laghari
";s:10:"write_time";s:10:"1669935645";s:10:"expired_in";i:1200;s:12:"expired_time";i:1669936845;}و تحسین برانگیز ایرانی

پربیننده ترین

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

در اینبخش از سایت نازوب با تعابیر مختلف خواب دیدن طلاق آشنا خواهید شد. دیدن خواب طلاق برای افراد متاهل می‌تواند جزو خواب هاي رایج باشد اما برای افراد مجرد جزو خواب هاي رایج محسوب نمیشود. از دید معبران مسلمان این خواب نشانه اي از پشیمانی اسـت. اما معبران شرقی و غربی تعابیر دیگری را هم مطرح کرده اند. بدین منظور در ادامه این مطلب با تمامی تعابیر مربوط بـه خواب طلاق آشنا خواهیم شد. با مـا همراه باشید.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن چیست؟

 

مطیعی تهرانی می گوید: نود درصد افرادي کـه همسر خويش را طلاق مي دهند يا ازدواج هايي کـه بـه متارکه و جدايي مي انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشيماني و سرزنش اسـت.

بـه همين علت اسـت کـه غالبا رجوع اتفاق مي افتد و زوجين با ابراز پشيماني بـه سوي يکديگر باز مي گردند. بـه خصوص اگر صاحب فرزند يا فرزنداني باشند. زمينه تعبير فوق و اطلاق ندامت بـه امر طلاق در خواب نيز همين اسـت.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

 

چنانچه در خواب ببينيد کـه همسري داريد و وی را طلاق داده ايد کاري مي کنيد کـه از انجام آن خشنود نمي شويد. «شـما را ملامت مي کنند.» ولي اگر در خواب ببينيد کـه همسر خودرا مي خواهيد طلاق بدهيد غصه و اندوهي داريد کـه تلاش مي کنيد از رنج آن برهيد. اگر ببينيد کـه ديگري همسر خودرا طلاق داده تعبير عينا همين اسـت کـه گفتيم. بازهم شـما غم و اندوهي داريد کـه مي کوشيد از عذابش آسوده گرديد.

 

تعبير خواب طلاق امام جعفر صادق

اگر بيند زن را طلاق داد، دليل كه كاري كند كه ازآن پشيمان شود. ديدن خلع كردن، دليل بر توانگري و غنيمت اسـت.

 

تعبير خواب طلاق ابن سيرين

اگر بيند كسي زنش را طلاق داد و او يك زن بيش نبود، دليل شرف و بزرگي بود. اگر وی را زني ديگر يا كنيزكي بود، دليل كه در بزرگي او نقصان شود.

 

تعبير خواب طلاق از معبران غربی

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید، علامت آن اسـت کـه وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت. اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا میشود، علامت آن اسـت کـه در دسترس خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت کـه هیچ گاه آشتی بـه دنبال نخواهد داشت. اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا میشوند، دلالت بر آن دارد کـه در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

 

اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آنرا ترک کردید، نشانه آن اسـت کـه در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد. دوستان از شـما رو برمی گردانند. اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه اي، از شـما جدا و شـما را ترک می گوید، نشانه آن اسـت کـه بشما ارث کلانی خواهد رسید.

 

لوک اویتنهاو:

جدا شدن از همسر بـه معنی خطر آتش سوزی اسـت. طلاق گرفتن در خواب همچنین بدین معنی اسـت کـه شـما بدلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد.

 

تعبیر خواب طلاق به طور کلی

بـه طور کلی دیدن خواب طلاق می‌تواند بـه عوامل متعددی وابسته باشد. برخی اوقات در واقعیت فشارهایی را در ازدواج و زندگی زناشویی خود تجربه میکنیم. این احساسات و فشارها بـه خواب مـا منتقل می شوند. در واقع مـا در زندگی متاهلی و رابطه زناشویی خود استرس بسیاری را متحمل میشویم و برخی اوقات کـه خواب هم نیستیم بـه طلاق فکر میکنیم.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

 

دراین شرایط بهتر اسـت با همسر خود گفت و گو کنید. بـه او بگویید کـه چـه چیزی شـما را اذيت می‌دهد. برای هر مشکلی راه حلی وجوددارد. هنگامیکه ازدواج میکنید و متاهل می شوید نباید اجازه دهید موضوعات و مسائل پیش پا افتاده مانع از خوشحالی شـما شوند. اگر مشکلات و مسائلی جدی دارید، پس شاید خواب طلاق در واقع نمادی از عمیق ترین آرزوی شـما باشد.

 

خواب طلاق گرفتن خودم

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

 

اگر در خواب ببینید کـه فرآیند طلاق را شروع می‌کنید، تعبیر آن اسـت کـه رابطه فعلی تان شـما را راضی و خوشحال نمی‌کند. شاید مدتی اسـت کـه با همسر خود درگیری و کشمکش پیدا کرده‌اید. یا شاید موضوعاتی حل نشده دارید کـه رابطه تان را خراب میکنند. اگر همسر خودرا دوست دارید و میخواهید بـه زندگی مشترک تان ادامه دهید، پس لازم اسـت کـه با او بنشینید و بـه گفت و گو در مورد مشکلاتتان بپردازید.

 

تعبیر خواب جدا شدن از همسر

این خواب نشان میدهد کـه شـما ارزش بسیار زیادی برای زندگی مشترک خود قائل هستید. نمی‌توانید خودتان را بدون خانواده یا همسرتان تصور کنید. شـما بیش از اندازه از همسر و افراد خانواده خود مراقبت می‌کنید و تلاش میکنید تا همه ی آنها خوشحال ودر امنیت باشند. اگر همسر شـما کاری انجام دهد کـه بشما آسیبی برساند، شـما نابود خواهید شد.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

 

ترس از واقعیت یافتن این خواب در شـما وجوددارد. احتمالا پس از تجربه چنین خوابی بسیار آشفته و پریشان خواهید بود. بـه یاد داشته باشید کـه این تنها یک خواب اسـت. اگر خانواده و رابطه خوبی دارید، پس جایی برای آن گونه نگرانی ها وجود ندارد. اما اگر در رابطه یا خانواده خود با مشکل یا مشکلاتی روبه‌رو هستید، سعی کنید بـه این موارد بپردازید و راه حلی برای انها پیدا کنید.

 

خواب طلاق گرفتن فردی دیگر

این خواب بشما هشدار میدهد کـه باید همسر خودرا بیشتر جدی بگیرید. باید بیشتر مراقب چیزهایی کـه می‌گویید یا کارهایی کـه انجام میدهید باشید. شاید بتازگی وی را از خود رنجانده اید و احساس ناخوشایندی را در او بـه وجود آورده اید. رفتار غلط شـما اکنون احساس بدی را نسبت بـه کاری کـه انجام داده اید در شـما بـه وجود آورده اسـت.

 

خواب طلاق گرفتن پدر و مادر

این خواب بشما در مورد اولویت هایتان هشدار می‌دهد. شاید فردی هستید کـه بیش از اندازه خودرا درگیر کار یا رابطه عاشقانه میکنید و خانواده خودرا فراموش میکنید. بهتر اسـت بیشتر بـه افراد خانواده خود و نیازهای آنها توجه کنید. زیرا آنها مهم‌ترین جنبه زندگی شـما را تشکیل میدهند.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

 

مـا خود واقعی مان را درون خانواده خود شکل می‌دهیم و اگر فضای خانوادگی مساعد و خوب نباشد، مسیر رشد و تبدیل شدن بـه فردی کامل و راضی و خوشحال کامل نخواهد شد. اگر مدت هاست با والدین خود تماس نگرفته اید، بهتر اسـت قبل از وقوع هر حادثه غیر قابل جبرانی اینکار را انجام دهید. در غیر اینصورت عدم توجه شـما بـه آنها برایتان پشیمانی بـه بار می آورد.

 

اگر واقعا در حال طلاق گرفتن باشیم

چنین تجربه اي وقتی در دنیای واقعی مرحله پراسترس طلاق را در زندگی خود پشت سر میگذاریم تجربه اي کاملا عادی اسـت. این اوضاع و احساساتی کـه در آن تجربه میکنیم کاملا مـا را درگیر خود می‌کند. بهمین ترتیب این استرس بـه خواب مـا نیز منتقل می شود.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

 

در چنین شرایطی بهتر اسـت کاری را پیدا کنید کـه از انجام دادن آن لذت میبرید. برخی اوقات کنار آمدن با طلاق در زندگی واقعی کار سهولت نیست. اما تجربه کردن آن در خواب هم می‌تواند بـه شدت اذيت دهنده باشد. مغز شـما بشما هشدار می‌دهد کـه استرس شـما را در خود فرو برده اسـت و باید بیشتر از قبل مراقب خودتان باشید.

 

تعبیر خواب طلاق برای فرد مجرد

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب

 

این خواب تجربه اي غیرعادی اسـت. اما اگر شـما همچنین چیزی را تجربه کرده‌اید، پس حتماً نگرانی هایي در مورد زندگی عاشقانه تان ذهن شـما را درگیر خود کرده اسـت. شـما از تنهایی ابدی می‌ترسید. وقتی بـه چنین چیزهایی فکر می‌کنید، ترس و اضطراب وجودتان را فرا می‌گیرد. تعبیر دیگر این خواب نیز استرس اسـت.

 

مطالب مرتبط :

تعبیر خواب دقیق و نشانه های شیر دادن به نوزاد و بچه در خواب

تعبیر خواب زیبا و نورانی شدن صورت و دستها در خواب+ تعبیر دست

تعبیر خواب و تفسیر رنگ کردن خانه


جدیدترین مطالب

دیگر مطالب امروز

از سراسر وب

بیوگرافی هنرمندان

پربیننده ترین های روز

دانستنی های جهان

سبک زندگی