falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

تعبیر خواب مسواک زدن، دهان شستن چه تعبیری دارد

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب مسواک زدن، دهان شستن چه تعبیری دارد

بهداشت دهان و دندان  Oral Health یکی از ضرروری ترین موارد بهداشتی است که هر کسی باید به طور جدی به بهداشت آن توجه کند. علاوه بر زیبایی سلامتی دهان و دندان را تحت تاثیر قرار میدهد.

اینک آیا بهداشت دهان و دندان در خواب نیز همانند دنیای واقعی enjoyable لذت بخش و خوب است یا تعبیری بالعکس دارد؟ در ادامه با توجه این خواب رایج به تعبیرهای مسواک زدن و شستن دهان می پردازیم.

 

تعبیر خواب مسواک زدن، دهان شستن چه تعبیری دارد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دندان های خود را مسواک می کردید یعنی به خانواده و بستگان خود محبت می کنید و برای مدتی نوعی سرپرستی را برعهده می گیرید.

اگر زنی خواب ببیند که مسواک می زند یعنی نزد شوهر خود عزیز می شود. اگر نوجوانی خواب مسواک زدن را ببیند یعنی از جانب یک بزرگتر مورد لطف قرار می گیرد. اگر در خواب ببینید که مسواکی دارید اما با آن کاری غیر از تمیز کردن دندان های تان را انجام می دهید یعنی نسبت به خانواده خود بی تفاوت هستید و باید توجه تان به آنها را بیشتر کنید.

 

تعبیر خواب مسواک زدن، دهان شستن چه تعبیری دارد

 

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب دندان هایت را مسواک کردی یعنی به بستگان و آشنایان نیکی می کنی یا اینکه مال خود را صرف خوشحالی خانواده ات می کنی.

 

تعبیر خواب مسواک | مسواک زدن در خواب چه تعابیری دارد؟

وب سایت تعبیر خواب یکی از پربازدیدترین وب سایت های انگلیسی زبان در زمینه تحلیل خواب و رویا می باشد. در وب سایت تعبیر خواب آمده: Toothbrush مسواک زدن در خواب به معنی احساس نارضایتی شما در مقابل انتقادات دیگران می باشد، این خواب همچنین به این معنا می باشد که شما قادر هستید سپرهای محافظ زیادی برای مراقبت از خودتان در زندگی ایجاد کنید.

تعبیر خواب مسواک خریدن

این خواب به این معنی است که شما می خواهید دیدگاه دیگران نسبت به خودتان را تغییر دهید. شما همچنین طرز تفکرتان را هم تا حد زیادی تغییر خواهید داد.

تعبیر خواب جا مسواکی

جا مسواکی در خواب به معنی عکس العمل اطرافیان تان نسبت به کارها و رفتارهای شماست، این عکس العمل ها شما را نسبت به شیوه تعامل با انسان ها آگاه تر می کند.

تعبیر خواب مسواک کثیف

مسواک کثیف در خواب نشان دهنده پیشنهادات ضرر زننده از جانب دیگران است. برخی افراد در ظاهر دوست اما در باطن دو به هم زن هستند، وسوسه های دیگران نسبت به چگونه کار کردن و چگونه رفتار کردن را به شرطی قبول کنید که تشخیص دهید برای کسی ضرر ندارد و همچنین به غیبت ها و بدگویی های دیگران گوش ندهید و تا وقتی چیزی را به چشم ندیده اید باور نکنید.

تعبیر خواب مسواک برقی

مسواک برقی در خواب نشان دهنده تنبلی شما در انجام کارهاست، انجام کارهای امروز را به فردا واگذار نکنید و برای اهدافتان در زندگی ارزش قائل باشید.

 

 

تعبیر خواب مسواک زدن، دهان شستن چه تعبیری دارد

 

تعبیر خواب مسواک شکسته

دیدن مسواک شکسته در خواب بیانگر بر هم خوردن نظم کارهای روزانه است، این خواب همچنین این پیام را با خود حمل می کند: اگر کسی مدام سعی دارد نصیحت تان کند یا چیزی را به شما یاد بدهد، او را جدی نگیرید. خیلی ها بخاطر برتری انگاری و اینکه حس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند مدام سعی می کنند دیگران را نصیحت کنند و راه پیش روی شان بگذارند.

سوال و جواب درباره خواب مسواک زدن

سوال1: من و نامزدم در حال جدایی هستیم، خواب دیدم که در کنار هم مسواک می زدیم اما خوشحال نبودیم

جواب:

شما مدام در حال جبهه گرفتن در مقابل هم هستید. Living together زندگی مشترک یعنی تعامل و سازگاری، کسی که مدام قصد تحمیل عقاید و سلایق و برتری طلبی نسبت به دیگران را داشته باشد نمی تواند در یک زندگی مشترک با کسی سازگاری داشته باشد.

سوال 2:

من خواب دیدم که یک مسواک جدید خریدم و خوشحال بودم.

جواب:

مسواک جدید نشان دهنده افراد جدید در زندگی شما هستند که دائما سعی می کنند ایرادی از شما بگیرند. نصیحت تان کنند و خوب و بد را یادتان بدهند. نسبت به آنها بی تفاوت باشید.

سوال3:

خواب دیدم با مسواک برقی دندان هایم را تمیز می کنم اما برخی سفید شده بودند و برخی هنوز کثیف باقی مانده بودند.

جواب:

شما از نظر اجتماعی کمی منزوی هستید و دوست ندارید تعاملات تان با مردم از حد خاصی بالاتر برود، نظرات مثبت دیگران درمورد شما نشان دهنده دندان های تمیز و نظرات منفی دیگران درمورد شما که باعث ناراحتی تان می شوند، نشان دهنده دندان های کثیف هستند.

 

تعبیر خواب مسواک زدن، دهان شستن چه تعبیری دارد

 

تعبیر دهان شستن در خواب چیست؟ آیا با همان مسواک زدن یک تعبیر دارد؟

حضرت دانیال گوید:

دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تاویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است. اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت. اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت

. محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می گنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخنهای نیکو شنود. اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخنهای زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند که از دهانش Blood خون بیرون می آمد، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی. اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود. اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند. اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.

 

تعبیر خواب مسواک زدن، دهان شستن چه تعبیری دارد

 

اگر بیند که از دهان خود پلیدی می انداخت و مردمان از وی می گریختند، دلیل که شاعر است و مردمان را هجو کند. اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست، دلیل که در میان خلق رسوا شود.

اگر کسی بیند که چیزی از دهان وی بیرون آمد، دلیل که سخنی گوید. اگر بیند که چیزی نیکو در دهان گذاشت، دلیل که روزی حلال یابد. اگر بیند که چیزی پلید دردهان گذاشت، دلیل که روزی حرام خورد. اگر بیند که او را دهان درده می آید، چنانکه عادت مردم است، دلیل که از کسی شکایت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.

اول: منزل و خانه.

دوم: خزانه وانبار.

سوم: گشایش کارها.

چهارم: مال.

پنجم: حاجت.

ششم: وزیر.

هفتم: دربان.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی. دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیری ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد.

اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می گردید.

اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گوئید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می آورد و موجب خوش دلی دیگران می شود.

 

تعبیر خواب مسواک زدن، دهان شستن چه تعبیری دارد

 

اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف هائی می زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می شود. اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می خواهید بخورید اما فرو نمی رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می کنید گرفتار سختی می شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده میشد به آسایش و نعمت و رفاه می رسید.

اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.

لوک اویتنهاو می گوید :
دهان بزرگ : مهم بودن ، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی
دهان باز : خطر

برای

(بَ یِ) (حراض.)
۱- به علت، به سبب، به جهت (تعلیل را رساند).
۲- به خاطر.
۳- به منظور (در بیان هدف و مقصود از چیزی).
۴- در برابر (در بیان برابری و تقابل ارزش و مقدار چیزی).
۵- در مدت زمان، به مدت.
۶- نسبت به (در بیان رابطه و نسبت میان دو امر).

 

تعبیر خواب دندان

تعبیر 10 خواب رایج که انسانها می بینند | خواب های پربازدید

تعبیر خواب می، خمر یا شراب/ مست کردن در خواب چه تعبیری دارد

چاق و لاغر شدن در خواب چه تعبیری دارد/ تعبیر خواب اندام های بدن

 

برای من آزادی یعنی یک خواب راحت مثل کودکی بی فکر/ To me freedom means a comfortable sleep like a mindless child

بیوگرافی هنرمندان