تعبیر خواب دیدن انواع عقرب/ نماد عقرب در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دیدن انواع عقرب/ نماد عقرب در خواب

تعبیر خواب انواع عقرب

عقرب ها از جمله حیوانات خطرناک و البته عرفانی هستند. قرن ها است که نماد عقرب توسط انسان ها مورد استفاده قرار می گیرد و فرهنگ های بسیار زیادی به تفسیر مفهوم رمزآلود و پنهانی این حیوان به شیوه دلخواه خود پرداخته اند. آیا دیدن عقرب در خواب تعبیر خوبی دارد یا خیر؟ در این بخش از نازوب تعبیر انواع عقرب، نیش زدن و کشتن عقرب را میخوانید. لطفا با ما همراه باشید.

تعبیر خواب عقرب

محمدبن سیرین گوید: دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است.
1. دشمن
2. حسود(jealous)
3. سخن چین(Chinese speech)

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن عقرب دشمن مکاره بود

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عقرب در خواب، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد.

به گفته یونگ موقعیت دردناک یا بی فایده معمولا در رویا به صورت دیدن و یا نیش زده شدن توسط عقرب دیده می‌شود. این رویا بیانگر احساسی مخرب، حرف‌های سوزناک، کلمات تلخ و یا افکار منفی است که توسط شما گفته می‌شود یا هدفش شمایید. شما ممکن است در مسیر تخریب و شکست خود باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید).

عقرب نمادی از مرگ و تولد دوباره است. شما نیاز دارید از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید درست کنید.

تعبیر خواب عقرب زرد

به گفته معبرین غربی، تعبیر دیدن عقرب زرد در خواب به این معنا است که در زندگی خود یک دشمن بزرگ دارید. شخصی هست که قصد دارد برنامه‌هایتان را خراب کند و شما را به بدبختی بکشاند. برخی از معبرین دیدن عقرب زرد در خواب را نشانه‌ای از اندیشه‌های شما درباره پول و راه‌های به دست آوردن آن تعبیر می‌کنند.

تعبیر خواب عقرب سیاه

معبرین غربی تعبیر دیدن عقرب سیاه در خواب را به تغییراتی در سطح جهانی تعبیر می‌کنند که در زندگی ما پدید خواهد آمد. اگر زنی در خواب خود عقرب سیاهی راببیند نشانه آشنایی او با مردی است که بعدا معلوم می‌شود ستمگر است. اگر رویای شما در مورد یک عقرب بزرگ سیاه باشد نشان می‌دهد به زودی باید تغییراتی را در زندگی خود به وجود آورید.

تعبیر خواب عقرب قرمز

به تعبیر معبرین غربی دیدن عقرب قرمز در خواب نشانه هیجان و شور و اشتیاق فراوان است. اگر با دیدن یک عقرب قرمز در خواب احساس خوبی به شما دست داد، نشانه شور و اشتیاق ناب و نامحدود شماست.

تعبیر خواب عقرب سفید

به بیان معبرین غربی، دیدن عقرب سفید در خواب به احساس آرامش و امید در شما باز می گردد. در حال حاضر زمان خوبی برای تامل و علم به این مطلب است که انجام کار درست همیشه در زندگی شما مفید و سودمند بوده و خواهد بود.

تعبیر خواب عقرب در خانه

به گفته معبرین غربی، گاهی ممکن است شما عقرب را در خانه یا روی تخت خواب خود ببینید. بسته به جایی که عقرب را دیده‌اید، از همان مکان خیانتی به شما خواهد شد. این مساله بالاخص در خصوص دیدن عقرب روی تخت خواب بسیار محتمل است.

تعبیر خواب عقرب مرده

به تعبیر معبرین غربی اگر در رویای خود یک عقرب مرده ببینید نشانه ای مثبت است. این بدان معناست که تمام مشکلات شما از بین می‌رود و شما توسط نیرویی قوی و مثبت مخافظت می‌شوید. این خواب همچنین می‌تواند بدان مفهوم باشد که شما در محیط زندگی خود از پشتیبانی بسیار خوبی برخوردار هستید. این خواب همچین به معنای رسیدن روزهای خوب در زندگی شماست. از زندگی خود لذت ببرید و از موقعیت بوجود آمده برای رشد و تعالی خود استفاده کنید.

تعبیر خواب عقرب های زیاد

به تعبیر معبرین غربی، دیدن تعداد زیادی عقرب در خواب به موقعیتی باز می‌گردد که نسبت به آن شک و تردید دارید، بخصوص زمانی که برای گرفتن یک تصمیم ترس اضطراب بسیاری دارید. در واقع این لحظه هنگامی است که امکان گرفتن بدترین تصمیم از سوی شما وجود دارد پس باید به دور از تشویش و اضطراب بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.

تعبیر خواب نیش زدن عقرب

تعبیر خواب نیش زدن عقرب از نظر معبرین غربی و اسلامی نشانه خوبی محسوب نمی‌شود.

ابن سیرین: اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید عقربی داشت و مردم را می‌گزید، دلیل که بد مردم را بگوید.

برایت می‌گوید: اگر در خواب عقربى شما را نیش بزند، به این معنا است كه به دردسر می‌افتید.

تعبیر خواب کشتن عقرب

محمد بن سیرین: اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

تعبیر خواب خوردن عقرب

ابراهیم کرمانی: اگر دید عقربی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

تعبیر خواب خارج شدن عقرب از اعضای بدن

ابن سیرین می‌گوید:
• اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.
• اگر ببینی از آلت مردانه تو عقرب بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

جابر مغربی می‌گوید:
• اگر ببینی از فرج تو عقرب بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
• اگر ببینی عقرب وارد مقعد تو شده است، یعنی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

تعبیر خواب عقرب در آب

به گفته یونگ دیدن عقرب شناور در آب بیانگر این است که نیاز دارید درد را رها کنید و یاد بگیرید که موقعیت را بپذیرید. شما ممکن است در فرآیند سه مرحلهای انکار، قبول و نهایتا حرکت کردن باشید.

تعبیر خواب پا گذاشتن روی عقرب

اگر در خواب ببینید کـه پای خودرا روی عقربی می‌گذارید، تعبیر آن اسـت کـه شـما احتمالا گرفتار یک تصادف خودرو یا تصادف جاده اي خواهید شد. اکنون زمان خوبی اسـت کـه از جاده کناره بگیرید و از رانندگی یا راننده هاي بی ملاحظه دوری کنید.

تعبیر خواب عقربی که خودش را نیش می زند

اگر در خواب ببینید عقربی خودش را نیش می‌زند، تعبیر آن اسـت کـه شـما در حال حاضر احساس ازخودبیزاری را تجربه می‌کنید. چیزهای مسلّمی وجوددارد کـه شـما را ناراحت میکند و شـما نمیدانید کـه چطور ذهن خودرا از آنها دور نگه دارید.
بعلاوه این خواب نمادی از عزت نفس یا اعتماد بـه نفس پایین شـما اسـت. بهای کمبود عزت نفس یا اعتماد بـه نفس از دست دادن فرصت هاي بی نظیر متعدد در زندگی و همچنین از دست دادن دیدار و آشنایی با انسان هایي تاثیر گذار و استثنایی در زندگی تان اسـت.

تعبیر خواب ترس از عقرب

اگر در خواب خود عقربی را ببینید و ازآن بترسید، این خواب نشانه اي ناخوشایند اسـت. یکی از نزدیکان شـما بشما خیانت خواهد کرد و شـما را در موضوعی مهم شکست خواهد داد. شاید شـما روی کمک کسی حساب کرده بودید یا شاید تصور می‌کردید کـه این فرد درصورت نیاز درکنار شـما حضور خواهد داشت.

تعبیر خواب عقرب در حالت کلی

عقرب طبق معمول با انرژی تاریک و سحر و جادوی تیره و تار در ارتباط اسـت. در عده اي از فرهنگ هاي شناخته شده عقرب بعنوان سمبل چیزی عرفانی و خارج از این جهان بکار می‌رود. بـه طور کلی دیدن عقرب در خواب نشان دهنده رابطه شـما با دیگران اسـت. بی شک دشمنانی در زندگی شـما وجود دارند و شـما حتی از این حقیقت آگاه نیستید.

عقرب طبق معمول با تیرگی و انتقام جویی در ارتباط اسـت. بـه این ترتیب مراقب افرادی کـه بـه انها اعتماد میکنید باشید. بعلاوه این خواب طبیعت ساده لوح و نابالغ شـما را نشان می‌دهد کـه اغلب مورد سوءاستفاده دیگران قرار می‌گیرد. انها حتی تصور نمی‌کنند کـه شـما هم یک انسان هستید.

Dream Interpretation Seeing different types of scorpions / scorpion symbols in a dream

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان