تعبیر و تفسیر رویای سقف و ستون خانه در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر و تفسیر رویای سقف و ستون خانه در خواب

سقف و دیوار های خانه هم میتواند در رویا و خواب هایمان بیاید و از تعبیر و تفسیر آن بی خبر باشید. در این بخش از پورتال جامع نازوب تعبیر رویای دیدن سقف و ستون خانه Interpretation of the dream of seeing the ceiling and the pillar of the house را خواهیم گفت با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب سقف

 

تعبیر و تفسیر رویای سقف و ستون خانه در خواب

 

خالد بن محمد می گوید که اگر در خواب ببینید که سقف روی سر شما می ریزد معنی خواب شما این است که به شکنجه و عذاب مبتلا می شوید.

تعابیر دیگر دیدن سقف در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب سقف را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی

اگر در خواب ببینید که زیر سقفی محکم با ارتفاع Sturdy ceiling with height قرار دارید معنی خواب شما خوب است و به امنیت اشاره می کند.

اگر در خواب ببینید که زیر سقفی هستید که ترک برداشته است معنی خواب داشتن آینده نامطمئن برای شماست به خصوص اگر در خواب از ترک سقف وحشت هم کنید.

اگر در خواب ببینید که سقف روی سر شما خراب می شود معنی خواب اصلا خوب نیست و صدقه بدهید.

اگر در خواب دیدید که سقف می زنید معنی خواب این است که به انسان بزرگی خدمت کرده و او شما را تشویق می کند.

کارل یونگ

دیدن سقف در خواب به چشم انداز ذهنی و معنوی شما اشاره می کند به عبارتی به محدوده ای که برای خود تعیین کرده اید.

دیدن سقف در خواب به شما نشان می دهد که خود را چگونه می بینید.

اگر در خواب دیدید که از سقف پایین می افتید معنی خواب شما این است که که در موقعیت پیشرفته ای قرار ندارید و جای پای خود را محکم نکرده اید.

اگر در خواب دیدید که سقف روی سر شما خراب شد معنی خواب شما این است که ایده آل های شما از بین می رود و نباید با بلند پروازی شرایط خود را سخت کنید.

تعبیر خواب سقف سوراخ

 

تعبیر و تفسیر رویای سقف و ستون خانه در خواب

 

تعبیر خواب سقف سوراخ در خواب به این معنی است که امنیت و آرامش شما به خطر افتاده است. شاید در وضعیت خاصی چشمتان بر روی حقایق باز شده و دوستان و دشمنان خود را شناسایی کرده اید. بهتر است به جای مبارزه با این افراد سعی کنید خودتان روی پای خودتان بایستید.

تعبیر خواب چکه کردن آب از سقف نشان دهنده حواس پرتی Indicates distraction و تاثیرات ناخواسته احساسی روی افکار و عقاید شماست. ممکن است کسی افکار و عقایدش را به شما تحمیل کند. سعی کنید زیاد روی نظرات دیگران حساس نشوید زیراممکن است روی سلامتی شما تاثیر بگذارد.

تعبیر خواب سقف جدید

تعبیر خواب یک سقف جدید این است که از حمایت معنوی دیگران برخوردار می شوید. ممکن است مشاوران و حامیان زیادی داشته باشید که شما را در زندگی حمایت می کنند.

تعبیر خواب سقف کاهگلی

تعبیر دیدن سقف کاهگلی در خواب به این معنی است که امنیت و آسایش شما متزلزل شده است. بهتر است کمی بیشتر مراقب خود و اطرافیان خود باشید.

 

تعبیر خواب ستون

 

تعبیر و تفسیر رویای سقف و ستون خانه در خواب

 

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ستون در خواب، بر پنج وجه است.

اول: خداوند دولت ( صاحب مال و نعمت و کامرانى).

دوم: تحکیم دراسلام ( قاضى(حکم) قرار دادن در اسلام).

سوم: مرد محتشم ( مرد صاحب حشمت و عظمت).

چهارم: قوت درکارها ( نیرومندى در کارها).

پنجم: ولایت مردمان آنجای که بیند ( فرمانروایى بر مردم جایى که ستون را در آنجا دیده است).

محمد ابن سیرین بصری گوید:

ستون در خواب دیدن، خداوند دولت و اقبال بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دین ستون به خواب، خداوند خانه و اسلام بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ستون در خواب، نشانه دین است و مجموعه ی چند ستون، نشانه عدهای از مردان است که در انجام امور و دست کشیدن از گناهان می توان به آنها تکیه و اعتماد نمود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:اگر ببینی میخ را به دیوار یا ستونی زده‌ای، یـعـنـی با شخصی منافق و دورو دوستی می‌کنی.

تعبیر خواب فرو ریختن ستون

جابر مغربی می گوید:
ستون درخواب، خداوند خانه بود. اگر بیند که ستون خانه بشکست یا بیفتاد The pillar of the house broke or fell، دلیل است که خداوند خانه هلاک گردد.
ابن سیرین می‌گوید:اگر ببینی ستون شکسته یا سوخته است، یـعـنـی آن فرد ثروتمند از دنیا می‌رود.

تعبیر خواب ستون کج

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:
اگر کسی در خواب ببیند که ستون مسجد کج شده و در جای خود نمانده است، او مردی است که از سلطه حاکم و فرمانروا خارج شده و سر به شورش برمی دارد.

تعبیر خواب ستون محکم

 

تعبیر و تفسیر رویای سقف و ستون خانه در خواب

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی ستون راست و محکمی داری، یـعـنـی در راه دین و ایمان پایدار و ثابت قدم می‌باشی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ستون خانه را قوی و محکم ببینی، یـعـنـی توان و قوت و خوشبختی صاحب خانه افزایش می‌یابد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی ستون قوی و محکمی داری، یـعـنـی از مرد ثروتمندی به تو قدر و منزلت و مال و نعمت می‌رسد،

تعبیر خواب دیدن ستون در آسمان

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی در آسمان علامت‌های سرخی به شکل ستون‌هایی وجود دارد، یـعـنـی افراد پرهیزکار و پارسای آن مکان نصرت و یاری می‌شوند

 

تعبیر خواب ديوار

 

تعبیر و تفسیر رویای سقف و ستون خانه در خواب

 

تعبیر خواب ديوار محمدبن سيرين گويد:

ديوار در خواب، حال بيننده خواب است در دنيا. اگر بيند بر ديوار نشسته است و آن ديوار محكم و با قوت است، دليل كند كه حالش در دنيا نيكو و محكم است.

اگر بيند كه ديوار خراب مي كرد و ديوار كهنه است The wall was falling apart and the wall is old ، دليل كه مال يابد. اگر نو بود، دليل بر غم و مصيبت است. اگر بيند كه بر ديوار به پاي بود، دليل كه حالش مستقيم و نيكو نباشد. اگر بيند كه از ديوار بيفتاد، دليل است حالش متغير شود. اگر بيند كه از ديوار آويخته است، دليل بود پراكندگي حال و زوال عيش او را.

اگر بيند كه ديوار را برداشت، دليل كه مردي را به درجه بلند برساند. اگر بيند كه ديوار را فرو افكند، دليل كه آن را از معيشت بيفكند، تا هلاكش كند.

تعبیر خواب ديوار ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه ديوار كج را راست كرد يا ديوار خراب را عمارت كرد، دليل كه حال تباه شده او به صلاح باز آيد. اگر بيند كه ديوار شهر يا ديوار مسجد جامع بيفتاد، دليل كه والي شهر هلاك شود.

جابر مغربي گويد:

ديوار به خواب ديدن، مردي بزرگوار است به قدري كه بزرگ بود. اگر بيند كه ديوار كهنه را نيكو كرد و نيك را خراب نمود، دليل بر غم و اندوه است.

تعبیر خواب ديوار حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر بيند به دست خود ديوار بنا كرد، اگر ديوار از گل و خشت است، دليل است بر مال و دين امانت. اگر ديوار از گچ و آجر بيند، دليل بر خويشتن بيني و تباهي او كند، اگر آن ديوار از سنگ و آهك بيند، دليل كه به دنيا مغرور و فريفته شود و طالب راه آخرت نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر در خواب ببينيد که به راهي مي رويد و ديواري سر راه شما هست که نمي توانيد از آن بگذريد مشکلي خواهيد يافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نيست. اگر ديديد بر ديواري محکم و استوار نشسته ايد در موقعيتي که داريد و مطلوب شما است مستقر خواهيد شد يا موقعيت خوبي به دست مي آوريد. اگر ديديد ديواري که روي آن نشسته ايد لرزان است موقعيت شما متزلزل خواهد شد.

معبران نوشته اند ديوار در خواب حال بيننده خواب است در زندگي و در دنيا. اگر ديديد ديواري را بنا مي کنيد کاري مفيد و موثر انجام مي دهيد ولي اگر ديديد ديواري نا به جا مي سازيد کاري خلاف عقل و تدبير مي کنيد که گرفتار ندامت و پشيماني مي شويد. اگر ديديد از ديواري پائين جستيد Jump down a wall زندگي شما دچار تحول مي شود و اگر از ديوار پرت شده يا افتاديد تنزل مقام مي يابيد.

 

تعبیر و تفسیر رویای سقف و ستون خانه در خواب

 

اگر از ديواري بالا رفتيد بر مشکلي توفيق مي يابيد ولي اگر در نيمه راه مانديد يا افتاديد شکست مي خوريد و با عدم کار روبه رو مي گرديد.

اگر ديديد که در خانه خويش ديوار مي سازيد روابط خانوادگي خوبي خواهيد داشت و اگر ديوار خانه را خراب کنيد با همسرتان اختلاف پيدا خواهيد کرد. چنانچه اين خواب را زني ببيند از شوهرش جدا مي شود زيرا شوهر قوام زندگي زن است و خراب کردن ديوار براي زن خوب نيست.

لوک اويتنهاو مي گويد :

تعبیر خواب ديوار: شما يک حامي خواهيد داشت
ديوار کوتاه: موانع
پريدن از روي آن: پس از کوششهاي بسيار شادماني پايا خواهيد داشت
روي ديوار بودن: بوسيله پشتکارت به محبوب خود دست خواهي يافت
ساختن يک ديوار: موانع بر روي راهي که بسوي پيروزي است
ديوار مخروبه: خطري در کمين يکي از نزديکان است

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد از ديواري بالا مي رويد، نشانة يافتن پاداش و به دست آوردن موفقيت از تلاشي است.

2ـ اگر خواب ببينيد از روي ديوار بر زمين مي افتيد، علامت آن است كه مسئوليت پروژه اي Project responsibility را به واگذار مي كنند كه شما شايستگي انجام آن را نداريد و در عمل متوجه مي شويد كه تلاشهاي شما بي نتيجه است.

3ـ اگر خواب ببينيد روي ديواري با ديگران نشسته ايد و ديوار از سنگيني وزن شما فرو مي ريزد علامت وقوع تصادفي است كه فردي در آن به شدت مجروح مي شو .

4ـ اگر خواب ببينيد از ميان دو ديوار بالا مي رويد، علامت آن است كه براي رسيدن به اهداف خود دست به كارهاي غيرقانوني مي زنيد .

5ـ اگر خواب ببينيد پرچيني را به سويي مي اندازيد و به سمت ديگر مي رويد ، علامت آن است كه با قدرت و شهامت بر موانع چيره مي شويد .

6ـ اگر خواب ببينيد حيوانات مزرعه اي از روي پرچين مي پرند، نشانة آن است كه از جايي ناشناس به شما كمك مي رسد

7ـ اگر خواب ببينيد مشغول ساختن ديواري هستيد ، علامت آن است كه شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پايه هاي بدست آوردن ثروت را بنا مي كنيد .

8ـ اگر خواب ببينيد ديواري مانع پيشروي شما شده است ، علامت آن است كه در مقابل تأثيرات بد روحي تسليم مي شويد و پيروزي هاي مهمي را از كف مي دهيد.

9ـ اگر خواب ببينيد از روي ديواري مي پريد ، علامت آن است كه از موانعي كه جلوي راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهيد كرد .

10ـ اگر خواب ببينيد با وسيله اي در ديوار سوراخي ايجاد مي كنيد ، علامت آن است كه با پشتكار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهيد رسيد .
11ـ خراب كردن ديوار در خواب ، علامت آن است كه بر دشمنان خود چيره خواهيد شد .

12ـ اگر دختري خواب ببيند از روي ديوار راه مي رود ، علامت آن است كه آينده برايش شادماني فراهم خواهد ساخت .

13ـ اگر دختري خواب ببيند پشت ديواري پنهان گشته است ، علامت آن است كه با كسي روابطي ايجاد مي كند Creates relationships with someone كه از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد

14ـ اگر خواب ببينيد از كنار ستونهاي ديواري راه مي رويد ، علامت آن است كه شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامي كه به او احتياج داريد شما را تنها خواهد گذاشت.

 

تعبیر خواب و تفسیر رنگ کردن خانه

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب پنجره، درب و دیوار/ خواب های رایج

 

Interpretation of the dream of the roof and pillars of the house in a dream

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان