دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

دیدن Mice sleep خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

دیدن خواب موش معانی و تعابیر متعددی دارد که به همه آن ها در این مطلب می پردازیم. موش ها در دنیای واقعی جاندارانی موزی شناخته می شوند کـه تولید مثل فوق العاده بالا و همچنین ضررهای فراوان برای انسانها دارند، در خواب هم موش نمادی ضرر رسان و یا هشدار دهنده محسوب می شود و تعبیر صحیح آن بستگی بـه نوع خوابی کـه شـما دیده اید دارد.

 

دیدن Mice asleep موش در خواب شـما بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم اسـت. شـما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه میکنید کـه مناسب نیست. خواب ممکن اسـت بشما بگوید کـه شـما زمان زیادی را صرف می کنید کـه رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این اسـت کـه موش نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌هاي کوچک اسـت.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

شاید شـما بـه مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه میدهید کـه روی شـما تاثیر تمام و کمال بگذارد «مثل خوره شـما را بخورد». خواب ممکن اسـت جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شـما با کار یا دنیای مجازی باشد. دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این اسـت کـه بـه مسائل کوچک اجازه نمیدهید کـه شـما را اذيت دهد. شـما بـه ترس هاتان اجازه نمی دهید کـه بـه چیزی کـه میخواهید راه یابند.

 

تعبیر دیگر این اسـت کـه موش مرده بیانگر این اسـت کـه چیزی هست کـه شـما برای مدت طولانی نادیده ش. گرفته اید یا فراموشش کرده اید. خواب دیدن این‌کـه شـما یا کسی، یک موش را میخورد بیانگر این اسـت کـه چیزی وجوددارد کـه مدام سر وجدان شـما غر میزند «وجدان شـما را می‌آزارد».

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

شـما نیاز دارید کـه اینبار را از روی سینه تان بردارید. خواب دیدن این‌کـه موش تعقیب می شود بیانگر این اسـت کـه شـما روی پای خود نمی ایستید. شـما بـه دیگران اجازه می دهید کـه بـه هرکجا می خواهند هلتان دهند. اکثر معبرین موش رابه زنی خیانتکار و دزد تعبیر کرده‌اند. زنی کـه نمی توان بـه آن اعتماد کرد. ظاهری فریبنده همراه با باطنی فریبکار از ویژگی‌هاي این زن اسـت.

 

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا میکند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته‌اند زنی با این پلیدی‌ها در خانه‌اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر موش در اتاق شـما باشد زنی دزد اهل خانه شماست کـه نباید بـه او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شـما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده اسـت:

موش در خواب نمایانگر این اسـت کـه چیزهای تهدید آمیزی در زندگی شـما در جریان هستند بدون آنکه چیستی آن‌ها واضح باشد، دیدن نیمه پنهان خود رویابین با دیگران، نیمه شریرانه طبیعت آدمی، آلودگی و ژولیدگی، زمان مانند موشی زندگی شـما را می‌جود و می‌فرساید حتی میتواند بیانگر بخش‌هاي ناخوشایند زندگی رویابین باشد.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

= دیدن موش جنگ زن باشد

= دیدن موش دزد اسـت کـه از خانه او دزدی کرده

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن موش در خواب، نشانه روبه‌رو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان اسـت. کارها وضعیت مایوس کننده اي خواهد داشت. اگر خواب ببینید موش‌ها از شـما فرار میکنند، نشانه آن اسـت کـه تلاش‌هاي شـما بی ثمر خواهد ماند.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

اگر دختری خواب موش ببیند، نشانه آن اسـت کـه دشمنانی پنهانی دارد کـه بـه او نیرنگ خواهند زد. اگر داخل لباس خود موش ببیند، علامت آن اسـت کـه در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهد شد.

 

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب موش صحرائی و خانگی یکسان میباشد. تعبیر خواب موش، زنی اسـت کـه بـه ظاهر باحجاب می باشد ولی در باطن فاسق اسـت.

 

تعبیر خواب تله موش

یونگ میگوید: دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید محتاط‌تر باشید. بـه کسانی کـه زیادی می خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تعبیر دیگر این اسـت کـه تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت اسـت. شـما نیاز دارید کـه بـه دنبال شیوه‌ي بهتری برای انجام چیزی باشید.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

خواب دیدن این‌کـه تله موش کار میگذارید بیانگر این اسـت کـه مخالفان تان را گول خواهید زد و ازآن‌ها زرنگ تر خواهید بود. خواب دیدن این‌کـه با تله موش، موش میگیرید بیانگر این اسـت کـه از شـما سو استفاده میشود.

 

تعبیر خواب موش رنگی

تعبیرگری می گوید: اگر در خواب ببینی موش‌هاي یک ‌رنگ بسیاری در خانه تـو جمع شده‌اند، تعبیرش این اسـت کـه بـه تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تـو جمع میشوند.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

موش سفید: ازدواج موفق

 

اچ ميلر مى‌گويد:

ديدن موش سفيد در خواب، نشانه‌ى نگرانى در انجام يكى از كارها مى‌باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد موش صحرايى گرفته‌ ايد، نشانه‌ى آن اسـت كه با يكى از دوستان خود دچار مشكل مى‌شويد.

 

تعبیر خواب سوراخ موش و گرفتن آن

مطیعی تهرانی: اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شـما برده میشود کـه می دانید چـه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید کـه او ربوده و سارق مال شـما یک زن خائن اسـت.

 

لوک اویتنهاو:

در درون یک تله موش: دشمن شکست خورده

 

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی موش گرفته‌اي، تعبیرش این اسـت کـه با زنی فاسق ازدواج می کني.

 

یونگ می گوید:

دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه‌ي پنهان خودتان اسـت کـه مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبه‌رو شوید. باوجود این‌کـه می دانید کـه خوب نیست کـه ازین مساله دوری کنید، بـه انجامش ادامه میدهد. اگر بـه آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج میشود.

 

تعبیر خواب موش درون رختخواب

جابر مغربی میگوید:  اگر در خواب ببینی در رخت خواب تـو موش وجوددارد، تعبیرش این اسـت کـه با زنی قصد فساد خواهی کرد.اگر ببینی رخت خواب تـو را موش جویده و سوراخ کرده اسـت بین زن تـو و شخص بد و نادرستی رابطه‌اي بوجود می آید و زن تـو بـه فساد راضی می شود.

 

تعبیر خواب خارج شدن موش از بدن

جابر مغربی می گوید: اگر زنی در خواب ببیند کـه از فرج او موش بیرون آمده اسـت، صاحب فرزندی دختر کـه بدکردار اسـت می شود.

 

ابن سیرین میگوید:

اگر مردی در خواب ببیند کـه از آلت مردی او موش بیرون آمده اسـت، صاحب فرزندی دختر کـه بدکردار اسـت و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر در خواب ببینی از گلوی تـو موش بیرون آمده اسـت، تعبیرش این اسـت کـه صاحب فرزندی پسر می شوی. اگر ببینی از سوراخ بینی یا گوش یا مقعد تـو موش بیرون آمده اسـت صاحب فرزندی دختر کـه بدکردار اسـت خواهی شد.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت موش

جابر مغربی میگوید: اگر ببینی گوشت موش را خورده‌اي مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف میکنی.

 

و در ادامه تعابیر بیشتر در مورد دیدن موش در خواب

آن‌ها بسیار از مـا کوچک تر هستند و واقعا نمیتوانند کار زیان‌آوری انجام بدهند کـه بـه مـا آسیب بزند، کاری کـه شاید سگ‌ها و گربه‌ها بتوانند انجام بدهند. آن‌ها نمیتوانند مـا را گاز چندان شدیدی بگیرند و درضمن از مـا آدم‌ها خیلی می ترسند «احتمالا بیش از آنچه مـا ازآن‌ها میترسیم».

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

برخی میگویند ترس از موش از این حقیقت ناشی میشود کـه آن‌ها در محیط‌هاي چندان سالمی زندگی نمی کنند و انتقال دهنده‌ي تعداد زیادی از بیماری‌ها و عفونت‌ها هستند. آن‌ها طبق معمول اطراف سطل‌هاي آشغال و آشغال‌ها بـه دنبال غذا و سرپناهی برای خود هستند. بـه این خاطر اسـت کـه تعداد زیادی از مـا ازآن‌ها می ترسیم و وقتی آن‌ها را می بینیم واکنش‌هاي شدیدی از خود بروز می دهیم.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

موش‌ها تاریخچه‌اي بلند و طولانی در سمبل گرایی دارند و اغلب سمبل زیرکی و هوش بـه شمار می‌آمده‌اند و بـه چشم حیواناتی بسیار سازگار، نیرومند، و بـه طرز شگفت‌انگیزی باهوش بـه آن‌ها نگاه می‌شده اسـت. موش ها فوق‌العاده باهوش بـه حساب می آیند و ظرفیت مغزشان از هرچه فکرش را بکنید بیشتر اسـت. اما درباره‌ي خواب موش دیدن چطور؟

 

تعبیر خواب موش کوچک

دیدن موش کوچک در خواب در واقعیت توضیحی بسیار منطقی دارد. موش‌ کوچک نشانگر دید شـما نسبت بـه خودتان اسـت. بنابر این، ممکن اسـت بجای خونگرم و برونگرا بودن شخصی بسیار خجالتی باشید و خودتان رابه رابطه با اعضای خانواده‌تان محدود کرده باشید. شاید خودتان را انسان فروتنی می‌پندارید کـه وقتی چهره‌هاي آشنا را اطراف خود می بینید بهترین احساس بـه او دست خواهد داد.

 

تعبیر خواب موش مرده

خواب موش مرده دیدن نشانگر آن اسـت کـه حاضر نیستید اجازه بدهید یک وضعیت خاص روحیه‌ یا زندگی شـما را خراب کند و بـه هم بریزد. این مورد میتواند چیزی کوچک و بی معنی باشد و شـما بتوانید بـه اسانی از کنار آن بگذرید آنرا پشت سر بگذارید تا زندگی خوبی در پیش داشته باشید.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

این خواب همچنین می تواند نشانگر آن باشد کـه شـما چیز مهمی را در زندگیتان برای مدتی بسیار طولانی نادیده گرفته‌اید و حالا نهایتا دارید بـه آن توجه میکنید. این می تواند بـه چیزی یا کسیکه شـما در گذشته نادیده گرفته‌ایدش و حالا بـه سوی شـما باز گشته اسـت و نهایتا بـه حضور و وجود آن پی برده‌اید مربوط باشد.

 

گرفتن و کشتن موش در خواب

این خواب چندان خوشایندی نیست، مگر آن کـه انسان بسیار سنگدلی باشید یا واقعا از موش‌ها خوش‌تان نیاید. این خواب نشان دهنده‌ي آن اسـت کـه سایر آدم‌ها درباره‌ي چیزی در زندگی شـما باهم زد و بند میکنند و شـما نمی توانید دلیل اینکار آن‌ها را بفهمید. کشتن موش‌ها در خواب میتواند نشانگر این نیز باشد کـه شـما تمام افراد بد را از زندگیتان حذف خواهید کرد و بدون انها بـه زندگی خود ادامه خواهید داد.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

تعبیر دیگری برای این خواب آن اسـت کـه ممکن اسـت شـما خبر بدی از دوست‌تان دریافت کنید. این خبر بد میتواند درباره‌ي چیزی یا کسی باشد کـه خیلی خوب آنرا نمی‌شناسید. در کل، چنین خوابی نشانگر آن اسـت کـه احساس می کنید چیزهای منفی در زندگی بر سرتان آوار شده‌اند و شـما اراده کرده اید کـه اوضاع رابه نفع خودتان عوض کنید.

 

فرار کردن موش در خواب

وقتی در خواب می بینید کـه موشی فرار می کند بـه معنی آن اسـت کـه شخصی از نزدیکان‌تان بشما خیانت میکند. این میتواند نشان دهنده‌ي یک دوست، A love partner شریک عشقی، یا یکی از اعضای خانواده باشد کـه کاری انجام داده یا چیزی گفته اسـت کـه عمیقا بشما آسیب زده اسـت و حالا شـما احساس ناراحتی و نادیده گرفته شدن میکنید.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

تعبیر خواب موش مرده چیست؟

 

این خواب همچنین می تواند نشانه‌ دهنده ي ‌آن باشد کـه احساس می کنید فشار کاری روی‌تان خیلی زیاد شده اسـت و بـه زمانی برای استراحت کردن و تجدید قوا بسیار نیاز دارید. شاید Feeling احساس میکنید بـه استقلال و آزادی عمل بیشتری در زندگی نیاز دارید، و این‌کـه وضعیت زندگی شـما در حال حاضر باعث میشود احساس گرفتاری شدیدی بشما دست بدهد.

 

خواب تله موش دیدن

خواب‌هاي مربوط بـه تله موش خیلی رایج نیستند اما بـه هرحال گاهی اتفاق می‌افتند. این خواب‌هاي نشان دهنده‌ي شایعات هستند بـه خصوص شایعاتی درباره‌ي کسب و کارتان. شاید کسی چیز بدی درباره‌ي شـما بـه رئیس‌تان گفته اسـت یا حرف‌هاي شـما را سایرین بد برداشت و تفسیر کرده‌اند.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

احساس میکنید درک‌تان نمی کنند و در بین گفتار و کردار خود گیر افتاده‌اید و هیچ عمدی در رخ دادن چنین اتفاقی وجود نداشته اسـت. این می تواند بـه معنی آن نیز باشد کـه باید بیشتر درباره‌ي اسناد و مدارکی کـه امضاء میکنید باشید ودر کارها یا اموری کـه دوست ندارید مداخله نکنید. موقع کار با پول مراقب باشید و حتماً هر مرحله از کاری راکه انجام می دهید دوبار بررسی کنید.

 

دیدن سوراخ Seeing a mouse hole in a dream موش در خواب

اگر خواب سوراخ موش ببینید پس ممکن اسـت احساسی شبیه کند و کاو درون و زوایای پنهان شخصیت خودرا داشته باشید. شاید احساس می کنید چیزی، مثلاً یک راز، دارید کـه هیچکس نمیداند و میخواهید تا آنجا کـه ممکن اسـت آن راز را پیش خود نگه دارید.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

این خواب می تواند نشان دهنده‌ي مشکلی کـه از دیگران و حتی از خودتان پنهان کرده اید و باید هر چـه سریع‌تر حل شود نیز باشد. سوراخ موش میتواند نشان دهنده‌ي مشکلی باشد کـه وادار خواهید بود با آن روبه‌رو شوید و از طفره رفتن و فرار کردن ازآن دست بر دارید چون این مشکل بـه این طریق حل نخواهد شد.

 

خواب جنگیدن با موش

اگر در خواب یک یا چند موش بشما حمله کردند، معنی آن میتواند مشکلی در ارتباط برقرار کردن با سایرین باشد و این‌کـه لازم اسـت روی این جنبه از زندگی خود بیشتر کار کنید تا بتوانید زندگی راحت‌تری را سپری کنید.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

اغلب روبه‌رو شدن با سایرین ممکن اسـت توسط این خواب پیشگویی شود و ممکن اسـت احساس کنید دیگران درک‌ تان نمی‌ کنند.

 

تعبیر خواب موش در حال خوردن غذا

دیدن خواب موش یا موش‌هایي کـه در حال غذا خوردن هستند خوش شانسی بـه همراه می‌آورد. این خواب یعنی این‌کـه موفقیت مالی نصیب‌تان خواهد شد. ممکن اسـت مبلغ کلانی در لاتاری برنده شوید یا ممکن اسـت سرمایه‌گذاری‌هایي کـه کرده بودید سرانجام بـه ثمر بنشینند.

 

خواب دیدن دربارۀ گروهی از موش ها

اگر گروهی از موش‌ها را در خواب ببینید بـه معنی آن اسـت کـه بدشانسی زیادی گریبان‌تان را خواهد گرفت و ممکن اسـت حتی در تمام زمینه‌هاي زندگیتان احساس شکست بکنید.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

موش‌ها اغلب با انرژی جنسی نیز مرتبط هستند بنابر این ممکن اسـت مشکل بزرگی را دراین زمینه از زندگیتان تجربه کنید کـه همیشه و تا مدت‌ها دست از سر شـما بر ندارد.

 

تعبیر خواب موش سفید

دیدن موش سفید در خواب چندان رایج نیست اما اگر چنین خوابی دیدید نشانه‌ي آن اسـت کـه ازدواج خوشبختی خواهید داشت ودر زندگی عشقی خود خوش شانس خواهید بود. خواب‌هایي کـه در آن موش سفید و موش سیاه باشد نشانگر جنبه‌هاي روشن و تاریک شخصیت شـما اسـت کـه باهم برخورد کرده‌اند.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

تعبیر خواب موش قهوه ای

 

موش‌ سفید همچنین میتواند نشان دهنده‌ي طول عمر و جاودانگی باشد. بنابر این زندگی سالم و پر از خوش شانسی را در پیش رو خواهید داشت و هر جا کـه بروید اوضاع بر وفق مرادتان خواهد بود.

 

تعبیر خواب موش درون خانه

اگر در خواب ببینید موشی درون خانه‌تان می‌دود این در واقع نشانه‌ي خوبی اسـت، حتی با این‌کـه ممکن اسـت خودتان چنین احساسی نداشته باشید. موش همیشه نزدیک آذوقه‌ي خود میچرخد بهمین خاطر دیدن موش در خواب میتواند نشانه‌ي خوبی باشد.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

تعبیر خواب موش از امام صادق

 

آن‌ها طبق معمول گروهی سفر میکنند و چیزی کـه اغلب بـه موش‌ها مربوط میشود کل خانواده را در بر میگیرد. خواب‌هایي مانند این نشانگر صلح و سازش در خانه و خانواده‌تان هستند.

 

خواب تعقیب کردن موش توسط گربه

این خواب خیلی جالب اسـت. چنین خوابی زیاد اتفاق نمی‌افتد اما اگر زمانی چنین خوابی دیدید میتواند چنین تعبیری داشته باشد: دیدن تعقیب کردن موش توسط گربه یعنی این‌کـه شـما باید مانع ازآن شوید کـه دیگران در زندگی شخصی و خصوصی‌تان دخالت کنند.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

تعبیر خواب موش در حال فرار

 

شاید احساس می کنید دیگران نفوذ و تاثیری زیادی بر زندگی شـما دارند و این‌کـه بیش از حد خودتان را در تماس با اطرافیان‌تان قرار داده‌اید. احساس میکنید آن‌ها را از زندگیتان بیرون میرانید و بدون دخالت‌هاي دیگران زندگیتان رابه آرامش بیشتری میرسانید.

 

ترسیدن از موش در خواب

این خواب بسیار رایجی اسـت. واکنش غریزی شـما وقتی موشی را میبینید احتمالا همین ترسیدن اسـت، بنابر این، تعجبی ندارد کـه در خواب همچنین احساسی از دیدن موش بشما دست بدهد. این خواب نشان دهنده‌ي خجالت کشیدن در جامعه و زندگی اجتماعی اسـت ودر حال حاضر احساس میکنید یا خواهید کرد کـه بخاطر چیزی شرمنده هستید.

 

دیدن خواب موش و تعبیر دقیق موش دیدن در خواب

 

تعبیر خواب موش مرده

 

از چنین موجودی ترسیدن بـه خودی خود شرم آور اسـت بنابر این بخاطر همین اسـت کـه مغزتان آنرا آن گونه در مغز شـما بازتاب می دهد. روی‌هم‌رفته، تعبیر خواب موش بسته بـه سایر جوانب خوابی کـه دیده‌ اید  هم می تواند خوب باشد و هم بد. پس وقتی خواب موش دیدید یادتان باشد ممکن اسـت آن‌ ها چیزهای زیادی را درباره‌ي افکار و احساسات درونی شـما برای تان فاش کنند.

 

مطالب مرتبط

 

بیرون کشیدن یک موش مرده از ناف این پسر! عکس

عکس های عجیب و چندش آور معبد 20000 موش مقدس

زندگی موش صحرایی در موهای این دختر ! عکس

موش 27 کیلویی در بوشهر به دار آویخته شد (عکس)


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان