laghari

اینستاگرام نازوب، رسانه اینستاگرام نازوب، مجله تفریحی سرگرمی نازوب،فن پیج نازوب

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

مجموعه : تعبیر خواب
دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 دیدن خرس در خواب در دیدگاه ها تفاوت هاي زیادی دارد، معبرین اسلامی خرس در خواب را دزد فرومایه تعبیر می‌کنند و معبرین غربی نیز دیدن خرس در خواب را نشانه اي از چرخه زندگی میدانند، در ادامه دیدگاه هاي مختلف از معبرین مختلف در مورد تعبیر خرس در خواب را بررسی میکنیم.

 

تعبیر خواب خرس از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا «رستاخیز» اسـت. خرس نمادی از چرخه‌ي زندگی اسـت. شـما ممکن اسـت دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شـما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، بیانگر این اسـت کـه مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیرگذار اسـت.

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

خواب دیدن این که شما توسط یک خرس دنبال میشوید یا مورد حمله قرار می‌گیریدبیانگر خشم و حالت پرخاشگری نظارت نشده‌ي شماست. شـما احساس می کنید که گیر کرده‌اید. شاید شـما دریک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه بازرسی کننده هستید.

 

دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز «بیداری مجدد» است

دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال خودمختاری و رفاه شـما رابه خطر می‌اندازد.

 

تعبیر خواب خرس

محمدبن سیرین گوید: خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق اسـت. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از سلطان خواری یابد.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

خرس بـه خواب، مردی بدبخت و دیوانه اسـت.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خرس دشمن قوی پنجه و زورمند اسـت.

 

لوک اویتنهاو میگوید:

دیدن خرس: شانس در بازی ورق و دیگر بازی‌ها

 

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خرس در خواب، علامت آن اسـت کـه در هر کاری که دنباله رو باشید، با شکست مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب کشتن خرس

ابن سیرین: اگر بیند خرس را بکشت، دلیل کـه بر دشمن ظفر یابد.

 

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب دیدید کـه خرس را کشتید بر مشکلات پیروز میشوید یا دشمن را از پای در می‌آورید.

 

لوک اویتنهاو:

شکار خرس: ماجراجویی نکنید

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید خرسی را می کشید، نشانه رهایی از بند گرفتاری‌هاي قبلی اسـت.

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خرس

ابن سیرین: اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش رابا خود داشت، دلیل کـه ترس و بیم به وی رسد.

 

مطیعی تهرانی:

اگر دیدید کـه گوشت خرس می خورید از همان دشمن یا مشکلی کـه دارید بهره مند می شوید.

 

تعبیر خواب خرس نر و ماده

ابراهیم کرمانی: اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل کـه زنی بدین صفت بـه نکاح بخواهد. اگر بیند کـه خرس بـه خانه او آمد، دلیل کـه زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

 

تعبیر خواب فرار از خرس

مطیعی تهرانی: اگر دیدید کـه از خرس فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی اسـت اما گویای این است کـه پیروزی حاصل میکنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.

 

لوک اویتنهاو:

مورد حمله خرس واقع شدن: زیان

 

تعبیر خواب خرس قطبی

آنلی بیتون میگوید: دیدن خرس‌هاي قطبی در خواب، علامت آن است کـه بدبختی با لباسی زیبا بشما نزدیک خواهد شد. بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شـما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شـما را ازآن خود کنند. دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان اسـت.

 

لیلا برایت:

اگر در خواب يك خرس قطبى ببينيد، بـه اين معناست كه در امور عاشقانۀ خود شكست مى‌خوريد.

 


 

و در ادامه نشانه شناسی دیدن خرس در خواب

 

شـما ممکن اسـت خرس رابه شکلهای مختلف ودر ماجراهای مختلفی در خواب خود ببینید. بنابر این باید بدانید کـه خرس در خواب شـما چه رفتاری نشان داده است و حتی چـه نوع خرسی را در خواب خود دیده اید. شاید خرسی وحشی یا خرسی آرام را در خواب دیده باشید.

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

هم چنین این احتمال وجوددارد کـه خرس در خوابتان بشما حمله کرده باشد یا خرسی کـه به خواب رفته است را در خواب خود ببینید. شاید هم در خواب خرسی را کشته اید یا حتی ممکن اسـت از خرسی در خانه خود نگه داری می کنید. شکلهای گوناگونی از این خواب وجوددارد و بهمین دلیل بـه یاد آوردن تمامی جزئیات خواب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار اسـت.

 

تعبیر خواب خرس به طور کلی

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خود خرسی را ببینید اما هیچ تماسی با آن نداشته باشید، تعبیر آن است که در زندگی واقعی شـما رقابت و مسابقه اي در جریان اسـت. هم چنین این خواب میتواند نشان دهنده موفقیتی باشد کـه در دوران پیش رو در انتظار شـما خواهد بود.

 

تعبیر خواب خرس آرام

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خود خرسی آرام را ببینید و خودرا ببینید کـه فقط بـه او نگاه می کنید، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما در زندگی واقعی خود فردی مستقل هستید. شـما قادر هستید از خودتان مراقبت و زندگی خود رابه تنهایی مدیریت کنید.

 

تعبیر خواب خرس خشمگین

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خرسی عصبانی ببینید، نشان دهنده آن اسـت کـه چیزی شـما رابه شدت عصبانی و عصبانی کرده اسـت. بعلاوه این خواب حاکی ازآن اسـت کـه شـما بـه اسانی توسط چیزهایی احمقانه ناراحت و رنجیده می شوید.

 

تعبیر خواب خرس در حال استراحت

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خرسی را در حال استراحت ببینید، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما در حال عبور از مرحله تفکر و درون نگری هستید.

 

تعبیر خواب خرسی در سیرک

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خرسی را در سیرک ببینید، نشان دهنده آن اسـت کـه شـما با فردی آرام و صادق ملاقات می کنید کـه شـما را خوشحال میکند.

 

تعبیر خواب شکار کردن یک خرس

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب ببینید کـه خرسی را شکار می کنید، تعبیر آن اسـت کـه در آینده موفقیت هاي بسیار زیادی رابه دست می آورید. شـما بـه سهولت بـه همه ی اهداف خود دست مییابید.

 

تعبیر خواب کشتن خرس

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

کشتن خرس در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما قدرت و نیروی کافی برای غلبه بر تمامی موانع موجود بر سر راه خودرا دارید.

 

تعبیر خواب خرسی در دام

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خرسی را ببینید کـه در دام و تله اي گرفتار شده اسـت، تعبیر آن اسـت کـه شـما بـه اسانی نمی‌توانید بر مشکلات و موانع موجود بر سر راه خود پیروز شوید.

 

تعبیر خواب دیدن خودتان به شکل خرس

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خود رابه شکل خرس ببینید، این خواب بازتابی از خودمختاری و اعتماد بـه نفس شـما اسـت. بعلاوه این خواب نشان می‌دهد کـه شـما نیاز دارید مدتی تنها باشید تا خلاقیت خودرا ابراز کنید.

 

تعبیر خواب در آغوش گرفتن خرس

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب ببینید کـه خرسی را در آغوش گرفته اید، تعبیر آن اسـت کـه شـما در موقعیتی ناخوشایند با گرمی و صمیمت با دیگران رفت و آمد می کنید.

 

تعبیر خواب مالک خرس بودن

اگر در خواب ببینید کـه مالک خرسی هستید و ازآن بعنوان یک حیوان خانگی در خانه خود نگه داری می کنید، نشان دهنده آن اسـت کـه باید مدیریت احساسات و عواطف خود رابه دست آورید.

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

شـما نباید بـه خاطر مسائل بی ارزش و کوچک عصبانی شوید. سعی کنید کـه خودتان را آرام کنید و بـه احساسات خودتان رسیدگی کنید.

 

تعبیر خواب خرس در حال فرار

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب ببینید کـه خرسی از شـما فرار می‌کند، تعبیر آن اسـت کـه شـما هم در بیداری از مشکلات و گرفتاری هاي خود فرار می کنید. این خواب بشما هشدار میدهد کـه با مشکلات خود روبه‌رو شوید و برای حل کردن آنها اقدامی کنید.

 

تعبیر خواب خرس در خانه تان

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب ببینید کـه خرسی در خانه شـما اسـت، این خواب نشان دهنده تسلط زنی حاکم و نیرومند در خانه شـما اسـت.

 

تعبیر خواب خرسی که شما را دنبال می کند

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خودرا در حال فرار از خرسی ببینید، این خواب نشان میدهد کـه مشکلاتی در زندگی شـما وجوددارد اما شـما سعی می کنید تا انها را انکار کنید. شاید اکنون زمان رویارویی با انها فرا رسیده اسـت.

 

تعبیر خواب خرسی که به شما حمله می کند

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خرسی را ببینید کـه بشما حمله میکند، این خواب بازتابی از خشم و عصبانیت شـما اسـت. اگر در خواب ببینید کـه خرس می‌خواهد شـما را گاز بگیرد، تعبیر آن اسـت کـه فردی در زندگی واقعی تان شـما را تهدید میکند.

 

تعبیر خواب فرار کردن از خرس

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب ببینید کـه از خرس فرار می کنید، این خواب تعبیری مثبت دارد و نشان می‌دهد کـه در جایی عجیب‌وغریب دیداری عاشقانه خواهید داشت و این دیدار شـما را بسیار خوشحال می‌کند.

 

تعبیر خواب جنگیدن با خرس

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

جنگیدن با خرس در خواب نشانه آن اسـت کـه شـما در آینده اي نزدیک بی عدالتی را تجربه خواهید کرد. متاسفانه، دشمن از شـما قوی‌تر اسـت و باید احتیاط بیشتری از خودتان نشان دهید.

 

تعبیر خواب خرسی که خوابیده است

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خرسی را ببینید کـه خوابیده اسـت، این خواب نشان می‌دهد کـه باید بـه جستجوی روح خود بپردازید و قبل از ابراز عقیده خود در برابر دیگران بخوبی فکر کنید.

 

تعبیر خواب خرسی که ایستاده است

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

دیدن خرسی کـه ایستاده اسـت در خواب نشان می‌دهد کـه شـما باید از عقاید و باورهای خود دفاع کنید.

 

تعبیر خواب خرسی که می رقصد

 

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس

 

اگر در خواب خرسی را ببینید کـه درحال رقصیدن اسـت، این خواب نشان دهدة آن اسـت کـه در زندگی واقعی از حمایت‌هاي مالی فردی بهره‌مند خواهید شد.

 

مطالب مرتبط :

دیدن خواب روز قیامت چه تعبیری دارد | تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان
دیدن خواب پیتزا و انواع تعبیر خواب پیتزا
تعبیر خواب تنگی نفس و خواب دیدن احساس خفگی در خواب

a
بیوگرافی هنرمندان