مهم ترین نکات شناخت زبان بدن زنان و مردان! روانشناسی

مهم ترین نکات شناخت زبان بدن زنان و مردان! روانشناسی

زبان بدن چیست؟ What is body language زبان بدن یا Body Language یکی از اجزای ارتباطات غیر کلامی است که در برقراری ارتباطات روزمره ما جایگاه بسیار پررنگی دارد.
زبان بدن در متن زندگی ما قرار دارد، از ارتباطلات روزانه ی ساده تا مذاکرات پیشرفته زبان بدن نتایجی که ما به دست می آوریم را تحت تاثیر قرار می دهد.

ما می توانیم با یادگیری زبان پیام های بهتری را در روابط کاری و اجتماعی خود ارسال و دریافت کنیم، به بیان بهتر وقتی زبان بدن را یاد می گیریم می توانیم کنترل بیشتری روی پیامی که می خواهیم ارسال کنیم داشته باشیم و پیام ها و رفتارهای دیگران را بهتر شناسایی کنیم.

تقریبا همه آقایان اعتقاد دارند که شناخت خانم ها کار بسیار سختی اســـت اما با توجه به زبان بدن می توان به مقدار زیادی به زبان بدن زنان پی برد که در ادامه 12 نکته مهم به شما خواهیم گفت.

 

مهم ترین نکات شناخت زبان بدن زنان و مردان! روانشناسی

 

تفسیر زبان بدن زنان به این دلیل اهمیت دارد که زنان بیش از مردان از کلام دوپهلو اســـتفاده ميکنند و در هنگام گفتگو پیچیده‌تر هستند. بهگزارش نازوب، تحقیقات روانشناسان نشان ميدهد که در زمان یک گفتگوی رو در رو، تنها 7 درصد از پیام‌ها با کلمات منتقل مي‌شود، 33 درصد مقصود ما از طریق لحن صدا و افکت‌های صوتی و بیش از نیمی از پیام ما به وسیله حرکات بدن به مخاطب‌مان منتقل خواهد شد.

فرستنده‌ این پیام‌ها ممکن اســـت از نشانه‌هایی که ارسال کرده‌ اســـت باخبر یا بی‌خبر باشد. در حقیقت، دریافت‌کنندگان این قبیل نشانه‌ها نیز همیشه ممکن اســـت از پیام‌هایی که واقعا برداشت کرده‌اند، باخبر نباشند.

 

1- اگر زنی دستانش را در لای موهایش فرو ببرد، سعی در جلب توجه شما دارد.همچینین طرز لمس کردن موها نیز بسیار مهم اســـت.این به شما اطلاعاتی در مورد طبیعت و فطرت او ميدهد. اگر او این کار را به آرامی انجام دهد، شما با یک فرد باهوش و متخصص در زمینه هنر عشق مواجه شده‌اید. حال اگر این کار سریع صورت گیرد، حاکی از کم‌حوصلگی و تعجب فرد اســـت.

2- دامنه‌ دید حاشیه‌ای یک خانم گسترده‌تر از آقایان اســـت، که او را قادر ميسازد بدن یک مرد را از سر تا پا بررسی کند بدون این‌که کسی متوجه شود. دید حاشیه‌ای مردان ضعیف‌تر اســـت، برای همین اســـت که یک مرد خیلی آشکارا چشمانش را روی بدن یک خانم بالا و پایین ميبرد. مردان بیش‌تر از زنان چشم‌چرانی نميکنند، بلکه به خاطر دید تونلی‌شان آسان‌تر مچ‌شان گرفته ميشود.

 

مهم ترین نکات شناخت زبان بدن زنان و مردان! روانشناسی

 

3- اگر زنی شما را به هر گونه لمس کند، معمولا نشانه خوبی اســـت؛ البته به اســـتثنا شرایطی که از دست شما عصبانی اســـت و از شما درخواســـت ميکند که محل را به سرعت ترک کنید. اگر او به آرامی شانه‌های شما را در حال خندیدن لمس کند، یا به طور کلی به دنبال راهی باشد که شما را لمس کند، نظر شما را جلب کند و یا خود را به بغل شما بیاندازد، او مطمئنا به شما علاقمند اســـت.

4- در زبان بدن زنان طرز تفکر خود زن در مورد دست‌هایش بسیار مهم اســـت.اگر او برای مدت طولانی به آنها خیره شود، شاید از علاقه او به شما باشد (البته با کمی نگرانی). اگر او بسیار خجالتی اســـت، قادر به نگاه کردن به شما نخواهد بود. دلیل دیگر این رفتار شاید چیزی باشد که او را ناراحت ميکند (شاید خود شما باعث ناراحتی باشید).

5- اگر زنی که دوستش دارید چانه‌اش را بر روی دست‌هایش قرار داده اســـت و به نظر ميرسد که در حال فکر کردن اســـت، این امر همیشه نشانه‌ای از مغلوب شدن او توسط ظاهر شما نیست، بلکه در حالت کلی به سوال‌هایی که در ذهنش پدید آمده اســـت، فکر ميکند:” آیا این مرد شایسته من اســـت؟”. شما جواب را ميدانید ولی او به کمی زمان نیازمند اســـت. اگر که ميخواهید از را در انتخاب تصمیم صحیح کمک کنید، فقط بسیار محترمانه و مودبانه رفتار کنید. البته گوشه‌ای از شوخ طبعی خود را نیز نشان دهید.

6- اگر او دست به سینه نشسته اســـت، احتمال ناراحتی یا اذیت شدن از موضوعی وجود دارد. در زبان بدن زنان در رابطه این ممکن اســـت بدترین چیزی باشد که شما ميتوانید با آن مواجه شوید. این حالت حاکی از حقیقتی اســـت که شما بدترین حالت ممکنه را در او ایجاد کرده‌اید و او به هیچ وجه نميتواند به شما اعتماد کند. تنها چیزی که شاید به شما کمک کند این اســـت که از او روی برگردانید وبا خنده به طرف دیگری حرکت کنید.

12 نکته روانشناسی مهم درباره زبان بدن زنان

7- اگر زنی لب‌هایش را هر چند دقیقه یک بار خیس کند، از دو حالت خارج نیست: یا این کار را از روی عادت انجام ميدهد و یا این که مشتاق اســـت که نظر شما را نسبت به لب‌هایش جلب کند. اگر زنی لب‌هایش را ميجود ممکن اســـت گاهی ناشی از اســـترس فرد باشد. شاید به این خاطر که به آنها به صورت کنجکاوانه نگاه ميکنید و یا این که او به طور غیر مستقیم قصد جلب توجه شما را دارد.

 

مهم ترین نکات شناخت زبان بدن زنان و مردان! روانشناسی

 

8- بنابر نظر نویسنده‌های رمان های عاشقانه حرکت سریع پلک‌ها در زبان بدن زنان حاکی از آن اســـت که زن ميخواهد که نظر مرد را نسبت به خود جلب کند. آنها منتظر لطیفه‌های شما و خنده‌هایتان نیستند. اساس زیست شناسی به ما ميگوید که وقتی ما از چیزی (یا کسی) خوشمان ميآید، چشم‌هایمان باز ميشود و وقتی چیزی را دوست نداریم، آنها کوچکتر ميشوند.

9- احتمال این‌که یک زن به‌طور غریزی حرکات یک زن دیگر را تکرار کند 4 برابر بیش‌تر از آن اســـت که یک مرد حرکات یک مرد دیگر را تکرار کند. به علاوه هرچند زنان حرکات مردان را نیز تکرار ميکنند، اما مردان تمایلی به تکرار حرکات یا حالات بدن یک زن ندارند، مگر این‌که آن مرد در حالت معاشقه باشد.

10- مطالعات نشان داده‌اســـت زنان به مردانی ميخندند که مجذوب‌شان شده‌اند، و مردان جذب زنانی ميشوند که به آنها خندیده‌اند. از دیدگاه یک مرد، گفتن این‌که یک زن شوخ‌طبع اســـت به این معنی نیست که او جوک ميسازد؛ معنی‌اش این اســـت که او به جوک‌های آن مرد ميخندد.

11- به یک زن و کیف پول او دقت کنید. اگر یک زن معذب باشد یا جذب کسی نشده باشد، یا کیف دستی‌اش را چنگ ميزند یا آن را جلوی خودش ميگیرد تا بدن‌اش را بپوشاند. وقتی مجذوب یک مرد شده‌باشد، کیف‌اش را یک طرف بدن‌اش نگه ميدارد، در واقع نميخواهد چیزی سر راهش باشد.

12- تحقیقات در مورد زبان بدن زنان تاکید ميکنند که اگر زنی پاهایش را روی یکدیگر بیاندازند و یا آنها را تکان دهند (به طوری که تا نیمه کفش از پایش خارج شده باشد)، بیانگر حرکتی برای جلب توجه جنس مخالف اســـت. اگر پاهایش به شما اشاره ميکند بدان معناســـت که او به شما علاقه دارد. اما این امر هنگامی صادق اســـت که به او چیزی نگویید که توجهش را جلب کند.

 

مهم ترین نکات شناخت زبان بدن زنان و مردان! روانشناسی

 

شناخت زبان بدن پسران

۱. او با شما تماس چشمی دارد

۲. او از تماس چشمی با شما پرهیز میکند

۳. او شاد و خندان است و زیاد می‌خندد

۴. او سعی میکند که بــه شما نزدیک شود

۵. گاه گداری بــه شما نزدیک می‌شود

۶. مدام خودنمایی میکند

۷. صدای او بم می‌شود

۸. او سر بــه سر شما می‌گذارد

۹. وقتی بــه او نزدیک می‌شوید دوستانش سر بــه سر او می‌گذارند

۱۰. او گوش بــه زنگ حضور شما است

 

مهم ترین نکات شناخت زبان بدن زنان و مردان! روانشناسی

 

۱۱. او صاف و شق و رق می‌ایستد و سینه‌اش را بیرون می‌دهد

۱۲. او زبان بدن شما را تقلید میکند

۱۳. او در بــهترین حالت خود ظاهر می‌شود

علاقه و عشق پسران را از زبان بدن آن ها بفهمید

پسران در مقابل دختر مورد علاقه خود صدای مردانه تری دارند

۱۴. او بــه دوستان شما نزدیک می‌شود و در مورد شما سوال می‌پرسد

۱۵. او همیشه کاری میکند که بــه طور تصادفی با شما برخورد داشته باشد

۱۶. او بــه صحبت‌های شما گوش می‌دهد … و جزئیات را بــه خاطر می‌سپارد

۱۷. او در حضور شما دست و پا چلفتی می‌شود

۱۸. او در حضور شما متفاوت است

۱۹. او از شما تعریف میکند

۲۰. او از شما شماره‌ی تماس‌تان را می‌خواهد یا شما را بــه فهرست دوستان اپلیکیشن پیام‌رسانی خود اضافه میکند

۲۱. او با شما سازگار است و شباهت‌هایی بــه شما دارد

۲۲. او شما را بــه طور کامل نادیده می‌گیرد

۲۳. او از شما دوری میکند ولی بدنش نه

۲۴. او برای شما یک نوشیدنی می‌خرد

 

مهم ترین نکات شناخت زبان بدن زنان و مردان! روانشناسی

 

علاقه و عشق پسران را از زبان بدن آن ها بفهمید

مردی که بــه دختری علاقه داشته باشد، همیشه با وقاری مردانه و ظاهر منظم جلوی او ظاهر میشود

۲۵. او از شما می‌پرسد که آیا با کسی قول و قراری گذاشته‌اید

۲۶. او مدام با دوستان‌اش شوخی‌های فیزیکی میکند و در حال شوخی و خنده است

۲۷. او از شما محافظت میکند

۲۸. او حسود بــه نظر می‌رسد

۲۹: او چیزهایی را که باعث پرت شدن حواس می‌شوند، نادیده می‌گیرد

۳۰: او بــه شما کمک میکند

۳۱: او در را برای شما باز میکند

۳۲: بــه نظر می‌رسد که زمان زود می‌گذرد

۳۳: او هم‌گام با شما راه می‌رود

۳۴: او سرش را برمی‌گرداند و با شما رخ بــه رخ می‌شود

۳۵: بیش از اندازه عرق میکند

 

مهم ترین نکات شناخت زبان بدن زنان و مردان! روانشناسی

 

۳۶: او مدام وول می‌خورد و بی‌قرار است

۳۷: او یکی از ابروهایش را بالا می‌اندازد

۳۸: او چیزی بــه شما تعارف میکند

۳۹: رفتارش عجیب و غریب می‌شود

۴۰: او شما را راهنمایی میکند

۴۱: ساکت و آرام می‌شود

۴۲: او با شما وقت‌گذرانی میکند

۴۳: او همیشه از دیدن شما خوشحال بــه نظر می‌رسد

۴۴: حالت بدن او باز و گسترده می‌شود و حرکاتش فضای زیادی را اشغال میکند

۴۵: وقتی آدم های دیگر می‌کوشند بــه او نزدیک شوند، او آن‌ها را نادیده می‌گیرد

۴۶: او مدام تاییدتان میکند و سرش را بــه نشانه‌ی مثبت تکان می‌دهد تا بیش‌تر با شما صحبت کند

۴۷: او راحت و آزادانه حرف می‌زند

۴۸: او خود را لمس میکند و با سر و صورتش ور می‌رود

۴۹: او بیش از حد از تحرک دارد

 

زبان بدن لجباز ها را بشناسید

زبان بدن رامبد جوان درباره شخصیتش … (عکس)

دلیل بد زبانی و گستاخی برخی کودکان

رموز زبان بدن را بشناسید!!

 

The Most Important Tips To Know The Body Language Of Men And Women! Psychology


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان