ماه رمضان
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
 یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس
ماه رمضان

تعبیر خواب و تفسیر رنگ کردن خانه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب و تفسیر رنگ کردن خانه

گاهی وقتا لا به لای خواب های رنگی Side by side with colorful dreams که میبینیم ممکن است خواب خانه خودتان یا دیگری را ببینید که دارید رنگ یا نقاشی میکنید و به دنبال تفسیر آن هستید. در این بخش از نازوب برای شما عزیزان تعبیر و تفسیر رنگ کردن خانه Interpretation of painting the house را خواهیم گفت. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب ” رنگ کردن خانه “

 

تعبیر خواب و تفسیر رنگ کردن خانه

 

تعبیر خواب ” نقاشی خانه به رنگ های مختلف “

کسی که خانه خود را در خواب سبز رنگ کرده است از گناهان خود توبه می کند و خود را به سمت معنوی هدایت می کند. این رویا نشانه روشنگری دنیای درونی شما، از نظر اخلاقی ورود شما به جایی زیبا، اشارت به بالا رفتن معنویات ویا رسیدن کمک یا روحانی به شماست.

کسی که خانه خود را به رنگ قرمز رنگ کرده است، یک رابطه عاشقانه را آغاز می کند و در این ماجرای عاشقانه، برخی اتفاقات برای او رخ می دهد. رنگ آمیزی خانه به رنگ زرد، روبرویا دچار بیماری و یا ناراحتی روحی بودن است هرکسی که این خواب را می بیند ، به یک بیماری بیانگر مبتلا شدن به بیماری می باشد.

رنگ بنفش سود مادی را نشان می دهد ، رنگ آبی شادی و نشاط را نشان می دهد. رنگ سیاه به معنای دردسر و درد و رنج موقتی است.

 

دیدن خواب ” کسی که خانه شما را رنگ می کند ”

دیدن نقاشی که در خواب خانه ای نقاشی می کند ، به معنای افرادی است که به شما کمک می کنند و در نتیجه زندگی شما را تغییر می دهد. با تغییر نقاشی خانه ، تحولات بنیادی و خوبی Fundamental and good developments از نظر مادی در زندگیواقعی شما در نتیجه برخورد با یک فرد قدرتمند به وجود خواهد آمد. اگر نقاش در خواب فردی صالح باشد، فرد در زندگی واقعی نیز به همان نسبت بامرام و معرفت خواهد بود.

 

تعبیر خواب رنگ سفید زدن خانه چیست؟

منوچهر مطیعی می گوید که دیدن رنگ سفید در خواب خوب است.
ابن سیرین می گوید که دیدن رنگ سفید در خواب نشان دهنده این موضوع است که بیننده خواب دین پاکی دارد.
حضرت یوسف می فرماید که دیدن رنگ سفید بر هر چیزی به این معنی است که شما حرمت پیدا می کنید.

 

تعابیر دیگر دیدن رنگ در خواب

 

تعبیر خواب و تفسیر رنگ کردن خانه

 

امام صادق (ع)

دیدن رنگ قرمز در خواب نشانم دهنده خیر و برکت است و عزت و پیروزی و داشتن دین پاک است و این رنگ، رنگ لباس اهل بهشت است.

اگر در خواب رنگ قرمز ببینیم معنی خواب ما پرخاش و دعوا و جنگ و دشمنی است.
دیدن رنگ سبز در خواب نشانه عزت و سربلندی و پارسایی و زهد است.
دیدن رنگ زرد در خواب به بیماری اشاره دارد.

اگر مردی در خواب رنگش زرد باشد معنی خواب او این است که به او تهمت زده می شود.
اگر در خواب پادشاه و بزرگان کشور The king and the elders of the country را به رنگ سیاه ببینیم معنی خواب شرف و بزرگی است.
رنگ نارنجی در خواب به دستگاه تانسلی اشاره دارد.

منوچهر مطیعی

دیدن رنگ سفید در خواب خوب است.
رنگ زرد غم و رنج و بیماری است.

رنگ سیاه غروز و مقام و شان و منزلت است.
رنگ سرخ نشان دهنده هیجان و اضطراب است.
سبز نشان دهنده شادی است و همچنین خرمی.

ابن سیرین

دیدن رنگ سفید در خواب نشان دهنده این موضوع است که بیننده خواب دین پاکی دارد.
دیدن رنگ سرخ برای مردان رنج و کراهت است و برای زنان خوب است.

دیدن رنگ سبز برای مردان و زنان خوب است و به خیر و صلاح معنی می شود.
رنگ قرمز عصبانیت و تهاجم و قدرت و احساس خطر است.

رنگ سیاه در لباس مردان غم و مصیبت است ، مگر برای کسانی که همیشه سیاه می پوشند.
رنگ کبود در لباس مردان و زنان به اندوه و مصیبت معنی می شود.

لوک اویتنهاو می گوید:

رنگ (دیدن رنگهای گوناگون): افکار شعف آور
رنگ آبی: ناراحتی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن جاهای سفید و پاکیزه از جائی حرمت بیند
دیدن جای سرخ دلیل بر سیاست سلطان بود
دیدن جاهای زرد دلیل بیماری بود
دیدن جاهای سبز چیزی باید حرمتش زیاد شود
دیدن آب سبز گشتن عیش بود

 

تعبیر خواب نقاشی ساختمان

 

تعبیر خواب و تفسیر رنگ کردن خانه

 

خواب دیدم در حال نقاشی کردن ساختمان بزرگی هستم که متعلق به یک اداره ی دولتی Government Office بود سر تا پای من پر از رنگ شده بود و روی صورتمم رنگ پاشیده شده بود تعبیرش چی میشه؟

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرموده اند دیدن نقاشی یا نقاشی ساختمان در رویاهای ما بر چند وجه استوار است اول زیبایی های دنیوی که ممکن است هر بنده ای را به وسوسه بیندازد دوم اهداف اعمال و رفتاری که پوچ و بدون ثمر است و فقط باعث تلف کردن وقت آدمی می شود سوم دلالت بر وجود یا پیدا شدن مردی ناشناس که تمام هدف و منظورش با احساسات و عواطف ادمی ست و چهارم گفتن دروغ های بزرگ و زیاد که موجب بروز اختلاف و درگیری می شود

شیخ مفید دیدن این رویا را برای زنان باردار و دختران جوان Pregnant women and young girls نحس و شوم قلمداد میکند و بیان کرده اند اگر زن بارداری خواب ببیند که خودش شوهرش یا دیگران مشغول رنگ آمیزی و یا نقاشی سقف دیوار و یا ساختمانی باشند به این نشانه است که کسی یا کسانی با دورویی و نیرنگ سبب می شودند تا زندگی اش از هم بپاشد و با کوهی از مشکلات در زندگی برخورد کند دیدن این رویا برای دختران نوجوان بدون شک به نشانه ی جدایی از معشوق است.

 

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب قهوه، چای خشک، انواع نوشیدنی و خون خوردن!

تعبیر خواب رنگ کردن مو، تراشیدن مو، خضاب مو/ تعبیر رنگهای مو

تعبیر خواب های کلی از کابوس ها و خواب های بد

 

Interpretation of the dream of painting a house in a dream

a