moharam

تعبیر و تفسیر رویای عطر و ادکلن در خواب چیست؟

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر و تفسیر رویای عطر و ادکلن در خواب چیست؟

در بخشی دیگر از پورتال جامع نازوب تعبیر و تفسیر رویای عطرها و ادکلن Interpretation of the dream of perfumes and colognes را خواهیم گفت لطفا با ما همراه باشید تا تعبیر خواب هایتان در اینجا ببینید.

 

 

دیدن عطر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر و تفسیر رویای عطر و ادکلن در خواب چیست؟

 

عطر در خواب سمبل هدایای خوب Symbol of good gifts و غیر منتظره‌ای است که از طرف فرد غریبه‌ای به شما می‌رسد.

اگر در خواب ببینید که در حال عطر خریدن هستید هشداری است که نباید در خوشحالی زودگذری زندگی کنید.

بوییدن عطر در خواب شادی و خوشحالی را پیشگویی می‌کند.

عطرهای خوشبو در خواب بیانگر آماده شدن برای دیدار با دختر مجردی را نشان می‌دهد که در نهایت منجر به ازدواج خواهد شد.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 

اگر بویی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.

حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. این خواب می‌گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می‌شود.

اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می‌شناختید آشنایی به شما خدمتی انجام می‌دهد.

اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده‌اید خوابتان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می‌ستایند.

روی هم رفته عطر و بوهای خوش Fragrant scents در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالباً به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.

اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می‌دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده‌اید خواب شما می‌گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می‌آید که می‌توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد و

اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید.

 

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

 

تعبیر و تفسیر رویای عطر و ادکلن در خواب چیست؟

 

اگر خواب ببیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده خواب اهل علم بود تعبیرش است که مردم از علم او فایده میبرند اگر این خواب را توانگر بیند تعبیرش این است که مردم از مال او بهره مند میشوند.

 

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.

1- ثنای نیکو (مدح وثنا).

2- سخن خوش شنیدن.

3- علم سود بخش و نافع.

4- طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).

5- مجلس علم.

6- مردی کریم وبزرگوار.

7- سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).

8- دین پاک.

9- خبری خوش از دوستی شنیدن.

 

تعبیر خواب به روایت کارل یونگ

 

خواب دیدن اینکه شما عطر یا اسپری می زنید بیانگر این است که شما به دنبال خوشی بیشتر در زندگی تان هستید.
تعبیر خواب بوییدن عطر، خاطرات و نوستالژی Memories and nostalgia است. شما گذشته تان را به خاطر می آورید.

تعبیر عطر تند و گرم در خواب نشان از ماجراهای استرس آور یا سرگرمی های لوکس و هیجان انگیز است.

تعبیر خواب عطر و بوی دیگران، احساسات و عقاید و ویژگی های آنان را نشان می دهد. ملایم بودن یا آزار دهندگی عطر ارتباط مستقیم با شخصیت و طرز فکر آن فرد در عالم بیداری است.

خریدن عطر در خواب به این معنی است که باید از فرصت های کاری که جلوی پایتان قرار گرفته است به بهترین نحو استفاده کنید.

تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی خود و یا روی دیگران این است که شما از دیگران کمک می گیرید تا برای مشکلات خود راه حل های خوبی انتخاب کنید.

تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر این است که خواسته های شما برآورده نمی شود و برای این خواسته ها هر کاری که از دستتان بر می آید را انجام می دهید.

عطر هدیه دادن در خواب به این معنی است که هدیه غیر منتظره ای از دوست خود خواهید گرفت. این هدیه از کسی است که مدت زمان طولانی با او صحبت نکرده اید و با او قهر بوده اید.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 

تعبیر و تفسیر رویای عطر و ادکلن در خواب چیست؟

 

بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور Facing uplifting events است.

اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می‌یابید.

اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می‌شوید، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.

اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.

شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.

اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

 

 

تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن از مرده

 

جابر مغربی می گوید که رایحه ای خوشبو و یا عطری که از مرده ها در خواب هدیه میگیریم و یا می دهیم به نشانه ی خبرهای خوش خیر و خوب است که قرار است از دیگران به ما برسد که با دریافت چنین اخباری روند فعلی زندگی بهبود و تغییر خواهد کرد.
شیخ طوسی نیز دریافت هدایایی مانند عطر از مرده ها را دلالت بر رفع بلا و یا مصیبت های احتمالی می داند.

 

تعبیر خواب عطر فروشی

 

تعبیر و تفسیر رویای عطر و ادکلن در خواب چیست؟

 

خواب مغازه عطر فروشی نشان دهنده‌ی آن است که شما در رابطه‌تان با شریک عشقی In your relationship with a love partner خود احساست نارضایتی و ناخشنودی دارید. شما به دنبال رنگ و بوی عاشقانه‌ی دیگری هستید که رابطه‌ی فعلی آن را برآورده نمی‌کند.

در نتیجه ذهن‌شان به «خرید» از نواحی و مغازه‌های اطراف فکر می‌کند تا با یافتن رنگ و بویی متفاوت تنوعی در رابطه‌ی عشقی خود ایجاد کنند.

 

تعبیر خواب بوهای خوش/ اسپری کردن عطر و ادکلن / هدیه دادن و گرفتن

تعبیر و تفسیر رویا دیدن پاشنه پا در خواب چیست؟

تعبیر و تفسیر رویای آش رشته و سوپ در خواب چیست؟

تعبیر و تفسیر رها کردن باد معده، ادرار و مدفوع در خواب چیست؟

 

What is the interpretation of the dream of perfume and cologne in a dream


برچسبها:

راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان