تعبیر خواب رنگ کردن مو، تراشیدن مو، خضاب مو/ تعبیر رنگهای مو

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب رنگ کردن مو، تراشیدن مو، خضاب مو/ تعبیر رنگهای مو

خواب و تعبیرهای آن Sleep and its interpretations بخشی از فعالیت های بیدار و هوشیار مغز انسانها می باشد. که بدون شک در برخی مواقع هشدارهایی ازآینده؛ مروری بر وقایع روز و روزهای گذشته که ناشی از ذهن خسته و استرس می باشد و قاعدتا تعبیری برای آن بیان نشده است.

در این بخش نگاهی داریم به تعبیر خواب انواع رنگ مو، Put on henna حنا گذاشتن، تراشیدن مو، بلندی مو و ….

 

تعبیر خواب خضاب کردن (رنگ کردن مو)

معبرین اسلامی تعابیری را برای خضاب یا حنا زدن به مو بیان کرده‌اند. به طور مثال ابن سیرین می‌ گوید اگر در خواب ببینی خضاب بر مو به خوبی گرفته است، تعبیرش این است که حال و روز تو برای دیگران پوشیده و مخفی می‌ ماند.

حضرت امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای حنا بستن عبارتند از:
آرایش و آراستن فامیل
پوشاندن خانواده
غم و اندوه
تعبیر خواب موی مشکی

کارل گوستاو یونگ : خواب دیدن کسی با موهای مشکی یا پرکلاغی به کسی اشاره دارد که مرموز است. اگر شما خواب ببینید که موهای مشکی دارید یا موهاتان را مشکی می کنید، بیانگر این است که احساس بسته شدن می کنید. شما تلاش می کنید که احساسات حقیقی تان را سرپوش گذارید.

مطیعی تهرانی می‌ گوید : اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود.

 

تعبیر خواب رنگ کردن مو، تراشیدن مو، خضاب مو/ تعبیر رنگهای مو

 

تعبیر خواب رنگ کردن مو به رنگ مشکی

موارد دیگر از تعبیر خواب رنگ کردن یا خضاب کردن

اگر مردی در خواب برای اجرای سنت رسول اکرم (ص)، محاسن خود را خضاب می کرد، در اجرای اوامر خدا کوشا است و اگر دست و پای خود را خضاب می کرد، مردم از دست و کردار او در امان خواهند بود. اگر کسی ببیند با غیر از (حنا) با چیزهای دیگری خضاب می کرد، در میان نزدیکان و مردم از وجه خوبی برخوردار نیست و آدمی دمدمی مزاج است.

اگر کسی ببیند که خضاب دست و پایش را برای زیبایی انجام می داد، نزدیکان خود را به خلاف جهت رضای خدا موعظه می کند و آنها را از خدا دور می سازد. اگر کسی ببیند که در هنگام خضاب کردن، نقش و نگار می زد، در کارهای معاش با مردم حیله و نیرنگ می کند. اگر زنی ببیند که حضاب می کند، دلالت بر شادی او دارد و تعبیرش رسیدن خبرهای نیکو به او است.

 

حضرت دانیال می گوید: خضابِ ریش، پوشش کارها است. اگر ببیند سر و رویش را خضاب می کرد و خضابش رنگ نمی گرفت، دلیل که ظاهر حال را به مردمان نماید. اگر ببیند خضابش رنگ گرفت، دلیل که حالش نیکو گردد.

محمد ابن سیرین می گوید : اگر ببیند خضاب به چیزها می کرد، دلیل که مردم او را منکر شوند چون او خود را به کارهای محال و ناپسندیده مشغول می سازد. اگر ببیند خضابش نیکو رنگ گرفت، دلیل که حالتش پوشیده شود.
اگر ببیند دست و پای خویش را به حنا خضاب می بست، دلیل که مال از دست رفته باز آید. اگر ببیند هر دو دست و پای خویش را خضاب بست، دلیل که فرزندان یا برادران خود را بیاراید، به آرایشی که خلاف دین و شریعت است.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر ببیند کف دست خود خضاب می کرد، دلیل که در طلب معیشت رنجور گردد. اگر ببیند که به هر دو دست خود که به خضاب رنگ شده، نگاه می کرد دلیل که در اعمال و کارهای خود، ذاتی مکار و حیله گر دارد.
اگر ببیند دست و پای را چون زنان خضاب کرد، دلیل که در ترس و بیم عظیم افتد. اگر این خواب را زنی ببیند، برای او خرمی و شادی خواهد بود، زیرا که این خضاب کردن رسم ایشان است. اگر ببیند که هر دو دست و پای او بنفش بود، دلیل که در کسب و کار حیله کند.

اسماعیل بن اشعث می گوید : اگر مردی بین دست و پای خود خضاب کرد، دلیل که کاری کند که مردمان بر وی افسوس کنند و بخندند. اگر ببیند سرانگشتان را خضاب کرد، دلیل که تسبیح کند. اگر ببیند هر دو دست را به خضاب کردن نقش میکرد، دلیل که با دوستان مکر و حیله بازد.

امام صادق (ع) می فرماید: خضاب کردن در خواب بر چهار وجه است :
کار ناشایسته بی حاصل،
آرایش حال دنیا،
طلب جاه،
معروف شدن به دروغ گویی.

 

تعبیر خواب رنگ کردن مو، تراشیدن مو، خضاب مو/ تعبیر رنگهای مو

 

تعبیر معبرین غربی در مورد رنگ کردن مو و یا موهای رنگی

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد.

لوک اویتنهاو : رنگ کردن مو : دورویی
همانطور که مشخص است نوع رنگ مو می‌تواند در تفسیر رویای دیده شده تاثیر گذار باشد برخی معبرین دیدن موهای طلایی را نمادی از ظاهر خوشایند و درخشان می‌دانند. در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

انواع رنگ مو
موهایتان را طلایی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد
موهاینان را سیاه میکنید : یک راز کشف میشود.
موهاینان را حنایی میکنید : یک دوست را از دست میدهید.
موهایتان را بلوطی میکنید : موفقیت شما به تاخیر می افتد
رنگ موهایتان را از بین میبرید(دکلره میکنید): درآمد بسیار خوبی خواهید داشت.

سایر معبرین غربی گویند:

اگر در رویا زنی را با موهای بلوند مشاهده کردید و یا خود موهای بلوندی داشتید در صورتی که در بیداری موهای شما چنین رنگی نیست به این معناست که شما دوست بسیار خوبی برای اطرافیانتان خواهید بود.

موهای مشکی یا خرمایی

در خواب نمادی از وفاداری هستند.
قرمز شدن مو معمولا نشانه‌ای از وقوع تغییراتی در زندگیتان است و Curly hair موهای مجعد هشداری است به شما که فردی قصد فریب دادنتان را دارد.

تعبیر خواب موی بلوند
معبرین غربی گویند: اگر در رویا زنی را با موهای بلوند مشاهده کردید و یا خود موهای بلوندی داشتید در صورتی که در بیداری موهای شما چنین رنگی نیست به این معناست که شما دوست بسیار خوبی برای اطرافیانتان خواهید بود.

تعبیر خواب موی مشکی
کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن کسی با موهای مشکی یا پرکلاغی به کسی اشاره دارد که مرموز است. اگر شما خواب ببینید که موهای مشکی دارید یا موهاتان را مشکی می کنید، بیانگر این است که احساس بسته شدن می کنید. شما تلاش می کنید که احساسات حقیقی تان را سرپوش گذارید.

و در انتها مطیعی تهرانی می‌گوید:
اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود.

کتاب سرزمین رویاها: موهایتان را سیاه می‌کنید: یک راز کشف می‌شود.
معبرین غربی گویند: موهای مشکی یا خرمایی در خواب نمادی از وفاداری هستند.

 

 

تعبیر خواب رنگ کردن مو، تراشیدن مو، خضاب مو/ تعبیر رنگهای مو

 

تعبیر خواب موی قرمز

معبرین غربی گویند:

قرمز شدن مو معمولا نشانه‌ای از وقوع تغییراتی در زندگیتان است و موهای مجعد هشداری است به شما که فردی قصد فریب دادنتان را دارد.
قرمز یک رنگ پیچیده است و می­تواند نماد مفاهیمی چون سرزندگی، خشم یاحتی تحولات عمیق روانی باشد که در روان فرد اتفاق می‌افتند.

تعبیر خواب موی طلایی

معبرین غربی گویند: چنین خوابی معمولا از زندگی مرفه و با ثبات و پایدار حکایت دارد.

کتاب سرزمین رویاها: موهایتان را طلایی میکنید : از کارهایتان پشیمان خواهید شد

تعبیر خواب موهای خاکستری

معبرین غربی گویند: اگر در خواب ببینید که موهایی خاکستری رنگ دارید، این خواب نمادی از خرد و دانش است. به زودی اتفاقی بسیار مهم رخ می دهد که با خرد و دانش شما در ارتباط است.
*
تعبیر خواب بلند شدن مو
کارل گوستاو یونگ دیدن موی بلند در خواب را نشان از تمرکز و برنامه ریزی برای کاری یا موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اید می‌داند. در واقع این خواب به این معنی است که از قبل تصمیم گرفته و بی گدار دست به هرکاری نمی‌زنید.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا موی بلند را نمادی از آزادی می‌داند. البته در برخی از خواب‌ها و افراد او موی بلند را نشانه‌ای از سهل انگاری فرد رویابین دانسته و در مورد زنان اشاره به حفظ دخترانگی ایشان دارد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: موی بلند برای با قدرت و اهمیت است.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو

در حالت کلی دیدن کوتاه کردن مو در خواب خوب نیست مگر در شرایطی خاص و استثنایی. به هر حال اگر خواب ببینید که موی سرتان را به اجبار کوتاه می کنید نشانه این است که عشق تان را از دست خواهی داد و یا اینکه فردی که برای تو عزیز است و بسیار دوستش دارید از خود خواهی رنجاند. برای مثال می توان به شکست در روابط احساسی دختر و پسر اشاره کرد.

کارل یونگ می گوید:

اگر خواب ببینید که موهایتان را کوتاه می کنید نشانه این است که قدرت خود را از دست خواهید داد.
اگر خواب ببینید که کسی موهای شما را کوتاه می کند نشانه این است که شما احساس کمبود قدرت می کند و ناعادلانه مورد نقد قرار می گیرید.

تعبیر خواب کوتاه کردن مو از نظر حضرت یوسف (ع)

تراشیدن موی سر در خواب، نشانه رهایی از غم است.
دیدن درازی موی سر در خواب، نشانه درازی عمر است.
دیدن موی سر دراز در خواب، نشانه رنج و مصیبت کم است.
دیدن کندن موی سر در خواب، نشانه جدایی از همسر است

 

تعبیر خواب تراشیدن موی سر

جابر مغربی می گوید:

اگر زنی خواب ببیند که موهای سرش را تراشیده است، نشانه این است که دین و ایمان آن زن دچار مشکل می شود.
اما اگر مردی چنین خوابی ببیند از غم و اندوه نجات می یابد و اگر بدهکار باشد بدهی اش را پرداخت خواهد کرد.
اگر شخص ثروتمندی خواب ببیند که موهای بدن خود را تراشیده است نشانه این است که فقیر می شود ولی اگر این خواب را شخص فقیری ببیند نشانه این است که ثروتمند خواهد شد.

اسماعیل بن اشعت می گوید:

اگر زنی در خواب موهای خود را تراشیده ببیند، نشانه این است که شوهرش فوت خواهد کرد.
اگر خواب ببیند که در هنگام حج، کسی موهای سر شما را در حرم مکه تراشید بدانید اگر بدهکار باشید بدهی شما پرداخت می شود و اگر غمگین باشید شاد و خوشحال خواهید شد.

تعبیر خواب قیچی کردن مو

اگر زنی خواب ببیند که گیسوانش را قیچی کرده اند و یا اینکه حس کند گیسوانش scissor قیچی شده است تعبیر این خواب خوب نیست و آن زن بد نام خواهد شد و مورد اتهام و افترا قرار خواهد گرفت. توجه کنید این تعبیر فقط برای گیسوان قیچی شده درست است و برای کوتاه کردن مو درست نیست.

 

 

تعبیر خواب آرایش کردن، آرائیدن، سرمه، رژ لب، کوتاهی مو

تعبیر خواب آغوش گرفتن و بغل کردن

تعبیر خواب خواستگاری، ازدواج، عروسی و نامزدی

تعبیر خواب ساحل آرام یا مواج، عروسی در ساحل، خوابیدن در ساحل

 

Dream Interpretation Hair coloring, Shaving hair, Hair dye / Hair color interpretation

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان