تعبیر خواب شربت، شربت با عسل، شکر یا سکنجبین

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب شربت، شربت با عسل، شکر یا سکنجبین

تعبیر خواب نوشیدنی شربت، عسل، شکر یا تهیه شربت با انواع شیرین کننده ها. به طور کلی خواب خوراکی های شیرین تعبیر خوبی دارد اما در برخی موارد نیز تعبیر آن استثنا باب میل ما نیست در ادامه این بخش از تعبیر خواب شربت با ما همراه باشید و جزئیات تعبیر شربت را بدانید.

 

تعبیر خواب شربت

اگر کسی در خواب دید که شربت های گوارا می نوشد، به او خیر و برکت دنیوی و یا اخروی می رسد. ولی اگر شربت ها گوارا نبود، تعبیر آن برعکس خواهد بود.

محمد ابن سیرین می گوید: خوردن شربت، چون به طعم شیرین و خوشبو باشد، مثل شربت سیب و شربت انار، بر شش وجه است :
پاکی دین،
منفعت،
علم مفید،
عمر دراز،
عیش خوش،
ذکر حق تعالی.

اما شربتهائی که ناخوش باشد، مثل شراب ریواس و لیمو و نارنج دلیل بر غم و اندوه باشد و شربتهایی که به طعم تلخ باشد و به بوی ناخوش، مثل شربت زرنا وشربت مورد و غیره، دلیل بر منفعت بردن از دنیا و آخرت است و شربتهائی که از بهر دارو خورند، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیا است.

 

تعبیر خواب شربت، شربت با عسل، شکر یا سکنجبین

 

تعبیر خواب شربت غلیظ (شهد)

شهد، علم و دانش و بهره ای است که انسان از خرد و دانایی خویش می برد و یا میراثی حلال است. اگر کسی ببیند که شهد دارد، علم می آمورد. اگر ببیند از آن شهد به مردم می داد، خلق از علم او بهره مند می گردند.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن شهد به خواب، بر پنج وجه است:
میراث،
غنیمت،
معلم،
روزی فراخ،
قران آموختن.

 

تعبیر خوردن شربت تلخ در خواب

 

اما شربتهائی که ناخوش باشد، مثل شراب ریواس و لیمو و نارنج و آن چه بدین ماند، دلیل غم و اندوه باشد و شربتهائی که به طعم تلخ باشد و به بوی ناخوش، مثل شربت زرنا وشربت مورد و غیره، دلیل بر منفعت بود از دنیا و آخرت و شربتهائی که از بهر دارو خورند، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیا بود.

اگر در خواب ببینی شربت انار یا شربت “به” در شیشه است و از آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خوردن شربت‌های تلخی که بدبو می‌باشند (مثل شربت سرنا و مورد و…) سود و منفعت در دنیا و آخرت می‌باشد.

تعبیر خوردن شربت دارویی در خواب

تعبیر خوردن شربت‌های داروئی، خیر و درستی در دین و ایمان است

 

تعبیر خواب شربت، شربت با عسل، شکر یا سکنجبین

 

تعبیر خواب شربت حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی شربت در شیشه است و آن را به کسی می‌دهی، یـعـنـی برای کسی زن می‌گیری.

تعبیر خوردن شربت شیرین در خواب

کلمه کلی شربت ها این است که اگر به طعم شیرین و به بوی خوش و به رنگ طبیعی باشند مال و سلامت و رفاه و فرح و شادی است. چنانچه مایعی به نام شربت در خواب ببینیم و بچشیم

اگر شربت شیرین باشد تعبیر همان است که گفتیم ولی اگر طعم ترش و تلخ و گس یا هر طعم غیر شیرین داشته باشد اندوه و رنج است و خبری است که خواب ما از کسالت و گرفتگی خاطر می دهد. در مورد رنگ شربت ها نیز حکم همین است که اگر به بوی زننده باشند کینه و نفرت تعبیر می شود. رنگ های غیر طبیعی نیز خوب نیستند.

تعبیر خواب عسل یا تهیه شربت با عسل

از دیدگاه روانشانسی عسل سمبل شیرینی و تجمل است. غذایی طبیعی که باعث افزایش باروری مردان و زنان می‌گردد. به همین دلیل دیدن Honey عسل در خواب نشان دهنده Sex and activity روابط جنسی و فعالیت در هر زمان برای بیننده خواب است البته عسل در خود نشانه‌های ناگواری را هم دارد که از این نشانه‌های بد می‌توان به به بد رفتاری، حسادت و بدخویی اشاره کرد که خود را به صورت عسل در خواب نمایش می‌دهند.
رویای عسل بازتابی از خصوصی‌ترین مسائل بین افراد متأهل را نشان می‌دهد.
اگر در خواب عسل تصفیه شده خوردید نشان دهنده بهبودی پس از بیماری است.

 

تعبیر خواب شربت، شربت با عسل، شکر یا سکنجبین

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

انگبین یا عسل در خواب دیدن نیکو است. انگبین در خواب مال است، سود است، پول است و بخصوص پولی است که بدون زحمت و تکاپو عاید بیننده رؤیا می‌شود.
برخی از معبران، انگبین را میراث نوشته‌اند و ذکر کرده‌اند که انگبین میراث یا دفینه و یا سپرده ای است که شما از وجود آن اطلاع ندارید و اگر داشته باشید در مورد مالکیت آن مطمئن نیستید لذا از یافتن و دیدنش ذوق زده و متعجب خواهید شد.
چنان چه در خواب ببینید که ظرفی مملو از انگبین به شما می‌دهند رنگ آن را مورد توجه قرار دهید. اگر رنگ آن طبیعی نباشد و فرضاً سیاه بزند گویای آن است که نیرنگی به شما زده می‌شود.

 

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیر خوردن عسل درخواب بر سه وجه است .
روزی حلال
منفعت
به مراد دل رسیدن
تعبیر خواب ترانگبین رزقی است که بی منت بدو رسد

تعبیر خواب به روایت کرمانی

عسل در خواب، غنیمت بود از مال‌ها و نیکی بود از کردارها، زیرا که در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن انگبین میراث بود
دیدن نبات و شکرو انگبین وگل وشکر ومانند آن تعلق به ایمنی دارد

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن عسل در خواب، علامت کسب ثروت و راحتی است و داشتن Material and immoral tendencies تمایلات مادی و غیراخلاقی.

 

تعبیر خواب شربت، شربت با عسل، شکر یا سکنجبین

 

تعبیر خواب شکر یا تهیه شربت با شکر

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن شکر اندک در خواب نيکو است و شيرين کامي و توفيق تعبير شده است همچنين شنيدن سخنان خوش از دوستان ولي شکر بسيار ديدن در خواب خوب نيست و نوشته اند حرص و آز و طمع است و در نتيجه تلخ کامي و شکست.

اگر ببينيد که شکر مي خوريد، چه با چاي و چه به طريقي ديگر، در صورتي که شکر محور خواب شما باشد نيکو است و خواب شما مي گويد توفيق و نصرتي انتظار شما مي کشد يا شما را تحسين مي کنند و مي ستايند که البته کاري مورد قبول و پسند عام انجام مي دهيد ولي شکر زياد اگر در خواب ببينيد که به طور غير معمول مي خوريد يا انباشته مي کنيد خوب نيست.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن شكر در خواب ، نشانة آن است كه از Married life زندگي زناشويي خود لذت چنداني نخواهيد برد .
2ـ خوردن شكر در خواب ، نشانة آن است كه مدتي با موضوعات درد آور و ملال آور كشمكش خواهيد داشت .
3ـ پرسيدن نرخ شكر در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را تهديد خواهند كرد .
4ـ خريد و فروش شكر در خواب ، نشانة آن است كه از خطري جدي با شجاعت جان سالم به در خواهيد برد .
5ـ اگر خواب ببينيد بشكه اي شكر مي شكند و شكرها بر زمين مي ريزد ، نشانة آن است كه زياني اندك متوجه شما خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببينيد سياه پوستي هنگام حمل كيسه هاي شكر آواز مي خواند ، نشانة آن است كه از موقعيتي ظاهرا كم اهميت ، منفعت زيادي به دست خواهيد آورد.

جمع بندی: به طور کلی خواب دیدن خوراکی های شیرین، خوش عطر و بو تعبیر خوبی برای خواب بیننده دارد در غیر اینصورت تعبیر جالبی ندارداما در صورتی که تعبیر خوبی نداشت چه برای خواب دیدن شربت یا هر خواب دیگر به تعبیر ناخوشایند آن به هیچ عنوان فکر نکنید و تمرکز نکنین چرا که ناخودآگاه بیشتر از آنچه بیان شده شما نیروهای منفی را جذب می کنید/
هموراه مثبت اندیش باشید و به وقایع یا تعبیرهای منفی اصلا توجه نکنید. موفق و کامروا باشید.

 

Dream interpretation of syrup, syrup with honey, sugar or peppermint

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان