instagram

a

تعبیر و تفسیر رویای آش رشته و سوپ در خواب چیست؟

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر و تفسیر رویای آش رشته و سوپ در خواب چیست؟

گاهی اوقات در خواب خود خواب میبینیم که آش رشته داریم یا میخوریم We have noodle soup or we eat it یا… یا حتی خواب سوپ میبینیم و برایمان سوال شده باشد که چه تعبیری دارد. در این بخش از نازوب به تعبیر و تفسیر آش رشته و سوپ میپردازیم با ما همراه باشید.

 

تعبیر و تفسیر رویای آش رشته و سوپ در خواب چیست؟

تعبیر خواب آش خوردن آش رشته در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر و تفسیر رویای آش رشته و سوپ در خواب چیست؟

 

اگر در خواب مزه و طعم شیرین احساس کردید:

• ابن سیرین: شادی و خوشحالی و رزق حلال

• ابراهیم کرمانی: شادی و نشاط

مزه و طعم ترش، تلخ و شور:

• ابراهیم کرمانی: رنج و اندوه

• ابن سیرین: غم، اندوه و نگرانی

 

تعبیر خواب آش رشته

علاوه بر طعم و مزه آش موادی هم که در آن دیده می شوند اگر به طور محسوس برای بیننده خواب قابل درک باشند می توانند در تعبیر خواب آش تاثیر گذار باشند. با توجه به این نکات منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند رشته نیز خوب است.

به طور سنتی ما شب های عید رشته پلو می خوریم و آش رشته درست می کنیم این کار از همین عقیده ریشه گرفته یا تعبیر بر مبنای این سنت و عقیده پایدار است که رشته در خواب رشته امید است و نعمت و برکت و دیدنش در خواب نیکو است به هر حال که باشد. فقط اگر رشته را دور بریزید و تباه کنید خوب نیست.

 

تعبیر خواب آش شوربا

شوربا نعمت و فایده و خیر و نیکی است. این تعبیر کلی شورباست ولی در غذاهایی مانند شوربا، آبگوشت، آش، حلیم Soup, broth, soup, mild و از این قبیل که از مواد مختلف و متعدد تهیه و پخته می گردد طعم و مزه آن راستا را معین می کند.

اگر در خواب فقط شوربا ببینیم خوب است و نعمت و خوبی تعبیر شده چه خودمان پخته و تهیه کرده باشیم و چه دیگری به ما بدهد، اما اگر آن را بخوریم و بد طعم و بدمزه باشد غم و اندوه و ناراحتی است.

خیلی کارها هست که ما به امید سود بردن انجام می دهیم یا اقدام می کنیم ولی در جریان عمل با شکست رو به رو می شویم و ناراحتی نصیب ما می گردد. شوربای بد طعم و بدمزه چنین چیزی را در خواب می نمایاند. شوری و ترشی آن نیز همین تعبیر را دارد.

 

تعبیر خواب آش رشته نذری

تعبیرگری می گوید: آش رشته به واسطه داشتن حبوبات دل پاک فرد دیده شده در خواب را نشان می دهد و ادای نذری نماد دیدن همه به یک چشم است. خواب به شما نشان می دهد که با دلی بزرگ و طبع بلند اطرافیان را از برکات وجودتان بهره مند سازید.
اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی به شما رسد و اگر آش نذری بدهید به مقام می رسید.

 

تعبیر خواب آش پختن

شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید.
دیدن آش پشت پا در خواب به این معنی است که شما هدفی دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید.

بیشتر خواب هایی که آش قسمتی از آن بوده مربوط به آش رشته است. این آش در بین سفره های ایرانی جا باز کرده و کمتر دیده شده که آش با محتویات دیگر خورده گردد، مگر اینکه در منطقه ای خاص زندگی کنید و غذای بومی آن منطقه را در رویا مشاهده کرده باشید. با توجه به این موضوع ابن سیرین تعابیری را برای دیدن آش سرکه، آش سماق و آش زیره بیان کرده است.

 

تعبیر خواب آش سرکه

ابن سیرین:

• اگر در خواب ببینی آش سرکه را با گوشت گوسفند و چیزهای خوب و عسل پخته ای، تعبیرش این است که زندگانی و معاش و معیشت خوب و نیکو و عزت و جاه به دست می آوری.

• اگر ببینی آش سرکه را با گوشت گاو پخته ای عمر طولانی بدست می آوری و به وسیله برخی افراد حکومتی به مال و اموالی خواهی رسید.

• اگر ببینی آش سرکه را با گوشت پرنده پخته ای، به اندازه کم و زیاد چیزهایی که در آش وجود دارد بزرگی و حکومت به دست می آوری.

 

تعبیر خواب آش سماق (تتماج)

ابن سیرین:

• اگر در خواب ببینی آش سماق را با گوشت بره یا گوسفند و ماست شیرین می خوری نشانگر این است که به همان اندازه از افراد سپاهی و لشکری به تو سود و منفعت خواهد رسید.

• اگر ببینی آش سماق را با گوشت گاو یا خرگوش Beef or rabbit و ماست ترش می خوری به این معناست که از مردم پست و فرومایه مقداری سود و منفعت به تو می رسد.

جابر مغربی: اگر در خواب ببینی که آش سماق را با چیزی ترش می خوری نشانه غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب آش زیره (زیره باج)

ابن سیرین: خوردن آش زیره در خواب به معنای دشمنی و غم و اندوه است.

تعبیر خواب سوپ

 

تعبیر و تفسیر رویای آش رشته و سوپ در خواب چیست؟

 

• تعبیر خواب سوپ در نماد نعمت، اخبار خوب و اتفاقات غیر منتظره است.

• تعبیر دیگر خواب سوپ به دوست نزدیکی اشاره دارد که در مورد مشکلات و مسائل مالی با شما صحبت می کند.

• به گفته بعضی معبران تعبیر دیدن سوپ در خواب این است که پس از مدت زمان طولانی دوستی بدهی اش را به شما می پردازد.

آنلی بیتون می‌گوید:

• تعبیر دیدن سوپ در خواب، آسایش و شنیدن خبرهای خوش است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:

• تعبیر خواب سوپ بیانگر عطش و گرسنگی احساسی یا تغذیه است.

• تعبیر دیگر خواب سوپ راحتی و شفاست.

 

تعبیر خواب پختن سوپ

• تعبیر پختن سوپ در خواب نشانه این است که پول خوبی به او خواهد رسید. اما پس از مدتی با ولخرجی آن را از دست می دهید.

آنلی بیتون می‌گوید:

• اگر دختری خواب ببیند که سوپ می پزد ، تعبیرش آن است که در خانه خود ناچار نمی شود کار کند . زیرا با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب خوردن سوپ

• تعبیر خوردن سوپ این است که در دوره خوبی به سر می برید و از زمان، بهترین استفاده را خواهید برد.

آنلی بیتون می‌گوید:

• خوردن سوپ که از شیر شیرین درست شده است ، تعبیرش آن است که از روی بداقبالی مشاجراتی Adversarial misfortune روی می دهد ، اما دعوا و فریادها با آشتی خاتمه می یابد .

 

تعبیر خواب کاسه سوپ

• تعبیر دیدن کاسه سوپ در خواب این است که یک هدیه گران قیمت خواهید گرفت.

 

تعبیر خواب سوپ داغ

• تعبیر دیدن یا خوردن سوپ داغ در خواب این است که مشکلات مالی شما به زودی به پایان می رسد.

• اگر در خواب سوپ سرد خوردید تعبیرش این است که اختلافات خانوادگی شما به پایان خواهد رسید وروابط شما به زودی درست خواهد شد.


بیوگرافی هنرمندان