falhafezz
بیوگرافی بازیگرانlaghariراهنمای اقامت و مهاجرت
falhafezz

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

پس از عشق خداوند به مخلوقاتش هیچ عشق زمینی و آسمانی حقیقی تر از عشق مادر به فرزندش پیدا نمی شود. مادری که فرزند خود را ۹ ماه در بدن خود نگهداری می کند و پس از آن تا ۲ سال از شیره وجودش به او می خوراند این موجود عزیز قابل ستایش است.
بهشت زیر پای مادران است Paradise is under the feet of mothers این جمله را هزاران بار شنیده و خوانده ایم اما تا به امروز به معنی آن توجه کرده ایم؟ زحمتی که یک مادر برای به ثمره رساندن نوگلش می کشد شاید هزار بار از کار در معدن هم بیشتر است حق همچنین موجوداتی بی شک بهشت است.

تا وقتی تو هستی شمعدانی ها گل میدهند 💕 و خانه عطرِ زندگی دارد 💕

یاس به شوق دیدنت 💕 در و دیوارِ خانه را شکوفه باران میکند 💕

به راستی چیست این مادر 💕 که هر جا می نویسیش بهار جوانه می زند💕

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

عکس نوشته های زیبا و قشنگ درباره مادر

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

عکس نوشته های ناب عاشقانه درباره مادر

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

 

عکس نوشته های خاص و ناب درباره فرشته زمینی، مادر

Photos of special and pure writings about the earthly angel, mother

بیوگرافی هنرمندان