تعبیر خواب آغوش گرفتن و بغل کردن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آغوش گرفتن و بغل کردن

آغوش گرفتن یا بغل کردن Embrace or hug در خواب چه تعبیری دارد؟ همانطور که می دانید از دیدگاه فیزیولوژیک بغل کردن باعث ترشح هورمون‌هایي در بدن میشود کـه بـه نوبه خود Positive performance in the mind عملکرد‌هاي مثبتی در ذهن پدید می‌آورد کـه بـه کاهش استرس و فشار عصبی کمک می کند.

هم چنین از دیدگاه روانشناختی نیز زمانی کـه افراد یک دیگر را در آغوش میگیرید در واقع یک ارتباط غیرکلامی بسیار قوی برقرار میکنید کـه از طریق آن می توانید مفاهیمی عمیق را به طرف مقابلتان منقل کنید که کلام ا انتقال آن درمانده است!!

حال آیا آغوش گرفتن در خواب نیز تعبیری به همین زیبایی دارد؟ در ادامه این بخش با تغبیر خواب مجله تفریحی نازوب و تعبیر خواب آغوش گرفتن با ما همراه باشید.

 

به طور کلی:
بغل کردن در خواب میتواند نشانه دوستی ،عشق،محبت یا همدردی دو نفر باشد.
تعبیر خواب مشاهده‌ی دیگران که همدیگر را در آغوش می‌کشند ،می‌تواند به شما هشدار دهد که انتقاد به سمت شما روانه خواهد شد، به‌ویژه اگر اخیراً ستایش شده باشید.
اگر کسی از پشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.
تعبیر خواب آغوش گشودن: اگر کسی در خواب دید به روی کسی آغوش گشوده، نسبت به آن شخص، ابراز علاقه و محبت خواهد کرد. اگر کسی بر وی آغوش گشود، از جانب آن شخص به او ابراز محبت خواهد شد.

 

تعبیر خواب بغل به روایت محمد بن سیرین

تعبیر بغل در خواب، دلیل بر ملامت و زشتی است که بدو رسد.

تعبیر خواب بغل به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که از بغل وی بوی ناخوش می آید، دلیل کند که مال حرام یابد.
بغل کردن شخص غریبه : تعبیر شنیدن خبر های بد و یا کسل کننده است مثلا بیماری یکی از عزیزان و یا صدمه دیدن و ضربه خوردن شخص باشد.
اگر در خواب ببینی زن آشنایی را در آغوش گرفته‌ای، تعبیرش این است که اگر آن زن درستکار و باحجاب و پارسا باشد از او به تو چیزی دینی می‌رسد.
اگر در خواب ببینی شخص آشنا را بغل کرده ای : این خواب خوب است و میتواند نشان گر خبرهای امیدوار کننده و یا خوشی مثلا جشن عروسی وصلت کردن جوانان پیدا کردن شغل مناسب و …باشد.
اگر بیند که کودکی را بغل کرد، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.
گر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه اگر آن كس مستوره بود و مصلح، از وي چيز دين يابد.
اگر ديد كه شتري را در آغوش گرفت، دليل بود كه با دشمن صلح كند.

 

تعبیر خواب بغل به روایت امام صادق(ع)

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا بهراس انداخته و در خواب دیدم دامادم که مرده مرا در آغوش گرفته و می‌ترسم مرگم نزدیک باشد فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش ولی هم‌آغوشی مرده‌ها با زنده عمر آن‌ها را درازتر کند.

 

تعبیر خواب بغل به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

اگر کسی در خواب ببیند که فرد زنده ای را در آغوش گرفته است، به نسبت مدت زمان هم آغوشی، با او به سر میبرد
و اگر ببیند که مردهای را در آغوش گرفته است، ممکن است بمیرد.
اگر کسی در خواب ببیند که زنی را در آغوش گرفته است، آغوشش را به روی دنیا باز نموده است.

 

تعبیر خواب بغل به روایت خالد اصفهانی

بطور کلی هم آغوشی با مرده یا خوابیدن در کنارش بشرطی که آشنا باشد و به او دلداری بدهی یا کمکش کنی نیازش را برآورده سازی و کار خیری برایش انجام دهی دارای معانی بسیار نیک و مثبتی است و میتواند سبب کم شدن شر و یا بدی ها از تو و خانواده ات باشد میتواند سبب ایمن شدن جان تو و فرزندانت در مقابل خطرات و یا حوادث باشد حتی میتواند باعث زیاد شدن مالت و یا رزقت بصورت یکباره باشد
اگر مردی جوان خواب ببیند مرده ای از اقوام دوستان یا آشنایان خود را در بغل میگرد نشانه ی آن باشد که از سمت زنی غریبه برای او پیغامی آورده می شود که شاید روحیه وحالش را خراب کند مثلا ممکن است خبر فوت شخصی ازدواج یا عقد کسی و …باشد
بطور کلی دیدن این رویا برای مردان و پسران بد است
اما اگر زن یا دختری ببیند فرد فوت شده ای را به آغوش میکشد این نشانه ی عاقبت بخیر شدن دختر است ممکن است برای دختر یک یا چند خواستگار با شرایط خوب پیدا شود یا ممکن است در دانشگاهی خوب و یا در رشته ای که علاقمند است موفق شود.

 

تعبیر خواب بغل به روایت جابر مغربی

اگر ببینی شیر را در دربرگرفته‌ای و بغل کرده‌ای، یـعـنـی مطرب و نوازنده «پادشاه» می‌شوی.

تعبیر خواب بغل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

Hug آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.
اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است و صفا و نعمت در محیط خانوادگی.
اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد.
اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می‌آید که نامطلوب نیست و می‌تواند خیر داشته باشد.
اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید.
اگر زنی در خواب ببیند که کودک نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می‌کند.

اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که نمی‌شناختید مسافری به خانه شما وارد می‌گردد
اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی‌شناسید کسی را در آغوش گرفتید به سفر می‌روید.
اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می‌گیرید که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید.
اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته‌اید و نوازش می‌کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالاً بین شما خصومتی وجود دارد آشتی می‌کنید.
در آغوش گرفتن گربه حسودی است. اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می‌ورزد و اگر گربه متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می‌ورزید.
در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است و نشانه فقدان آن.

 

تعبیر خواب بغل از دیدگاه آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید کسى را بغل مى‏کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید.
اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زند
گر در خواب دیدید کسى را بغل مى‏کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید.
اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زند.
اگر عاشق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف و ناسازگاری رخ می‌دهد.
۴- اگر نزدیکان خود در آغوش بگیرید، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.
اگر خواب ببینید فرد بیگانه ای را در آغوش گرفته‌اید، علامت آن است که میهمانان ناخوشایندی به خانه شما خواهند آمد.

 

تعبیر خواب بغل از دیدگاه لوک اویتنهاو

کسی را در آغوش کشیدن: نیکبختی در عشق

 

تعبیر خواب بغل در کتاب سرزمین رویاها

فامیل‌های نزدیکتان را در آغوش می‌کشید: مراقب خیانتکاران باشید.
زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری
شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود.
بچه‌هایتان را درآغوش می‌کشید: شادی بزرگ در پیش است.
دیگران شما را درآغوش می‌کشند: پول
یک غریبه را درآغوش می‌کشید: یک میهمان ناخوانده بدیدنتان خواهد آمد.
غریبه‌ها شما را درآغوش می‌کشند: وقتش رسیده که نقشه‌هایتان را دنبال کنید.

 

حبس ابد ای کاش شود حکم گناهم

آغوش پر از مهر تو زندان قشنگی ست

 

Dream Interpretation Embrace and hug

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان