تعبیر بز و گوسفند در خواب چیست؟

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر بز و گوسفند در خواب چیست؟

تعبیر خواب و رویا با تفسیرهای صحیح تنها در بخش تعبیر خواب مجله تفریحی سرگرمی نازوب. رویاهاتان شیرین تعبیرهای آن عسلی. 😍😍

 

تعبیر بز و گوسفند در خواب چیست؟

همان طور که میدانید بز و گوسفند(Goats and sheep) حیوانات اهلی هستند و ممکن است ما گاهی آنها را در خوابمان ببینیم و برای ما سوال پیش بیاید که تعبیر گوسفند و بز چیست؟ در این بخش از نازوب به تعبیر خواب بز و گوسفند پرداخته ایم امیدوارم از خواندن این مطالب لذت ببرید.

تعبیر خواب بز

 

تعبیر بز و گوسفند در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب بز به روایت محمد بن سیرین

• مردي بود بزرگ و ماده بز زني بود.

• اگر ديد بزي مجهول را بكشت، دليل كه بر مردي بزرگ ظفر يابد.

• اگر بيند پوست بز را بكند، دليل كه مال بسيار بستاند و هزينه كند.

• اگر بيند از گوشت او بخورد، دليل كه مال بخورد. اگر بيند بر وي نشست و از هر طرف مي راند، دليل كه با مردي بزرگ مكر و حيله كند و به هر حال كه خواهد او را گرداند.

• اگر ديد بز او را از پشت خود بيفكند، دليل كه آن مرد وي را از جاه و حرمت بيفكند،

• اگر ديد هر دو سر وي بز شكست، دليل كه آن مرد را از عمل منع كند. اگر بيند كه سروهاي بز دراز و قوي شده بود، يا در عدد زياده گرديده بود، دليل كه در عمل خود مهتر و قوي گردد و ظفر يابد.

• اگر بيند موي او زياد شده، دليل كه مالش زياد شود.

• اگر بيند پشم او بستد، دليل كه به قدر آن مال از فرزند بستاند.

• اگربيند ماده بزي يافت، يا كسي بدو بخشيد، دليل كه زني بخواهد.

تعبیر خواب بز به روایت جابر مغربی

• اگر بيند از گوشت ماده بز مي خورد، دليل كه بيمار شود و زود شفا يابد و پوست و پشم و شير بز درخواب خيرو بركت مال است كه بدو رسد.

• اگر بيند كه بزغاله بدو دادند، يا بيافت، يا بخريد، دليل كه وي را فرزندي مبارك آيد.

• اگر بزغاله را بكشت، دليل كه فرزند او هلاك شود.

• اگر بيند گوشت بزغاله را بخورد، دليل كه ازمال فرزند چيزي بخورد.

• بز ماده ديدن و خوردن، دليل خير و منفعت كند، چون به طعم خوش و نيكو بود.

• اگر به طعم ناخوش بود. دليل بر غم و اندوه كند.

تعبیر خواب بز به روایت ابراهیم کرمانی

• اگر بيند ماده بزي را بدوشيد و شير او بخورد، دليل كه از زني مال يابد.

• اگر بيند ماده بز را بكشت و گوشت او را بخورد، دليل كه از آن زن حاجت روا شود.

• اگر بينده ماده بز را نه از بهر گوشت كشت، دليل كه زني به نكاح بخواهد و از او فائده نبيند.

• اگر بيند ماده بز از خانه ا و بيرون رفت، دليل كه زن را طلاق دهد.

• اگر بيند رمه بز در خانه داشت يا به جاي ديگر و دانستملك اوست، دليل كه به قدر آن وي را مال و نعمت و غنيمت بدست آيد.

• اگر بيند رمه بز و گوسفند در صحرا مي چرانيد و به هر جا كه مي خواست مي برد، دليل كه به ولايتي از عرب يا از عجم حاكم شود.

• بز ماده در خواب ديدن در گوشت او خوردن مالي جمع كرده بود و بعضي از معبران گويند: مالي جمع كرده او را حاصل شود.

تعبیر خواب بز به روایت امام جعفر صادق(ع)

• بز نر درخواب مقدمه لشگر است.

• اگر بيند بز نر بيافت و بر وي نشست، دليل كه اين مرد مقدم لشگر شود.

• اگر از مردم عامه بود، دليل كه او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود.

• حضرت امام جعفر صادق فرمايد: از پيغمبر (ص) شنيدم : هر كه فرزند بز را به خواب بيند كه بخريد و به خانه برد، چهل سال درويشي از وي دور گردد

• ديدن بز فروش در خواب، مردي بود كه مردان و زنان را جمع كند.

تعبیر خواب بز به روایت منوچهر مطیعی

• بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش استفاده مي کنيم و هم از شيرش.

• بز مثل گوسفند و بره در خواب نيکو است ولي تفاوت هايي هست که توضيح داده مي شود. براي کساني که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهاي خود را از امروز به فردا موکول مي کنند اگر بز در خواب ببيند هشداري است که چنانچه تنبلي را ترک گويند و پر تحرک باشند سود خواهند برد.

• چنانچه بزي در آغوش يا همراه داشته باشيد گوياي نعمتي است که در اختيار داريد و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درايت و جنب و جوش و فعاليت است.

• خوردن گوشت بز بيماري است و چنانچه کسي در خواب ببيند که کباب گوشت مي خورد و آن کباب از گوشت بز تهيه شده بيمار مي شود.

• خوردن شير بز نيز نيکو است و دوشيدن شير بز نيز همين تعبير را دارد.

• چنانچه در خواب ببينيد که گله اي از بز داريد و گله اي را تماشاش مي کنيد خواب از فراواني نعمت خبر مي دهد و مي گويد که پيش روي شما سفره اي بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما مي توانيد به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شويد.

• چيدن پشم بز نيز خوب است و از پيش آمدهاي خوب به شما خبر مي دهد.

• تنيدن پشم بز نيز همين تعبير را دارد و نيکو است و نعمت و رفاه را بشارت مي دهد.

تعبیر خواب بز از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

• دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.

• خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.

• دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوی های بزرگ شما (جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه ی تلاشتان تجربه خواهید کرد.

• تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید.

• دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

تعبیر خواب بزاز دیدگاه آنلی بیتون

• اگر خواب ببينيد بزهاي سرگردان در اطراف مزرعه چرا مي كنند، علامت آب و هواي موسمي و محصول فراوان است. اگر آنها را جايي ديگر ببينيد، نشانة انجام معاملاتي محتاطانه و كسب ثروتي بيشتر است.

• اگردرخواب بز نري به شما شاخ بزند، نشانة آن است كه بايد آگاه باشيد تا دشمنان به اسرار شما دست نيابند.

• اگر زني خواب ببيند سوار بز نري شده است، علامت آن است كه به خاطر رفتار بي ادبانه احترام خود را نزد ديگران از دست مي دهد.

• اگر زني خواب ببيند شير بز مي نوشد، علامت آن است كه بخاطر ثروت و ماديات ازدواج مي كند و از اين كار پشيمان نمي شود.

تعبیر خواب بز در کتاب سرزمین رویاها

• خواب يك بز: ثروت

• تعداد بسياري بز: فراواني

• بزها با يكديگر مي جنگند: رنج بسياري خواهيد داشت.

• شما صاحب گله بز هستيد: فراواني و ثروت

• بزهايتان را دريك محوطه نگهداري مي كنيد: شما را ترك خواهند كرد.

• يك بز به شما شاخ مي زند: رقباي شما خوشحال خواهند شد.

• بزهاي سفيد: شانس به نفع شما مي چرخد ولي بصورت بوالهوسانه و متغير.

• بزهاي سياه: به دوستان اعتماد نكنيد.

• بزهاي سفيد و سياه: در كارهايتان بسيار محتاط باشيد.

• يك بز را مي كشيد: خوشبختي

• شاخهاي يك بز: فلاكت

• يك بزغاله: در بازي برنده مي شويد.

• خواب ببينيد كه از بزها نگهداري مي كنيد: به شما بي احترامي مي شود.

• مردم فقير خواب ببينند كه از بزها نگهداري ميكنند: پول فراواني به دستشان مي آيد

تعبیر خواب گوسفند

 

تعبیر بز و گوسفند در خواب چیست؟

 

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گوسفند، غنیمت می‌باشد.

شیر گوسفند

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر گوسفند می‌خوری، یـعـنـی مال حلال به دست می‌آوری.

اجزاء گوسفند

● گوشت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کباب و بریان گوشت گوسفند خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن با رنج و سختی، مال و اموالی را بدست می‌آوری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی گوشت گوسفند پخته می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری). تعبیرگری می‌گوید: تعبیر گوشت نمکسود شدۀ گوسفند چاق و فربه، روزی حلال می‌باشد، ولی اگر لاغر بود، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت گوسفند خشک کرده قدید داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد. در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.

● پاچه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پاچه گوسفند می‌خوری، به اندازه‌ای که خورده‌ای نعمت یا چیزی به تو می‌رسد.

● پیه و چربی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیه گوسفند داری و از آن می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال حلال به دست می‌آوری.

● جگر: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.

● طحال: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی طحال گوسفند داری، یـعـنـی از مردی غریب یا شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.

● کلّه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کلّۀ گوسفند را می‌خوری، یـعـنـی عمر طولانی پیدا می‌کنی و مال حلال به دست می‌آوری.

● پوست: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست گوسفند داری، یـعـنـی رزق و روزی به دست می‌آوری.

کشتن یا قربانی گوسفند

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوسفند را کشته‌ای، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی و مال و اموال او را مصرف می‌کنی.
اگر ببینی گوسفندی را قربانی کرده‌ای، یـعـنـی اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

چراندن و چوپانی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چوپانی گوسفند، مال و روزی حلال می‌باشد، و یا اینکه بر عده‌ای بزرگی و ریاست و سروری می‌کنی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گله گوسفند و بز را در صحرا می‌چرانی و به هر جائی که بخواهی می‌بری، یـعـنـی حاکم و فرمانروای منطقه‌ای از «عرب» یا «عجم» می‌شوی.

به شکل گوسفند درآمدن

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر گوسفند شده است، یـعـنـی جاهل و نادان خواهی شد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مثل گوسفندها دنبه داری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوشبخت و ثروتمند می‌شوی که رزق و روزی گسترده و فراخی دارد.

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر گوسفندان را در سبزه‌زار سرسبزی ببینی، یـعـنـی «پادشاه» مال و اموال زیادی به دست می‌آورد. اگر گوسفندان را در باغ ببینی، یـعـنـی پادشاه به تو مال و اموال می‌دهد و همچنین تعبیرش هیبت عظیم پادشاه می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوسفندهای زیادی داری و می‌دانی که برای خودت می‌باشند، یـعـنـی نعمت بسیاری به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوسفند بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوسفند با تو صحبت می‌کند، یعنی livelihood رزق و روزی تو افزایش می‌یابد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد.

امام صادق می‌فرمایند: تعبیرهای گوسفند عبارتند از: 1- بزرگی و ریاست و سروری 2- زنی بزرگ 3- مال و اموال 4- فرمانروا 5- به دست آوردن جاه و مقام و سود و منفعت.

احکام تعبیر خواب در ایام ماه

تعبیر خواب آغوش گرفتن و بغل کردن

تعبیر خواب بختک، جن یا اجنه، ارواح خبیثه

 

?What is the meaning of goat and sheep in a dream

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان