تعبیر خواب دیدن روباه در خواب در اشکال مختلف

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دیدن روباه در خواب در اشکال مختلف

تعبیر خواب دیدن روباه در خواب در اشکال مختلف

در این بخش از سایت نازوب تعبیر خواب روباه و انواع نشانه هاي دیدن روباه در خواب را جمع آوری کرده ایم. برای فهمیدن معنای دقیق آن اول باید ببینیم روباه چـه ماهیتی دارد؟ روباه حیوان باهوشی اسـت اما بدلیل هوش او لقب مکار و نیرنگ باز رابه او داده اند و این یک معنای عامیانه شده و بهمین دلیل وجود دورویی و نیرنگ در خواب بـه صورت روباه ظاهر میشوند. در ادامه دیدگاه هاي تمام معبران را مرور می‌کنیم.

 

روباه در خواب زیرکی و نیرنگ در ماجرایی کـه رویابین در زندگی خود با آن مواجه اسـت را نشان می دهد. این رویا می تواند اشاره بـه عکس هایي هم چون شخص نیرنگ باز یا رابطه‌اي خدعه آمیز، آدم زبل، برخورد اشتباه با یک وضعیت، زیرکی یا خرد حاصل از تجربه‌هاي زندگی، رفتار پیشبینی ناپذیر، توان فرد برای سازگاری و تطبیق داشته باشد.

 

تعبیر خواب روباه

محمدبن سیرین گوید: روباه درخواب مردی مکار، نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند کـه با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند کـه خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند با روباه بازی میکرد یا خواست وی را برانگیزاند، دلیل کـه زنی او دوست دارد، ولیکن دوستی او ضعیف اسـت.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن روباه دشمن اسـت کـه اظهار دوستی نماید.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بـه دنبال روباهی می‌دوید، علامت آن اسـت کـه درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین بـه روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت.

 

اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانه شـما می شود، نشانه آن اسـت کـه نسبت بـه روابط دوستانة شـما حسادت می‌ورزند. مراقب باشید، با زیرکی میخواهند بـه شهرت شـما آسیب وارد کنند.

 

برايت مى‌گويد:

اگر در خواب روباهى را رام كنيد، يعنى با افراد ناباب همنشين مى‌شويد.

 

ابراهیم کرمانی:

پوست روباه بـه خواب دیدن، مال اسـت کـه بـه دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود. اگر پوستین روباه از نو پوشیده داشت، دلیل زنی کـه خواهد توانگر و پارسا، لیکن فریبنده و حیله گر اسـت.

 

مطیعی تهرانی:

اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد کـه پوستی ممتاز دارد و شـما وی را نوازش می کنید بـه زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید.

 

تعبیر خواب گرفتن روباه

ابراهیم کرمانی: اگر بیند کـه روباهی یافت یا بگرفت یا کسی بدو داد، دلیل کـه زنی فریبنده و دروغگو بـه زنی بخواهد، یا با زنی اینچنین او صحبت افتد. اگر بیند روباهی درخانه او درآمد و قرارگرفت، دلیل کند کـه زن خواهد و آن زن وی را دوستدار اسـت.

 

مطیعی تهرانی:

اگر ببینید روباهی دارید و وی را بـه ریسمان بسته‌اید و بـه دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شـما هست کـه کششی نسبت بشما نداردو اما ناگزیر بـه دنبالتان می آید. او زنی اسـت فریبکار و نمام و فتنه انگیز. حتی ممکن اسـت یک مرد باشد کـه در زندگی شـما نقشی دارد.

 

اگر روباه رام بودو خودش بـه دنبال شـما می آید زنی اسـت کـه با شـما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید. اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی میکنید کـه او نیرنگ و فریب در کار شـما میکند. احتمال دارد او زن باشد. بـه هرحال نشان آن اسـت کـه کسی با شـما دغلی میکند.

 

لیلا برایت:

اگر خواب ببينيد كه روباهى را گرفته‌ايد، بـه اين معناست كه از نقشه‌اى كه برعليه شـما كشيده‌اند، مطلع مى‌شويد.

 

تعبیر خواب کشتن روباه

آنلی بیتون: کشتن روباه در خواب، علامت آن اسـت کـه در هر کاری موفق میشوید.

 

تعبیر خواب دم روباه

لیلا برایت: ديدن دم روباه در خواب، بيانگر آن اسـت كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد.

 


 

و در ادامه نشانه شناسی های دیدن روباه در خواب

خواب‌هاي مربوط بـه روباه طبق معمول بشما هشدار می دهند بـه هر شخصی اعتماد نکنید چون ممکن اسـت در میان آن‌ها دوستان دغل‌بازی باشند کـه اطراف شـما را پر کرده‌اند، همچنین میتواند بـه معنی آن باشد کـه در حال حاضر بـه شدت احساس تنهایی می کنید. در واقع، روباه طبق معمول در جنگل تنها دیده می شود، بنابر این اگر خواب این حیوان را دیدید، میتواند بـه معنی آن باشد کـه شـما هم تنها و گوشه‌گیر شده‌اید.

 

اما احتمالا در تعداد زیادی از موقعیت‌ها این ترجیح شخص خودتان اسـت کـه جدا از بقیه باشید. همچنین باوری وجوددارد کـه اگر زنی خواب روباه ببیند، یعنی حریف عشقی دارد یا کسی بـه صورت مرموز وی را دنبال می کند. تعابیر بسیار زیاد دیگری در رابطه با خواب دیدن روباه وجوددارد. این مهم اسـت کـه یادتان باشد در چـه وضعیتی خواب روباه را دیده‌اید و همچنین جزئیاتی راکه در خواب دیده‌اید رابه خاطر بیاورید.

 

ممکن اسـت خواب ببینید کـه روباهی را دنبال می کنید، با روباه بازی میکنید، از کنار روباهی می‌گذرید، با روباه می‌جنگید و غیره. هر یک از این رویاها معنی متفاوتی خواهند داشت، کـه ممکن اسـت مثبت یا منفی باشند. دیدن خواب روباه ممکن اسـت سمبل هوش و زیرکی باشد، اما ممکن اسـت سمبل خدعه و دروغ هم باشد.

 

خواب دیدن یک روباه

اگر خواب روباهی را دیده باشید، یعنی شـما در تعداد زیادی از موقعیت‌هاي زندگی خیلی باهوش و زیرک هستید. دقیقا می دانید چگونه با چالش‌ها روبه‌رو شوید و چگونه بر موانع سر راه‌تان غلبه کنید.

 

همچنین رفتار شـما طبق معمول غیرقابل پیشبینی اسـت، در نتیجه مردم نمیدانند باید انتظار چـه چیزی را از طرف شـما داشته باشند. تعبیر دیگری نیز برای این خواب وجوددارد. اگر روباهی را در خواب ببینید، میتواند بـه معنی این باشد کـه بـه عشق خود خیانت کرده اید!

 

خواب تعقیب / دنبال کردن روباه

اگر خواب دیده‌اید کـه روباهی را تعقیب میکنید، بـه معنی آن اسـت کـه نمی خواهید وضعیت خاصی راکه در زندگیتان اتفاق افتاده اسـت بپذیرید.

 

یا این کـه، ممکن اسـت بـه معنی آن باشد کـه کسی بشما دروغ میگوید، بنابر این، باید مراقب باشید. ممکن اسـت دوستان نابابی اطراف خود داشته باشید. این تعبیر خواب طبق معمول بـه زنانی مربوط می شود کـه خواب میبینند روباهی را دنبال می کنند.

 

خواب بازی کردن با روباه

اگر خواب دیده‌اید با یک روباه بازی میکنید، بـه معنی آن اسـت کـه ممکن اسـت در خطر باشید. این خواب در واقع بـه معنی هشداری اسـت برای اینکه در آینده بیشتر مراقب خودتان باشید.

 

خواب گذشتن روباه از کنار شما

اگر چنین خوابی دیدید، هشداری اسـت کـه مراقب خودتان باشید چون دشمنان زیادی اطراف‌تان هستند، اما ممکن اسـت خبر نداشته باشید.

 

خواب در دست داشتن دم روباه

اگر خواب دیدید کـه دم یک روباه را در دست دارید، متاسفانه نشانه‌ي بدی اسـت. این خواب حاکی ازآن اسـت کـه پول زیادی را در آینده‌ي نزدیک از دست خواهید داد، در نتیجه وضعیت مالی‌تان بد خواهد شد.

 

خواب روباهی با دم پر پشت

اگر چنین خوابی دیدید، نشانه‌ي آن اسـت کـه شخصی در زندگیتان هست کـه خیلی از او خوشتان نمی‌آید.

 

خواب جنگیدن با روباه

اگر خواب دیدید با روباهی می‌جنگید یعنی خیلی زود با دشمن‌تان وارد دعوا و مرافعه خواهید شد.

 

خواب اهلی کردن روباه

این خواب غیرمعمول بـه معنی آن اسـت کـه ممکن اسـت عاشق شخصی بشوید کـه گزینه‌ي مناسبی برای شـما نیست. ممکن اسـت کسی باشد کـه لیاقت شـما را نداشته باشد. این رویا میتواند هشداری برای شـما باشد تا بیشتر مراقب باشید و قبل از تصمیم گرفتن خوب فکر کنید.

 

خواب دریافت کردن یک روباه

اگر خواب دیده‌اید کـه از کسی روباهی دریافت کرده اید، این نشانه‌ي خوبی نیست. این خواب حاکی از نگرانی‌ها و مشکلات بسیاری اسـت کـه ممکن اسـت در آینده‌ي نزدیک داشته باشید. اما، شـما از دشمنان‌تان دانا‌تر هستید، بنابر این، بر تمام مشکلات غلبه خواهید کرد و وضعیت رابه نفع خودتان عوض خواهید کرد.

 

خواب فریاد کشیدن روباه

اگر در خواب‌تان مشاهده کردید روباهی فریاد میکشد، نشانه‌ي خوبی نیست. این خواب یعنی در موقعیت خطرناکی قرار دارید، بنابر این باید مراقب باشید. ممکن اسـت لازم باشد فاصله‌تان رابا بعضی از دوستان حفظ کنید؛ دوستانی کـه ممکن اسـت بـه آن خوبی کـه بنظر می رسند نباشند.

 

خواب روباه قرمز

اگر خواب روباه قرمز دیده‌اید، بـه معنی آن اسـت کـه دوست صمیمی‌تان شـما را فریب خواهد داد. این شخص کاری علیه شـما انجام خواهد داد و شـما را بسیار دلسرد خواهد کرد.

 

خواب پریدن یک روباه به سمت پنجره‌ تان

اگر چنین خوابی دیدید، ممکن اسـت هشداری برای شـما باشد کـه بـه آدم‌ّهاي اطراف‌تان بیشتر توجه کنید. ممکن اسـت کسی در میان آن‌ها باشد کـه بخواهد بشما آسيب بزند و شـما را دوست ندارد، حتی با این کـه فکر می کنید دوست شـما اسـت.

 

خودتان را به شکل روباه دیدن

اگر خواب دیده‌ اید کـه بـه روباه تبدیل شده‌اید، نشانۀ خوبی اسـت. این خواب یعنی کسی شـما رابه میهمانی دعوت خواهد کرد، بنابر این بشما خوش خواهد گذشت.

 

مطالب مرتبط :

تعبیر خواب پول تعبیرهای مختلف دیدن پول و طلا در خواب

تعبیر خواب دریا | دیدن خواب دریا، ساحل و اقیانوس چه تعابیری دارد ؟

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن و مرد از هم در خواب


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان