laghari

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

دیدن خواب روز قیامت چه تعبیری دارد | تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

مجموعه : تعبیر خواب
دیدن خواب روز قیامت چه تعبیری دارد | تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

دیدن خواب روز قیامت چه تعبیری دارد | تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

در اینبخش از سایت نازوب تعبیر خواب روز قیامت و دیدن خواب روز قیامت و آخرالزمان را شرح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

 

دیدن خواب قیامت و پایان جهان تعابیر بسیار مختلفی دارد. هر شخصی در خواب خود، در موقعیت هاي خاصی قرار دارد، بنابراین نمی‌توان گفت کـه تعبیر خواب هر فرد مشابه دیگری باشد.

بدین منظور هم شـما باید انواع تعبیر خواب درمورد روز قیامت و پایان جهان را مطالعه کرده تا بتوانید معنای دقیق خواب خودرا پیدا کنید.

 

دیدن روز قیامت در خواب چه تعبیری دارد؟

خالد بن علی بن محد العنبری می‌گوید:

دیدن قیامت در خواب،نشانه هشدار بـه بیننده خواب اسـت در باره ي آنچه انجام میدهد. هم چنین قیامت در خواب، بـه عدالت و گرفتن حق مظلوم از ستمکار نیز، تعبیر میشود.

هرکس ببیند کـه قیامت تنها برای او برپا شده اسـت، میمیرد. اگر ببیند کـه فقط او و همسرش محشور می‌گردند، نشانه ستمگر بودن آنهاست.

 

دیدن خواب روز قیامت چه تعبیری دارد | تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

 

چنانچه کسی در خواب ببیند کـه رسیدگی بـه حق و حسابش در روز قیامت نزدیک شده اسـت، نشانه این اسـت کـه او فردی ناآگاه بـه دین خداوند اسـت. اگر ببیند کـه بـه سختی مورد ارزیابی قرار گرفت، شکست سنگینی می‌خورد.

اگر کسی در خواب دید کـه نامه اعمالش رابا دست راست گرفت، پیروز و سربلند خواهد شد و دارای درجه و مقامی بلند می گردد و اگر نامه اعمال رابا دست چپ گرفت، بعلت گناه کردن یا فقر و نیاز، هلاک می‌گردد.

 

تعبیر خواب روز قیامت ابن سیرین

اگر بیند کـه قیامت پدید آمد، دلیل کـه حق تعالی در آن دیار کـه او بود، حق بگسترد و دلیل کند. اگر اهل آن دیار ستمگر باشند بلائی و آفتی رسد.

درصورتی کـه اهل آن دیار مظلوم باشند، حق تعالی ایشان را بر ستمگر نصرت دهد. چنانچه بیند اهل آن دیار در پیش حق تعالی ایستاده اند، دلیل کـه خشم و عذاب حق تعالی نازل گردد.

 

تعبیر خواب روز قیامت از امام صادق

دیدن قیامت درخواب بر چهار وجه اسـت اهل صلاح را.
اول: رستگاری
دوم: فرج ازغم
سوم: ظفریافتن بر دشمن
چهارم: اقبال و خاتمت با سعادت
اما اهل فساد راتاویلش بـه خلاف این اسـت.

 

یوسف نبی می‌گوید:

دیدن قیامت عدل یعنی پدید آید.

 

تعبیر خواب نابودی کره زمین

اگر بیند کـه قیامت برخاست، دلیل بود کـه اگر مظلوم اسـت بر ظالمان دست یابد و اگر در غم و رنج و محنت اسـت فرج یابد. چنانچه علامتی از قیامت پیدا کرد، چنانکه آفتاب از مغرب برآمد یا یاجوج ماجوج پدید آمد، باید توبه کند و بـه حق تعالی باز گردد، تا رضای او جوید و اگر بیند کـه با وی شمار می‌کرد، دلیل اسـت وی را زیانی رسد.

چنانچه کردارهای وی را بسنجیدند و نیکی او بیشتر آمد، دلیل کند کـه سرانجام کار او نیکو بودو درستکاری یابد.

 

دیدن خواب روز قیامت چه تعبیری دارد | تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

 

در صورتی کـه بدی او بیشتر آید، دلیل معصیت اسـت و جایش دوزخ بودو اگر بیند کـه نامه اعمال بـه دست راست داشت، دلیل کـه بـه راه راست بود.

هم چنین اگر بیند کـه نامه کردار وی را بدو دادند و گفتند برخوان، اگر اهل صلاح بود، دلیل اسـت کـه کارش نیکو شود و اگر خودرا بر صراط بیند، دلیل اسـت بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دلیل کـه بر راه خطا اسـت، توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود.

 

روانشناسی خواب قیامت و آخر الزمان

خواب پایان جهان یا آخرالزمان ممکن اسـت تجربه اي ناخوشایند و ترسناک باشد. این خواب ها طبق معمول بسیار شایع هستند و میتوانند تعابیر متفاوت و بسیار زیادی داشته باشند.

در بیشتر موارد، تعبیر خواب پایان جهان این اسـت کـه استرس بسیار زیادی در زندگی شـما وجوددارد. ممکن اسـت شـما دراین برهه زمانی در حال عبور از شرایطی پراسترس در زندگی خود باشید و آن گونه احساس میکنید کـه پایان جهان رسیده اسـت.

 

دیدن خواب روز قیامت چه تعبیری دارد | تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

 

این خواب ها میتوانند تعابیری مثبت و منفی داشته باشند اما اگر پایان جهان را در خواب میبینید، باید آنرا نشانه اي بدانید و زندگی خودرا بـه طور کلی مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.

با دیدن این خواب باید از خودتان بپرسید: آیا در زندگی مـن چیزی وجوددارد کـه مـن را نگران میکند؟ خواب پایان جهان در اکثر مواقع تنها بازتابی اسـت از شرایط پراسترسی کـه در لحظه با آن روبه‌رو میشویم. 

 

دلیل علمی خواب پایان جهان چیست؟

دلایل زیادی وجوددارد کـه منجر بـه دیدن این خواب ها می‌شود. عده اي از این دلایل عبارتند از: مشکلات مالی، طلاق، مرگ یکی از عزیزان و دلایل مشابه دیگر.

طبق یک باور قدیمی، فردی کـه مرگ پدر، مادر، همسر یا فرد مورد علاقه خودرا تجربه کرده اسـت احتمالا پایان جهان را در خواب میبیند.

 

دیدن خواب روز قیامت چه تعبیری دارد | تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

 

بعلاوه، اگر بتازگی از کارتان اخراج شده اید، قطعا شوک بزرگی را تجربه کرده‌اید و احتمال دیدن آخرالزمان در خواب برای شـما بیشتر میشود.

بـه این ترتیب، اگر خواب پایان جهان را میبینید، احتمالا در موقعیت یا شرایط بسیار سختی قرار گرفته اید و این خواب می‌تواند راهی برای فرار کردن از واقعیت ناخوشایندتان باشد.

 

خواب آخر الزمان و تغییرات مهم در زندگی

برخی اوقات تعبیر خواب آخرالزمان این اسـت کـه شـما در حال پشت سر گذاشتن تغییرات بزرگی در زندگی خود هستید. شاید مرحله اي از زندگی شـما بـه اتمام رسیده و مرحله دیگری ازآن در آستانه شروع اسـت.

برای مثال، اگر در آستانه ازدواج هستید، دیدن پایان جهان در خواب طبیعی اسـت. با این وجود اگر در آستانه جدایی، ورود بـه دانشگاه یا پیدا کردن یک شغل جدید باشید نیز احتمال دیدن چنین خوابی بیش از سایر اوقات اسـت.

 

دیدن خواب روز قیامت چه تعبیری دارد | تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

 

شاید چالش هایي کـه در آینده ممکن اسـت با آنها روبه‌رو شوید شـما را نگران و حشت زده کرده اسـت و بـه این ترتیب بازتاب احساسات و افکار شـما در خواب نمایان می‌شود.

دیدن پایان جهان در خواب می‌تواند دلایل متعدد دیگری نیز داشته باشد و از این روی نیازی نیست کـه فورا برای دیدن چنین خوابی وحشت و هراس بخود راه دهید.

 

هشدار برای تغییرات نزدیک

از طرف دیگر، حتی اگر آرامش و صلح در زندگی شـما برقرار باشد بازهم احتمال دیدن پایان جهان در خواب وجوددارد. برخی اوقات همه ی اوضاع و شرایط زندگی شـما مرتب اسـت و با این حال شـما آخرالزمان را در خواب میبینید.

دراین حالت، تعبیر خواب پایان جهان شاید تغییراتی باشد کـه در آینده اي نزدیک در زندگی شاهد آن خواهید بود. این خواب بشما میگوید کـه خودرا برای تغییراتی کـه پیش روی دارید آماده سازید.

 

مطالب مرتبط :

دیدن خواب پیتزا و انواع تعبیر خواب پیتزا
تعبیر خواب ابزار آلات از پیچ گوشتی تا ابزار جراحی …
تعبیر خواب دیدن انواع عقرب/ نماد عقرب در خواب

بیوگرافی هنرمندان