moharam

تعبیر خواب چشم رنگی/ تعبیر خواب انواع رنگ های چشم تا چشمک زدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چشم رنگی/ تعبیر خواب انواع رنگ های چشم تا چشمک زدن

تعبیر خواب چشم رنگی/ تعبیر خواب انواع رنگ های چشم تا چشمک زدن

همانا خواب را برای شما قرار دادیم تا معنی مرگ را بفهمید. روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

 • چشمان رنگی در زندگی واقعی زیبا هستند و این ویژگی مثبت را در خواب نیز دارند.
 • چشمان روشن و رنگی نماد فرشته‌ نگهبان که در زندگی دارید هستند.
 • این فرد، مربی و مشاور شما در همه موارد است و شما بسیار قدردان او هستید.

تعابیر دیگر دیدن چشم در خواب

 

تعبیر خواب چشم رنگی/ تعبیر خواب انواع رنگ های چشم تا چشمک زدن

 

تعبیر خواب کلی چشم

 1.  چشم ها آینه روح ما هستند. نوع و ظاهر چشم در خواب تعبیری دقیقا مشابه با عالم بیداری است.
 2. اگر در خواب چشمانتان شاد و زیبا بود تعبیرش این است که زندگی ایده الی دارید و حال دلتان خوب است و برعکس اگر چشمانتان خسته و ناراحت بود تعبیرش این است که روحتان خسته و آزرده است.
 3. اگر خواب دیدید که چشمانتان مال شما نبودند تعبیرش این است که نمی دانید از زندگی چه می خواهید و شخصیت چند گانه ای دارید.
 4. اگر در خواب چشمان شما متعلق به حیوانی بود تعبیرش این است که به غرایض حیوانی هدایت می شوید و از خود قدرتی ندارید.

تعبیر خواب به طور کلی بسته حال و احوال و مکان و شرایط خواب شما دارد و همچنین تعبیر آن در زوزهای ماه متفاوت است که می توانید از این لینک به تعبیرخواب احکام خواب در ایام ماه دسترسی داشته باشید.

تعبیرخواب به نقل از امام جعفر صادق

چشم در خواب بر 7 وجه است.

 1. روشنائی
 2. دین مبتنی بر هدایت و درستی.
 3. اسلام.
 4. فرزند.
 5. مال.
 6. علم.زیادتی در دین و مال.

تعبیر انواع چشم های رنگی به تعبیر مفسران بزرگ

 

تعبیر خواب چشم رنگی/ تعبیر خواب انواع رنگ های چشم تا چشمک زدن

 

لوک اویتنهاو می گوید:

 تعبیر خواب چشم تیره رنگ، خبر خوشحال کننده است. چشم کم سو، ضرر و زیان از هر نظر به شما می رسد صدقه بدهید. تعبیر خواب چشمان چپ، باعث تحقیر شدن خود است.

دیدن چشمان کثیف در خواب نشان از، آینده بد است محتاط باشید و اگر در خواب ببینید که چشم ندارید نشان از ایده های بر باد رفته است کمی منطیق تر و حساب شده برنامه ریزی کنید.

محمدبن سیرین گوید:
دیدن هر دو چشم در خواب نشان از دو فرزند است. زیرا فرزند همیشه نور چشم والدین است!

 

تعبیر خواب چشم رنگی/ تعبیر خواب انواع رنگ های چشم تا چشمک زدن

اسماعیل بن اشعث گوید:
اگر کسی خواب بیند چشمش بر کف دستش است، تعبیرش آنست که مال یابد.
اگر کسی در خواب ببیند در چشم او سفیدی است، تعبیرش آنست که او را غم و اندوه رسد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب، تنها یک چشم ببینید، تعبیرش آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند.
اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست می دهید یا چشمهای شما درد می کند، نشانة آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست.
اگر مردی در خواب تنها یک چشم ببیند تعبیرش آن است که به دامی گرفتار خواهد شد و در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرشان بی اهمیت جلوه میکند.

تعبیر خواب چشم آبی رنگ

تعبیر خواب چشم آبی عشق، اشتیاق و روابط عاشقانه است.
تعبیر دیدن چشم آبی در خواب این خواب نشانه خاطرات خوب و نوستالژی است که شما را به گذشته های خیلی دور می برد.

شما نمی توانید خاطرات گذشته و کسی که دوستش را دارید فراموش کنید و این موضوع کمی سرعت شما را برای رسیدن به موفقیت می گیرد.

دیدن خواب چشم آبی همچنین سمبل تنهایی و سختی هایی است که در زندگی تجربه کرده اید. شما باید قدرت مقابله با این احساسات عجیب را داشته باشید. احساساتی بودن بیش از حد زیاد به نفع شما نیست.

از نگاه لوک اویتنهاو می گوید:
تعبیر خواب چشم آبی عشق سوزان است

تفسیر آنلی بیتون:
تعبیر دیدن چشمانی آبی در خواب، ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است.

تعبیر خواب چشم سبز رنگ

تعبیر خواب چشم سبز حسادت، آشفتگی در عشق و روابط جنسی نامشروع است.
دیدن خواب چشم سبز رنگ نشانه این است که شریک زندگی تان با شما صادق نیست و به شما خیانت می کند.

گاهی دروغ هایی که همسرتان می گوید به این دلیل است که نمی خواهد به شما آسیب برساند اما اگر از دروغ های او آگاه شوید ممکن است در آینده برای شما بسیار نا امید کننده باشد.

تعبیر خواب چشم قهوه ای رنگ

تعبیر خواب چشم قهوه ای خوب است. این خواب نماد عشق و مراقبت و گرمی و تمایل جنسی است.
اگر خواب دیدید که کسی با چشمان قهوه ای به شما نگاه می کند و تمرکز خواب بر روی رنگ چشم ها بود تعبیرش این است که آن شخص از شما می ترسد.

شما بسیار قدرتمند هستنید و نوع برخورد با دیگران را به خوبی می دانید و همین موضوع باعث پیشرفت شما شده است.

تعبیر خواب چشم خاکستری رنگ

 

تعبیر خواب چشم رنگی/ تعبیر خواب انواع رنگ های چشم تا چشمک زدن

آنلی بیتون:
تعبیر خواب چشم خاکستری، عشق توأم با چاپلوسی است.

تعبیر خواب چشم خونی

تعبیر خواب چشم خونی آسیب های عاطفی و شکست های عشقی است. گاهی ممکن است نشانه بیماری نیز باشد. بهتر است به اطراف خود دقت بیشتری داشته باشید. ممکن است از فردی که به او اعتماد دارید آسیب شدیدی ببینید و یا مشکلی در چشمانتان داشته باشید.

اگر در خواب دید که از چشمش خون میریزد تعبیرش آنست که از سمت فرزند، غمی به وی رسد، یا فرزندش باعث نقصان مال او شود.

تعبیر خواب چشم کور

تعبیر خواب چشم کور و یا نابینا شدن آن است که شما نمی توانید مسائل و مشکلات اطرافتان را کنترل کنید. شما از اتفاقات اطرافتان خبر ندارید و ممکن است به دلیل این نا آگاهی آسیب شدیدی ببینید.

حتی نمی توانید درک کنید که چه کسی شما را دوست دارد. سعی کنید نگاه دقیق تری به محیط اطراف داشته باشید و فرصت های زندگی را از دست ندهید.

به نقل از محمدبن سیرین:

اگر کسی در خواب ببیند که کور شده، تعبیرش آنست که از راه راست منحرف شده و یا فرزندش خواهد مرد. و اگر یک چشمش کور شده است تعبیرش آنست که گناهی بزرگ کرده است.

تعبیر خواب چشم بستن

تعبیر خواب چشم رنگی/ تعبیر خواب انواع رنگ های چشم تا چشمک زدن

آنلی بیتون

اگر زنی خواب ببیند چشمانش بسته است، تعبیرش آن است که گرداگرد او را حوادثی فرا خواهد گرفت که موجب تشویش خاطر و نگرانی او می شود.
اگر خواب ببینید برای دیگران چشم بندی می کنید، تعبیرش آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای رهایی از آن موقعیت باید تمام نیرو و تحرک خود را به کار بگیرید.

جابرمغربی گوید:
اگر کسی خواب بیند کسی چشم او را بسته است تعبیرش آنست که از سمت فرزندش به او ضرری خواهد رسید و یا اینکه مرتکب گناهی شده است.

تعبیر خواب چشمک زدن

از نگاه لوک اویتنهاو: تعبیر خواب چشمک زدن به دست آوردن سود زیاد است.

تعبیر خواب چشم پزشک

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید، تعبیرش آن است که از پیشرفت در زندگی باز خواهید ماند، زیرا از وسایل نامطمئنی برای رسیدن به مقصود استفاده می کنید.


راهنمای اقامت و مهاجرت
بیوگرافی هنرمندان