تعبیر و تفسیر رها کردن باد معده، ادرار و مدفوع در خواب چیست؟

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر و تفسیر رها کردن باد معده، ادرار و مدفوع در خواب چیست؟

همانگونه که در واقعیت رها کردن باد معده Drop of flatulence کاره خجالت آوری است ممکن است در خواب دیدن هم شما را خجالت زده کرده باشد و از گفتن آن در جمع برای تعبیرش خودداری کرده اید. حال ما در این بخش بای شما عزیزان تعبیر و تفسیر رها کردن باد معده را خواهیم گفت تا خودتان با خیال راحت و بدون خجالت تعبیرش را ببینید.

 

تعبیر و تفسیر رها کردن باد معده، ادرار و مدفوع در خواب چیست؟

 

تعبیر و تفسیر رها کردن باد معده، ادرار و مدفوع در خواب چیست؟

 

• اگر در خواب دیدید که سعی می کردید جلوی گوزتان را بگیرید یا فشار زیادی به شما وارد شده بود تعبیرش این است که تمام تلاشتان را می کنید تا کسی از اسرار شما آگاه نشود و سعی در پنهان کاری دارید.

• تعبیر خواب گوزیدن ناگهانی: اگر در خواب دیدید که ناخواسته و ناگهانی جلوی دیگران گوزیدید تعبیرش این است که دیگران به دلیل برملا شدن رازتان شما را مسخره خواهند کرد و از شما به عنوان یک فرد دورو و ریاکار یاد می کنند. بهتر است مراقب خود باشید تا اسمتان بر سر زبان ها نیوفتد.

• تعبیر خواب گوزیدن با صدای بسیار بلند: اگر در خواب ببنید که با صدای بلند گوزیدید و دیگران به واسطه آن به شما خندیدند و یا شما را مسخره کردند تعبیرش این است که به غم و اندوه و ناراحتی مبتلا خواهید شد.

• اگر در خواب دیدی که بعد از گوزیدن فرار کردید یا از اتاق بیرون رفتید تعبیرش این است که به دلیل فاش شدن رازتان قصد دارید از آن محل مهاجرت کنید تا بیشتر از این تحقیر نشوید.

• تعبیر خواب گوزیدن بی صدا: اگر در خواب دیدید که بی صدا گوزیدید تعبیرش این است که دیگران هنوز از کار زشتی که انجام داده اید به طور کامل با خبر نشده اند و این هشداری برای شماست که هر چه زودتر چاره ای بیاندیشید.

• تعبیر خواب گوزیدن بی صدا همچنین نشان دهنده نگرانی و استرس Indicates worry and stress شما در عالم بیداری است.

• تعبیر خواب گوزیدن با بوی بد: اگر در خواب دیدید که گوزیدن با بوی بد همراه بود نشان دهنده بی آبرویی و خفت شما در جمع است. تا دیر نشده چاره ای بیاندیشید و خود را از این وضع خلاص کنید.

• اگر ببینی عمداً باد رها کرده‌ای و مردم خندیدند و تو هم خجالت کشیده‌ای، یـعـنـی از کاری که بیهوده می‌باشد و واقعاً کار نیست معاش و مایحتاج زندگانی تو فراهم می‌شود.

 

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت امام جعفر صادق (ع)

• تعبیر رها کردن باد در خواب بر چهار نوع می باشد:

1. اولا سخنی ناپسند و زشت،

2. دوم بدگویی،

3. سوم انجام کارهایی که موجب سرزنش و نکوهش فرد می شوند و

4. چهارم تعبیر بر رسوایی می باشد.

5. اگر بیند باد راعمدا و قصداً رها کرد، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود.

 

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت محمد بن سیرین

• اگر فردی در خواب ببیند که در جمع و در حضور دیگران باد رها کند به طوری که سایرین صدای آن را بشنوند تعبیر بر آن است که در بین مردم صحبتی را خواهد کرد که به موجب آن حرف از طرف دیگران شماتت خواهد شد Indicates worry and stress و به دلیل گفتن آن حرف در بین مردم رسوا خواهد شد.

• اگر فرد در خواب ببیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را دیگران شنیدند تعبیر آن عکس این خواهد بود.

• اما اگر مردی که این خواب را می بیند هندو باشد تعبیر بر آن است که به او نشاط و خرمی می رسد.

 

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

• باد معده در خواب دیدنش تعبیر بر سخنانی دارد که معنی ندارند و بیهوده اند و امکان اینکه سخنان غیر اخلاقی باشند نیز می باشد.

 

تعبیر خواب باد رها کردن به روایت ابراهیم کرمانی

• اگر کسی ببیند که بادی رها کرد و صدای بلند و بوی ناخوشی داشت، کاری کند که مردم او را ملامت کنند و بدی او گویند.

• اگر ببیند که آواز داشت و بوی ناخوش نداشت، دلیل است که از کاری بی فایده جدا شود.

• اگر ببیند که عمدا بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند و او خجالت کشید، معیشت او از کاری که شغل دائم او نیست تامین خواهد شد.

• اگر فرد در خواب ببیند که به عمد باد را رها می کند تعبیر بر آن است که آن فرد فردی بی دین و بی مذهب می باشد.

• گر ببینی پس از وضو گرفتن، «حدثی» باعث شد که وضوی تو باطل بشود، یـعـنـی در کسب و کار خودت عاجز و ناتوان Helpless می‌شوی، ولی اگر ببینی دوباره وضو گرفتی و نماز خواندی اما نماز را به طور کامل تمام نکردی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی، ولی اگر ببینی بعد از آن وضو اصلاً نماز نخواندی تعبیرش بهتر است.

 

تعبیر خواب ادرار کردن در خواب

 

تعبیر و تفسیر رها کردن باد معده، ادرار و مدفوع در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب ادار به گفته ابراهیم کرمانی:

اگر ببیند در چاهی ادرار می‌کند مال حلالی نصیبش خواهد شد.

اگر ببیند در آب ادرار می‌کند فرزندی پیدا می‌کند عالم و دانا که به فرزانگی میرسد.

اگر ببیند مقداری از ادرارش را دفع کرد و مقداری را نگهداشت مقداری از غم و اندوه و ناراحتیش کاسته می شود.

اگر ببیند ادرارش را کس یا کسانی بخود می مالند دلیلش فرزندی عالم و داناست که مردمان از او تبعیت کنند و پیروش شوند.

 

تعبیر خواب ادرار به روایت محمد بن سیرین

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب ادرار می گوید:
اگر ببیند در جاییکه نباید، بول میکند اگر غمگین و قرض دار باشد از غم و قرض رها می شود، اگر ثروتمند است به اندازه ادراری که کرده است از ثروتش کم کی شود.

 

تعبیر خواب ادرار به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق می فرماید:
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد The rich man arrives، اما آنکه درویش باشد و بنده راه آزادی باشد و بیمار را شفا بودو حبوس را فرج بودو مسافر را باز آمدن بودو عامل را معزولی بودو خلیفه را مرگ بودو قاضی را عزل و بازرگان را زیان بود، در تجارت …

 

تعبیر خواب ادرار به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید:
اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش ان است که در راه رسیدن به محبوب، دشوارى هایى خواهید داشت.
دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت ان است که در اثر بیمارى، دوستان از شما دور میشوند.

لیلا برایت می گوید:
اگر در خواب خودرا در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه ان است که از مریضى نجات پیدا خواهید کرد.

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب ادرار: مورد تحقییر قرار میگیرید.

در تخت خود ادرار میکنید: منفعت هاي‌ عالی در کار

به دیوار ادرار می‌کنید: یک معامله یا قرارداد مربوط بکار شکل می گیرد.

دیگران به دیوار ادرار میکنند: رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.

بچه ها ادرار می‌کنند: علامت سلامتی

یک ظرف مخصوص ادرار: آینده شما روشن و خوش خواهد بود.

 

تعبیر خواب ادرار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا میبیند که دیگری ادرار می‌کند.
به هرحال دیدن بول در خواب بد نیست. اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ میشوید You get rid of sadness و ناراحتی هایي که دارید از بین می‌رود.

این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است.
اگر دیدید که دیگری ادرار میکند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسیکه در خواب دیده اید ادرار میکند.

اگر دیدید دیگری ادرار میکند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا میکنید که رفع می شود.
چنانچه ببینید که ادرار می‌کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می‌رسید و بسیار نیکو است.

تعبیر خواب ادرار به روایت حضرت دانیال

حضرت دانیال در مورد تعبیر خواب ادرار می گوید:

اگر ببیند در جاییکه نمی‌داند کجاست ادرار می‌کند از دیار مجهولی زن اختیار کند و اگر زن باشد شوی بر گزیند.
اگر در ادرارش خون ببیند فرزندی ناقص پیدا میکند.
اگر بجای ادرار چرک از او خارج شود فرزندش از لحاظ جسمی علتی خواهد داشت و آسیبی ناقص کننده Incomplete injury به او وارد شود.

 

تعبیرخواب مدفوع در خواب نشانه چیست؟

 

تعبیر و تفسیر رها کردن باد معده، ادرار و مدفوع در خواب چیست؟

 

 

دیدن مدفوع انسان یا مدفوع بچه را در خواب تعداد زیادی از معبرین نیکو ندانسته‌اند. عده اي از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن اینگونه خواب‌ها دیدن مدفوع رابه پول تفسیر کرده‌اند.

پولی که از راه حرام بدست آمده باشد می تواند خود رابه صورت دیدن مدفوع در خواب نشان دهد.

البته لازم به ذکر است علامه مجلسی در جایی بیان کرده‌اند دیدن مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از غم و رنج رهایی می یابد و قرضش ادا می گردد.

 

مطیعی تهرانی می گوید:

در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که مدفوع مالی است که ظن حرام بودن ان وجوددارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است. این گمان که مدفوع در خواب پول می باشد زیاد است.

دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول رابه مدفوع نسبت داده‌اند. ضمناً اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از ان با پول میسر است که می تواند مدفوع در اینجا پول باشد.

تعبیر خواب در مدفوع رفتن

جابر مغربی میگوید: اگر در خواب ببینی در میان مدفوع می روي یا این که در جاده یا خانه در میان مدفوع غرق شده‌اي سلطان باعث غم و اندوه تو می گردد.

اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی به زمین افتادی و تمام بدنت آلوده شده است اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی که همه ی بدن خودرا آلوده به مدفوع کرده‌اي دلیل بر این باشد که مرتکب گناهی خواهی شد.

جابر مغربی نیز می گوید: اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به ان آلوده شده است مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

ابن سیرین نیز میگوید: اگر کسی ببیند در چاه دستشويي خودش افتاده باشد مال و اموال کسی رابا غصب میگیرد.

 

تعبیر خواب خوردن مدفوع

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را میخوری You eat human feces، تعبیرش این است که مال حرام مصرف میکنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب مدفوع به روایت معبرین قدیمی

ابن سیرین می گوید: تعبیر خواب مدفوع انسان مال حرام است.

‌‌‌حضرت دانیال «ع» نیز می‌فرمایند: مدفوع در خواب مال حرام است.

 

تعبیر خواب مدفوع کردن

جابر مغربی میگوید: تعبیر خواب مدفوع کردن انسان جدا شدن مال و اموال می باشد.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی در مستراح ادرار و مدفوع میکنی مال و اموال خودت را خرج میکنی.
اگر ببینی در رخت خواب خودت مدفوع کرده‌اي مقداری از مال خودت رابه زنت می دهی.
اگر ببینی مدفوع کردی و ان رابا خاک پوشانده‌اي مال خودت را در زمین پنهان میکنی.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در جاییکه تا به حال ان را ندیده‌اي مدفوع کردی مال خودت را جایی خرج میکنی که مزد و ثوابی ندارد.

اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می آید سلطان «شخصی که در زندگی از نظر بیننده خواب دارای قدرت فراوان است» باعث غم و اندوه تو می شود.

 

تعبیر خواب مدفوع حیوانات

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می باشد.
تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ستم و ستم به دست آمده باشد.

ابن سیرین میگوید: تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می باشد به طوریکه اگر ببینی پهن‌هاي‌ فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب اسهال

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌اي، به این معنی است که در خرج کردن مال و اموال ريخت و پاش میکنی.

امام صادق «ع» می‌فرمایند: تعبیرهای اسهال عبارت‌اند از با شرط این که اسهال در محل مخصوص خود انجام شود.

مال حرام

گشایش

خرج کردن مال برای عیال و زن خود

فاصله گرفتن غم و اندوه. Distance grief.

 

فواید حیرت آور و بسیار جالب رها کردن باد معده

تشخیص بیماری ها با رنگ مدفوع

تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب ادرار

 

What is the interpretation of letting go of flatulence, urine and feces in sleep

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان