laghari

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

با یکی دیگر از مطالب مجموعه تعبیر خواب سایت نازوب در خدمت شما عزیزان هستیم. این باز تعبیر خواب رقص و رقصیدن را گردآوری کرده ایم. با ما همراه باشید.

 

افرادی کـه با آنها در حال رقصیدن هستید نیز می‌توانند سرنخ هاي بسیار مهمی برای تعبیر این خواب بشما بدهند. تعبیر خواب رقصیدن میتواند نشانه اي از انعکاس تجربه هاي واقعی یا نمود عمیق تری از روابط شـما در زندگی واقعی باشد.

 

برای مثال، اگر در خواب خود رابه تنهایی در حال رقصیدن ببینید، شاید اگر چـه احساس درونی تنهایی را تجربه می‌کنید اما هویت یگانه و مستقل شـما بشما احساس قدرت نیز می بخشد.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

بر اساس مبنای روانشناسی کارل گوستاو یونگ – فیلسوف سوییسی دیدن رویای رقص شامل این تعابیر میباشد: خواب دیدن این که شما می رقصید، بیانگر این اسـت کـه از هر محدودیتی رها هستید.

زندگی شـما، در تعادل و هماهنگی اسـت. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی اسـت. شـما نیاز دارید کـه این ویژگی ها را در زندگی بیداری تان، ایجاد کنید.

 

خواب دیدن این کـه شـما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه‌هاي مردانه زنانه شماست. اگر شـما رهبر هستید، بیانگر این اسـت کـه زندگی شخصی تان را در نظارت دارید.

می‌تواند بـه این معنی باشد کـه شـما تهاجمی هستید و شخصیت معتمد بـه نفسی دارید. اگر شـما خواب ببینید کـه کسی از شـما درخواست رقص می کند، بیانگر این گفته اسـت کـه شـما یک پیرو هستید.

 

شـما حس می‌کنید برای کامل شدن و هماهنگ شدن، بـه کسی نیاز دارید. بویژه خواب دیدن این کـه شـما با شریک قبلی تان می رقصید، بیانگر این اسـت کـه وی را همانطور کـه بود بـه طور کامل پذیرفته اید.

بـه هم زدن یک تصمیم مثبت بوده اسـت. خواب دیدن این کـه شـما در رقص شرکت می‌کنید یا بـه رقص می‌روید، بیانگر جشن و تلاش شـما برای رسیدن بـه شادی اسـت.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

تعبیر خواب رقص دو نفره + تعبیر خواب رقصیدن با معشوق

 

این عبارت را درنظر گیرید، رقص زندگی. بیانگر خلق، بـه وجد آمدن و همراه شدن با چیزی اسـت کـه زندگی وادار اسـت بشما پیشنهاد دهد. دیدن کودکانی کـه در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه اي شاد اسـت.

دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید. خواب دیدن این کـه در کلاس رقص هستید بیانگر این اسـت کـه نیاز دارید خودرا رها کنید.

 

تعبیر خواب رقصیدن

محمدبن سیرین گوید: تعبیر رقصیدن غم و اندوه می باشد، بعضی از تعبیرگران می گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می باشد، مخصوصاً اگر درحین رقص پایش در بند باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت میباشد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رقص در خواب اگر بـه معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز اسـت بـه دیگران اما نه چندان شدید.

اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست میزنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آن‌ها کـه دست می زنند در غم او اندوهگین میشوند.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

تعبیر خواب رقصیدن دختر مجرد

 

اگر کسی ایستاده یا نشسته درخواب با حرکت دست برقصد نشان آن اسـت که به دیگران نیازمند میشود و اگر بیننده خواب ببیند کـه می‌رقصد و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بلا میشود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را بعنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار میگردد.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد.

 

آنلی بیتون می گوید:

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت آن اسـت کـه صاحب خانه اي پر نشاط و فرزندانی فرمانبردار می شوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار اسـت.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده اسـت. اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره اسـت.

 

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

معبرین غربی گویند: دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی اسـت کـه روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید کـه با اعضای خانواده خود کـه فوت شده اسـت می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای آن شخص فوت شده اسـت.

 

لوک اویتنهاو:

پيکر رقصان: ارثیه کلان

 

تعبیر خواب رقص گروهی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آید کـه شامل حال همه ی آن‌ها کـه می‌رقصند میشود.

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید بـه همراه گروهی می‌رقصید، علامت آن اسـت کـه سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

 

تعبیر خواب رقصیدن زنان

مطیعی تهرانی: رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی اسـت و چنانچه زنی در خواب ببیند کـه می‌رقصد بد نام و انگشت نما میشود. سرزبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

 

تعبیر خواب رقصیدن به روایت لوک اویتنهاو

= معلم رقص: شـما از خوشگذرانی خوشتان میاید

= رقصیدن دریک سالن خالی: شادی

= رقصیدن دریک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه اسـت

= رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت

= رقصیدن در بین یک عده ناشناس: غم

= یادگیری رقص: شـما عاشق خواهید شد

= افتادن در حین رقص: احساسات خودرا نظارت کنید

 

تعبیر خواب رقص آرام

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید بـه آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه آن اسـت کـه بـه همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد. اگر خواب ببینید دیگران بـه آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه آن اسـت کـه سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

 

و در ادامه تعبیر و نشانه شناسی انواع رقص های گوناگون در خواب

 

رقصیدن روی صحنه در خواب نمادی از پیروزی و غرور اسـت. تعبیر این خواب آن اسـت کـه شـما لحظات موفقیت و پیروزی خودرا برای اطرافیان خود در دسترس نمایش گذاشته اید.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

اکنون زمان درخشیدن شـما فرا رسیده اسـت. شاید در پروژه هاي کاری خود نقش رهبری را بر عهده گرفته اید یا در مسیر اهدافتان بـه موفقیتی بزرگ و قابل توجه دست یافته اید.

 

تعبیر خواب رقصیدن در باران یا برف

اگر در خواب خودرا در حال رقصیدن در باران یا برف ببینید، این آب و هوا نشان دهنده حال و احوالی اسـت کـه شـما در حال حاضر آنرا تجربه میکنید.

 

مدرسه رقص

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

دیدن مدرسه رقص در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما دوست دارید بـه سال هاي جوانی خود بازگردید. اگر شـما هنوز در دوران مدرسه بـه سر می‌برید، این خواب نشان دهنده نگرانی و اضطراب شـما اسـت.

 

همایش رقص

اگر در خواب ببینید کـه در همایشی مربوط بـه رقص حاضر شده اید یا بـه آن جا می‌روید، این خواب تعبیری از جشن و شادی و تلاش شـما برای رسیدن بـه شادمانی و خوشحالی اسـت. شـما هر انچه زندگی بشما پیشکش می کند را پذیرا هستید و همنوا با آنها بـه حرکت ادامه میدهید.

 

کلاس رقص یا درس رقص

این خواب می‌تواند استعاره اي از یادگیری مراحل پروژه یا کاری جدید یا فرآیندی جدید توسط شـما یا مرحله اي جدید در زندگی شـما باشد. اکنون زمان آن رسیده اسـت کـه با روشها، کارها و حرکت هاي قدیمی خداحافظی کنید و چیزهای جدیدی یاد بگیرید.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

کلاس هاي رقصی را تصور کنید کـه در انها درس هایي جدید فرا میگیرید. این کلاس ها میتواند راه حل ها و سرنخ هایي در مورد حوزه هایي از زندگی بدهد کـه در حال حاضر شـما مشغول یادگیری و آموختن مهارت هاي جدیدی در آن حوزه ها هستید.

 

باشگاه رقص

اگر در خواب ببینید کـه دریک باشگاه رقص در حال رقصیدن هستید، تعبیر آن اسـت کـه شـما با نمایش تمایلات جنسی خود در حال پیدا کردن رابطه اي برای خودتان هستید.

 

مسابقه رقص

دیدن مسابقه رقص در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما در زندگی واقعی خود بـه نوعی در رقابتی قرار دارید. شاید در حال جنگیدن برای بـه دست آوردن ارتقاء شغلی هستید یا شاید میخواهید ایده هاي شغلی یا کسب و کارتان رابه تایید برسانید.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

در واقع این خواب نشان می‌دهد کـه شـما افکار و مفاهیم و ایده هاي خودرا برای دیگران ارائه میکنید تا تایید دیگران را در مورد آنها بـه دست آورید.

 

تعبیر خواب رقصیدن در مکان های خطرناک

اگر در خواب خودرا در حال رقصیدن در جاهایی خطرناک مثلاً وسط خیابان یا بالای یک سکوی مرتفع ببینید، تعبیر آن اسـت کـه در زندگی واقعی در حال راه رفتن روی یخ هاي نازک و شکننده هستید. بـه عبارت دیگر بهتر اسـت روش هایي امن تر و بی خطرتر برای ابراز عواطف و احساسات خود پیدا کنید.

 

تعبیر خواب رقصیدن با یک غریبه

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

اگر در خواب خودرا در حال رقصیدن با غریبه یا بـه طور کلی با مردی ببینید، لازم اسـت کـه بـه ویژگی هایي کـه در آن فرد غریبه میبینید خوب توجه کنید. این رقص میتواند در بردارنده ویژگی هایي باشد کـه شـما انها را در خود پیدا نکرده اید.

 

تعبیر خواب رقصیدن با همسر

دیدن رقصیدن با همسر یا شریک عاطفی در خواب نشان دهنده صمیمیت بین شـما دو نفر اسـت. این خواب همچنین می‌تواند تعبیری از یکپارچگی ابعاد زنانه و مردانه وجودی شـما نیز باشد.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

نوع رقص میتواند نشان دهنده وضعیت رابطه شـما باشد. آیا در خواب رقصی پرشور و آتشین مثل تانگو می‌بینید یا رقصی زیبا مثل والس؟ این رقص ها می‌توانند نگرش شـما در رابطه با سبک و سیاق رابطه شخصی تان را نشان دهند.

 

تعبیر خواب رقصیدن با همسر سابق

اگر در خواب خودرا در حال رقصیدن با همسر سابق تان ببینید، این خواب نشان دهنده پذیرش کامل شـما اسـت. شـما آن فرد را همان طور کـه بوده اسـت پذیرفته اید. این جدایی انتخابی سازنده و درست بوده اسـت.

 

تعبیر خواب رقصیدن با مردگان

رقصیدن با مردگان در خواب سمبل و یادآور سرنوشت شـما اسـت. این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه میدانید شـما هم روزی از این دنیا میروید و مرگ را تجربه میکنید.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

اگر در خواب ببینید کـه با یکی از افراد خانواده خود کـه فوت شده اسـت در حال رقصیدن هستید، نشان دهنده دلتنگی عمیق شـما برای آن فرد اسـت.

 

کسی از شـما بخواهد کـه با او برقصید

اگر در خواب ببینید کسی از شـما درخواست رقصیدن می کند، این خواب نشان دهنده این مفهوم اسـت کـه شـما در زندگی واقعی خودتان فردی پیرو و دنبال کننده هستید. شـما احساس می‌کنید کـه برای کامل بودن و حفظ تعادل و هماهنگی درونی بـه حضور فرد دیگری در زندگی خود نیاز دارید.

 

رهبری در رقص

اگر در خواب ببینید کـه هدایت و رهبری رقص در اختیار شـما قرار دارد، این خواب نشان دهنده آن اسـت کـه زندگی شخصی تان شـما را تحت بازرسی و اختیار خود قرار گرفته اسـت. بهتر اسـت کـه پشتکار و اعتماد بـه نفس خودرا افزایش دهید و پرشور تر زندگی کنید.

 

تعبیر خواب رقصیدن با یک حیوان

اگر در خواب ببینید کـه با حیوانی مثل سگ یا گربه یا حتی شیر و خرس در حال رقصیدن هستید، این حیوانات تعبیری از افرادی هستند کـه در زندگی شـما قراردارند و رقص با آنها نیز نشان دهنده رابطه شـما با این افراد اسـت.

 

تعبیر خواب رقصیدن گروهی

دیدن رقص گروهی در خواب کـه در آن گروهی از افراد حرکاتی موزون و هماهنگ با یک دیگر را انجام می‌دهند، نشان دهنده هماهنگی و هم نوایی در زندگی واقعی شـما اسـت.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

شاید شـما میخواهید کـه اعضاء خانواده تان یا همکارانتان برای رسیدن بـه هدفی مشترک با یک دیگر همکاری کنند و هماهنگ باشند.

 

رقص آیینی

دیدن رقص آیینی در خواب نشان دهنده نیاز شـما بـه ارتباط برقرار کردن با روح درونی خودتان اسـت.

 

تعبیر خواب رقصیدن رها و آزادانه

اگر در خواب ببینید کـه رها و آزادانه بدون تبعیت از هیچ سبک خاصی در حال رقصیدن هستید، این خواب نشان دهنده رهایی و آزادی از هرگونه بند و محدودیتی اسـت.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

بـه ریتم و سرعت رقص آزادانه خود در خواب دقت کنید. برای مثال، رقصی آرام و ملایم نشان دهنده آن اسـت کـه بهتر اسـت قدم هاي خودرا در زندگی واقعی بـه آرامی بردارید و حرکتی آرام و ملایم داشته باشید.

 

تعبیر خواب رقصیدن پرشور و احساسی مثل تانگو

 

رقصیدن با شور و حرارت در خواب نشان دهنده شهوانیت و تمایلات جنسی اسـت. شاید بهتر اسـت کـه در زندگی عاشقانه واقعی خود نیز جایی برای این ویژگی ها باز کنید.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

دراین قبیل خواب ها بـه میزان تماس بدنی دقت کنید و همچنین توجه کنید کـه این رقص تا چـه اندازه نشان دهنده میزان تمایلات جنسی درونی شـما اسـت.

 

رقص هایی مثل والس و بالروم

دیدن رقص هاي رسمی و کلاسیک مثل والس و بالروم در خواب نشان دهنده بده بستان هاي رابطه واقعی شـما با فردی اسـت کـه با او در حال رقصیدن هستید.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

آیا رقصی آرام و ملایم را در خواب میبینید؟ آیا رقص شـما سراسر خطا و اشتباه اسـت یا احساس میکنید کـه بـه طور اتوماتیک در حال رقصیدن هستید؟ همه ی این‌ها میتوانند سرنخ هاي مهمی از چگونگی و کیفیت رابطه تان بشما بدهند.

 

باله، رقصی آمیخته با زیبایی

رقص باله در خواب تعبیری اسـت از اوقات خوش و دلپذیر.

 

رقص های خیابانی مثل بریک و هیپ هاپ

دیدن رقص هاي خیابانی مثل بریک در خواب تعبیر آن اسـت کـه فرد در حال رقصیدن احتمالا دارای چیزی اسـت کـه نیاز بـه اثبات شدن دارد.

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

شاید لازم باشد کارهایی انجام دهد تا ارزش خود رابه تایید خودش برساند و برتری خود نسبت بـه دیگران رابه خودش ثابت کند.

 

لپ دنس یا رقص برهنه

 

انواع تعبیر خواب رقص و رقصیدن | تعبیر و نشانه رقص در خواب

 

لپ دنس یا رقص عریان «استریپ تیز» از جمله رقص میله اي نشان دهنده تمایل و اشتیاق شـما بـه بیدار شدن تمایلات جنسی تان در زندگی واقعی اسـت. شاید میخواهید شریک عاطفی شـما در روابط جنسی تان شور و حرارت بیشتری نشان دهد.

 

تپ دنس

دیدن تپ دنس « رقصی کـه با صدای کوبیدن کفش‌هاي مخصوصی بر زمین بـه شکل ساز کوبه اي مشخص میشود» در خواب نشان دهنده آن اسـت کـه شـما باید خلاق تر از قبل باشید و راه هاي بیشتری برای ابراز عقاید و نظرات خود پیدا کنید.

 

مطالب مرتبط :

تعبیر خواب زن لوند و شهوتی / دختر بدون بکارت

تعبیر خواب مهمان آمدن؛ دورهمی، دعوت شدن

دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد ؟ همه تعابیر خواب خرس


بیوگرافی هنرمندان