‌چرخند، نشانه آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد.


بیوگرافی هنرمندان